JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2021

Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 31.8.2021 klo 18.30

PAIKKA: TEAMS § Liite

Asia

192 § KOKOUKSEN AVAUS
193 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
194 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
195 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
196 § (liite) DIAKONIATYÖNTEKIJÄN VIRKA
197 § SEURAKUNTAMESTARI XXXX EROILMOITUS
198 § (liite) SEURAKUNTAMESTARIN (JOHTAVA) VIRAN TÄYTTÖ
199 § KANSAINVÄLISEN DIAKONIAN PROJEKTIANOMUS
200 § (liite) AVUSTUSHAKEMUS KIRKKOHALLITUKSELLE DIAKONIAN PROJEKTILLE
201 § (liite) LAUSUNTOPYYNTÖ UUSIEN SEURAKUNTIEN LIITTYMISESTÄ LAHDEN ALUEKESKUSREKISTERIIN 1.1.2022 ALKAEN SEKÄ PÄIVITETTY YHTEISTYÖSOPIMUS
202 § (liite) YHTEISTYÖSOPIMUS KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄN TERVEYSPALVELUT JA SAIRAANHOITO PALVELUALUEEN JA ALUEEN SEURAKUNTIEN VÄLILLÄ
203 § (liite) ESISOPIMUS JA TONTIN OSTOTARJOUS, SIEVI HYVINVOINTITILAT OY
204 § (liite) HENKILÖSTÖKOULUTUSTYÖRYHMÄN ESITYS
205 § (liite) VIRHEEN OIKAISU, VARHAISKASVATUSTYÖNOHJAAJAN VIRKA
206 § MÄÄRÄAIKAISEN LAPSIASIAHENKILÖN VALINTA
207 § TIETOSUOJARYHMÄN KOKOONPANON TARKISTUS
208 § SIJOITUSRAPORTTI 30.6.2021
209 § ERON MYÖNTÄMINEN MARKETTA POHJANHEIMOLLE SEURAKUNNAN LUOTTAMUSTOIMISTA JA UUDEN JÄSENEN SEKÄ PUHENEJOHTAJAN VALITSEMINEN DIAKONIAJOHTOKUNTAAN
210 § (liite) XY TEHTÄVÄNVAATIVUUDEN MÄÄRÄAIKAINEN TARKISTAMINEN.
211 § (liite) TIETOSUOJALAKI (1050/2018)
212 § TIETOSUOJALAKI (1050/2018)
213 § TIETOSUOJALAKI (1050/2018)
214 § (liite) HAUTAPAIKAN LUOVUTUS
215 § (liite) TIETOSUOJALAKI (1050/2018)
216 § (liite) TIEDOKSI
217 § MUUT ASIAT
218 § SALAINEN Julkl 6:24 §
219 § (liite) LEHTI-ILMOITTELUTARJOUS VUODEKSI 2022
220 § OIKAISUVAATIMUSOHJEET
221 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Jäsenet

Henry Berg (etäyhteys), saapui klo 18.40
Arvi Kekäläinen (etäyhteys)
Vesa Koivisto, puheenjohtaja (etäyhteys)
Tuija Kuusisto (etäyhteys)
Esko Lappalainen (etäyhteys)
Ida Luuk (etäyhteys)
Pekka Luuk, varapj. (etäyhteys)
Marja Noso (etäyhteys)
Jouko Porkka (etäyhteys)
Mirja Vakkuri (etäyhteys)
Jarkko Åström (etäyhteys)

Muut osallistujat
Hanna Graeffe, kirkkovaltuuston puheenjohtaja (etäyhteys)
Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä (etäyhteys)
Jukka Virkki, kirkkovaltuuston vpj. (etäyhteys)
Hanna Warro, hallintosihteeri, sihteeri (etäyhteys) 

Pöytäkirjan nähtävänä

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä 1.9.– 14.9.2021 pitäminen viraston aukioloaikoina (ma–ke klo 9-15.00, to klo 9–17 ja pe klo 9–14) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1. 

192 § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.31.

Alkuhartauden piti Pekka Luuk.

193 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4). Esityslista on toimitettu 27.8.2021.

Pj:n esitys:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kn 193 § Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

194 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Pj:n esitys:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Marja Noso ja Jouko Porkka.

Kn 194 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

195 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Pj:n esitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi § 216,6; 

Tiedoksi; Kirkon keskusteluavun paikallistoiminnan uudelleen järjestely Hyvinkään seurakunnassa;

Lisätään § 219; Lehti-ilmoittelutarjous vuodeksi 2022

§ 220; Oikaisuvaatimusohjeet

§ 221; Kokouksen päätös Kaikkien pykälien osalta pöytäkirja tarkastetaan tässä kokouksessa.

Kn 195 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

196 § DIAKONIATYÖNTEKIJÄN VIRKA

Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 27.4.2021 § 24 päättänyt muuttaa 1.1.2022 alkaen johtavan diakoniatyöntekijän viran diakoniatyöntekijän viraksi.

Kirkkoneuvosto hyväksyi diakoniatyöntekijän viran tehtävänkuvauksen kokouksessaan 20.4.2021 § 133.

Tehtävänkuvauksen kirjattiin tarkentuvan, kun vapautuvaan johtavan diakoniaviranhaltijan virkaan liittyvät toimenpiteet ovat tulleet henkilöstöstrategian seurantaryhmän valmistelusta ja käyneet lausunnolla diakoniajohtokunnassa ja diakoniatyöntekijän virka julistetaan haettavaksi. Henkilöstöstrategian seurantatyöryhmä valmisteli asiaa kokouksessaan 28.4.2021 ja päätti esittää kirkkoneuvostolle, että diakonian virka laitetaan auki.

Samoin seurantatyöryhmä kirjasi muistioonsa seuraavat näkökohdat viran sisältöä ja rekrytointia koskien:

▪ virkaan sisältyy tämän hetkisen työnjaon mukaan esimiestehtävä ▪ rekrytointi-ilmoituksessa pitää ilmetä, että kyseessä ei ole ns. johtavan diakoniatyöntekijän virka, vaan työnjaossa määritelty esimiehisyys ▪ työn muu sisältö määritellään keskinäisellä työnjaolla

▪ kyseessä aito valintatilanne, virkaa voivat hakea nykyiset viranhaltijat ▪ kirkkoneuvosto pyytää lausuntoa diakoniajohtokunnalta (kirkkoherra on asian valmistelija ja esittelijä diakoniajohtokunnassa)

▪ kirkkoneuvosto laittaa virka auki kesäkuussa Diakoniatyöntekijän virkaan on siis tarkoitus kuulua työnjaollisesti johtavan viranhaltijan tehtävät, joiden sisältö ja vaativuusryhmittely on lähtökohtaisesti sama kuin muutettavaksi päätetyssä johtavan diakoniatyöntekijän virassa.

