JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA                                  PÖYTÄKIRJA 1/2023

Kirkkoneuvosto                                                                                                                                    

AIKA:                            Tiistai 17.1.2023 klo 18.30 (Kahvit klo 18.00)

PAIKKA:                       Kirkonkulman Sali, 2.krs, Kirkkotie 6                     

§        Liite    Asia

1 §                 KOKOUKSEN AVAUS
2 §                 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
3 §                 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
4 §                 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN           
5 §                 KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA VUOSIKSI 2023 – 2024
6 §                 KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN, JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA VUOSIKSI 2023 - 2024
7 §                 PUHEENJOHTAJAN, JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA DIAKONIA-, JULISTUS-, KASVATUS-JA KIINTEISTÖJOHTOKUNTIIN VUOSIKSI 2023 - 2026
8 §                 SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDEKSI 2023 – 2026
9 § liite           OIKAISUVAATIMUS VIRKASUHTEEN KOEAIKAISESTA PURKAMISESTA
10 §               KIRKKOVALTUUSTOALOITE TARKASTUSVALIOKUNNAN PERUSTAMISEKSI
11 § liite         HAUTAUSMAAMESTARIN TOIMEN TÄYTTÄMINEN
12 §               YMPÄRISTÖVASTAAVAN NIMEÄMINEN
13 §               RUOKAPALVELUTYÖNTEKIJÄ ANOMUS LYHENNETYSTÄ TYÖAJASTA
14 § liite         KAUPPAKIRJA JAMPAN OSTOSKESKUKSEN OSAKKEISTA JA VAKUUTUSKORVAUKSESTA
15 §               JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALITSEMINEN SAIRAALASIELUNHOIDON  YHTEISJOHTOKUNTAAN 2023 – 2026
16 §               JAMPAN ALUETYÖN SEURANTARYHMÄN VALINTA VUOSIKSI 2023 – 2024
17 §               HÄIRINTÄYHDYSHENKILÖN NIMEÄMINEN
18 §               TIETOSUOJARYHMÄN KOKOONPANON MUUTOS
19 §               KIRKKONEUVOSTON ARVIOINTIKESKUSTELU TOIMINNASTAAN
20 §               KIRKKOVALTUUSTON 13.12.2022 PÄÄTÖSTEN TARKISTAMINEN JA TOIMEENPANO
21 § liite         TIEDOKSI
22 §               MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
23 § liite         VARHAISKASVATUSTYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
24 §               LAUSUNTO MA.SEURAKUNTAPASTORI SIVUTOIMILUVASTA
25 § liite         LASTENOHJAAJA OPINTOVAPAA-ANOMUS
26 § liite         KOLEHTISUUNNITELMA TAMMI-TOUKOKUU 2023
27 §               HAUTAPAIKAN UUDELLEEN LUNASTUS
28 §               VARHAISKASVATUSTYÖNOHJAAJAN SIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN
29 §               SIJOITUSRAPORTTI
30 §               OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
31 §               KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Jäsenet                              

Henry Berg

Arvi Kekäläinen

Vesa Koivisto, puheenjohtaja

Tuija Kuusisto (POISSA), sij. Terttu Sihvola-Rauttu

Esko Lappalainen

Ida Luuk

Pekka Luuk, varapuh.joht

Marja Noso

Jouko Porkka

Mirja Vakkuri

Jarkko Åström

                    

Muut osallistujat              

Hanna Graeffe, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä

Jukka Virkki, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja (POISSA)

Leena Kervinen, diakonian viranhalt. (johtava), asiantuntija Pykälät 1-4, 9 paikalla klo 18.30-18.57

Ninna Uuksulainen, toimistosihteeri, sihteeri               

Pöytäkirjan nähtävänä   

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä 18.1.-3.2.2023 pitäminen                        
viraston aukioloaikoina (ma–ke klo 9-15.00, to klo 9–17 ja pe klo 9–14) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1, Järvenpää.

1 § KOKOUKSEN AVAUS                                                                                                 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30

Alkuhartauden piti Mirja Vakkuri. Laulettiin virsi 428

2 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS          

 Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4).

Esityslista on toimitettu 13.1.2023

Pj:n esitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kn 2 § Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

3 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA      

Pj:n esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Terttu Sihvola-Rauttu ja Ida Luuk.

Kn 3 § Päätös:      Päätös hyväksyttiin yksimielisesti

4 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Pj:n esitys:             Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin

                                § 28 Varhaiskasvatustyönohjaajan sijaisuuden täyttäminen; lisätään

                                           § 29 Sijoitusraportti; lisätään

                                           § 30 Oikaisuvaatimusohjeet

                                           § 31 Kokouksen päätös

                                                                                                                                                                                                       

Kn 4 § Päätös:       

5 §  KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA VUOSIKSI 2023–2024 

Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu (KJ 8:5).

 
**

Esityksen valmistelija; talousjohtaja

**

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosiksi 2023–2024.
 

Kn 5 § Päätös:        Päätetty esityksen mukaisesti

6 § KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN, JÄSENTEN JA

VARAJÄSENTEN VALINTA VUOSIKSI 2023 - 2024

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa. (KL10:2)

Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapu­heen­johtajan lisäksi yhdeksän (9) jäsentä.

Kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimitetaan kirk­ko­valtuustos­sa siten, että ensiksi valitaan kirkkoneu­vos­ton varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet. Eri vaalilla valitaan jä­senille henkilökohtaiset varajäsenet.

Kirkkolain 25:8 §:n mukaan seurakuntavaaleilla valittavia toimielimiä lukuun ottamatta, tulee seurakunnan toimielimissä olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Oikeuskäytännössä erityisenä syynä ei kuitenkaan ole pidetty jäsenten asemaa luottamushenkilöinä, poliittisten ryhmien tai eri järjestöjen edustusta, jäsenyyttä aikaisemmin samoja tehtäviä hoitaneessa toimielimessä tai toimielimen arvovaltaisuutta.

Säädös koskee myös varajäseniä. Poikkeuksina on 3-jäseninen toimikunta, jolloin valitaan 2+1 tai jos jäsenyys perustuu virka-asemaan. Sukupuolikiintiövelvoitteen katsotaan kattavan kaikki monijäseniset luottamushenkilöistä ja/tai viranhaltijoista muodostuvat toimielimet.

**

Esityksen valmistelija; talousjohtaja

**

Pj:n esitys:           

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää valita kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan, muut jäsenet (9) ja henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2023 – 2024.

Kn 6 § Päätös:     

Päätetty esityksen mukaisesti

7 §  PUHEENJOHTAJAN, JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA DIAKONIA-, JULISTUS-, KASVATUS – JA KIINTEISTÖJOHTOKUNTIIN VUOSIKSI 2023 – 2026

1. Diakoniajohtokunnan johtosäännön mukaan kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen diakoniajohtokuntaan puheenjohtajan, kuusi (6) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.                

2. Julistusjohtokunnan johtosäännön mukaan kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen julistusjohtokuntaan puheenjohtajan, kuusi (6) jäsentä

ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.

