JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA                                                                       PÖYTÄKIRJA 14/2020

Kirkkoneuvosto                                                                                                                                    

AIKA:                            Tiistai 24.11.2020 klo 18.30

PAIKKA:                       Kirkonkulman juhlasali (2. krs.), Kirkkotie 6

§        Liite    Asia

240 §             KOKOUKSEN AVAUS.................................................................................................. 315      

241 §             LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS................................................................... 315

242 §             PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA............ 315

243 §             TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN.................................................................. 315

244 § (liite)   TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2021–2023 ENNAKKOKÄSITTELY. 316

245 § (liite)   KUSTANNUSPAIKKA JUMALANPALVELUSELÄMÄ; YLITYSLUPA ................ 317

246 § (liite)   NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN............................................ 318

247 §             MÄÄRÄAIKAISEN LAPSIASIAHENKILÖN VALINTA........................................... 320

248 § (liite)   JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALITSEMINEN SAIRAALASIELUN-

                      HOIDON YHTEISJOHTOKUNTAAN 1.1.2021 ALKAEN.......................................... 321

249 §             SEURAKUNTATYÖN ANSIOMERKIT JA MUU MUISTAMINEN.......................... 322

250 § (liite)   KANSAINVÄLISEN DIAKONIAN PROJEKTIAVUSTUS......................................... 323

251 § (liite)   JAMPAN ALUETYÖN NEUVOTTELURYHMÄN MUISTIO.................................... 325

252 § (liite)   KOLEHTISUUNNITELMA TAMMI-TOUKOKUU 2021............................................ 326

253 §             KIINTEISTÖSTRATEGIAN SEURANTATYÖRYHMÄN VALITSEMINEN........... 327      

254 § (liite)   TIEDOKSI....................................................................................................................... 329

255 §             MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT................................................................................ 329

256 § (liite)   KORONAVIRUKSEN AIHEUTTAMAT TOIMENPITEET......................................... 330      

257 §             OIKAISUVAATIMUSOHJEET..................................................................................... 338      

258 §             KOKOUKSEN PÄÄTÖS................................................................................................ 338

AIKA:                            Tiistai 24.11.2020 klo 18.31-20.18

PAIKKA:                       Kirkonkulman juhlasali (2. krs.), Kirkkotie 6

Jäsenet                              

Henry Berg

Arvi Kekäläinen

Vesa Koivisto, pj.

Esko Lappalainen

Ida Luuk, saapui klo 18.52

Pekka Luuk, varapj.

Marja Noso

Jouko Porkka

Terttu Sihvola-Rauttu

Mirja Vakkuri (POISSA) sij. Ritva Sallinen

Jarkko Åström, saapui klo 18.32

Muut osallistujat

Tiina Ahonen, toimistopäällikkö ma., poistui klo 19.22

Hanna Graeffe, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä

Jukka Virkki, kirkkovaltuuston vpj.

Hanna Warro, hallintosihteeri, sihteeri

Pöytäkirjan nähtävänä    Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä 25.11. – 9.12.2020 pitäminen                         

                                        viraston aukioloaikoina (ma–ke klo 9–15.00, to klo 9–17 ja pe klo 9–14) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1.

Todistaa                        Hanna Warro, hallintosihteeri

240 §             KOKOUKSEN AVAUS                    

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.31.

Alkuhartauden piti Pekka Luuk. Laulettiin virsi 2.                  

241 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS                                                                  

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4).

Esityslista on toimitettu 20.11.2020

Pj:n esitys:   Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kn 241 § Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

242 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA      

Pj:n esitys:            Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Arvi Kekäläinen ja Esko Lappalainen

Kn 242 § Päätös:   Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

243 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Pj:n esitys: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin

               § 250 Kansainvälisen diakonian projektiavustus; esitystekstiä täydennetty ja lisätty liitteet

              § 256 Koronaviruksen aiheuttamat toimenpiteet; lisätty

             § 257 Oikaisuvaatimusohjeet

             § 258 Kokouksen päätös

Kn 243 § Päätös:    Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

244 § TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2021–2023 ENNAKKOKÄSITTELY

Kirkkojärjestyksen 15:1 § mukaan seurakunnalle on viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä.