Virkaan tulee kuulumaan myös muuta työalavastuuta, mutta se on tarkoitus määritellä diakoniatyöntekijöiden keskinäisessä työnjaossa rekrytoinnin jälkeen. Tällä hetkellä johtavan diakoniatyöntekijän virkaa hoitava vs. johtava diakoniaviranhaltija Keijo Ruuskanen on 5.5.2021 ilmoittanut sähköpostissa (liite nro 157) olevansa esteellinen tämän asian käsittelyssä diakoniajohtokunnassa, koska aikoo hakea tulevaa virkaa, kun siinä on työalana johtavan viranhaltijan tehtävät. Tämän johdosta asian valmistelu ja esittely diakoniajohtokunnassa on kirkkoherran tehtävä.

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra --

Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää

1) pyytää diakoniajohtokunnalta 27.5.2021 mennessä lausunnon 1.1.2022 vapautuvan viran rekrytoinnista ja tehtävistä erityisesti suunnitelmista sisällyttää virkaan johtavan viranhaltijan tehtävät.

2) että diakoniajohtokunnassa asian valmistelee ja esittelee kirkkoherra, koska vs. johtava diakoniaviranhaltija on ilmoittanut itsensä esteelliseksi valmistelemaan asiaa.

Kn 157 § Päätös: Jarkko Åström ilmoitti esteellisyydestään ja jääväsi itsensä tämän pykälän käsittelystä. Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

Kn § 177 Diakoniajohtokunta on käsitellyt lausuntopyynnön kokouksessaan 27.5.2021. Lausunto liitteenä nro 177a.

Lausunnon mukaan hakijalta tulee edellyttää kiinnostusta ihmisten johtamiseen ja itsensä kehittämiseen, ryhmädynamiikan hallintaa, kykyä henkilöstön motivoimiseen ja johtamiseen valmentavalla ja osallistavalla otteella sekä hallinnollista osaamista kuten esimerkiksi kykyä koostaa asioita ja tehdä lausuntoja. Lisäksi hakijalla tulee olla kyky verkostoitua alueen eri toimijoihin ja yhteistyökumppaneihin.

Diakonian viran (johtava) tehtävät on määritelty liitteenä nro 177b olevassa tehtävänkuvauksessa. Tehtävänvaativuus on määritelty samalle tasolle kuin se on ollut aiemmassa johtavan diakoniaviranhaltijan virassa.

Diakonian viran (johtava) hakuilmoitus on liitteenä nro 177c. Hakuaika on tarkoitus olla 1.7. – 8.8.2021. Haastattelut on tarkoitus toteuttaa ti 17.8.2021. Sen jälkeen on vielä mahdollista lähettää kärkiehdokkaat soveltuvuusarviointiin ennen valinnan tekemistä kirkkoneuvoston kokouksessa 31.8.2021.

-- Esityksen valmistelija: kirkkoherra --  

Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää

1) Kirkkoneuvosto päättää julistaa diakonian viran (johtava) haettavaksi 1.7. – 8.8.2021 klo 12 päättyvällä hakuajalla kirkkoverkon ja TE-toimiston rekrytointipalvelussa sekä seurakunnan kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja ilmoitustaululla.

2) nimetä diakonian viran (johtava) haastatteluryhmään kirkkoherran, työalapappina Anu Sorjosen, ja kaksi kirkkoneuvoston valitsemaa edustajaa sekä diakoniajohtokunnan varapuheenjohtajan.

Kn 177 § Päätös:

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

Kohta 2) Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti haastatteluryhmään Marja Noson ja Esko Lappalaisen.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa. __

Kn § 196 Määräaikaan mennessä diakonian virkaa (johtava) virkaa haki yhteensä 10 hakijaa, joista haastatteluryhmä päätti hakemusasiakirjojen ja hakukriteerien perusteella kutsua haastatteluun 5 hakijaa.

Yhteenveto hakijoista on liitteenä nro 196a. Liite löytyy kirkkoneuvoston TEAMS –kanavalta.

Haastattelutyöryhmä haastatteli 5 hakijaa 17.8.2021. Työryhmä päätyi hakemusten, asetettujen kriteerien, etukäteistehtävien ja haastattelujen perusteella esittämään valittavaksi Leena Nygårdin ja varalle Veera Walleniuksen. Kumpikin heistä lähetetään soveltuvuustutkimukseen.

Haastattelutyöryhmän muistio liitteenä nro 196b. Leena Nygård ja Veera Wallenius lähetettiin henkilöstöstrategian linjauksen mukaisesti soveltuvuustestiin ”Jatkossa esimiestehtäviin hakevilta edellytetään osallistumista soveltuvuusarviointiin.” (Henkilöstöstrategia s. 5).

Soveltuvuustestin tulokset saapuivat to 26.8.2021. Soveltuvuustestin tulokset esitellään kirkkoneuvoston kokouksessa. Molemmat saivat myös suosittelijoiltaan aiemmista työpaikoistaan erittäin hyvät lausunnot.

** Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra ** 

Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää

1) valita diakonian virkaan (johtava) Leena Nygårdin 1.1.2022 alkaen.

2) että Leena Nygårdin tulee esittää KL 6:16 §:n mukainen terveydentilaa koskeva selvitys ennen viran vastaanottamista.

3) että diakonian virassa (johtava) on 6 kk koeaika.

4) että virkapaikka on Kirkkopiha, Kirkkotie 3 5) että diakonian virassa (johtava) pääasiallisena tehtävänä on: • lähiesimiestehtävät (diakonian viranhaltijoiden esimies)

• työalavastaavan tehtävät: johtaa, kehittää ja toteuttaa seurakunnan diakoniatyötä yhdessä muiden työalan työntekijöiden kanssa • kriisityö • yleinen diakoniatyö (diakoniavastaanotot ja tapaamiset vastaanotoilla, kotikäynnit) • verkostoyhteistyö

6) että diakonian virka kuuluu vaativuusryhmään 601 ja peruspalkka on xxxx,xx €/kk. Palkanmaksukausi on kuukausi ja palkka maksetaan kuukauden 15. päivä.