3. Kasvatusjohtokunnan johtosäännön mukaan kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen kasvatusjohtokuntaan puheenjohtajan, kuusi (6) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.

4. Kiinteistöjohtokunnan johtosäännön mukaan kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen kiinteistöjohtokuntaan puheenjohtajan ja kuusi (6) jäsentä sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.

Kirkkolain 25:8 §:n mukaan seurakuntavaaleilla valittavia toimielimiä lukuun ottamatta, tulee seurakunnan toimielimissä olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Oikeuskäytännössä erityisenä syynä ei kuitenkaan ole pidetty jäsenten asemaa luottamushenkilöinä, poliittisten ryhmien tai eri järjestöjen edustusta, jäsenyyttä aikaisemmin samoja tehtäviä hoitaneessa toimielimessä tai toimielimen arvovaltaisuutta.

Säädös koskee myös varajäseniä. Poikkeuksina on 3-jäseninen toimikunta, jolloin valitaan 2+1 tai jos jäsenyys perustuu virka-asemaan. Sukupuolikiintiövelvoitteen katsotaan kattavan kaikki monijäseniset luottamushenkilöistä ja/tai viranhaltijoista muodostuvat toimielimet.

**

Esityksen valmistelija; talousjohtaja

**

Pj:n esitys:     Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää valita puheenjohtajan, jäsenet ja varajäsenet diakonia-, julistus-, kasvatus- ja kiinteistöjohtokuntiin vuosiksi 2023 – 2026.

Kn 7 § Päätös:      Päätetty esityksen mukaisesti

8 §  SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDEKSI 2023–2026

Kirkkolain mukaan seurakunnan toimielimessä vaali toimitetaan enemmistövaalina (KL 7:4). Suhteellista vaalia on kuitenkin käytettävä kahden tai useamman luottamushenkilön vaalissa, jos sitä vaatii niin monta vaaliin osallistuvaa, että he suhteellisessa vaalissa voisivat saada valituksi vähintään yhden ehdokkaan.

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan valtuusto asettaa keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon valitaan kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä (KVTJ 18 §). Lautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kirkkolain tasa-arvosäännöksen mukainen (KL 25:8 §) tasa-arvo-säännös kattaa kaikki kirkollishallinnon luottamushenkilöistä muodostuvat monijäseniset elimet, joita ei säännöksessä rajata soveltamisalan ulkopuolelle. Sen mukaan toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Poikkeuksina on 3-jäseninen toimikunta, jolloin valitaan 2+1 tai, jos jäsenyys perustuu virka-asemaan. Tämä kiintiöperiaate koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä eli kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä ei kuitenkaan tarvitse olla samaa sukupuolta (KL kommentaari, s. 282).                    

**

Esityksen valmistelija; talousjohtaja

**

Pj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää valita keskuudestaan suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi 2023–2026.

Kn 8 § Päätös:         

Päätettiin esityksen mukaisesti

9 § OIKAISUVAATIMUS VIRKASUHTEEN KOEAIKAISESTA PURKAMISESTA

-----------

10 §  KIRKKOVALTUUSTOALOITE TARKASTUSVALIOKUNNAN PERUSTAMISEKSI

Kirkkovaltuuston 13.12.2022 kokouksessa kirkkodemarit ja sitoutumattomat valtuustoryhmä (6 allekirjoittajaa) jätti kirkkovaltuuston puheenjohtajalle aloitteen, jossa he ehdottavat, että seurakuntaamme perustetaan tarkastusvaliokunta tai vastaava elin, jonka tehtävänä on seurata viranhaltijoiden, johtokuntien ja kirkkoneuvoston hallinnollista ja taloudellista toimintaa ja seurata päätöksien ja talousarvion toteutumista ja antaa vuosittain raportti tilinpäätöksen yhteydessä kirkkovaltuustolle havaitsemistaan asioista.

Kirkkojärjestyksen mukaan (KJ 8:4) kirkkovaltuustoaloite on valtuuston puheenjohtajan viivytyksettä toimitettava se kirkkoneuvoston valmisteltavaksi. Taloussäännön (hyv. kvalt 23.10.2018 § 37) 26 § mukaan seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen valvonta (tilintarkastus) ja sisäinen tarkastus ja valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Kirkko-neuvosto vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja sen toimivuudesta.

Kirkkohallituksen mallisäännöissä on malli Arvioinnin johtokuntaa varten. Se on päivitetty 2019 uutta kirkkolakia ja -järjestystä silmällä pitäen (tämä lainsäädäntö ei ole vielä tullut voimaan). Mallisääntö on seurakunnan verkkosivuilla kohdassa: Luottamushenkilöille - Järvenpään seurakunta (jarvenpaanseurakunta.fi). Kysymykseen kirkkohallituksen taloushallinnon viestintä Teams-kanavassa tuli vastaus kahdelta seurakuntataloudelta (Oulun ja Espoon seurakuntayhtymät), että heillä on Arvioinnin johtokunta tai vastaava. Lisäksi Helsingin ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymissä on tarkastustoimikunta, joka toimii sisäisen tarkastuksen apuna.

Järvenpään seurakunnassa kirkkovaltuuston asettamia toiminta- ja taloussuunnitelmaan kirjattuja tavoitteita ja niiden toteutumista käsitellään toimintakertomusprosessissa yleensä 3-4 kirkkoneuvoston kokouksessa. Lisäksi seurakunnan strategialle, henkilöstöstrategialle ja kiinteistöstrategialle on kirkkoneuvosto asetanut erilliset seuranta työryhmät. Täten kirkkovaltuuston asettamien strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen seuranta on järjestetty hyvin kattavasti.

Kirkkovaltuuston päätösten osalta niiden laillisuusvalvonta on kirkkoneuvoston tehtävänä. Lisäksi johtokuntien päätösten laillisuuden - ja tarkoituksenmukaisuuden valvonta kirkkoneuvoston ohjesäännön 16 §:n mukaan järjestetty seuraavasti: Kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja voi siirtää johtokunnan tai viranhaltijan päättämän asian kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. Kirkkoneuvosto voi tällöin kumota päätöksen tai muuttaa sitä taikka palauttaa sen uudelleen käsiteltäväksi. Johtokunnan sihteerin sekä asian ratkaisseen viranhaltijan on toimitettava ote tai muu ilmoitus päätöksestä seitsemän päivän kuluessa ratkaisusta kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tietoon. Kirkkoneuvosto määrää erikseen, miten nämä päätökset saatetaan sen tietoon.

Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja haluaa saattaa ratkaisun kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, vaatimus siitä tulee ilmoittaa asianomaiselle, joka on ratkaissut asian, seitsemän päivän kuluessa siitä, kun asiaa koskeva päätösluettelon ote tai muu ilmoitus on saatettu kirkkoneuvoston puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan tietoon.

Mahdollisen uuden toimielimen toimintakenttä jäisi kapeaksi tai pääosin päällekkäiseksi jo olemassa olevien hallinon, talouden ja toiminnan seurantatoimintojen kanssa.

