JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA                                                        Pöytäkirja 1/2024

Kirkkoneuvosto                                                                                                                                    

AIKA: Tiistai 23.1.2024 klo 18.00

PAIKKA: Kirkonkulman Sali, 2. krs, Kirkkotie 2

1§                  KOKOUKSEN AVAUS

2§                  LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

3§                  PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

4§                  TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

5§ (liite)         SOPIMUS LAHDEN ALUEKESKUSREKISTERISTÄ

6§ (liite)        ERON MYÖNTÄMINEN PEKKA PACKALENILLE SEURAKUNNAN LUOTTAMUSTOIMISTA

7§ (liite)        OIKAISUVAATIMUS KIRKKOHERRAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEEN

8§   SEURAKUNNAN EDUSTAJAN VALINTA JÄRVENPÄÄN METSÄNKÄVIJÖIDEN HALLITUKSEEN JA VANHEIMPAINNEUVOSTOON VUODEKSI 2024

9§                EDUSTAJA SAUNAKALLION OSTOSKESKUKSEN HALLITUKSEEN 2024.

10§              TYÖSUHDEPOLKUPYÖRIEN HANKINTA

11§ (liite)    JOKELAN KARTANON ALUEEN OMAKOTITONTTIEN HINNOITTELU

12§               VIRANHALTIJOIDEN KOKOUSPALKKIOT

13§                SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN TÄYTTÖ

14§ (liite)      TEHTÄVÄKOHTAISTEN PALKANOSIEN TARKISTUSESITYKSET

15§ (liite)      HAUTAUSMAAMESTARI JOHANNA NIEMINEN SIVUTOIMILUPA-ANOMUS

16§                 KIRJANPITÄJÄ NINA JOUSEN IRTISANOUTUMINEN

17§ (liite)       KIRJANPITÄJÄN TOIMEN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN

18§                 KORJAUS: TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA VALTUUSTOKAUDELLE 2023–2026

19§ (liite) xxx TEHTÄVÄNVAATIVUUDEN JA PERUSPALKAN TARKISTAMINEN

20 § (liite)      TIEDOKSI

21 §               SAANA TOIVOLAN  SIVUTOIMI-ILMOTUS

22 §               MUUT ASIAT

23 §               OIKAISUVAATIMUSOHJEET

24 §               KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Jäsenet                              

Kekäläinen    Arvi       

Koivisto        Mikael

Koivisto        Vesa, pj. (poistui kokouksesta § 7 päätöksen ajaksi ja palasi ennen §:ää 8 sekä §12 ajaksi ja palasi ennen §:ää 13)

Koskinen       Jonna 

Kosonen        Marja

Kuusisto        Tuija (poissa), sij. Mirja Vakkuri

Lappalainen  Esko

Karenius       Nea (poissa), sij. Satu Tuominen (poissa)

Luuk             Pekka, vpj. (poissa), sij. Jaakko Kuusela (toimi pj.na §:n 7 päätöksen ja §:n 12 ajan)

Noso             Marja                                 

Oksanen        Kaija

Muut osallistujat              

Henry Berg, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Olli Honkanen, talousjohtaja, esittelijä (poistui kokouksesta §:n 12 ajaksi ja palasi ennen §:ää 13)

Jukka Virkki, kirkkovaltuuston vpj.

Aino Luhtasela, sihteeri

Jouko Porkka, henkilöstöstrategiatyöryhmän pj (paikalla §1, §2, §3 ja §13 ja poistui kokouksesta klo 18.32.)

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen   

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä seurakunnan kotisivuilla:

www.jarvenpaanseurakunta.fi 27.1.2024- 18.2.2024

Kn 1 § KOKOUKSEN AVAUS                                           

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.01.

Alkuhartauden piti Mirja Vakkuri. Laulettiin virsi 341b.

Kn 2 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS                                                                 

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 10:15).

Esityslista on toimitettu jakeluna 19.1.2024

Pj:n esitys:             

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kn 2 § Päätös:

     Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kn 3 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA      

Pj:n esitys:           

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Arvi Kekäläinen ja Mikael Koivisto

Kn 3§ Päätös:      

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin vuorojärjestelmän mukaisesti Arvi Kekäläinen ja Mikael Koivisto

Kn 4 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Pj:n esitys:      

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Käsitellään §13 ensin Jouko Porkan ollessa kutsuttuna vieraana.
               

Kn 4§ Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Kn 5 § SOPIMUS LAHDEN ALUEKESKUSREKISTERISTÄ

Aluekeskusrekisterin tehtävä ja vastuut pohjautuvat kirkkolakiin. Kirkkolain 8. luku määrittelee rekisterinpitoa, jäsentietojen käsittelyä, aluekeskusrekisterin ja sen johtajan tehtäviä sekä rajattuja tilanteita, joissa seurakunnissa voidaan käyttää jäsenrekisterin tietoja.

Keskusrekisterin tehtävänä on siihen kuuluvien seurakuntien osalta (KL 8 § 6):

1) ylläpitää jäsenrekisterin tietoja seurakuntien jäsenistä;

2) antaa väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain 48 §:ssä tarkoitettuja todistuksia, otteita tai näitä vastaavia muita yksittäisiä kirjallisia selvityksiä sekä yksittäisiä tietoja henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi;

3) suorittaa avioliittolain (234/1929) 10 §:ssä tarkoitettu avioliiton esteiden tutkinta sekä huolehtia kirkollisen toimituksen yhteydessä etu- ja sukunimilain (946/2017) 22 ja 23 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta;  m

4) pitää kirkonkirjojen tiedot seurakunnan ja seurakuntayhtymän käytettävissä 8 §:n 1 ja 2 momentin mukaisessa tarkoituksessa.

Seurakunta ja seurakuntayhtymä saavat käsitellä kirkonkirjojen tietoja (KL 8 § 8):

1) 3 luvun 1 §:ssä säädettyjen tehtävien hoitamisessa (seurakunnan tehtävä; jumalanpalvelukset, sakramentit, kristillinen kasvatus, diakonia jne.)

2) seurakuntavaalien ja kirkkoherran välittömän vaalin toimittamisessa;

3) muussa laissa säädettyjen tehtävien hoitamisessa. (mm. hautatoimi)

Seurakunnat voivat näissä tilanteissa käsitellä tietoja, mutta eivät voi muokata niitä.