Kirkkoneuvoston 27.10 ja 10.11.2020 käsittelyjen pohjalta on tehty muutokset talousarvioon 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2021–2023 sekä investointisuunnitelmaan ja esitys budjettikirjaksi on liitteenä nro 244.

**

Esityksen valmistelijat: toimistopäällikkö, kirkkoherra, talousjohtaja

**

Tj:n/Pj:n esitys:      Kirkkoneuvosto käy suunnitelmat läpi ja tekee esitykset jatkokäsittelyssä selvitettävistä ja muutoksen kohteeksi tulevista asioista.

Kn 244 § Päätös:    Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

 • Kirkkoneuvoston tavoitteisiin kirjataan nuorten vaikuttajaryhmän toiminnan käynnistäminen

245 § KUSTANNUSPAIKKA JUMALANPALVELUSELÄMÄ; YLITYSLUPA  

Kustannuspaikka Jumalanpalveluselämä (1012010000) on ylittämässä budjetin. Raportti kustannuspaikan budjettitilanteesta on liitteenä nro 245. Kustannuspaikan ylitys muodostuu kesän alusta toteutettujen striimattujen jumalalanpalvelusten ja konfirmaatioiden äänituotannon kuluista ja kuvaajien palkkioista. Kuvaajien palkkiot (2 henkilöä per messu) on yhteensä noin 100 euroa messua kohden ja äänituotannon kulut 250 euroa tilaisuutta kohden. Äänituotannon kulut jumalanpalveluselämän kustannuspaikalle vuodelta 2020 on noin 12 000 euroa. Kuvauspalkkiot ovat noin 2500 euroa, koska suuri osa niistä maksettiin kesän osalta sekä viestinnän että rippikoulutyön budjeteista. Äänituotannolla hoidetaan myös jumalanpalvelusten äänitekniikka kirkkosalissa, joka normaalitilanteessa olisi vahtimestarien tehtävänä.

Vuoden 2021 toiminta- ja taloussuunnitelmassa striimauskulut varataan kokonaisuudessaan jumalanpalveluselämän kustannuspaikalle. Kokonaisuudessaan toisen pääluokan kulut eivät ole ylittämässä budjetoitua määrää. 

**  

Esityksen valmistelija ja lisäkysymykset: kirkkoherra 

**  

Pj:n esitys:              Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kustannuspaikka Jumalanpalveluselämä (1012010000) ylityksen 14 000 eurolla.  

Kn 245 § Päätös:    Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

246 §  NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Kirkkovaltuustossa (12.5.2020 § 113) perustettiin nuorisotyönohjaajan virka 1.8.2020 alkaen.

Järvenpään seurakunnan henkilöstöstrategiassa (hyväksytty kirkkovaltuuston kokouksessa 11.12.2018 § 50) on linjattu nuorisotyön virkojen yhteydessä, että virkoja on seuraavasti:

- 5 nuorisotyönohjaajan virkaa

o 1 varhaisnuorisotyö

o 1 erityisnuorisotyö

o 3 rippikoulun jälkeinen nuorisotyö

o varhaiskasvatuksesta työntekijäresurssia suunnataan yksi henkilötyövuosi

varhaisnuorisotyöhön asteittain

1.8.2020 alkaen yhden nuorisotyönohjaajan tehtävänkuvaa on muutettu siten, että 80% tehtävistä on tiedotuksen tehtäviä ja 20% nuorisotyötä. (Kirkkovaltuusto 26.5.2020 § 24).

Uuden nuorisotyönohjaajan virka olisi toiminnallisista tarpeista johtuen syytä täyttää 1.1.2021 alkaen.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on kirkkohallituksen päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 124) mukainen tutkinto/ sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto sosionomi (AMK) / nuorisotyönohjaaja tai humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto, yhteisöpedagogi (AMK) / nuorisotyönohjaaja tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen tutkinnon suorittanut

Nuorisotyönohjaajan viran tehtävänkuvaus on liitteenä nro 193a. Tehtävänmukainen peruspalkka on vaativuusryhmässä 502 ja peruspalkka 2384,41 €/kk.

Luonnos hakuilmoitukseksi on liitteenä nro 193b.