Ulkoinen valvonta on annettu tilintarkastusyhteisön tehtäväksi. Tilintarkastajat keskittyvät erityisesti hallinnon ja talouden lainmukaisuuteen sekä oikeellisuuteen. 2019-2022 kaudella ulkoista tarkastusta oli 7 päivää/vuosi. Lisähallintoa luomatta, jos tarkastusta halutaan lisätä, olisi aloitteessa esitettyä tarkastusvaliokuntaa ehkä parempi vaihtoehto lisätä ammattitilintarkastajien päiviä tilintarkastusprosessiin.

 **

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se ei perusta aloitteen mukaista tarkastusvaliokuntaa tai arvioinnin johtokuntaa. Tilintarkastuksen 2023-2026 kilpailutuksen yhteydessä kirkkoneuvosto tarkastelee ulkoisen tilintarkastuksen määrää.

Kn 10 § Päätös:     

Keskustelun kuluessa Pekka Luuk teki muutosesityksen, että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle,

että Järvenpään seurakuntaan perustetaan arvioinnin johtokunta. Ida Luuk kannatti tehtyä muutosesitystä. 

Asiasta pidettiin nimenhuutoäänestys.

                                 EI -ääniä kannattaa muutosesitystä

                                 JAA – ääniä kannattaa pohjaesitystä

                                 Äänestystulos oli

                                 EI 2

                                 JAA 9

                                 Äänin 9-2 päätettiin pohjaesityksen mukaisesti

Äänestyspöytäkirja liitteenä nro 10

11 §  HAUTAUSMAAMESTARIN TOIMEN TÄYTTÄMINEN

Hautausmaamestarin toimi oli haettavana 29.11.2022-5.1.2023. Hakemuksia tuli 14 kpl määräaikaan mennessä, joista yksi peruutti hakemuksensa. Hakuilmoitus julkaistiin seurakunnan ilmoitustaululla, HS Oikotie Työpaikat, mol.fi, duunitori rekrytointikanavissa sekä seurakunnan nettisivuilla. Yhteenveto hakijoista on liitteenä nro 11. Seurakuntapuutarhuri ja talousjohtaja valitsivat hakijoista kuusi haastateltaviksi saatujen hakupapereiden perusteella. Haastatteluryhmä Esko Lappalainen, seurakuntapuutarhuri ja talousjohtaja suorittivat haastattelut 12.1.2023.

Haastateltujen opintojen, työkokemuksen ja haastattelussa antamansa vaikutelman perusteella haettavaan hautausmaamestarin toimeen sopivuudesta haastatteluryhmä asetti ykkössijalle Janne Turusen ja kakkosijalle Jukka Hakamaan.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:              Kirkkoneuvosto päättää

 1. valita hautausmaamestarin toimeen Janne Turusen

 1. valita varasijalle valitun kieltäytymisen varalle Jukka Hakamaan

 1. että ennen toimen vastaanottamista valitun tulee esittää KL 6:16 §:n mukainen terveydentilaa koskeva selvitys,

 1. että, toimessa noudatetaan hakuilmoituksen mukaista 6 kuukauden koeaikaa, 

 2. että, toimen varsinainen sijaintipaikka on Järvenpään hautausmaan huoltorakennus, Kaukotie 48

 1. että, toimen pääasialliset tehtävät ovat hautojen kaivuuta, peittämistä ja kunnostamista, hautausmaan yleis- ja viherhoitoa, jätehuoltoa, konetyöskentelyä ja koneiden huoltotoimia, lumitöitä ja hiekoitusta, atk-työskentelyä, asiakaspalvelua ja toimistotyötä, vainajien vastaanottoa, siunauskappelin suntion tehtävät, puhtaanapito- ja kiinteistöjenhoito tehtäviin osallistumisen. Lisäksi tehtävässä on mahdollisuus seurakuntapuutarhurin sijaistamiseen.

 2. että, toimi kuuluu vaativuusryhmään 402 ja peruspalkka on xxxx,xx €/kk. (sis. Järvenpää-lisän). Palkanmaksukausi on kuukausi ja palkka maksetaan kuukauden viimeinen päivä.

 3. että, toimi on kokoaikainen, jossa täysi viikoittainen työaika on 38 tuntia ja 15 minuuttia, tehtävässä on myös viikonlopputyötä,

 1. vuosiloma ja muuta työsuhteen ehdot määräytyvät KirVESTES:n säännösten mukaan​.

Kn 11 § Päätös:                

Päätettiin (kohdat 1-9) esityksen mukaisesti.

12 §  YMPÄRISTÖVASTAAVAN NIMEÄMINEN

Kirkkoneuvosto on seurakunnan kiinteistöstrategiaan perustuen päättänyt 18.1.2022 § 11 hakea kirkon ympäristödiplomia ja nimennyt ympäristödiplomityöryhmän monipuolisesti seurakunnan eri toimialoilta. Ympäristötyöryhmä toimii ympäristövastaavan tukena. Työryhmään on myöhemmin tullut muutoksia. Ympäristövastaavan nimeäminen jäi myöhemmin päätettäväksi. Ympäristödiplomin saamiseksi ympäristövastaavan nimeäminen on ns. minimikriteeri (ymp dipl käsikirja 2.5.).

Ympäristövastaavan tehtävät:

    - Seurakunnan oman ympäristökatselmuksen tekemisen koordinointi. 

    - Ympäristöohjelman toteutumisen seuranta. 

    - Henkilökunnan ympäristökoulutus yhteistyössä koulutuksesta vastaavien kanssa. 

    - Tiedotus henkilöstölle ja seurakuntalaisille yhteistyössä tiedotuksesta vastaavien kanssa. 

    - Hiilineutraali kirkko 2030 -strategian mukaisesti yhteistyötä toisten seurakuntien, kaupungin ja muiden sidosryhmien kanssa ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

   - Ympäristölainsäädännön muutosten seuraaminen. 

   - Ympäristöepäkohtiin liittyvien aloitteiden tekeminen.

Ympäristötyöryhmän jäsen seurakuntamestari Elina Wiik ilmoitti 14.11.2022 ympäristötyöryhmän kokouksessa halukkuutensa ryhtyä ympäristövastaavaksi. Asiasta kysyttiin lähiesimiehen Harri Ahdesmäen (seurakuntamestari johtava) lausunto. Hän puoltaa Wiikin nimeämistä ympäristövastaavaksi. Ympäristövastaavan tehtävät tulee ottaa huomioon työvuorosuunnitelmia tehtäessä.

**

Esityksen valmistelija; talousjohtaja

**

Tj:n esitys:                        

Kirkkoneuvosto päättää nimetä seurakuntamestari Elina Wiikin seurakunnan ympäristövastaavaksi 1.2.2023 alkaen. Ympäristövastaavan tehtävästä maksetaan 120 €/kk palkkio.