Kirkkolaki määrittelee, että jäsenrekisterin rekisterinpitäjiä ovat seurakuntien yhteiset keskusrekisterit ja kirkkohallitus (KL 8 § 5). Rekisterinpitäjä vastaa omassa toiminnassaan tietosuoja-asetuksen velvollisuuksista ja vastuista. Tämä vastuu on keskusrekisterillä, ei seurakunnilla. Osana tätä kokonaisuutta kirkkolaki määrittelee, että aluekeskusrekisterin työsuhteiseen työntekijään sovelletaan virkavastuuta (KL 8 § 10). Seurakunnan työsuhteisten työntekijöiden osalta näin ei ole. Rekisterinpitäjän vastuu ei siis ulotu seurakunnissa työskenteleviin työsuhteisiin työntekijöihin.

Kirkkolaki tekee selkeän eron aluekeskusrekisterissä ja seurakunnassa työskentelevän työntekijän välille. Lahden aluekeskusrekisteri on toiminut ”osakasmallilla”, jossa aluekeskusrekisterin töitä on tehty aluekeskusrekisterin jäsenseurakunnissa. Kirkkolain perusteluissa (Hallituksen esitys eduskunnalle kirkkolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi HE 108/2022) todetaan: Keskusrekisteri voisi toimia joko keskitetysti yhdestä toimipaikasta käsin tai hajautetusti siten, että sillä olisi muutamia toimipaikkoja tai palvelupisteitä. Tällöinkin keskusrekisteriin kuuluvia tehtäviä hoitava viranhaltija tai työntekijä olisi rekisterinpitäjälle kuuluvan vastuun takia keskusrekisterin johtajan työnjohdon alaisuudessa sekä keskusrekisterin niin sanotun isäntäseurakuntayhtymän taikka -seurakunnan palveluksessa. (Luku 4.1 keskeiset ehdotukset)

Esityksessä hajautetulla mallilla tarkoitetaan sitä, että keskusrekisterillä voi olla useampi toimipaikka tai palvelupiste. Sen sijaan ei ole tarkoitettu, että keskusrekisterin tehtäviä voitaisiin hoitaa seurakunnissa toimeksianto- tai tuntipalkkioperusteisesti vastuun tehtävien hoidosta ja työn laadusta jäädessä seurakunnalle. (Luku 6 lausuntopalaute)

Uuden kirkkolain voimaan tultua tulkinta seurakunnassa tehtävästä aluekeskusrekisterin työstä ja Lahden aluekeskusrekisterin toimintamalli ei ole enää mahdollinen. Aluekeskusrekisterin toiminta perustuu lakiin. Jotta toiminta olisi kirkkolain vaatimusten mukainen, toimintamallia on välttämätöntä muuttaa siten, että tulevaisuudessa toimitaan kirkkolain vaatimusten mukaisesti.

Aluekeskusrekisterin syyskokouksessa 2.10.2023 todettiin, että aluekeskusrekisterin sopimuksen sisältö täytyy päivittää vastaamaan uutta kirkkolakia sekä aluekeskusrekisterin uutta toimintamallia.

Sopimusehdotus (liitteenä nro 5a) ja siihen liittyvä palveluluettelo (liitteenä nro 5b) on valmisteltu niiden sopimusten pohjalta, joita on käytössä muissa aluekeskusrekistereissä.

Aluekeskusrekisterin toimintaa kehittää sopijapuolten yhteistyöryhmä, joka toimii hallinnollisesti Lahden seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston alaisena.

Yhteistyöryhmän jäsenmäärä, yhteensä yksitoista (11), määräytyy siten, että isäntäseurakuntayhtymällä on yhteistyöryhmässä kaksi jäsentä, joista toinen on puheenjohtaja, ja sopijaseurakunnilla edustajia niin, että kolmella suurimmalla seurakuntataloudella on kullakin oma edustajansa yhteistyöryhmässä.

Muilla sopijapuolilla on yhteensä kuusi (6) edustajaa yhteistyöryhmässä. Nämä sopijapuolet valitsevat edustajansa kukin vuorollaan nimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä. 

Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Yhteistyöryhmän jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Yhteistyöryhmän jäsenten ja varajäsenten on oltava seurakuntien / seurakuntayhtymien viranhaltijoita tai työntekijöitä.

Edustajat aluekeskusrekisterin yhteistyöryhmään valitsee kunkin sopijapuolen hallintoelin.

Tehtyjen laskelmien perusteella on arvioitu, että aluekeskusrekisterin toimintamallin muuttumisen taloudellinen vaikutus ei ole merkittävä. Se tulee olemaan samaa luokkaa, jolla ensi vuoden talousarvio vanhan toimintamallin puitteissa on hyväksytty.

Järvenpään seurakunnan osalta uusi sopimus ja toimintamallin muutos tarkoittaa sitä, että kirkkoherranvirastossa keskusrekisterityötä tehneet kaksi toimistosihteeriä siirtyvät ”vanhoina työntekijöinä” Lahden aluekeskusrekisterin palvelukseen. Aluksi tämä toteutetaan virkavapaalla 1.3.2024 – 31.12.2024 Lahden seurakuntayhtymän palkatessa heidät toimistosihteerin työsuhteeseen. Työskentely tapahtuu edelleen Järvenpään seurakunnan kirkkoherranvirastosta, jonka käytöstä tähän työskentelyyn laaditaan erikseen sopimus.

Sopijaseurakuntien kirkkoneuvostojen on sovittu käsittelevän asian kokouksissaan tammikuun 2024 loppuun mennessä. Uusi sopimus tulee voimaan 1.3.2024.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys    

Kirkkoneuvosto päättää:

 1. hyväksyä sopimuksen Lahden aluekeskusrekisteristä sopimusehdotuksen (liite nro 5a) mukaisesti

2) valita Lahden aluekeskusrekisterin yhteistyöryhmään vuosiksi 2024-2025 Järvenpään seurakunnan edustajaksi kirkkoherran ja varajäseneksi johtavan kappalaisen.

Kn 5 § päätös:

Päätettiin kohdat 1-2 esityksen mukaisesti.