7) että virka on kokoaikainen ja vuosiloma määräytyy KirVESTES:n säännösten mukaan

8) Leena Nygårdin kieltäytymisen varalle valitaan Veera Wallenius

Kn 196 § Päätös: Esitys (kohdat 1-8) hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

197 § SEURAKUNTAMESTARI EROILMOITUS

Seurakuntamestari (johtava) xxxx on jättänyt 5.8.2021 kirjallisen irtisanoutumisilmoituksensa ylläpitopäällikkö Janne Nordströmille, jossa hän ilmoittaa irtisanoutuvansa koeaikana seurakuntamestarin virasta 1.9.2021 alkaen. xxxx aloitti Järvenpään seurakunnan seurakuntamestarin virassa 1.5.2021 ja virassa oli 6 kuukauden koeaika.

Seurakuntamestarin virkaan ottaa henkilön kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 § 1 mom 9 kohdan mukaisesti ja myöntää myös eron, koska asiaa ei ole delegoitu em. ohjesäännössä viranhaltijoille. **

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; talousjohtaja **

Tj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää myöntää xxxx eron seurakuntamestarin (johtava) virasta 1.9.2021 alkaen.

Kn 197 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

198 § SEURAKUNTAMESTARIN (JOHTAVA) VIRAN TÄYTTÖ

xxxx irtisanouduttua seurakuntamestarin (johtava) virasta talousjohtaja tiedusteli sähköpostitse ja puhelimitse kirkkoneuvoston jäseniltä luvan viran julistamista avoimeksi.

Virka oli haettavana 4.8.–25.8.2021. Määräaikaan mennessä tuli 3 hakemusta ja liitteen nro 198 on yhteenveto hakijoista.

Liite löytyy kirkkoneuvoston TEAMS –kanavalta.

Kirkkoneuvosto aiemman haun yhteydessä valitsema haastatteluryhmä vahvistettiin haastatteluryhmäksi kirkkoneuvoston jäsenten enemmistön vastattua talousjohtajan 24.8.2021 sähköpostiviestillä tekemään ehdotukseen myöntävästi.

Haastatteluryhmänä toimi viranhaltijajohdosta talousjohtaja, ylläpitopäällikkö, kirkkoherra ja luottamushenkilöistä Henry Berg, Esko Lappalainen ja Terttu Sihvola-Rauttu. Haastatteluun kutsuttiin hakijoista yksi. Haastattelut suoritetaan 31.8.2021.

Kirkkoneuvosto saa kokoukseensa haastatteluryhmän lausunnon ja jatkotoimista eli joko esimiessoveltuvuustesteihin lähettämisestä tai uudesta hakuajasta päätetään kirkkoneuvoston kokouksessa.

-- Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja --

Tj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää lähettää Eeva Säilän soveltuvuustesteihin.

Kn 198 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

199 § KANSAINVÄLISEN DIAKONIAN PROJEKTIAVUSTUS

Talousarviossa on varattu kansainvälisen diakonian projektiavustuksia varten 26 300 euroa. Haitissa 14.8.2021 tapahtunut voimakkuudeltaan 7,2 asteen maanjäristys on aiheuttanut maan eteläosissa valtavaa tuhoa. Maanjäristys on romahduttanut rakennuksia ja katkonut liikenneyhteyksiä. Tuhansia ihmisiä on kuollut, loukkaantunut tai raportoitu olevan kateissa.

Edellinen saman voimakkuusasteen maanjäristys tapahtui Haitissa vuonna 2010. Satojatuhansia kuoli ja miljoonia jäi kodittomiksi, eikä maa ole vieläkään toipunut sen aiheuttamista seurauksista.

Kirkon Ulkomaanapu auttaa maanjäristyksen uhreja toimittamalla perheille hätäapua. Kirkon Ulkomaanapu toimittaa hätäavun yhteistyössä Norjan Kirkon Ulkomaanavun ja muiden maassa toimivien muiden ACT-järjestöjen kanssa.

Etiopiassa rankkasateet ovat aiheuttaneet salamatulvia useilla alueilla pääkaupungissa Addis Abebassa. Ihmiset hakeutuivat turvaan talojen katoille, kun vesi tulvi koteihin sisälle.

Virallisia lukuja kuolonuhreista ei vielä ole, mutta Lähetysseuran paikalla olevien työntekijöiden tietojen mukaan ainakin kahdeksan ihmistä on hukkunut, kymmeniä ihmisiä on loukkaantunut ja useita ihmisiä on edelleen kateissa.

Tuhot ovat olleet vakavat. Rankkasateet jatkuvat alueella edelleen, joten tilanteen odotetaan jatkuvan pahana. Hätä on suuri ja apua alueelle tarvitaan juuri nyt. Tarvetta on tilapäiseen asumiseen tarvittavista suojista, ruuasta, hygieniatarvikkeista, vaatteista ja lääkkeistä.

Suomen Lähetysseuralla on keräys tulvien uhrien auttamiseksi. Etiopian Tigrayssa marraskuussa 2020 alkanut sota on heikentänyt koko alueen ruokaturvaa ja vesitilannetta.

Erityisesti alle viisivuotiaiden vakava aliravitsemus on lisääntynyt. 100 000 lasta on vaarassa kuolla nälänhätään. Taistelujen aikana seudun viljelysmaita on poltettu ja ryöstetty. Lisäksi karjaa on teurastettu ja maatalouden työvälineitä varastettu. Jo ennen sotaa alueen maatalous kärsi sään ääri-ilmiöistä ja tuhoa tekevistä heinäsirkkaparvista.

Lahjoitusten avulla Kirkon Ulkomaanapu muun muassa:

• jakaa täydentävää ravitsemuksellista tukea henkilöille, jotka ovat vaarassa joutua vakavasti aliravituiksi

• järjestää klinikalla tehtäviä ravitsemuksellisia hoitoja henkilöille, jotka jo kärsivät aliravitsemuksesta

• jakaa tietoa hyvästä ravinnosta, hygieniasta ja alueen turvallisuudesta Apua kohdennetaan erityisesti alle viisivuotiaille lapsille sekä raskaana oleville ja imettäville äideille.

** Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra **

Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää

1) myöntää kansainvälisen diakonian kustannuspaikalta 1012700000 projektimäärärahoista muut avustukset tililtä 489000 yhteensä 5 000 euron avustuksen Kirkon Ulkomaanavulle Haitin maanjäristyksen aiheuttamaan hätäaputarpeeseen.