Lisäksi kirkkoneuvosto toteaa, että ympäristöohjelman toteutumisesta raportoidaan seurakunnan toimintakertomuksessa.

Kn 12 § Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti       

13 § RUOKAPALVELUTYÖNTEKIJÄ ANOMUS LYHENNETYSTÄ  TYÖAJASTA

14 § KAUPPAKIRJA JAMPAN OSTOSKESKUKSEN OSAKKEISTA JA VAKUUTUSKORVAUKSESTA

                                Kirkkoneuvosto on käsitellyt 7.6.2022 § 15 ja 23.6.2022 § 180 Järvenpään kaupungin tekemää ostotarjousta seurakunnan Saunakallion Ostoskeskus Oy:n osakkeista. Seurakunnan Jampan seurakuntakoti oli osa Saunakallion Ostoskeskusta. Kaupungin Ostotarjous perustui em. keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön omistaman tontin arvoon, joksi kaupunki on määritellyt 240 €/kem2. Kaupunki tavoittelee mahdollisuus kaavoittaa tontti ja aluetta laajemminkin Jampan keskustassa ja vetovastuun ottamista alueen kehittämisestä.

Kirkkoneuvosto oli 23.6.2022 käsittelyn perusteella valmis hyväksymään kaupungin ostotarjouksen. Kirkkoneuvosto on ilmoittanut myös, että seurakunta on halukas olemaan jatkossakin mukana osakkaana tai vuokralaisena alueelle rakennettavassa kohteessa ja seurakunta on määritellyt omat tavoitteensa tulevasta seurakuntakodista Jampassa. Kirkkolain 10 luvun 1 §:n 3. kohdan mukaan niin irtaimen omaisuuden luovutus (mm. osakkeet) kuuluvat kirkkoneuvoston toimivaltaan.

Kesän 2022 jälkeen asiat eivät ole juuri edenneet mm. koska tuhoutuneesta ostoskeskuksesta vakuutusyhtiön tarjoaman vakuutuskorvauksen määrän takia, jota Saunakallion Ostoskeskus Oy:n hallitus ei ole hyväksynyt. Myöskään seurakunnan edustaja em. hallituksessa ei ole pitänyt korvaustasoa hyväksyttävänä, joka seurakunnalle olisi tulossa vakuutuksesta.

Järvenpään kaupunki on nyt tehnyt uuden ostotarjouksen (liite 14), jossa Saunakallion Ostoskeskus Oy:n osakkeiden lisäksi kaupunki on valmis maksamaan seurakunnalle vakuutuskorvauksen määrän. Kaupunki on myös luopunut ehdosta, että se saisi haltuunsa Saunakallion Ostoskeskus Oy:n kaikki osakkeet.

Kaupungin ostotarjouksen etuna on, että Jampan alueen kaavoitus pääsisi käynnistymään ja seurakunta saisi nopeasti korvauksen osuudestaan. Haittapuolena ostotarjouksen hyväksymisessä on, että sen jälkeen seurakunnalla ei ole Saunakallion Ostoskeskus Oy:n hallituksessa edustajaa valvomassa seurakunnan etua vakuutuskorvauksen suuruuden suhteen.  Seurakunnan edun varmistamista selvitetään vielä 16.1.2023 kaupungin edustajan ja Saunakallion Ostoskeskus Oy:n edustajien kanssa.

** 

Esityksen valmistelija: talousjohtaja

**

 Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kaupungin tarjouksen ehdolla, että seurakunnan puheoikeuden turvaamiseksi vakuutuskorvausasiassa seurakunnan ja kaupungin väliseen sopimukseen tehdään lausuma, jonka mukaan omistusoikeus ei siirtyisi heti allekirjoituksiin kaupungille, vaan vasta kun Saunakallion Ostoskeskus Oy on saanut lopullisen päätöksen vakuutuskorvauksesta.

Kn 14 § Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti

15 § JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALITSEMINEN SAIRAALASIELUN-HOIDON
YHTEISJOHTOKUNTAAN 2023 - 2026

Keskisen Uudenmaan sairaalasielunhoidon seurakuntien yhteistyösopimus astui voimaan 1.1.2020. Hyvinkään seurakunta pyytää hallinnoivana seurakuntana sopimuksen sairaaloiden/laitosten sijaintiseurakuntien kirkkoneuvostoja valitsemaan jäsenen ja hänelle varajäsenen sairaalasielunhoidon yhteisjohtokuntaan 2023-2026. Sijaintiseurakuntia ovat Järvenpää, Nurmijärvi, Mäntsälä, Tuusula ja Hyvinkää. Sopimuksen piirissä olevilla sairaaloilla/laitoksilla on oikeus valita edustaja, jolla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokunta aloittaa toimintansa 1.1.2023.

Johtokunta valitsee toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvoston puheenjohtajalla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokunnan sihteerinä toimii johtava sairaalapastori.

**

Esityksen valmistelijat: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:               Kirkkoneuvosto päättää palauttaa valmisteluun.

Kn 314 § Päätös:    Hyväksyttiin.

- - -

Kn 15 §

Sairaalasielunhoidon yhteisjohtokuntaan 1.1.2019–31.12.2022 väliseksi ajaksi seurakunnastamme oli valittuna varsinaiseksi jäseneksi Kaija Tuuri (puheenjohtaja) ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Mirja Vakkuri.

** 

Esityksen valmistelija: talousjohtaja

**

Pj:n esitys:           

Kirkkoneuvosto nimeää jäsenen ja hänelle henkilökohtainen varajäsenen sairaalasielunhoidon yhteisjohtokuntaan 1.1.2023–31.12.2026 väliseksi ajaksi.

Kn 15 § Päätös:   

Marja Noso esitti jäseneksi Tero Vistilää ja hänelle varajäseneksi Armo Puustista.

16 § JAMPAN ALUETYÖN NEUVOTTELURYHMÄN VALINTA VUOSIKSI 2023–2024

Kirkkoneuvosto 1.6.2010 § 128 hyväksyi Jampan aluetyön suunnitelman ja samassa yhteydessä päätti perustaa aluetyön neuvotteluryhmän (ent. seurantatyöryhmän) valtuustokaudeksi vuosittain seuraamaan ja arvioimaan aluetyön toimintaa Jampan ja Nummenkylän alueella. Työryhmän tehtävänä on myös arvioida aluetyön tulosten soveltamisen mahdollisuutta kaupungin muilla alueilla.

** 

Esityksen valmistelija: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää
 

 1. asettaa Jampan aluetyön neuvotteluryhmän vuosiksi 2023-2024,

 2. valita seurantaryhmään työntekijäjäseniksi Vesa Koiviston, Anu Sorjosen, Iia Palmgrenin, Leena Kervisen ja Mira Isorinteen, 

 3. valita aluetyön neuvotteluryhmään kolme luottamushenkilöjäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Kn 16 § Päätös:         

Marja Noso esitti varsinaiseksi jäseneksi Nea Kareniusta ja varalle Satu Tuominen, Henry Berg, varalle Arvi Kekäläinen, Petri Graeffe, varalle Marja Kosonen.