Kn 6 § ERON MYÖNTÄMINEN PEKKA PACKALENILLE SEURAKUNNAN LUOTTAMUSTOIMISTA

Kirkkovaltuuston varajäsen ja julistusjohtokunnan jäsen Pekka Packalén (valtuustoryhmä Kokoomus, keskiryhmät ja sitoutumattomat) on ilmoittanut sähköpostilla 28.12.2023 kirkkoherralle eroavansa seurakunnan luottamustoimista paikkakunnalta muuttamisen ja seurakunnan vaihdon vuoksi kaikista Järvenpään seurakunnan luottamustoimista 31.12.2023 lähtien.

Kirkkolain 9:2, 9:4 ja 9:7 § mukaan vaalikelpoinen seurakunnan ja seurakuntayhtymän luottamustoimeen on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen. Toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden hänet vapautetaan luottamustoimesta.

Jos seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, menettää vaalikelpoisuutensa, hänelle myönnetään ero tai hänet pidätetään taikka erotetaan luottamustoimesta, hänen tilalleen kutsutaan varajäsen tai varaedustaja. Muuhun luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; kirkkoherra

**
Pj:n esitys:  

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se

 1. myöntää Pekka Packalénille eron seurakunnan luottamustoimista paikkakunnalta ja seurakunnan vaihdon vuoksi.
 1. valitsee jäsenen julistusjohtokuntaan Pekka Packalénin tilalle ja mahdollisen varajäsenen, mikäli nykyinen varajäsen siirtyy varsinaiseksi jäseneksi.

Kn 6 § Päätös:

Päätettiin kohdat 1-2 esityksen mukaisesti.

Kn 7 § OIKAISUVAATIMUS KIRKKOHERRAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEEN NRO 143

Ei julkisuuteen.

Kn 8 § SEURAKUNNAN EDUSTAJAN VALINTA JÄRVENPÄÄN METSÄNKÄVIJÖIDEN HALLITUKSEEN JA VANHEIMPAINNEUVOSTOON VUODEKSI 2024

Seurakunnan ja lippukunnan välisen sopimuksen mukaan neuvoston valitsemalla edustajalla on lippukunnan vuosikokouksessa ja hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Samoin kirkkoneuvoston valitsemalla edustajalla on vastaava oikeus lippukunnan vanhempainneuvoston kokouksissa.

Minna Österman valittiin seurakunnan edustajaksi Järvenpään Metsänkävijöiden hallitukseen ja vanhempainneuvostoon vuosiksi 2023-2024. Minna Östermanin jäätyä eläkkeelle valitaan uusi seurakunnan edustaja. Varhaiskasvatuksen työalajohtaja Iia Palmgren esittää nuorisotiimistä edustajaksi ma. nuorisotyönohjaajaa Taavi Räihää.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; kirkkoherra

**

Pj:n esitys:  

Kirkkoneuvosto päättää valita seurakunnan edustajaksi Järvenpään metsänkävijöiden hallitukseen ja vanhempainneuvostoon vuosiksi 2023-2024. ma. nuorisotyönohjaaja Taavi Räihän.

Kn 8 § Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Kn 9 § EDUSTAJA SAUNAKALLION OSTOSKESKUKSEN HALLITUKSEEN 2024

Järvenpään seurakunta on osakkaana Saunakallion Ostoskeskus Oy nimisessä yhtiössä. Seurakunta omistaa osakkeet nrot 1580–1874 (295 kpl).  Osakkeet oikeuttavat hallitsemaan huoneistoa 7 (Jampan seurakuntakoti) yhtiön omistamassa rakennuksessa osoitteessa Pihkakatu 2, 04440 Järvenpää. Jampan seurakuntakoti on valmistunut vuonna 2000, jolloin seurakunnan kustannuksella rakennettiin lisäsiipi vuonna 1979 valmistuneeseen ostoskeskukseen. Ostoskeskus paloi 25.3.2022. Yhtiö on saanut vakuutuskorvauksen kiinteistöstä ja seurakunta irtaimistosta omalta vakuutusyhtiöltään. Yhtiön jatkoa selvitellään.

Yhtiöjärjestyksen mukaan seurakunta saa nimetä edustajansa yhtiön hallitukseen. Kirkkoneuvosto on 14.2.2023 § 48 valinnut edustajakseen hallitukseen Kari J. Hietalan. Kiinteistöpäällikön tehtävänkuvauksessa on, että hän edustaa seurakuntaa As Oy Kirkkopihassa ja Saunakallion Ostoskeskus Oy:ssä. On sovittu, että Hietala hoitaa hallitustehtävää seuraavaan yhtiökokoukseen saakka Saunakallion Ostoskeskus Oy:ssä.

Vuosina 2023–2024 seurakunnan edustajana yhtiökokouksessa on Mirja Vakkuri.

**

Esityksen valmistelija: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:           

Kirkkoneuvosto nimeää seurakunnan ehdokkaaksi yhtiön hallitukseen talousjohtaja  Olli Honkasen seuraavasta yhtiökokouksesta lähtien.

Kn 9 § Päätös: 

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Kn 10 § TYÖSUHDEPOLKUPYÖRIEN HANKINTA

Yhteistyötoimikunta on käsitellyt 7.9.2023, 12.10.2023 sekä 23.11.2023 henkilökunnan jäsenten tekemää aloitetta Työsuhdepolkupyörän käyttöönotosta Järvenpään seurakunnassa. Yhteistyötoimikunta päätyi esittämään, että seurakunnassamme otettaisiin käyttöön työsuhdepolkupyöräetu.

Työsuhdepolkupyörä eli polkupyörä tai sähköavusteinen polkupyörä, jonka työnantaja hankkii työntekijälle vapaaseen käyttöön.

Työsuhdepyörä voi olla osa palkkaa tai palkan päälle tarjottava etu. Työntekijä saa käyttää työsuhdepyörää vapaasti sekä työ- että vapaa-ajanmatkoilla. Verovapauden edellytys on, että työsuhdepyörän kustannukset ovat enintään 1200 €/v ja 100 €/kk.

Käytännössä työsuhdepyörät ovat jonkun palveluntarjoajan leasingsopimuksella työantajalle (työntekijälle) toimittamia. Leasing-sopimuksessa omistus ei ole työantajalla vaan yrityksellä, jolta ne liisataan. Yleensä leasing-sopimukseen kuuluu huoltopalvelut, vakuutus sekä lisävarusteet. Työnantajalta menee lisäksi vuosimaksu. Lisäksi leasing-pyörälle voidaan rajata maksimihinta (esim. Keravan srk:lla 4200 €).