2) myöntää kansainvälisen diakonian kustannuspaikalta 1012700000 projektimäärärahoista muut avustukset tililtä 489000 yhteensä 5 000 euron avustuksen Suomen Lähetysseuralla Etiopian rankkasateiden aiheuttamaan hätäaputarpeeseen

3) myöntää kansainvälisen diakonian kustannuspaikalta 1012700000 projektimäärärahoista muut avustukset tililtä 489000 yhteensä 5 000 euron avustuksen Kirkon Ulkomaanavulle Tigrayn kriisin aiheuttamaan hätäaputarpeeseen

Kn 199 § Päätös:

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti. 

200 § AVUSTUSHAKEMUS KIRKKOHALLITUKSELLE DIAKONIAN PROJEKTILLE

Kirkolliskokous on myöntänyt seurakuntien kokeilutoimintaan 200 000 euroa. Kirkkohallitus vastaa avustusten jakamisesta.

Avustus on tarkoitettu seurakuntien toimintaan, talouteen ja hallintoon liittyviin innovaatioihin.

Seurakuntien kokeilutoiminnan tukemiseen varattu 200 000 euroa jaetaan kahdessa osassa. Ensimmäinen haku on toteutettu keväällä. Jälkimmäinen haku toteutetaan syksyllä ja hakemusten jättöaikataulu on 24.9.2021 mennessä.

Syksyn avustuksia jaettaessa painotetaan diakonisia hankkeita. Toukokuussa 2021 on jaettu ensimmäiset avustukset ja toinen jako suoritetaan lokakuussa 2021.

Henkilöstöstrategian hyväksymisen yhteydessä perustettiin diakonian projektivirka vuosiksi 2019-2021. Projekti on päättymässä vuoden lopussa.

Nykyisessä projektissa on pääsisältönä ollut hävikkiruokatoiminta ja Rari-talousneuvonta. Tämän tyyppiselle toiminnalle on ollut suuri tarve varsinkin korona-aikana ja tulee olemaan myös korona-ajan jälkeisessä ajassa. Kirkkoherra, talousjohtaja ja projektivirkaa hoitanut Marja Kosonen ovat valmistelleet projektiviran toimintojen jatkumiseksi projektivirkaa työnimellä ”Enemmän kuin ruokaa ja rahaa” - talousosaamisen ja ruoka-aputoiminnan käytäntöjä tukevien matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen.

Projektia varten haettaisiin kirkkohallitukselta kokeilutoimintaan varattua avustusrahaa projektityöntekijän palkkaamiseksi 1.12.2021-31.12.2023.

Henkilöstöstrategian seurantaryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessaan 13.8.2021 ja näki tärkeänä, että avustusrahaa haetaan kirkkohallitukselta projektityöntekijän palkkaamiseksi. Työryhmän näkemys oli, että tehtävä on hyvä laittaa avoimeen hakuun ja etsiä siihen sopiva työntekijä.

Hankkeen aikana on tärkeä valmistella, miten hankkeen tehtävät hoidetaan projektin päättymisen jälkeen. ”Enemmän kuin ruokaa ja rahaa” – projektiviran perustaminen ja tehtävänkuvaus tuodaan käsittelyyn kirkkoneuvoston kokoukseen 28.9.2021.

”Enemmän kuin ruokaa ja rahaa” - projektiavustusanomuksen sisältö on liitteessä nro 200a. Haettava avustussumma on koko projektin ajalle 56 610 euroa. Projektin kokonaiskustannukset olisivat 126 910 euroa, josta Järvenpään seurakunnan osuudeksi jäisi 70 300 euroa, mikäli avustusta saadaan maksimimäärä. Kustannukset on eritelty liitteessä nro 200b.

** Esityksen valmistelija ja lisätiedot; kirkkoherra **

Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää anoa Kirkkohallitukselta seurakuntien kokeilutoiminnan avustusta liitteen nro 200a mukaisesti 56 610 euroa.

Kn 200 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa. 

201 § LAUSUNTOPYYNTÖ UUSIEN SEURAKUNTIEN LIITTYMISESTÄ LAHDEN ALUEKESKUSREKISTERIIN 1.1.2022 ALKAEN SEKÄ PÄIVITETTY YHTEISTYÖSOPIMUS

Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 16.6.2021 (5/2021, 69 §) kolmen uuden seurakunnan liittymistä Päijät-Hämeen/ Lahden aluekeskusrekisteriin 1.1.2022 alkaen.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti pyytää lausunnot: Hauhon, Lammin ja Oriveden seurakuntien liittymisestä Lahden aluekeskusrekisteriin 1.1. 2022 alkaen seuraavilta, 1.9.2021 mukaan hyväksytyiltä uusilta jäsenseurakunnilta: Haminan, Hirvensalmen, Hyvinkään, Imatran, Järvenpään, Myrskylän, Mäntsälän, Mäntyharjun, Pornaisten ja Savonlinnan seurakuntien kirkkovaltuustoilta 15.10.2021 mennessä.

Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto lähettää päivitetyn yhteistyösopimuksen tutustuttavaksi aluekeskusrekisterin nykyisille seurakunnille, 1.9.2021 alkaen mukaan hyväksytyille seurakunnille ja liittymisanomuksensa jättäneille seurakunnille. Seurakuntien lausunnot pyydetään toimittamaan 15.10.2021 mennessä.

Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee asiaa 1.12.2021 kokouksessaan, jonka jälkeen lopulliset sopimukset lähetetään seurakunnille hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi.

Lausuntopyyntö on liitteenä nro 201a.
Yhteistyösopimus on liitteenä nro 201b.

** Esityksen valmistelija ja lisätiedot; kirkkoherra **

Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Järvenpään seurakunta puoltaa Hauhon, Lammin ja Oriveden seurakuntien liittymistä Lahden aluekeskusrekisteriin 1.1.2022 alkaen.

Kn 201 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa. 

202 § YHTEISTYÖSOPIMUS KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄN TERVEYSPALVELUT JA SAIRAANHOITO PALVELUALUEEN JA ALUEEN SEURAKUNTIEN VÄLILLÄ

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän (KeuSote) ja alueen seurakuntien välillä solmittiin yhteistyösopimus 1.6.2020 alkaen.