17 § HÄIRINTÄYHDYSHENKILÖN NIMEÄMINEN

Järvenpään seurakunnan häirintäyhteyshenkilöiksi oli nimetty (KN 4.6.2019 § 182) seurakuntapastori Anu Sorjonen ja kirkkovaltuutettu Pekka Launonen. Kirkkoneuvosto vapautti Launosen pyynnöstä hänet tehtävästä (KN 23.6.2022 § 183).

Häirintäyhdyshenkilönä voi toimia (myös) luottamushenkilö tai seurakunnan aktiivi vapaaehtoinen. Seurakunnissa yleisesti työparina toimii luottamushenkilö ja työntekijä, jotka ovat sukupuoleltaan mies ja nainen. Häirintäyhdyshenkilö on vertaistuki ja vie asioita eteenpäin häirintää sattuessa. Tärkeää, on että häirintäyhdyshenkilö/henkilöt saavat koulutuksen kautta osaamista toimia häirintätilanteissa ja että he ovat helposti tavoitettavissa.

Häirintäyhteyshenkilön tehtävä keskittyy seksuaaliseen ja sukupuoliseen häirintään torjumiseen ja puuttumiseen. Seurakunnassa on nollatoleranssi eritasoista seksuaalista ja sukupuolista häirintää kohtaan. Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan tasa-arvolaissa sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. Rikoslain seksuaalirikosäännökset uudistuivat 1.1.2023 alkaen. Uudistus korostaa seksuaalista itsemääräämisoikeutta.

Kirkkovaltuutettu Jouko Porkka on antanut suostumuksensa toimia häirintäyhdyshenkilön tehtävässä. Espoon hiippakunnan tuomiokapitulissa on nimetty seksuaalisen häirinnän tapauksissa yhteyshenkilöksi asiantuntija Sirpa Tirrin.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; talousjohtaja,

**

 Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää

 1. nimetä Jouko Porkan Järvenpään seurakunnan häirintäyhteyshenkilöksi toimimaan yhdessä työparina Anu Sorjosen kanssa.

 2. todeta, että häirintäyhdyshenkilötoiminnasta aiheutuvat koulutus, työnohjaus, matka tms. kulut kohdistetaan kirkkoneuvoston kustannuspaikalle 1011010140.

Kn 17 § Päätös: Päätettiin (kohdat 1-2) esityksen mukaisesti.

18 § TIETOSUOJARYHMÄN KOKOONPANON MUUTOS

EU-tietosuoja-asetuksen GDPR:n ja kansallisen tietosuojalain mukaisia tehtäviä koordinoimassa seurakunnassamme on ollut kirkkoneuvoston 13.2.2018 § 28 päätöksen mukaisesti tietosuojaryhmä. Lisäksi tietosuojan yhdyshenkilö toimiin yhteyshenkilön tietosuojavastaavan ja organisaatiomme välillä. Tietosuojan yhdyshenkilönä on palkka- ja it-sihteeri Marja-Leena Rilla. Tietosuojaryhmän kokoonpano on toiminta-aikana muuttunut henkilöiden jäätyä pois palveluksestamme. Viimeisimpänä kappalainen James Cox on siirtynyt meiltä toisen seurakunnan palvelukseen, joten tietosuojaryhmän kokoonpanoa on jälleen täydennettävä.

Tietosuojaryhmään ovat kuuluneet: talousjohtaja Kari J. Hietala (puheenjohtaja), vs. diakonian johtava viranhaltija Leena Kervinen, kasvatuksen työalalta kappalainen James Cox, kirkkoherranvirastosta toimistosihteeri Cecilia Bartusch ja valmiusvastaava, seurakuntapastori Anu Sorjonen sekä palkka- ja it-sihteeri Marja-Leena Rilla (sihteeri).

Tietosuojavastaavan palvelut seurakuntamme ostaa Lahden seurakuntayhtymältä. Tietosuojavastaavana toimii Lahden srky:n asianhallintasihteeri Sirpa Salokannel.

Tietosuojavastaavan tulee olla organisaatiossa riippumattomassa asemassa, hän on raportointivelvollinen tehtävässään ylimmälle johdolle.

**

Esityksen valmistelija ja kysymykset; talousjohtaja

**

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää nimetä 20.1.2023 alkaen tietosuojaryhmään seuraavat:

talousjohtaja Kari J. Hietala (puheenjohtaja), diakonian johtava viranhaltija Leena Kervinen, kasvatuksen työalalta varhaiskasvatuksen ohjaaja Jonna Vehmassalo, kirkkoherranvirastosta toimistosihteeri Cecilia Bartusch ja valmiusvastaava, seurakuntapastori Anu Sorjonen sekä palkka- ja it-sihteeri Marja-Leena Rilla (sihteeri).

Kn 18 § Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti

19 § KIRKKONEUVOSTON ARVIOINTIKESKUSTELU TOIMINNASTAAN

TAVOITTEET 2022

 • Tehokas ja hyvin valmisteltu kokouskäytäntö

 • Seurakuntavaaleihin 2022 valmistautuminen

 • Seurakunnan uuden strategian valmistelutyö

**

Esityksen valmistelijat; talousjohtaja, kirkkoherra

**

Pj:n esitys:   Kirkkoneuvosto käy keskustelun aiheesta ja kirjaa arvioinnin toiminnastaan vuonna 2022.

Kn 19 § Päätös:

 • Tavoitteet täyttyneet hyvin

  • asiat pääosin hyvin valmisteltuja

  • seurakuntavaaleihin valmistautuminen:

  • valokuvauksen aika pidempi ehdokkaille

  • yhteisesitteen tekeminen hyvä

  • valmistautuminen aloitettava aiemmin

  • Strategian valmistelu hyvä, oli laaja prosessi

  • Toimiva yhteistyö viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kesken

  • Hyvä ilmapiiri ja tilaa eri mielipiteille

  • Teams-kokoukset saatiin toteutettua ja mahdollisti osallistumisen eri tilanteissa

20 §  KIRKKOVALTUUSTON 13.12.2022 PÄÄTÖSTEN TARKISTAMINEN JA TOIMEENPANO

Pj:n esitys:           Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston 13.12.2022 tekemät päätökset ovat syntyneet Kirkkolain (KL 10:6) tarkoittamassa laillisessa järjestyksessä, eivätkä mene toimivaltaa ulommaksi tai muutoin ole lain tai asetuksen vastaisia ja hyväksyy seuraavat päätösten toimeenpanot:

                      54 § Kokouksen avaus

                      55 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

                      56 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

                      57 § Ääntenlaskijoiden valinta

                      58 § Työjärjestyksen hyväksyminen

                       59 § Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2023-2025 toiminta- ja taloussuunnitelma

                      taloustoimisto, henkilökunta                   

                     60 § Erityisnuorisotyöntekijän projektivirka

                      kasvatuksen työalavastaava, nuorisotyö, palkkasihteeri

                    61 § Luottamushenkilöiden palkkiosäännön liitteen tarkistaminen

                      luottamushenkilöt, palkkasihteeri

                   62 §   Tiedoksi

                      - seurakuntavaalien 2022 tulos

                       - Pekka Luukin jättämä valtuustoaloite tarkastusvaliokunnan perustamisesta

                       talousjohtaja, kirkkoherra

                     63 §   Valitusosoitus

                     64 §   Kokouksen päätös

                     