Hakuaika on 12.- 30.10.2020 ja valinta kirkkoneuvostossa 24.11.2020.

**

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: kirkkoherra, James Cox

**

 

Pj:n esitys:              Kirkkoneuvosto päättää

1) julistaa haettavaksi nuorisotyönohjaajan viran 30.10.2020 klo 15 päättyvällä hakuajalla kirkon rekrytointisivuilla sekä seurakunnan kotisivuilla ja ilmoitustaululla.

2) nimetä haastatteluryhmään kasvatuksen työalajohtajat James Coxin ja Iia Palmgrenin, kirkkoherran, kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemat 3 edustajaa sekä kasvatusjohtokunnan puheenjohtajan.

Kn 193 § Päätös:    Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti

kohta 2) Haastatteluryhmään valittiin yksimielisesti Jouko Porkka, Henry Berg ja Ida Luuk

****

Kn § 246

Pj:n esitys:              Asian käsittely siirretään seuraavaan 1.12. kokoukseen

Kn 246 § Päätös:    Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

247 §             MÄÄRÄAIKAISEN LAPSIASIAHENKILÖN VALINTA

Lapsivaikutusten arviointi tarkoittaa yhteiskunnallisten ja kirkollisten päätösten arvioimista lasten ja heidän perheidensä kannalta. Arviointi tehdään päätöksiä suunniteltaessa ja myöhemmin toimenpiteitä arvioitaessa. Prosessissa otetaan huomioon myös lasten oma arvio vaikutuksista.

Suomen evankelisluterilaisen kirkon kirkkojärjestys:

23 luku täydentäviä määräyksiä 3§

Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta.

Järvenpään seurakunnan lapsiasiahenkilö Jonna Vehmassalo on jäänyt virkavapaalle. Virkavapaan ajaksi pyydetään nimittämään määräaikainen lapsiasiahenkilö.

**

Esityksen valmistelijat ja lisäkysymykset: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:              Kirkkoneuvosto nimittää Jonna Vehmassalon virkavapaan ajalle 28.11.2020-31.07.2021 lapsiasiahenkilöksi ma. varhaiskasvatustyönohjaaja Sanna Hassisen.

Kn 247 § Päätös:    Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

248 § JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALITSEMINEN SAIRAALASIELUNHOIDON YHTEISJOHTOKUNTAAN 1.1.2021 ALKAEN

Keskisen Uudenmaan sairaalasielunhoidon uusi seurakuntien yhteistyösopimus astuu voimaan 1.1.2021. Hyvinkään seurakunta pyytää hallinnoivana seurakuntana sopimuksen sairaaloiden/laitosten sijaintiseurakuntien kirkkoneuvostoja valitsemaan jäsenen ja hänelle varajäsenen sairaalasielunhoidon yhteisjohtokuntaan 2021-2022. Sijaintiseurakuntia ovat Järvenpää, Nurmijärvi, Mäntsälä, Tuusula ja Hyvinkää. Sopimuksen piirissä olevilla sairaaloilla/laitoksilla on oikeus valita edustaja, jolla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokunta aloittaa toimintansa 1.1.2021.

Johtokunta valitsee toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvoston puheenjohtajalla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokunnan sihteerinä toimii johtava sairaalapastori.  Liitteenä nro 248 uusi johtosääntö.

15.1.2019 § 15 kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti yhteisjohtokuntaan varsinaiseksi jäseneksi Kaija Tuurin ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Mirja Vakkurin 1.1.2019–31.12.2022 väliseksi ajaksi.

**

Esityksen valmistelijat ja lisäkysymykset: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:              Kirkkoneuvosto valitsee jäsenen ja tälle varajäsenen sairaalasielunhoidon uuteen yhteisjohtokuntaan 1.1.2021- 31.12.2022.

Kn 248 § Päätös:    Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti yhteisjohtokuntaan varsinaiseksi jäseneksi Kaija Tuurin ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Mirja Vakkurin 1.1.2021–31.12.2022 väliseksi ajaksi.