On työantajan päätettävissä, annetaanko työsuhdepyöräetu osana palkkaa vai osittain tai kokonaan palkanlisänä. Jos etu on osa palkkaa, silloin verotusarvo pidätetään työntekijän palkasta. Tällöin työntekijä hyötyy niin, että esim. 100 € bruttopalkasta muuttuu verovapaaksi eduksi. Työtekijälle koituu kustannuksia palveluntarjoajan palvelumaksun verran.

Jos etu tulee palkan päälle, verotusarvo lisätään olemassa olevaan bruttopalkkaan. Tässä vaihtoehdossa työntekijälle ei aiheudu mitään kustannuksia ja bruttopalkka pysyy ennallaan. Tässä työnantajalle koituu kustannuksina verotusarvo ja palvelumaksu.

Leasing-sopimuksiin voivat sisältyä varkausvakuutukset, varusteet ja huoltopalvelut. Työsuhdepyörä on tarkoitettu työntekijän henkilökohtaiseen käyttöön kodin ja työpaikan välisille matkoille sekä työ- ja vapaa-ajalla tapahtuvaan kulkemiseen.

Työnantajan ja työntekijän väliseen työsuhdepyöräsopimukseen on hyvä kirjata, kuinka lunastusoikeus ja -velvollisuus määritellään erilaisissa työsuhteen päättymistilanteissa. Palveluntarjoaja toimittaa asiakasyritykselle pyöräedun käytöstä kuukausittain raportin palkanlaskentaa ja kirjanpitoa varten.

Työsuhdepyöräetu on työntekijälle verovapaa työsuhde-etu, jolla säästyy pyörän hinnasta n. 20-40 (pyörätarjoajien mainosten mukaan). Työntekijä on oikeutettu lunastamaan pyörän ja varusteet 5 % jäännösarvolla leasing-kauden päättyessä. Kesken kauden lopetettavan sopimuksen tapauksessa lunastushinta lasketaan summaamalla yhteen jäljellä olevat leasing-kaudet ja lisäämällä summaan 5 % lunastushinnan.

**

Esityksen valmistelija: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:  

Kirkkoneuvosto päättää, että seurakunnassa otetaan käyttöön työsuhdepyöräetu. Työsuhdepyöräetu on osa palkkaa (pidätetään palkasta) ja työsuhdepyörän maksimihinta voi olla enintään 4200 €.

Kn 10 § Päätös:                

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Kn 11 §  JOKELAN KARTANON ALUEEN OMAKOTITONTTIEN HINNOITTELU

Uuden kirkkolain 3:27 § mukaan seurakunta voi myydä, vaihtaa tai muuten luovuttaa tai antaa vuokralle vähintään kymmeneksi vuodeksi kiinteää omaisuuttaan tarjouskilpailulla. Tarjouskilpailun on oltava avoin ja siitä on tiedotettava riittävästi.

Jos seurakunta luovuttaa tai antaa vuokralle vähintään kymmeneksi vuodeksi kiinteää omaisuuttaan ilman 1 momentin mukaista tarjouskilpailua, puolueettoman asiantuntijan on arvioitava kiinteistön markkina-arvo tai markkinaperusteinen vuokrataso.

Aiemman kirkkolain mukaan kirkkovaltuuston päätös omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta luovuttamista, oli alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Jokelan kartanon alueella seurakunnan tontit ovat lohkottu sekä kunnallistekniikkaa rakennettu. Seurakunnan tontteja on myyty vuodesta 2019 lähtien. Seurakunnan myymien omakotitonttien hinta on ollut kirkkovaltuuston vahvistamana 60 €/neliö ja 200 €/k-m2.

Seurakunnan pyytämän arviolausunnon mukaan omakotitonttien hinnat ovat päivittyneet vastaamaan nykyistä hintatasoa. Lausunnon mukaan vuosien 2023–2024 markkinatilanteessa hintaa määrittää Tuusulan kunnan kiinteä hinnoittelu 67,5 €/neliö ja 225 €/k-m2. Lausunto on liitteenä nro 11a.

Kirkkolain 9 § 4 momentin mukaan, kirkkovaltuuston päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmasosaa läsnä olevista ja enemmän kuin puolet kaikista jäsenistä sitä kannattaa asiassa, joka koskee kiinteän omaisuuden luovuttamista.

Liitteenä nro 11b on alueen kaavakartasta kopio ja liitteenä nro 11c on Järvenpään seurakunnan tonttien tiedot ja omakotitonttien hintatiedot. Hinta on hiukan alempi kuin arviolausumassa. Seurakunnalle olisi tärkeää saada tontteja myytyä, sillä Tuusulan kunnassa kaavoitetulla alueella rakentamattoman tontin kiinteistövero on 6 %. Lisäksi yleinen taloudellinen tilanne vaikeuttaa tonttien myymistä.

**

Esityksen valmistelija: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:  

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Jokelan kartanon alueen tonttien hinnaksi 60 €/m2.

Kn § 11 Päätös:                

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Kn 12 § VIRANHALTIJOIDEN KOKOUSPALKKIOT

Kirkkovaltuusto päätti 13.12.2022 § 61, että luottamushenkilöiden peruskokouspalkkio on 40 euroa. Luottamushenkilöille maksetaan kokouspalkkiot luottamustoimien palkkiosäännön mukaan.

Työajattomille viranhaltijoille maksetaan kokouspalkkiot kirkon virkaehtosopimuksen mukaisesti ja työajalliset saavat työaikakorvauksen. KirVESTES:n liite 1 kohdan 4.2. mukaan viranhaltijoille enintään maksettavan kokouspalkkion määrä on 1.4.2023 alkaen ollut 35,56 €/kokous. Päivitetyn KirVESTES 2023-2025 liiteen 1 kohdan 4.2 mukaan 1.2.2024 alkaen kokouspalkkio voi olla enintään 36,45 €/kokous.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:  

Kirkkoneuvosto päättää, että 1.2.2024 alkaen viranhaltijoille maksettava kokouspalkkio on 36,45 €/kokous.