**

Esityksen valmistelija; talousjohtaja

**

Kn 20 § Päätös:      Päätettiin esityksen mukaisesti

21 § TIEDOKSI

 1. VEROTILITYKSET 2018- 2022 KUUKAUSITTAIN (liite 21a)

 2. LUOTTAMUSHENKILÖKOULUTUSTA 28.1.2023

Keravan, Järvenpään ja Tuusulan seurakunnat järjestävät luottamushenkilöille koulutustilaisuuden Tuusulan seurakuntakeskuksella (Rykmentintie 34, auditorio) lauantaina 28.1.2023 klo 09.15- 15.00. Tilaisuudessa puhujavieraina ovat Espoon hiippakunnan lakimiesasessori Aappo Laitinen ja tulevaisuustutkija Ilkka Halava. Lisäksi Tapio Tähtinen pitää katsauksen koskien Rakenneuudistusta 2020- luvun kirkossa kirkolliskokouksen näkökulmasta.

Ilmoittautumiset ja mahdolliset ruoka-allergia/-valiotiedot 19.1.2023 mennessä kirkkoherranvirastoon Ninna Uuksulaiselle: ninna.uuksulainen@evl.fi

Koulutuspäivästä maksetaan normaali kokouspalkkio.

**

Esityksen valmistelija; kirkkoherra, talousjohtaja

**

Pj:n esitys:               Merkitään tiedoksi.

Kn 21 § Päätös:      Päätettiin merkitä tiedoksi

22 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Pj:n esitys:               Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Kn 22 § Päätös:      Valtuustoryhmien välisessä neuvottelussa esitettiin toive, että kirkkovaltuuston kokoukset pidettäisiin seurakuntasalissa.

                                 Raamattuluentojen järjestäminen työntekijöiden toimesta.             

23 § VARHAISKASVATUSTYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 

***

Varhaiskasvatustyönohjaaja xxxx on irtisanoutunut virastaan 1.1.2023 alkaen. Varhaiskasvatustyönohjaajan virka on henkilöstöstrategian mukainen ja sen tehtäviin tarvitaan toimintakauden ollessa kesken viranhoitaja mahdollisimman nopeasti hoitamaan tehtävänkuvauksessa mainittuja tehtäviä. Tämän johdosta viran rekrytointitarvetta ja sisältöä ei ole tarpeen erikseen selvittää. Tehtävänkuvaus on liitteenä nro 305a.  

Rekrytointiaikataulu:

29.11. kirkkoneuvosto julistaa viran haettavaksi  

30.11.2022-4.1.2023 virka auki rekrytointikanavilla.   

Hakuaika päättyy 4.1. klo 15.00   

12.1. haastattelut klo 17.30 alkaen   

17.1. kirkkoneuvosto valitsee uuden viranhaltijan  

1.2. virkaan valittu aloittaa virassa  

  Varhaiskasvatustyönohjaajan viran hakuilmoitus on liitteenä nro 305b.   

**   

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: kirkkoherra, Iia Palmgren  

**

 Pj:n esitys:   Kirkkoneuvosto päättää   

 1. julistaa varhaiskasvatustyönohjaajan viran haettavaksi edellä esitetyn mukaisesti kirkkoverkon ja TE-toimiston rekrytointipalvelussa sekä seurakunnan kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja ilmoitustaululla.   

 2. asettaa haastatteluryhmän, johon nimetään kirkkoherra, kasvatuksen (varhaiskasvatus) johtava viranhaltija Iia Palmgren, varhaiskasvatuksen työalapappi Sanna Hassinen, kasvatusjohtokunnan puheenjohtaja Kaija Oksanen sekä kaksi kirkkoneuvoston keskuudestaan nimeämää edustajaa sekä näille kaksi varahenkilöä  

 3. nimeää keskuudestaan kirkkoneuvoston edustajat (2) haastatteluryhmään sekä näille 2 varahenkilöä.  

Kn 305 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

Kohta 3) Nimettiin Ida Luuk ja Jouko Porkka kirkkoneuvoston edustajiksi sekä heille varahenkilöiksi Mirja Vakkuri ja Esko Lappalainen.

Lapsiasiahenkilö Jonna Vehmassalon huomio esityslistan kohtaan;    

Päätöksellä on vaikutuksia lapsiin. Varhaiskasvatustyön ohjaajan virkaan sisältyy käynnissä olevia toimintoja lapsille ja perheille, joten viran täyttäminen nopealla aikataululla on tärkeää.

***

Kn § 23         Hakuajan päättymiseen mennessä varhaiskasvatustyön ohjaajan virkaa haki 12 hakijaa ja lisäksi yksi hakuajan päättymisen jälkeen.

Haastattelutyöryhmä päätti kutsua hakemusten, hakukriteerien, varhaiskasvatuksen tarpeiden sekä työkokemuksen perusteella 4 hakijaa haastatteluun, joista kaksi peruutti haastatteluun tulemisensa. 

Haastattelut järjestettiin 12.1.2023. Haastatteluun osallistuivat Merja Honkala ja Susanna Kauppinen.

Haastattelutyöryhmä päätti yksimielisesti esittää kirkkoneuvostolle, että Järvenpään seurakunnan varhaiskasvatustyön ohjaaja virkaan valitaan Susanna Kauppinen hakemusasiakirjojen, kirkkoneuvoston asettamien kriteerien ja haastattelun perusteella.  

Liitteenä nro 23a kooste hakijoista ja liitteenä nro 23b haastattelun muistio.

**   

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: kirkkoherra, Iia Palmgren  

**  

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää

 1. valita varhaiskasvatustyön ohjaajan virkaan Susanna Kauppinen 1.2.2023 alkaen.

 2. että Susanna Kauppisen ei ole tarve esittää KL 6:16 §:n mukainen terveydentilaa koskeva selvitys eikä rikosrekisterilain 6:2 §:n mukaista rikosrekisteriotetta ennen viran vastaanottamista, koska hän on esittänyt molemmat ennen nykyisen vs.varhaiskasvatustyönohjaajan sijaisuuden viran vastaanottamista (7.11.2022 alkaen)

 3. että varhaiskasvatustyön ohjaajan virassa on 6 kk koeaika.

 4. että virkapaikka on Kirkonkulma, Kirkkotie 6

 5. että varhaiskasvatustyön ohjaajan virassa pääasialliset tehtävät ovat:

 • Lapsi- ja perhetyön suunnittelu, kehittämis- ja toteutusvastuu kokoavassa kerhotoiminnassa (perhekerhot, koululaisten iltapäivätoiminta, päiväkerhot) ja päivähoitoyhteyksien koordinointi.