Sopimuksessa sovittiin keskinäisestä yhteistyöstä KeuSoten toimialueella ja -pisteissä Keski-Uudellamaalla. Sopimus on luonteeltaan yhteistyön puitesopimus ja sopimustekstissä todetaan, että "tarvittaessa osapuolet neuvottelevat eri asiakasryhmiä/toimialueita koskevat alakohtaiset sopimukset koskien mm. seuraavia osa-alueita:

• Terveyspalvelut ja sairaanhoito

• Ikäihmisten palvelut

• Sosiaali- ja kriisipäivystys

• Vammaisten palvelut

• Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut

• Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

" Tuusulan rovastikunnan kirkkoherrat päättivät kokouksessaan 8.2.2021 perustaa työryhmän valmistelemaan alueen seurakuntien ja KeuSoten kanssa tehtävää alasopimusta, joka koskee sairaalasielunhoitotyötä Keusoten osastoilla Hyvinkään sairaalassa ja Keusoten Kuntoutuskeskuksessa Kiljavalla sekä seurakuntien työtä alueellisessa kotisairaalassa ja Keusoten akuuttiosastoilla Järvenpäässä, Nurmijärvellä, Mäntsälässä ja Tuusulassa.

Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin Järvenpään seurakunnan kirkkoherra Vesa Koivisto ja kirkkoherroja pyydettiin nimeämään seurakuntansa edustaja työryhmään. Työryhmä kokoontui keväällä 2021 kaksi kertaa käsittelemään alasopimusluonnosta.

Alasopimusluonnoksen olivat valmistelleet johtava sairaalapastori Tiina Peippo, kirkkoherra Vesa Koivisto, KeuSoten Sairaalapalvelujen päällikkö Katariina Korhonen ja KeuSoten kotisairaalan ylilääkäri Anni Karppila.

Alasopimusluonnos käsiteltiin myös Tuusulan rovastikunnan kirkkoherrojen kokouksessa 10.5.2021.

Nyt valmisteltu yhteistyösopimus koskee sielunhoito- ja sairaalasielunhoitopalveluja KeuSoten toimialueella ja -pisteissä Keski-Uudellamaalla. Sopimuksen kohde on KeuSoten terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueen/sairaalapalvelujen yhteydessä tapahtuva yhteistyö.

Sopimusseurakunnat järjestävät KeuSoten toimialueella tarvittavia palveluja seurakunnan käytössä olevien resurssien mukaisesti. Sopimus tulee voimaan 1.10.2021 kun se on hyväksytty sekä alueen seurakunnissa, että KeuSotessa.

Yhteistyösopimus on liitteenä nro 202. 

** Esityksen valmistelija ja lisätiedot; kirkkoherra **

Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että Järvenpään seurakunta hyväksyy omalta osaltaan liitteen nro 202 mukaisen yhteistyösopimuksen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän Terveyspalvelut ja sairaanhoito-palvelualueen ja sen toimialueen seurakuntien välillä.

Kn 202 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

203 § ESISOPIMUS JA TONTIN OSTOTARJOUS, SIEVI HYVINVOINTITILAT

Oy Järvenpään seurakunnalla on Jokelan Kartanon kaava-alueella (Pertussa) myynnissä tontteja asuinrakennusten korttelialueella (xxx-tontti).

Tonteille on kirkkoneuvosto kokouksessaan 29.9.2020 § 199 määritellyt kiinteät hinnat.

Sievi Hyvinvointitilat Oy, Y-tunnus 2906024-2 (Zatelliitintie 17 B, 90440 KEMPELE) on jättänyt 24.8.2021 sähköpostitse ostotarjouksen ja esisopimusluonnoksen seurakunnan omistamasta Tuusulan kunnan Jokelan Pertun alueen kortteli 6722 tontista no xy (yht. 596 460 €).

Tontin kiinteistötunnus on 858- 22-xxxx-x. Kauppahinta maksetaan kaupantekotilaisuudessa.

Ostaja maksaa seurakunnalle myyntipäätöksen jälkeen 6 000 euron korvauksen, mikäli lopulliset kaupat jäävät toteutumatta lupa-asioiden johdosta. Ostaja on saanut Tuusulan kunnalta alustavan ohjauksen Lupa.fi kautta, että poikkeusluvalla saisi rakentaa A-tonteille heidän hakemuksessa tarkoittamaa palveluasumista.

Myyjänä seurakunta valtuuttaa esisopimuksen allekirjoituksella ostajan kustannuksellaan hakemaan sopimuksen kohteelle mahdollisesti tarvittavaa poikkeamispäätöstä ja rakennuslupaa hoivahankkeen rakentamiseksi.

Kiinteän omaisuuden myynti edellyttää kirkkovaltuustossa määräenemmistöpäätöstä. Kirkkolain 9 luvun 3 §:n mukaan määräenemmistö tarkoittaa, että esitystä tulee kannattaa paikalla olevista valtuutetuista 2/3 ja kaikista kirkkovaltuutetuista vähintään puolet eli 17. Seurakunnan kiinteän omaisuuden myynti edellyttää kirkkolain mukaan kirkkovaltuuston päätöksen alistamista kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.

LIITE 203a) Karttaliite tontista xy

LIITE 203b) Kartta Kartanon alueesta

LIITE 203c) Kirkkoneuvoston hinnasto

LIITE 203d) Ostotarjous ja Kiinteistökaupan Esisopimus

Valmistelijat ja kysymykset: toimistopäällikkö, talousjohtaja

Tj:n esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle,

1) että se hyväksyy Sievi Hyvinvointitilat Oy jättämän ostotarjouksen ja esisopimuksen Jokelan Pertun alueen korttelin 6722 xxx-tontista no xy (858-22-xxxx-x), kirkkoneuvoston päättämän hinnaston mukaisesti, hintaan 596 460 €.

2) että kirkkovaltuuston päätös alistetaan kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.

Kn 203 § Päätös:

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

204 § HENKILÖSTÖKOULUTUSTYÖRYHMÄN ESITYS

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 27.8.2013 § 204 hyväksynyt Henkilöstön kehittämissuunnittelun ohjeen.

Ohjeessa on linjattu seuraavasti:

Henkilöstökoulutusta sekä osaamista edistävää tukitoimintaa toteutetaan vahvistetun kehittämissuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmaan liittyvän periaateosan (kolmivuotisen suunnittelukauden painopistealueet) hyväksyy kirkkoneuvosto.

Kirkkoherra ja talousjohtaja hyväksyvät valmistelutyöryhmän laatiman yksityiskohtaisen kehittämissuunnitelman seuraavaa vuotta varten lokakuun loppuun mennessä sekä hyväksyvät sen täydennysosan elokuun loppuun mennessä.

Perustelluista syistä (esim. kun kyseessä on suunnitelman laadinnan jälkeen tullut uusi työntekijä tai tiedot koulutuksesta ovat tulleet vasta yksityiskohtaisen suunnitelman hyväksymisen jälkeen) voidaan koulutustapahtuma hyväksyä myös erillisellä päätöksellä.