Kirkkoherra Vesa Koivisto ja talousjohtaja Olli Honkanen poistuivat pykälän ajaksi.

Kn § 12 Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Kn 13 § SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN TÄYTTÖ

Seurakuntapastori Aino Luhtasela sai virkamääräyksen Espoon hiippakunnan tuomiokapitulilta Järvenpään seurakunnan II kappalaisen virkaan 1.8.2023 alkaen toistaiseksi kuuden kuukauden koeajalla. Koeaika on päättymässä 31.1.2024.

Seurakuntapastorin viran täyttämisestä KJ 8:15§ sanoo seuraavaa:

Ennen kuin tuomiokapituli täyttää seurakunnan seurakuntapastorin viran toistaiseksi, sen on varattava seurakunnalle tilaisuus antaa lausunto viran erityisistä tarpeista. Virkaan ilmoittautuneista tulee pyytää lausunto ennen viranhoitomääräyksen antamista.

Kirkkolaki 7:7 §:

Poikkeus julkisesta hakumenettelystä

Evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijasta annetun lain 8 §:ssä tarkoitettua julkista hakumenettelyä ei sovelleta, kun tuomiokapituli antaa virkaan soveltuvalle papille viranhoitomääräyksen seurakunnan seurakuntapastorin virkaan toistaiseksi tai kun tuomiokapituli määrää seurakunnan papin virkaan väliaikaisen hoitajan.

Seurakuntapastorin virkasuhde syntyy tuomiokapitulin antamalla virkamääräyksellä seurakunnassa olevaan virkaan. Kirkkoneuvoston lausunto on luonteeltaan lisäselvityksen hankkimista ja asianomaisen kuulemista ennen ratkaisun tekemistä.

Espoon tuomiokapitulin ohjeistusta

Seurakuntapastorin virkojen täyttäminen poikkeaa varsin paljon seurakunnan muiden virkojen täyttämisestä. Tämä johtuu pappisviran luonteesta teologisena piispallisen kaitsennan alaisena sanan ja sakramenttien virkana. Pappeja vihitään käytännössä vain se määrä, kuin on virkoja. Lisäksi kun puhutaan papinvirasta, seurakuntapastorin virka poikkeaa vielä olennaisesti muista papinviroista. Kirkkoherranvirka täytetään yleisellä vaalilla ja kappalaisen virkaan viranhaltijan valitsee kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto, mutta seurakuntapastorin virkaan papin määrää tuomiokapituli ottaen huomioon paitsi seurakunnan myös hiippakunnan kokonaistilanteen. KJ 6:33 nojalla tuomiokapitulilla on erityinen vastuu oman hiippakuntansa papeista ja täytettäessä seurakuntapastorin virkoja tai sijaisuuksia tuomiokapituli tarkastelee siksi aina hiippakunnan määräaikaisten pappien virkasuhteita.

Kirkkoherran tulee ilmoittaa notaarille aina mahdollisimman pikaisesti, mikäli seurakunnassa vapautuu seurakuntapastorin virkoja tai sijaisuuksia.

Seurakuntapastorin virka voidaan täyttää ilman julkista ilmoittamismenettelyä. Kirkkoherra voi sopia notaarin kanssa, että seurakunta ilmoittaa lausuntonsa tueksi vapaasta seurakuntapastorin virasta tai sijaisuudesta kirkon työpaikkatorilla tai laittaa lisäksi lehteen oman ilmoituksensa. Julkiseen ilmoittautumismenettelyyn voidaan päätyä esim. silloin kun seurakunnassa ei ole määräaikaisia seurakuntapastoreita tai määräaikaisia seurakuntapastoreita ja virasta kiinnostuneita on seurakunnassa useita.

Seurakunnan lausunnon tulee antaa tuomiokapitulille riittävät vertailevat tiedot siitä, millä tavoin ja millä perusteilla neuvosto on päätynyt lausuntoonsa. Perustelut ovat tärkeitä, sillä tuomiokapitulin on ratkaistava asia ja tuomiokapitulin päätökseen koskien virkamääräystä tai siitä johtuvaa aikaisemman virkamääräyksen päättymistä ei voi valittamalla hakea muutosta (KL 24:14).

Tuomiokapituli antaa istunnossaan määräyksen virkaan saatuaan kirkko-/seurakuntaneuvoston lausunnon. Seurakunnan lausunto on lähtökohtaisesti painava, mutta tuomiokapitulilla on kirkkolainsäädännön mukaan oikeus poiketa lausunnosta ja määrätä virkaan hiippakuntaan kuuluva sopiva pappi.

Kun seurakunta on antamassa seurakuntapastorin virkaan liittyvää lausuntoa, voidaan menetellä seuraavasti:

 1. seurakunta voi antaa lausuntonsa haastattelemalla seurakunnan palveluksessa työskentelevät määräaikaiset papit
 2. seurakunta voi sopia notaarin kanssa, että käytetään julkista ilmoittautumismenettelyä, jolloin laaditaan KirkkoHR-järjestelmään ilmoitus virasta tai sijaisuudesta
 3. seurakunta voi käyttää hiippakunnan avoimia hakemuksia, jolloin ilmoittautuneiden joukosta valitaan haastateltavat, joista annetaan lausunto

Henkilöstöstrategiatyöryhmä on käsitellyt vapautuvan seurakuntapastorin viran rekrytointia samassa yhteydessä, kun käsiteltiin yhteiskunnallisen työn uudelleen suuntautumisesta uuden strategian pohjalta. Työryhmä totesi, että on syytä selvittää, onko omassa papistossa sopivaa ja kyseisestä uudelleen muotoillusta työalasta kiinnostunutta henkilöä. Jos ei ole, niin on perusteltua laittaa virka julkiseen ilmoittautumismenettelyyn. On myös huomioitava, että Järvenpään seurakunnassa on tällä hetkellä kolme määräaikaista seurakuntapastoria, joiden osalta selvitettävä, ovatko kiinnostuneita vakituisesta seurakuntapastorin virasta.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää

 1. valita haastattelutyöryhmän valmistelemaan esityksen lausunnosta koskien mahdollisesti vapautuvaa seurakuntapastorin viran täyttämistä. Haastattelutyöryhmän kokoonpano on kirkkoherra (pj), II kappalainen, henkilöstöstrategiatyöryhmän pj. Jouko Porkka sekä kolme kirkkoneuvoston edustajaa ja näille varajäsenet sekä läsnäolo ja puheoikeudella kirkkovaltuuston puheenjohtaja
 2. valita kirkkoneuvoston edustajat ja näille varajäsenet

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Kn 344 §       Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan yksimielisesti ja valittiin haastatteluryhmään kirkkoneuvoston edustajiksi: Tuija Kuusisto ja varalle Esko Lappalainen, Kaija Oksanen ja varalle Marja Noso, Pekka Luuk ja varalle Nea Karenius

____

Kn 13 §       

Kappalainen Aino Luhtasela on irtisanoutunut seurakuntapastorin virasta 1.2.2024 alkaen Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille osoittamassaan sähköpostissa 9.1.2024.