249   § SEURAKUNTATYÖN ANSIOMERKIT JA MUU MUISTAMINEN

Seurakuntatyön ansiomerkit annetaan tunnustukseksi pitkäaikaisesta toiminnasta seurakuntatyössä tai muussa kristillisessä toiminnassa. Merkit myönnetään seurakunnan, kirkollisen järjestön tai muun kirkollisen tahon esityksestä. Ansiomerkkien myöntämisestä päättää Kirkkopalvelujen hallituksen asettama ansiomerkkitoimikunta. Ansiomerkkejä myönnetään 10, 20 ja 30 vuoden palveluksen perusteella.

Kirkkoneuvosto hyväksyi 4.3.1999 § 55 ja täydennykset 6.6.2002 § 123 ja 23.9.2009 § 199 (voimaan 1.1.2010) ohjeet työntekijöiden muistamisesta. Niiden mukaan seurakunta anoo 20 vuoden seurakunnallisesta palvelusta hopeisen ansiomerkin ja 30 vuoden palvelusta kultaisen ansiomerkin. Kirkkoneuvoston 8.3.2011 § 71 hyväksymän ohjeen luottamushenkilöiden muistamisesta mukaan seurakunta anoo 10 vuoden luottamushenkilönä toimimisen jälkeen pronssisen seurakuntatyön ansiomerkin, 20 vuoden jälkeen hopeisen seurakuntatyön ansiomerkin ja 30 vuoden jälkeen kultaisen seurakuntatyön ansiomerkin. 40 vuoden luottamushenkilönä toimimisen jälkeen luovutetaan seurakunnan logolla varustettu lahjaesine tai seurakunnan aiheen mukainen grafiikka.

Edellä mainituissa ohjeissa on myös määritelty, miten muistetaan työntekijän tai luottamushenkilön viettäessä merkkipäiviä, saavuttaessaan tietyt palveluvuodet omassa seurakunnassa ja siirtyessään pois seurakunnan palveluksesta.

Kultainen ansiomerkki (30 v) – seurakunnallinen toiminta:  Seppälä, Tuula                

Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää anoa asianomaisen suostumuksella seurakuntatyön kultaisen ansiomerkin

Kn 249 § Päätös:    Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

250 § KANSAINVÄLISEN DIAKONIAN PROJEKTIAVUSTUS

Talousarviossa on varattu kansainvälisen diakonian projektiavustuksia varten 33 290 euroa. Tästä määrärahasta on myönnetty avustuksia kirkkoneuvoston päätöksillä 12 500,00 €.

Kirkon Ulkomaanapu tarjoaa seurakuntien käytettäväksi Toisenlaisen Lahjan joulukalenteria. Korona-pandemia on vaikeuttanut entisestään KUA:n tukemien ihmisten elämää eri puolella maailmaa, ja heidän auttamisekseen KUA tarjoaa seurakunnille Toisenlaisen Lahjan joulukalenteria.

Toisenlaisen Lahjan joulukalenteri toimii siten, että seurakunta lahjoittaa 1500 euroa Kirkon Ulkomaanavulle ja saa käyttöönsä animoidun somekalenterin. Kalenterin luukuista paljastuu joka päivä 1.12. alkaen uusi Toisenlainen Lahja, ja somekalenteria seuraavat näkevät, mitä lahjoja seurakunta on kehitysmaiden perheiden hyväksi ostanut. Kalenteriluukkuja on 24 ja ne voidaan julkaista seurakunnan Facebook- ja Instagram-tileillä.

Kirkon Ulkomaanapu tekee avustustyötä myös Itä-Afrikan Somaliassa, Etelä-Sudanissa, Keniassa ja Ugandassa, jossa uhkaa nälänhätä. Pelkästään Somaliassa yli miljoona lasta on akuutin aliravitsemuksen partaalla. Poikkeukselliset rankkasateet, tulvat ja kaiken mennessään tuhoavat heinäsirkkaparvet ovat hävittäneet miljoonien ihmisten sadot ja toimeentulon. Samalla koronaviruksen leviäminen pahentaa ruokaturvatilannetta entisestään.