Koulutustyöryhmän kokoama koulutuksen tavoitteet ja suunnittelukauden painopistealueet 2022–2024 on liitteenä nro 204.

-- Esityksen valmistelija ja lisätiedot: Anu Sorjonen (koul.tr. pj.), kirkkoherra --

Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä koulutuksen tavoitteet ja suunnittelukauden painopistealueet vuosille 2022–2024 liitteen nro 204 mukaisesti.

Kn 204 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa. 

205 § VIRHEEN OIKAISU, VARHAISKASVATUSTYÖNOHJAAJAN VIRKA

Avoinna ollut varhaiskasvatustyönohjaajan virka täytettiin kn 11.5.2021 § 156 ja virkaan valittiin Sanna Hassinen.

Päätösesityksen kohtiin 4) ja 6), koskien työntekijän virkapaikkaa sekä viran vaativuusryhmää ja peruspalkkaa, on tullut kirjoitusvirheitä. Kohdat on merkitty punaisella tekstillä ohessa:

Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää

1) valita varhaiskasvatustyön ohjaajan virkaan Sanna Hassinen 1.8.2021 alkaen.

2) että Sanna Hassisen ei ole tarve esittää KL 6:16 §:n mukaista terveydentilaa koskevaa selvitystä ja rikosrekisterilain 6:2 §:n mukaista rikosrekisteriotetta, koska hän on esittänyt ne aiempien viransijaisuusvalintojen yhteydessä ja työskennellyt Järvenpään seurakunnassa 5.9.2006 alkaen.

3) että varhaiskasvatustyön ohjaajan virassa on 6 kk koeaika.

4) että virkapaikka on Kirkkopiha, Kirkkotie 3

5) että varhaiskasvatustyön ohjaajan virassa pääasiallisena tehtävänä on:
· Lapsi- ja perhetyön suunnittelu, kehittämis- ja toteutusvastuu kokoavassa kerhotoiminnassa (perhekerhot, koululaisten iltapäivätoiminta, päiväkerhot) ja päivähoitoyhteyksien koordinointi.
· Varhaiskasvatuksen verkostojen kanssa tehtävä yhteistyö kaupungin opetus-, sosiaali-, nuoriso- ja terveystoimen kanssa. Järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö.
· Laaja-alainen lapsi- ja perhetyö yhdessä kasvatuksen ja muiden toimintamuotojen sekä rovastikunnan toimijoiden kanssa.
· Työpaikkakouluttajana toimiminen oppisopimusopiskelijoille perus- ja ammattitutkintoihin.
· Toimiminen työssäoppijoiden perehdyttäjänä, ohjaajana ja tutkintosuoritusten arvioijana.
· Varhaiskasvatuksen tiedottamisen hoitaminen 

6) että varhaiskasvatustyön ohjaajan virka kuuluu vaativuusryhmään 503 ja peruspalkka on 2426,19 €/kk.
Palkanmaksukausi on kuukausi ja palkka maksetaan kuukauden 15. päivä.

7) että virka on kokoaikainen ja vuosiloma määräytyy KirVESTES:n säännösten mukaan

8) varasijalle valitaan Riina Granqvist

Kn 156 § Päätös:

Esitys (kohdat 1-8) hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa. Talousjohtaja on tehnyt tarkistuksen tehtävänkuvaukseen (liite nro 205), jossa vaativuuskriteerit ovat 4 kpl 502 ja yksi 503. Tämä johtaa siis 502 vaativuusryhmään ja peruspalkkaan, joka Sanna Hassisella on entuudestaan, kun huomioidaan 0,6 % suorituslisä.

1.8.2021 alkaen Hassiselle maksetaan ”entistä” palkkaa xxxx,xx €/kk.

-- Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: kirkkoherra, Iia Palmgren --

Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää oikaista kirjoitusvirheet siten, että

1) virkapaikka on Kirkonkulma, Kirkkotie 6

2) vaativuusryhmä on 502 3) peruspalkka on xxxx,xx €/kk.

Kn 205 § Päätös:

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

206 § MÄÄRÄAIKAISEN LAPSIASIAHENKILÖN VALINTA

Lapsivaikutusten arviointi tarkoittaa yhteiskunnallisten ja kirkollisten päätösten arvioimista lasten ja heidän perheidensä kannalta. Arviointi tehdään päätöksiä suunniteltaessa ja myöhemmin toimenpiteitä arvioitaessa.

Prosessissa otetaan huomioon myös lasten oma arvio vaikutuksista. Suomen evankelisluterilaisen kirkon kirkkojärjestys: 23 luku täydentäviä määräyksiä 3§ Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä.

Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta. Järvenpään seurakunnan lapsiasiahenkilö xxxx on jäänyt virkavapaalle. Virkavapaan ajaksi pyydetään nimittämään määräaikainen lapsiasiahenkilö.

** Esityksen valmistelijat ja lisäkysymykset: kirkkoherra **

Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto nimittää xxxx virkavapaan ajalle 28.11.2020-31.07.2021 lapsiasiahenkilöksi ma. varhaiskasvatustyönohjaaja Sanna Hassisen.

Kn 247 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti ___

Kn § 206 Varhaiskasvatuksen ohjaaja xxxx on myönnetty virkavapaata vanhempainvapaata varten 1.8.-31.12.2021. Virkavapaan jatkumisen ajaksi on syytä jatkaa ma. lapsiasiahenkilön tehtävää varhaiskasvatustyönohjaaja Sanna Hassiselle.

-- Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra --

Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto nimittää xxxx virkavapaan ajalle 1.8.-31.12.2021 lapsiasiahenkilöksi varhaiskasvatustyönohjaaja Sanna Hassisen.

Kn 206 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

207 § TIETOSUOJARYHMÄN KOKOONPANON TARKISTUS

EU-tietosuoja-asetuksen GDPR:n ja kansallisen tietosuojalain mukaisia tehtäviä koordinoimassa seurakunnassamme on ollut kirkkoneuvoston 13.2.2018 § 28 päätöksen mukaisesti tietosuojan yhdyshenkilö ja tietosuojaryhmä.

Tietosuojan yhdyshenkilönä on ollut talousjohtaja ja tietosuojaryhmään ovat kuuluneet talousjohtaja (Kari J. Hietala), vs. johtava diakonian viranhaltija (Keijo Ruuskanen), kappalainen James Cox, toimistosihteeri Riikka Vinkka, seurakuntapastori Anu Sorjonen ja palkka- ja it-sihteeri Marja-Leena Rilla.