Haastattelutyöryhmä kokoontui 11.1.2024 ja päätti siirtää täytettävän viran erityisten tarpeita koskevan lausunnon valmistelun henkilöstöstrategiatyöryhmälle. Henkilöstöstrategiatyöryhmä kokoontui 12.1.2024 ja kirjasi täytettävän seurakuntapastorin viran erityisiksi tarpeiksi seuraavia asioita:

 • koordinoida ja kehittää seurakunnan osallistumista paikkakunnan tapahtumiin
 • viestiä, verkostoitua ja kehittää paikkakunnan yhteisöjen ja yhdistysten kanssa yhteistyötä ja kumppanuushankkeita
 • paikkakunnalle muuttavien seurakuntayhteyden rakentuminen ja sellaisen toiminnan järjestäminen, joka luo yhteyttä ja vuorovaikutusta myös niiden kanssa, jotka eivät ole jäseniämme
 • virtuaaliseurakuntatoiminta
 • monikulttuurinen työ

Julkinen ilmoittautumismenettely seurakuntapastorin virkaan on tässä tilanteessa perusteltu, koska seurakunnassa työskentelee useampi määräaikainen seurakuntapastori ja koska henkilöstöstrategiatyöryhmän kirjaamien täytettävän viran tarpeiden toteutuminen edellyttää sitä. Kirjatut tarpeet yhden seurakuntapastorin uusimuotoiselle  tehtäväalueelle katsottiin olevan olennaisia toteuttamaan uuden strategian painopisteitä.

Tuomiokapitulille annettavassa lausunnossa seurakuntapastorin viran erityiset tarpeet on syytä muotoilla rekrytointikriteereiksi. Papiston varsinainen keskinäinen työnjako ja ja viran tehtävät ovat operatiivista päätöksentekoa.

Henkilöstöstrategiatyöryhmän pj. Jouko Porkka on kutsuttu tämän pykälän osalta kirkkoneuvoston kokoukseen.

**

Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöstrategian seurantaryhmä, kirkkoherra

**

Pj:n esitys:  

Kirkkoneuvosto päättää todeta lausuntonaan, että vapautuneen seurakuntapastorin viran erityisinä tarpeina ovat seuraavat asiat:

 • osaaminen ja kokemus uutta luovasta työotteesta erityisesti paikkakunnan muiden toimijoiden kanssa
 • osaaminen ja kokemus viestiä, verkostoitua ja kehittää yhteisöjen ja yhdistysten kanssa yhteistyötä
 • hyvät vuorovaikutustaidot ja kyky kohdata ihmisiä
 • osaaminen ja kokemus virtuaalisesta seurakuntatyöstä
 • osaaminen ja kokemus monikulttuurisesta työstä
 • osaaminen ja kokemus yhteisötyöstä

Kn 13 § Päätös:  

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Kn 14 § TEHTÄVÄKOHTAISTEN PALKANOSIEN TARKISTUSESITYKSET

Palkkatyöryhmälle on tullut käsittelyyn esityksiä tehtävien muutoksiin, Palkkatyöryhmä on tehnyt esityksen tehtävien muutoksiin liittyvistä tehtävänkuvien tarkistuksista sekä niihin liittyvistä peruspalkkojen muutoksista. Palkkatyöryhmän muistio 17.1.2024 on liitteenä 14a),

Käsittelyssä ovat olleet toiminnallisen puolen tehtävänkuvauslomakkeet seuraavasti: Kirkon keskusteluavun koordinaattorin tehtävänkuvauslomake on liitteenä 14b, vs.lähetyssihteerin  tehtävänkuvauslomake liitteenä 14c, tiedottajan tehtävänkuvauslomake on liitteenä 14d ja varhaiskasvatuksen ohjaajan (kasvatuksen johtaja (varhaiskasvatus)) ma. tehtävänkuvauslomake liitteenä 14e. Kirkkoherran päätöksellä 9/2024 Iia Palmgren vastaa myös kasvatuksen johtajan (nuorisotyö) tehtävistä ajalla 1.2.-31.8.2024.

**

Valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä:

 1. Kirkon keskusteluavun koordinaattorin tehtävänkuvauslomakkeen liitteen 14b mukaisena ajalle 1.1.2024 – 31.12.2025 ja peruspalkaksi 4010,69 € / kk
 2. Vs.lähetyssihteerin tehtävänkuvauslomakkeen liitteen 14c mukaisena ajalle 1.1.2024 – 31.12.2025 ja peruspalkaksi 3 153,35 €/kk
 3. Tiedottajan tehtävänkuvauslomakkeen liitteen 14d mukaisena ajalle 1.1.2024 – 31.12.2025 ja peruspalkaksi 3401,62 € / kk
 4. Varhaiskasvatuksen ohjaajan (kasvatuksen johtaja (varhaiskasvatus)) määräaikainen tehtävänkuvaus ajalle 1.12.2023 – 31.8.2024 liitteen 14e mukaisena peruspalkaksi 4101,28 € / kk

Kn 14 § Päätös:                

Kn 15 § HAUTAUSMAAMESTARI JOHANNA NIEMINEN SIVUTOIMILUPA-ANOMUS

Hautausmaamestari Johanna Nieminen on osoittanut 5.1.2024 Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvostolle sivutoimilupahakemuksen. Sivutoimilupa-anomus liitteenä nro 15.

Esihenkilönä seurakuntapuutarhuri Satu Vuorinen puoltaa Niemisen anomaa sivutoimilupaa.

Sivutoimiluvasta säädetään Laissa evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijasta 4:27 §.