Lahjoitusten avulla Kirkon Ulkomaanapu muun muassa:

 • jakaa alueen perheille elintärkeää ruoka-apua
 • jakaa perheille käteisavustuksia, joilla he voivat ostaa tarvitsemiaan tarvikkeita, kuten ruokaa ja lääkkeitä
 • jakaa perheille maataloustarvikkeita, kuten työkaluja ja siemeniä, toimeentulon ja ruoantuotannon helpottamiseksi
 • järjestää perheille viljely- ja maatalouskoulutusta

 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

 

**

Pj:n esitys:              Kirkkoneuvosto päättää

1) hankkia Järvenpään seurakunnan käyttöön Toisenlaisen Lahjan joulukalenterin Kirkon Ulkomaanavulta 1500 euron lahjoituksella kansainvälisen diakonian kustannuspaikalta 1012700000 projektimäärärahoista muut avustukset tililtä 489000

2) myöntää kansainvälisen diakonian kustannuspaikalta 1012700000 projektimäärärahoista muut avustukset tililtä 489000 yhteensä 10 000 euron avustuksen Kirkon Ulkomaanavulle Itä-Afrikan nälänhädän aiheuttamaan hätäaputarpeeseen.

Kn 250 § Päätös:    Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti

251 § JAMPAN ALUETYÖN NEUVOTTELURYHMÄN MUISTIO

Kirkkoneuvostolle on lähetetty liitteenä nro 251 Jampan aluetyön neuvotteluryhmän kokouksen muistio 18.11.2020.

** 

Esityksen valmistelija: Anu Sorjonen, kirkkoherra

**

Pj:n esitys:            Kirkkoneuvosto keskustelee neuvotteluryhmän muistion pohjalta Jampan aluetyöstä ja merkitsee muistion tiedoksi.

Kn 251 § Päätös:    Merkittiin tiedoksi

252 § KOLEHTISUUNNITELMA TAMMI-TOUKOKUU 2021

Kirkkojärjestyksen (2:8) mukaan seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista jumalanpalvelusten kolehdeista. Suunnitelman vahvistaa kirkkoneuvosto. Osan kolehdeista kirkkohallitus ja tuomiokapituli ovat määränneet ennakolta. Suunnitelma on ohjeellinen - jos esim. paikallinen juhla edellyttää muutosta, voidaan jonkin kolehdin kohdalla tehdä siirto seuraavalle jaksolle kirkkoherran viranhaltijapäätöksellä.  Jampan seurakuntakodin messujen suhteen on tapahtunut se muutos, että ne ovat omaleimaisesti toteutettavia Jamppamessuja. Näin ollen niitä ei koske enää Kirkkohallituksen kolehtiohjeissa mainittu määritelmä, että kaikissa seurakunnan päiväjumalanpalveluksissa tulee noudattaa samaa kolehtisuunnitelmaa.

Su 27.12.2020 oli aiemmin päätetty kerättäväksi kolehti "Kaikille avoimen Raamatun opetuksen järjestämiseen ja kehittämiseen Raamatun monimuoto-opiskelussa ja Syventäen Raamattua kursseilla Helsingin Raamattukoulusäätiön kautta." Tuona sunnuntaina pidetään kuitenkin Kauneimmat joululaulut-messu ja siksi on luontevaa kerätä siinä messussa kolehti Suomen Lähetysseuran Kauneimpien joululaulujen "Joululahja lähetystyölle"-keräykselle. Aiempi kolehtikohde Helsingin Raamattukoulusäätiölle siirtyy kerättäväksi 1.1.2021.  

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; kirkkoherra

**

Pj:n esitys:             Kirkkoneuvosto

 1. muuttaa sunnuntaina 27.12.2020 kolehtikohteen kerättäväksi Suomen Lähetysseuran Kauneimpien joululaulujen "Joululahja lähetystyölle"-keräykselle.
 2. hyväksyy kolehtisuunnitelman tammi-toukokuuksi 2021 liitteen nro 252 mukaisena.

Kn 252 § Päätös:    Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti

253 § KIINTEISTÖSTRATEGIAN SEURANTATYÖRYHMÄN VALITSEMINEN

Kirkkovaltuusto hyväksyi 26.5.2020 § 19 seurakunnan kiinteistöstrategian vuosille 2020-2029. Kiinteistöstrategian luvussa 6. seuranta todetaan seuraavaa: Seurantaa varten kirkkoneuvosto nimeää seurantaryhmän, joka raportoi joka toinen vuosi kirkkovaltuustolle. Laaditaan taulukko seurannan tueksi.