Seurakunnan henkilöstössä on tapahtunut muutoksia sitten edellisen tietosuojaryhmän nimeämispäätöksen (KN 12.2.2019 § 59). Tietosuojavastaavan palvelut seurakuntamme ostaa Lahden seurakuntayhtymältä. Tietosuojavastaavan tulee olla organisaatiossa riippumattomassa asemassa, hän on raportointivelvollinen ylimmälle johdolle.

** Esityksen valmistelija ja kysymykset; talousjohtaja **

Tj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää nimetä 1.9.2021 alkaen: tietosuojaryhmään seuraavat: talousjohtaja Kari J. Hietala (puheenjohtaja), vs. diakonian johtava viranhaltija Keijo Ruuskanen, kasvatuksen työalalta kappalainen James Cox, kirkkoherranvirastosta toimistosihteeri Cecilia Bartusch ja valmiusvastaava, seurakuntapastori Anu Sorjonen sekä palkka- ja it-sihteeri Marja-Leena Rilla (sihteeri).

Kn 207 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

208 § SIJOITUSRAPORTTI

30.6.2021 Kirkkoneuvostossa on 26.3.2019 § 115 hyväksytty seurakunnan sijoitusstrategia 2019-.

Sen mukaan seurakunta tavoittelee pitkällä aikavälillä 4 % tuottoa sijoituksilleen ja sijoitettavasta varallisuudesta enintään 50 % saa olla korkeariskisissä sijoituksissa. Sijoitusstrategissa todetaan, että seurakunnan taloussäännön mukaan ”talousjohtajan tulee tehdä kirjallinen päätös sijoituksista ja ilmoittaa tehdyistä päätöksistä kirkkoneuvostolle sovitulla tavalla”.

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 16 § 2 mom mukaan johtokunnan sihteerin sekä asian ratkaisseen viranhaltijan on toimitettava ote tai muu ilmoitus päätöksestä 7 päivän kuluessa kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tietoon. Lisäksi sijoituspäätökset raportoidaan kirkkoneuvostolle kuten muutkin viranhaltijapäätökset.

Sijoitusstrategin mukaisesti seurakunnan sijoituksista ja niiden tuotoista annetaan kirkkoneuvostolle raportti 3 kk välein. Raportin tuottaa omaisuudenhoitoyhtiö tai talousjohtaja. Kirkkoneuvosto on toivonut talousjohtajalta omaisuudenhoitoyhtiöiden raporteista muokattua lyhyttä yksinkertaista raporttia.

Seurakunnan sijoitussalkussa vuoden 2021 toisella neljänneksellä seurakunnan OPPrivate salkkuun on tehty seuraavat sijoitusmuutokset:

myyty Valmet osakkeet 750 kpl yht.hintaan 27.100 € ja Neles osakkeet 1800 kpl yht.hintaan n 21.400 €;
ostettu Orion B osakkeita arvoltaan 30.000 €, FF - Global Health Care sijoitusrahastoa 30.000 € ja OP-korkotuottosijoitusrahastoa A-osuuksia 50.000 € sekä ostettu Korkotuottosijoitusrahastoa A-osuuksia 110.000 €:lla ja OP-Alternative Portfolio erikoissijoitusrahasto A-osuuksia 110.000 €:lla.

Seurakunnan OP-Private salkun arvon oli kauden lopussa 3 719 626 € ja kehitys 12 kk jaksolla +12,65 %.

Hautainhoitorahaston OP-Private salkun arvo 158 125 € ja ei muutoksia sen sijoituksissa.

Toisella vuosineljänneksellä seurakunnan Nordea salkkuun ei tehty sijoitusmuutoksia. Seurakunnan Nordean sijoitussalkussa markkina-arvo oli 30.6.2021 yhteensä 2 499 658 €. Lisäksi seurakunnalla on kassavaroja niin Nordean kuin Osuuspankin tileillä.

Toimistopäällikön laatima sijoitussalkkuyhteenveto 30.6.2021 tilanteesta ja salkkuraportit seurakunnan OP-Private ja Nordea sijoituksista sekä hautainhoitorahaston salkkuraportti lähetetään kirkkoneuvostolle sähköisenä lisämateriaalina.

-- Valmistelijat ja lisätiedot: talousjohtaja, toimistopäällikkö --

Tj:n esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen sijoitusraportin 30.6.2021.

Kn 208 § Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi sijoitusraportin 30.6.2021. 

209 § ERON MYÖNTÄMINEN MARKETTA POHJANHEIMOLLE SEURAKUNNAN LUOTTAMUSTOIMISTA JA UUDEN JÄSENEN SEKÄ PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN DIAKONIAJOHTOKUNTAAN

Kirkkovaltuuston varajäsen Marketta Pohjanheimo (Valtuustoryhmä II – ”Kirkko Keskelle Elämää” –Kokoomus ja sitoutumattomat) on ilmoittanut sähköpostilla 2.8.2021 hallintosihteeri Hanna Warrolle poismuutostaan Järvenpäästä 1.8.2021 alkaen.

Väestörekisterikeskuksen tiedon mukaan toiseen asuinkuntaan rekisteröitymispäivä on 22.7.2021. Marketta Pohjanheimo on kirkkovaltuuston varajäsen sekä diakoniajohtokunnan jäsen ja kirkkovaltuuston nimittämä (kv 29.1.2019 § 7) puheenjohtaja diakoniajohtokunnassa.

Valtuustoryhmässä II ei ole tapahtunut kuluvan valtuustokauden aikana muutoksia.

Kirkkolain (1054/1993) 23:1-7 § mukaan vaalikelpoinen seurakunnan ja seurakuntayhtymän luottamustoimeen on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen. Toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden hänet vapautetaan luottamustoimesta. Jos seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, menettää vaalikelpoisuutensa, hänelle myönnetään ero tai hänet pidätetään taikka erotetaan luottamustoimesta, hänen tilalleen kutsutaan varajäsen tai varaedustaja. Muuhun luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.

-- Esityksen valmistelija ja lisätiedot; hallintosihteeri --

Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se

1) toteaa Marketta Pohjanheimon luottamustoimet lakanneiksi paikkakunnalta poismuuton vuoksi

2) valitsee uuden jäsenen diakoniajohtokuntaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi

3) valitsee uuden puheenjohtajan diakoniajohtokuntaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi

Kn 209 § Päätös:

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa. 