27 §

Sivutoimi ja kilpaileva toiminta

Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, josta viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista. Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Sivutoimilupa vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole kiinteää työaikaa. Päätösvallasta myöntää sivutoimilupa seurakunnan papin viran ja lehtorin viran haltijalle säädetään kirkkolaissa.

Sivutoimilupa voidaan myöntää määräajaksi tai muutoin rajoitettuna. Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muuten haitata tehtävän asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa. Viranhaltija ei saa virkasuhteen kestäessä ryhtyä kilpailevan toiminnan valmistelemiseksi sellaisiin toimenpiteisiin, joita ei voida pitää hyväksyttävinä.

Muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta sivutoimesta viranhaltijan on tehtävä ilmoitus työnantajalle.

Työnantaja voi 2 momentissa tarkoitetuilla perusteilla ja varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi:

1) kieltää muun kuin 1 momentissa tarkoitetun sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen;

2) peruuttaa sivutoimiluvan.

Anomus on tehty sivutoimiluvasta, mutta koska sivutoimen hoitamiseen ei käytetä työaikaa, kyseessä on sivutoimi-ilmoitus.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi Johanna Niemisen sivutoimi-ilmoituksen ajalle 23.1.2024 – 31.12.2025.

Kn  § Päätös:         

Päätetty esityksen mukaisesti ja merkitään tiedoksi.

Kn 16 § KIRJANPITÄJÄ NINA JOUSEN IRTISANOUTUMINEN

Kirjanpitäjä Nina Jousi on lähettänyt kirjallisen irtisanoutumisilmoituksensa 9.1.2024 esihenkilölleen toimistopäällikölle, jossa hän irtisanoo työsuhteesta siten, että työsuhteen viimeinen päivä oli 9.1.2024 koeajalla. Jousi on aloittanut seurakunnassamme palveluksessa 1.10.2023.

Työsopimuslain 1 luvun 4 § mukaan koeajan kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa.     

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; talousjohtaja

**

Tj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää myöntää eron kirjanpitäjä Nina Jouselle 9.1.2024 alkaen.

Kn  § Päätös:         

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Kn 17 § KIRJANPITÄJÄN TOIMEN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN 

Kirjanpitäjä Nina Jousi on irtisanoutunut koeajalla. Työsuhde on päättynyt 9.1.2024. Edellisen henkilöstöstrategian laadinnan yhteydessä toimen tarpeellisuus on todettu ja tilanne on taloustoimiston näkökulmasta sama edelleen. Pieniä painotusmuutoksia on tehty tehtävänkuvaukseen ja tehtävän uusi vaativuusluokka 503. Talousjohtaja on esitellyt muutokset henkilöstöstrategiaryhmässä ja palkkatyöryhmässä.

** 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja 

** 

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää: 

 1. hyväksyä kirjanpitäjän toimen uuden tehtävänkuvauksen liitteen nro 17a) mukaisena 1.2.2024 alkaen
 2.  julistaa kirjanpitäjän toimen haettavaksi liitteen nro 17 b) hakuilmoituksen mukaisesti. 
 3. valita kirjanpitäjän haastatteluryhmään talousjohtaja Olli Honkanen ja kirkkoneuvoston edustajan / -t.

Kn 17 § Päätös:               

Päätettiin kohdat 1-2 esityksen mukaisesti ja haastatteluryhmään valittiin talousjohtaja Olli Honkanen ja kirkkoneuvoston edustajat Mirja Vakkuri (varalle Esko Lappalainen), Arvi Kekäläinen (varalla Marja Noso).

Kn 18 §  (KORJAUS) TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA VALTUUSTOKAUDELLE 2023–2026

---

Kn § 18        

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ammattitilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajalta ei edellytetä seurakunnan jäsenyyttä.

Tilintarkastajan valinta kuuluu 2022 marraskuun seurakuntavaaleissa valitulle ja vuoden 2023 alusta toimintansa aloittaneelle kirkkovaltuustolle. Edelliselle valtuustokaudelle valitut tilintarkastajat ovat tarkastaneet vuoden 2022 talouden ja hallinnon sekä tilinpäätöksen.

Tilintarkastuksen palveluhankinta tulee tehdä hankintalain (1397/2016) mukaan, jos kansallinen kynnysarvo 60 000 euroa (alv 0 %) ylittyy. Tilintarkastajapalveluiden kilpailutuksessa arvioidaan koko valtuustokautta eli yhteenlaskettua neljän vuoden palkkiota. Arvion mukaan kynnysarvo ei ylity ja siksi tarjouspyyntö lähetettiin vain kahdelle vankan seurakuntasektorin tuntemuksen omaavalle tilintarkastusyhteisölle. Määräaikaan 28.4.2023 klo 12.00 mennessä saapui tarjoukset kahdelta tilintarkastusyhteisöltä.

Tarjoukset tulivat BDO Oy:ltä ja KPMG Oy:ltä. Tarjousten yhteenveto ja pisteytys tarjouspyynnön kriteerien mukaan on liitteenä 155. Tarjousvertailun mukaisesti BDO:n tarjous on kokonaistaloudellisesti edullisempi. BDO Oy ja sen edeltäjä Audiator Oy on ollut pitkään Järvenpään seurakunnan tilintarkastusyhteisönä. Tarkastuspäiviä tulee tarjouspyynnön mukaisesti olemaan 8 pv/v (1 enemmän kuin ed. kaudella). Tarjouksissa tarkastukset jakautuvat 4 pv vastuullisen ja 4 pv/v avustava tarkastuspäiviksi. Vastuunalainen tilintarkastajaksi BDO Oy esittää JHT, HT Vesa Kesoa.

**

Valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle,

 1. että kirkkovaltuusto korjaa aiemmin hyväksymäänsä päätökseen oikeat vuosiluvut tilintarkastusyhteisön valinnasta seuraavasti:

Kirkkovaltuusto hyväksyy BDO Oy:n tarjouksen ja valitsee BDO Oy:n Järvenpään seurakunnan JHT-tilintarkastusyhteisöksi valtuustokaudelle 2023–2026. Sopimuskauden tilintarkastuksen hinta on 20 000 € (alv 0 %).