Kirkkoneuvosto valitsemassa kiinteistöstrategiatyöryhmässä olivat jäseninä Satu Haaparanta, Esko Lappalainen, Tero-Pekka Lehtonen, Marja Noso, Vesa Koivisto, Janne Nordström, Iia Palmgren ja Kari J. Hietala (puheenjohtaja) sekä sihteeri Minna Kotajärvi. Heitä tiedusteltiin 28.10.2020 sähköpostitse halukkuutta työskennellä seurantaryhmässä. Vastaukset tiedusteluun esitetään kokouksessa.

**

Esityksen valmistelija ja lisäkysymykset: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:              Kirkkoneuvosto valitsee kiinteistöstrategian seurantatyöryhmän vuosiksi 2021-2022. Ensimmäinen seurantaraportti tuodaan        kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle vuonna 2022.

Kn 253 § Päätös:    Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti kiinteistöstrategian seurantatyöryhmän jäseniksi Satu Haaparanta, Esko Lappalainen, Tero-Pekka Lehtonen, Marja Noso, Vesa Koivisto, Janne Nordström, Iia Palmgren ja Kari J. Hietala (puheenjohtaja) sekä sihteeriksi Minna Kotajärvi vuosiksi 2021-2022.

254 §             TIEDOKSI

 

 1. JÄSENKEHITYSTILASTO  (liite 254/1)
 2. VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET (liite 254/2)
 3. NOTAARIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖS DESP/212/01.01.01/2020 (liite 254/3)
 4. NOTAARIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖS DESP/217/01.01.01/2020 (liite 254/4)
 5. HIIPPAKUNTAFOORUMI 28.11.2020  (liite 254/5)
 6. VALTION ERITYISAVUSTUS, SEURAKUNTATALOUDEN KAPPALE SOPIMUKSESTA                                                                                                         (liite 254/6)
 1. KOTISAIRAALAN SELVITYSTYÖ (liite 254/7)        

 

**­

 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra, talousjohtaja ja hallintosihteeri

**

Pj:n esitys:               Merkitään tiedoksi ja todetaan, ettei kirkkoneuvosto siirrä otto-oikeuden piirissä olevia listalle merkittyjä viranhaltijoiden päätöksiä käsiteltäväkseen.

Kn 254 § Päätös:    Merkittiin tiedoksi ja todettiin, ettei kirkkoneuvosto siirrä otto-oikeuden piirissä olevia listalle merkittyjä viranhaltijoiden päätöksiä käsiteltäväkseen.

255 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

 • Seurakunnan hautausmaasta ollut useita myönteisiä lehtiartikkeleita syksyn aikana
 • Itsenäisyyspäivän 6.12. seppelpartioon klo 10.00 lähtevät Henry Berg ja Pekka Luuk

Kn 255 § Päätös:    Merkittiin tiedoksi

256 § KORONAVIRUKSEN AIHEUTTAMAT TOIMENPITEET

Kirkkoneuvosto päätti 10.3.2020 § 70 THL:n yleisvaaralliseksi luokitteleman taudin aikana, että henkilöt saavat olla ilmoituksella esimiehelle poissa 5 päivää töistä sairaustapauksessa. Asian käsittelyn yhteydessä todettiin, että seurakunta tulee antamaan tarvittaessa lisää ohjeita varautumisesta ja toiminnasta yleisvaarallisen tartuntataudin aikana. Järvenpään, Nurmijärven ja Tuusulan seurakuntien hautaustoimet ovat sopineet keskenään toiminnasta korona-virusepidemian aikana ja keskinäisestä avunannosta.

Seurakunnan operatiivinen johtoryhmä kokoontui 11.3. ja päätti seuraavista toimista:

 • Ryhmiä koskeva ohjeistus: ei tulla kipeänä paikalle
 • Työaloilla sovitaan sijaisjärjestelyt ja toiminnan peruuttamisesta/siirtämisestä tarvittaessa
 • Tilojen osalta, jos sairastuneita tai altistuneita ollut läsnä, pinnat desinfioidaan
 • Lasten kerhot keskeytetään heti, kun ensimmäinen tartunta on todettu
 • Tuusulan ja Keravan kanssa yhteinen lehti-ilmoitus seurakuntasivulla: ÄLÄ TULE KIPEÄNÄ

Kirkon työmarkkinalaitos on antanut omat ohjeet varautumisesta Korona-virukseen. Liite nro 71a.