210 § XY TEHTÄVÄNVAATIVUUDEN MÄÄRÄAIKAINEN TARKISTAMINEN

Varhaiskasvatustyön ohjaaja xxxx on myönnetty virkavapaata varten ajalle 4.7.2021 – 31.7.2022. Nopeasti eteen tulleesta rekrytointitilanteesta johtuen kasvatuksen työalajohtaja (varhaiskasvatus) Iia Palmgren esittää, että viran tehtäviä hoitaisi lastenohjaaja xy ajalla 1.9.-31.12.2021 oman toimensa ohella.

xy määräaikainen tehtävänkuvaus on liitteenä nro 210. Sen mukaisesti peruspalkka tarkistettaisiin määräaikaisesti xxxx,xx euroksi / kk (vaativuusryhmä 502).

KirVesTes:n 23 §:ssä on määritelty seuraavasti peruspalkan määräaikaisesta tarkistamisesta: 23§ Tehtävän muutoksen vaikutus peruspalkkaan 1 mom.

Peruspalkan tarkistaminen

Jos työnantaja päättää muuttaa tehtävää niin, että tehtävän vaativuus muuttuu olennaisesti, se tarkistaa peruspalkan vaativuuden muutosta vastaavasti. 2 mom. Peruspalkan määräaikainen tarkistaminen Jos 1 momentissa tarkoitettu muutos on tilapäinen, peruspalkkaa tarkistetaan määräajaksi.

-- Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra -- 

Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää tarkistaa määräaikaisesti lastenohjaaja xxxx peruspalkkaa ajalle 1.9. – 31.12.2021 vaativuuden nousun johdosta siten, että peruspalkka on xxxx,xx e/kk. (vaativuusryhmä 502)

Kn 210 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

211 § TIETOSUOJALAKI (1050/2018) JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA

212 § TIETOSUOJALAKI (1050/2018) JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA

213 § TIETOSUOJALAKI (1050/2018) JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA

214 § HAUTAPAIKAN LUOVUTUS

Järvenpään seurakunnalta on pyydetty liitteen nro 214 mukaisia hautapaikkajärjestelyjä.

-- Esityksen valmistelija: hallintosihteeri --

Tj:n esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteessä nro 214 esitetyn hautapaikkajärjestelyn.

Kn 214 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa. 

215 § TIETOSUOJALAKI (1050/2018) JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA

216 § TIEDOKSI

1. Yleiskirjeet 21/2021

Marja Wainion testamentti kirkon diakoniatyön suorittamaan vanhusten hoitotyöhön

20/2021Seurakuntavaalit 2022

19/2021Muutos viralliseen kolehtiin 22.8.2021 Lisätietoja aiheesta löytyy täältä.

2. Jäsenkehitystilasto Lähetetään sähköisesti liite 216/2

3. Verotilitykset kuukausittain 2017 – 2021 Liite 216/3

4. Talouskatsaus 6/2021 Liite 216/4

5. Maa Elää ja Keski-Uudenmaan Pride –tapahtumat la 4.9.2021 La 4.9. 2021 järjestetään kävelykadulla ja Rantapuistossa sekä Maa Elää -tapahtuma että KeskiUudenmaan Pride. Maa Elää-tapahtumassa on perinteisesti ollut seurakunta mukana omalla teltallaan ja vuosittain vaihtuva työryhmä on suunnitellut ja toteuttanut seurakunnan osuuden. Tänä vuonna toiminta sijoittunee Jannen kirkkokontille.

Keski-Uudenmaan Pridea vietetään ensimmäistä kertaa la 4.9.2021. Sen aloituspalaverissa ovat olleet mukana Heli Seppänen ja kirkkovaltuuston pj. Hanna Graeffe. Tapahtuman osallistumisinfon mukaan KeskiUudenmaan Pride on tapahtuma, joka noudattaa ihmisoikeusjärjestö Seta ryn periaatteita.

Mukaan tapahtumaan ovat siis tervetulleita kaikki, jotka seisovat syrjimättömästi ihmisoikeuksien puolella ja haluavat edistää sateenkaari-ihmisten oikeuksien toteutumista ja allekirjoittavat nämä toimintaperiaatteet. Emme hyväksy rasistisia tai muutoin ihmisarvoa polkevia näkemyksiä. Ihmisoikeuksien ajamista ei voida perustella ennakkoluulojen lietsomisella muita ihmisiä kohtaan. Tämä periaate tuodaan esille myös toiminnassa eri sidosryhmien kanssa.

Lisätietoja Setan toimintaperiaatteista ja säännöistä löytyy Seta ryn verkkosivuilta Toimintaperiaatteet-asiakirjasta.

6. Kirkon keskusteluavun paikallistoiminnan uudelleen järjestely Hyvinkään seurakunnassa

Liite 216/6

-- Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra, talousjohtaja ja hallintosihteeri --

Pj:n esitys:

Merkitään tiedoksi.

Kn 216 § Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

217 § MUUT ASIAT

Kn 217 § Päätös:

Ei muita asioita.

218 § SALAINEN JulkL 6:24 §

219 § LEHTI-ILMOITTELUTARJOUS VUODEKSI 2022 ETELÄ-SUOMEN MEDIA OY:N TARJOUS SEURAKUNTIEN ILMOITTELUSTA 2022

Rovastikunnan seurakunnat ilmoittavat tapahtumistaan ja messuista viikoittain KeskiUusimaassa ja Keski-Uusimaa Viikkouutisissa. Ilmoituksen koko on puolitoista sivua (399 x 365 mm) ja sen lisäksi vuoden mittaan on käytössä 6 aukeamaa. Kesällä (vkot 26–31) ilmoitustila on sivun kokoinen.

Rovastikunnan tiedottajat ovat pitäneet ratkaisua hyvänä, sillä näin ilmoitustila tarjoaa vaihtelua ja joustavuutta kirkkovuoden tapahtumien ja toiminnan huippujen mukaan. Seurakuntien yhteisilmoitus tuo näyttävyyttä viikoittain.

Etelä-Suomen Media Oy:n tarjouksen mukaan kolmen seurakunnan ilmoittelu kahdessa lehdessä koko vuoden 2022 maksaa yhteensä 143 000 €, nousua edellisestä sopimuskaudesta 1000,00 €. Sopimuskausi 1.1.–31.12.2022.

-- Esityksen valmistelija ja lisätiedot: tiedottaja --

Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy Etelä-Suomen Median tarjouksen liitteen nro 219 mukaisesti seurakuntien yhteisilmoittelusta Keski-Uusimaa ja Keski-Uusimaa Viikkouutiset lehdissä.

Kn 219 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

220 § OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Kn 220 § Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 24 ja 25 luvut)

221 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kn 220 § Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.44.