Kn 18 § Päätös:                

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Kn 19 §    xx TEHTÄVÄNVAATIVUUDEN JA PERUSPALKAN TARKISTAMINEN

Ei julkisuuteen.

Kn 20 § TIEDOKSI

 1. VEROTILITYKSET 12/2023                                                       (liite 20a)
 2. JÄSENKEHITYSTILASTO                                                         (liite 20b)
 3. YLEISKIRJEET

1/2024 Seurakuntien ja seurakuntayhtymien (seurakuntatalouksien) tililuetteloon tehtävät muutokset 1.1.2024 alkaen

 1. APULAISTIETOSUOJAVALTUUTETUN PÄÄTÖS

Järvenpään seurakunta, seurakuntavaalit 2022                               (liite 20c)

 1. HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN

KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS §375/2023                            (liite 20d)

 1. MIIA KUKKOSEN OPINTOSUORITEOTE                              (liite 20e)
 1.  VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 10-12/2023                              (liite 20f)
 1. Aino Luhtasela on lähettänyt irtisanoutumisilmoituksen Espoon tuomiokapituliin seurakuntapastorin virasta 1.2.2024 alkaen, josta hän on ollut virkavapaalla II kappalaisen viran koeajan vuoksi.
 1. Yhdessä katettu -toiminnan tilanne ViaDia ry:n konkurssin jälkeen

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:  

Merkitään tiedoksi

Kn 20 §   Päätös:              

Päätettiin merkitä tiedoksi.

21 §  TOIMISTOSIHTEERI SAANA TOIVOLAN  SIVUTOIMI-ILMOITUS

Toimistosihteeri Saana Toivola on osoittanut kirkkoneuvostolle 11.1.2024 sivutoimi- ilmoituksen (liitteenä nro 21)

Sivutoimiluvasta säädetään Laissa evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijasta 4:27 §.

27 §

Sivutoimi ja kilpaileva toiminta

Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, josta viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista. Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Sivutoimilupa vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole kiinteää työaikaa. Päätösvallasta myöntää sivutoimilupa seurakunnan papin viran ja lehtorin viran haltijalle säädetään kirkkolaissa.

Sivutoimilupa voidaan myöntää määräajaksi tai muutoin rajoitettuna. Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muuten haitata tehtävän asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa. Viranhaltija ei saa virkasuhteen kestäessä ryhtyä kilpailevan toiminnan valmistelemiseksi sellaisiin toimenpiteisiin, joita ei voida pitää hyväksyttävinä.

Muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta sivutoimesta viranhaltijan on tehtävä ilmoitus työnantajalle.

Työnantaja voi 2 momentissa tarkoitetuilla perusteilla ja varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi:

1) kieltää muun kuin 1 momentissa tarkoitetun sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen;

2) peruuttaa sivutoimiluvan.                                           

**

Esityksen valmistelija; kirkkoherra

**

Pj:n esitys:           

Kirkkoneuvosto päättää merkitä Saana Toivolan sivutoimi-ilmoituksen tiedoksi ajalle 23.1.2024 – 31.12.2025.

Kn 21 § Päätös:     

Päätettiin merkitä tiedoksi.

Kn 22 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

 • Seurakuntapastorin haastattelutyöryhmän mandaatti toimia pappisvihkimysvokaation valmistelutyöryhmänä

Kn 22 § Päätös:     

 • Seurakuntapastorin haastattelutyöryhmälle annettiin mandaatti toimia pappisvihkimysvokaation valmistelutyöryhmänä

Kn 23 §OIKAISUVAATIMUSOHJEET

    Kn 23 §         Liitetään pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus (KL 12 luku).

Kn 24 §  KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kn 24 §         Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.41.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS                                          

Järvenpään seurakunta

Kirkkoneuvosto

23.01.2024   23 §   

1 MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (652/2023) 12 luvun 4 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta

eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla

hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista

ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 kohdan

mukaan hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai muusta ratkaisusta, joka

koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.

Pöytäkirjan pykälät: § 1-4, 6, 8-9, 11, 13, 15-24

Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto

Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 12 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen

oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pöytäkirjan pykälät:  § 5, 10

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot

1. Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta lain evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijasta (viranhaltijalaki) 73 §:n mukaan viranomaisen päätökseen evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa eikä saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Mitä tässä momentissa säädetään, sovelletaan vain viranhaltijaan, joka on jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa, tai sen alayhdistyksessä.

2. Muutosta ei saa erikseen hakea oikaisuvaatimuksella tai kirkollisvalituksella päätökseen, joka koskee viranhaltijalain 62 §:n 4 momentissa tarkoitettua väliaikaista virantoimituksesta pidättämistä.

3. Seurakunnan jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta kirkkolain 12 luvun 5 §:n 1 momentin mukaan kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston päätöksestä, jos se koskee toiseen henkilöön kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta.

4. Valittamalla ei saa hakea muutosta oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6

§:n 2 momentin mukaan päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa. Valittamalla ei myöskään saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista.

5. Muun lainsäädännön mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: 

 1. § 12, 14

Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot

 Hankintaa koskevista päätöksistä ei kirkkolain 12 luvun 8 §:n 2 momentin nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon. Kansalliset kynnysarvot ilman arvonlisäveroa laskettuna ovat:

– 60 000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut);

– 150 000 € (rakennusurakat);

– 400 000 € (hankintalain liitteen E 1–4 kohdassa tarkoitetut sosiaali- ja terveyspalvelut);

– 300 000 € (hankintalain liitteen E 5–15 kohdassa tarkoitetut muut erityiset palvelut) ja

– 500 000 € (käyttöoikeussopimukset).

Pöytäkirjan pykälät:

2 OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:

Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvosto

Käyntiosoite: Kirkkotie 1

Postiosoite: Kirkkotie 1

Sähköposti: jarvenpaan.seurakunta@evl.fi

Pöytäkirjan pykälät: § 5, 10

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:

– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi

– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä

– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan

– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

3  VALITUSOSOITUS

Kirkollis- ja hallintovalitukset

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella: § 7

Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Helsingin hallinto-oikeus

Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1, 00580 HELSINKI

Postiosoite: Sörnäistenkatu 1, 00580 HELSINKI

Telekopio:

Sähköposti: helsinki.hao(at)oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: §7

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

Valitusaika

30 päivää

30 päivää