24 § LAUSUNTO MA. SEURAKUNTAPASTORI SIVUTOIMILUPA-ANOMUKSESTA

25 § LASTENOHJAAJA OPINTOVAPAA-ANOMUS

26 § KOLEHTISUUNNITELMA TAMMI – TOUKOKUU 2023

Kirkkojärjestyksen (2:8) mukaan seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista jumalanpalvelusten kolehdeista. Suunnitelman vahvistaa kirkkoneuvosto. Osan kolehdeista kirkkohallitus ja tuomiokapituli ovat määränneet ennakolta. Suunnitelma on ohjeellinen - jos esim. paikallinen juhla edellyttää muutosta, voidaan jonkin kolehdin kohdalla tehdä siirto seuraavalle jaksolle kirkkoherran viranhaltijapäätöksellä.  Jampan seurakuntakodin messujen suhteen on tapahtunut se muutos, että ne ovat omaleimaisesti toteutettavia Jamppamessuja. Näin ollen niitä ei koske enää Kirkkohallituksen kolehtiohjeissa mainittu määritelmä, että kaikissa seurakunnan päiväjumalanpalveluksissa tulee noudattaa samaa kolehtisuunnitelmaa.                       

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; kirkkoherra

--

Pj:n esitys:             Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman tammi – toukokuu 2023 liitteen nro 276 mukaisena.

Kn § 276 Päätös:    Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

***

26 §  Kirkkoneuvoston 15.11.2022 § 276 hyväksymästä kolehtisuunnitelmasta puuttuu kolehtikohde 15.1.2023. Kolehtikohde Ukrainan hätäapukeräys Kirkon Ulkomaanavun kautta on lisättynä liitteeseen nro 26.      

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; kirkkoherra

--

Pj:n esitys:            

Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman täydennyksen tammi – toukokuu 2023 liitteen nro 26 mukaisena.

Kn § 26 Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

27 §  HAUTAPAIKAN UUDELLEEN LUNASTUS

                             Lahti, Keijo Kalervo on haudattu vuonna 1995 ja hautaoikeus on päättynyt 2020. Hauta on palautunut seurakunnalle Kn 9.2.2021 57§.

Hautaan tulee haudatuksi mahdollisimman pian Lahti Keijon tytär. Anoja xxxx on Keijon tyttären tytär. Hän haluaa lunastaa haudan vuodesta 2021 lähtien eli 2021-2046. Kyseessä on arkkuhauta, haudalla ei ole ollut milloinkaan hautakiveä.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

**

Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy hautapaikan 1 03 002 043 uudelleen lunastuksen xxxx ajalle 2021-2046.

Kn 27 § Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

28 § VARHAISKASVATUSTYÖNOHJAAJAN SIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN

***

Varhaiskasvatustyönohjaaja Sanna Hassiselle on myönnetty virkavapaata omasta virastaan ajalle 29.5.2022-30.11.2024 kirkkoneuvoston kokouksessa 7.6.2022 § 153. 

Samassa kokouksessa on §154.ssa puollettu virkamääräyksen pyytämistä hänelle ma. seurakuntapastorin virkaan ajalle 1.12.2022 – 14.8.2024. Tuomiokapituli on kokouksessaan 14.6. 2022 § 122 antanut virkamääräyksen Sanna Hassiselle ma. seurakuntapastoriksi virkaa perustamatta 1.12.2022–14.8.2024.   

Varhaiskasvatustyön ohjaajan tehtäviin tarvitaan viransijainen hoitamaan tehtävänkuvauksessa mainittuja tehtäviä. Tehtävänkuvaus on liitteenä nro 189a. 

 
Rekrytointiaikataulu:
30.8. kirkkoneuvosto julistaa viransijaisuuden haettavaksi 

31.8.-16.9. virka auki rekrytointikanavilla.  

Hakuaika päättyy 16.9. klo 15.00  

22.9. haastattelut  

27.9. kirkkoneuvosto valitsee sijaisen 

1.11. virkaan valittu aloittaa virassa 

Varhaiskasvatustyönohjaajan viran hakuilmoitus on liitteenä nro 189b. 

 Sanna Hassinen anoo (liite nro 189c) 30.8.2022 lähettämässään sähköpostissa virkavapaata varhaiskasvatustyönohjaajan virasta ajalle 1.12.2022 – 14.8.2024 toimiakseen ma.seurakuntapastorin virassa.  

**  

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: kirkkoherra, Iia Palmgren 

** 

 Pj:n esitys:  Kirkkoneuvosto päättää  

 1. julistaa varhaiskasvatustyönohjaajan viransijaisuuden (1.11.2022 – 14.8.2024) haettavaksi edellä esitetyn mukaisesti kirkkoverkon ja TE-toimiston rekrytointipalvelussa sekä seurakunnan kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja ilmoitustaululla.  
 2. asettaa haastatteluryhmän, johon nimetään kirkkoherra, kasvatuksen (varhaiskasvatus) johtava viranhaltija Iia Palmgren, varhaiskasvatuksen työalapappi Sanna Hassinen, kasvatusjohtokunnan puheenjohtaja Kaija Oksanen sekä kaksi kirkkoneuvoston keskuudestaan nimeämää edustajaa sekä näille kaksi varahenkilöä 
 3. nimeää keskuudestaan kirkkoneuvoston edustajat (2) haastatteluryhmään sekä näille 2 varahenkilöä.  
 4. myöntää Sanna Hassiselle anomuksensa mukaisesti virkavapaata varhaiskasvatustyönohjaajan virasta toimiakseen ma. seurakuntapastorin virassa ajalla 1.12.2022 – 14.8.2024. 

Kn 189 § Päätös:    Esitys (kohdat 1-4 hyväksyttiin) yksimielisesti.

kohta 3) Kirkkoneuvosto nimesi keskuudestaan yksimielisesti haastatteluryhmään Ida Luukin ja Arvi Kekäläisen varsinaisiksi edustajiksi sekä heille varahenkilöiksi Pekka Luukin ja Esko Lappalaisen.

****

Kn § 216       Hakuajan päättymiseen mennessä varhaiskasvatustyönohjaajan sijaisuutta haki 4 hakijaa.  

Haastattelutyöryhmä päätti kutsua hakemusten, koulutuksen ja työkokemuksen perusteella 3 hakijaa, joista yksi vetäytyi hausta ennen haastatteluja.

Haastattelut järjestettiin 22.9.2022. Haastatteluun kutsuttiin Eija Myllyniemi ja Susanna Kauppinen.                                                                                              

Valitsijaryhmä päätti yksimielisesti esittää kirkkoneuvostolle, että Järvenpään seurakunnan varhaiskasvatustyönohjaajan sijaisuuteen valitaan Susanna Kauppinen hakemusasiakirjojen, kirkkoneuvoston asettamien kriteerien, haastattelun, työkokemuksen sekä varhaiskasvatuksen tarpeiden perusteella. 

 Varasijalle ryhmä esittää Eija Myllyniemeä. 

 Liitteenä nro 216 on haastattelun muistio. 

 -- 

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: kirkkoherra 

-- 

 Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää 

1)    valita varhaiskasvatustyönohjaajan sijaisuuteen Susanna Kauppisen ajalle 1.11.2022 -   14.8.2024.

2)    että Susanna Kauppisen tulee esittää KL 6:16 §:n mukainen terveydentilaa koskeva selvitys ja rikosrekisterilain 6:2 §:n mukainen rikosrekisteriote ennen viran vastaanottamista. 

3)    että varhaiskasvatustyönohjaajan sijaisuudessa on 6 kk koeaika.  

4)     että virkapaikka on Kirkonkulma, Kirkkotie 6 

5)    että varhaiskasvatustyönohjaajan sijaisuudessa pääasiallisena tehtävänä on: 

 • Perhekerhotyö, leirityö (perheleirit, varhaisnuorisotyönleirit, rippikoulu). 

 • Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden tukeminen. Laaja-alainen lapsiperheiden parissa tehtävä työ. Monimuotoinen ryhmätoiminta kasvatuksen kentällä. 

 • Kasvatuksen yhteinen työ. 

 • Varhaiskasvatuksen verkostojen kanssa tehtävä yhteistyö kaupungin opetus; sosiaali; nuoriso- ja terveystoimen kanssa. Järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö. 

6)    että varhaiskasvatustyön ohjaajan virka kuuluu vaativuusryhmään 503 ja peruspalkka on xxxx,xx €/kk €/kk. Palkanmaksukausi on kuukausi ja palkka maksetaan kuukauden 15. päivä.  

7)    että virka on kokoaikainen ja vuosiloma määräytyy KirVESTES:n säännösten mukaan  

8) Varalle valitaan Eija Myllyniemi.

Kn 216 § Päätös:    Esitys (kohdat 1-8) hyväksyttiin yksimielisesti.

***

Kn 28 §       Vs. varhaiskasvatustyönohjaaja Susanna Kauppinen on esitetty valittavaksi varhaiskasvatustyönohjaajan virkaan 1.2.2023 alkaen kirkkoneuvoston 17.1.2023 §:ssä 23. Valintapäätöksen toteutuessa esityksen mukaisesti, tulee vs.varhaiskasvatustyönohjaajan paikka täytettäväksi ajalle 1.2.2023 – 14.8.2024.

Varhaiskasvatustyönohjaajan viransijaisuuden hakuilmoitus on liitteenä nro 28a.  Viransijaisuuden tehtävänkuvaus on liitteenä nro 28b.

Rekrytointiaikataulu:

17.1. kirkkoneuvosto julistaa viransijaisuuden haettavaksi 

17.1.-5.2. virka auki rekrytointikanavilla.  

Hakuaika päättyy 5.2. klo 15.00  

13.2. haastattelut  

14.2. kirkkoneuvosto valitsee sijaisen 

1.3. virkaan valittu aloittaa virassa 

**  

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: kirkkoherra, Iia Palmgren 

** 

 Pj:n esitys:  Kirkkoneuvosto päättää  

 1. julistaa varhaiskasvatustyönohjaajan viransijaisuuden (1.3.2023 – 14.8.2024) haettavaksi edellä esitetyn mukaisesti kirkkoverkon ja TE-toimiston rekrytointipalvelussa sekä seurakunnan kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja ilmoitustaululla.  
 2. asettaa haastatteluryhmän, johon nimetään kirkkoherra, kasvatuksen (varhaiskasvatus) johtava viranhaltija Iia Palmgren, varhaiskasvatuksen työalapappi Sanna Hassinen, kasvatusjohtokunnan puheenjohtaja sekä kaksi kirkkoneuvoston keskuudestaan nimeämää edustajaa sekä näille kaksi varahenkilöä 
 3. nimeää keskuudestaan kirkkoneuvoston edustajat (2) haastatteluryhmään sekä näille 2 varahenkilöä.  

Marja Noso esitti haastatteluryhmän jäseneksi Jouko Porkkaa, Pekka Luuk esitti Ida Luukia. Henry Berg esitti Jouko Porkan varahenkilöksi Marja Nosoa. Mirja Vakkuri esitti Terttu Sihvola-Rauttua varahenkilöksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

29 § SIJOITUSRAPORTTI 31.12.2022

Kirkkoneuvostossa on 26.3.2019 § 115 hyväksytty seurakunnan sijoitusstrategia 2019. Sen mukaan seurakunta tavoittelee pitkällä aikavälillä 4 % tuottoa sijoituksilleen ja sijoitettavasta varallisuudesta enintään 50 % saa olla korkeariskisissä sijoituksissa.

Sijoitusstrategissa todetaan, että seurakunnan taloussäännön mukaan ”talousjohtajan tulee tehdä kirjallinen päätös sijoituksista ja ilmoittaa tehdyistä päätöksistä kirkkoneuvostolle sovitulla tavalla”. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 16 § 2 mom mukaan johtokunnan sihteerin sekä asian ratkaisseen viranhaltijan on toimitettava ote tai muu ilmoitus päätöksestä 7 päivän kuluessa kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tietoon.

Lisäksi sijoituspäätökset raportoidaan kirkkoneuvostolle kuten muutkin viranhaltijapäätökset. Sijoitusstrategin mukaisesti seurakunnan sijoituksista ja niiden tuotoista annetaan kirkkoneuvostolle raportti 3 kk välein. Raportin tuottaa omaisuudenhoitoyhtiö tai talousjohtaja. Kirkkoneuvosto on toivonut talousjohtajalta omaisuudenhoitoyhtiöiden raporteista muokattua lyhyttä yksinkertaista raporttia.

Salkkuun ei ole tehty myyntejä tai ostoja viimeisen 9 kuukauden aikana.

Myynnit:       -

Ostot:            -                                         

Seurakunnan OP-Private salkun arvon oli kauden lopussa 3 884 812 €.

Hautainhoitorahaston OP-Private salkun arvo 170 807 € ja ei muutoksia sen sijoituksissa.

Seurakunnan Nordean sijoitussalkussa markkina-arvo oli 31.12.2022 yhteensä 2 466 152 €.

Lisäksi seurakunnalla on kassavaroja niin Nordean kuin Osuuspankin tileillä.

Markkina-arvo verrattuna 31.12.2021 / 31.12.2022 sijoitusten yhteenlasketusta arvosta on alentunut 619 086 €.

Kirjanpitoon tullaan tekemään sijoitusten osalta alaskirjaus 137 321,71 euroa.  Sijoitusraportti liitteenä nro 29.

***

Valmistelijat ja lisätiedot: talousjohtaja, toimistopäällikkö

***

 Tj:n esitys:  Kirkkoneuvosto päättää merkitä sijoitusraportin tiedoksi.

Päätettiin merkitä sijoitusraportti tiedoksi.

30 § OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Kn 30 §         Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus (KL 24 ja 25 luvut)

31 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kn 31 §         Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.58