WHO on 11.3.2020 julistanut koronavirusepidemian pandemiaksi. Suomen hallitus on antanut 12.3.2020 suositukset yleisötilaisuuksia varten. Hallitus suosittaa, että kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet perutaan toukokuun loppuun saakka. Lisäksi suositellaan, että myös muiden kokoontumisten järjestäjät harkitsevat riskiarvioiden pohjalta vastaavien tilaisuuksien järjestämistä. Valtion järjestämät isot seminaarit ja tapahtumat perutaan toukokuun loppuun saakka.

Hallituksen suosituksen jälkeen 12.3. vs. kirkkoherra Anu Sorjonen päätti, että perutaan Samalla sopalla (19.3.) ja Jampan aamukaffet (13.3.) tilaisuudet perutaan sekä Miestenilta (13.3.), nuorten viikonloppuleiri 13.–15.3. ja Kirpputori ainakin viikon 12.

Kirkkohallitus antoi 12.3. omat ohjeistuksensa liite nro 71b ja ohjeiden noudattamisen lisäksi kirkkohallitus kehottaa hiippakuntia ja seurakuntia harkitsemaan vakavasti seuraavia toimenpiteitä mm. luopumaan seurakunnan kaikista kokoontumisista, jotka eivät ole välttämättömiä seurakunnan lakisääteisten tehtävien hoitamisen kannalta.

Liite nro 71c ohjeistus Järvenpään seurakunnassa 13.4.2020 saakka ja liite nro 71d piispojen ohjeistus 16.3.2020

** 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja, kirkkoherra

**

Pj:n esitys:               Kirkkoneuvosto päättää, että Järvenpään seurakunnassa noudatetaan liitteen nro 71c mukaista ohjeistusta 13.4.2020 saakka.

                                 Kirkkoneuvosto kehottaa työntekijöitä pitämään työaikakorvauksista ja ylitöistä kertyneet tunnit pois 13.4.2020 mennessä. Kirkkoneuvosto suosittelee myös vuosilomien pitämistä vastaavana aikana.

Kn 71 § Päätös:      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

****

Kn § 98

Kirkkoneuvostossa on 31.3.2020 § 85 käsitelty liitteessä nro 85/8 COVID-19 virukseen liittyvät toimenpiteet Järvenpään seurakunnassa ja todettu, että hallituksen 30.3 tiedotustilaisuuden perusteella aiemmin kirkkoneuvostossa 17.3.2020 § 71 päätettyjen liitteen nro 71c mukaista ohjeistusta jatketaan 13.5.2020 saakka. Sen jälkeen tapahtuvien toimenpiteiden osalta seurataan tilannetta ja tehdään tarvittavat päätökset viranomaisten ja kirkon johdon antamien linjausten mukaan.

Tällä hetkellä tietyissä ammattiryhmissä kuten papit ja nuorisotyönohjaajat on kesälomien hyväksyntää viivästytetty, kunnes kesän rippikoululeirien toteuttamismahdollisuudesta on tietoa.

Rippikoulutyössä on laadittu varasuunnitelmat siihen vaihtoehtoon, että kesäkuun rippikoululeirit on siirrettävä ja myös siihen vaihtoehtoon, että koko kesän osalta leirit on siirrettävä eteenpäin.

Hautaustoimessa on annettu hautaustoimistolle ohjeistus, että vainajien siunaamista suositellaan 1-3 viikon kuluessa kuolemasta.  Tällä taataan paremmin kylmäsäilytystilojen kapasiteetin riittävyys, mikäli kuolleisuus kohoaa. Hautaustoimessa on myös koulutettu varahenkilöitä niin siunausvarausten tekemiseen kuin haudankaivuuseen.

 

Omasta perustyöstä vapautunutta henkilöstöä (varhaiskasvatus, vahtimestarit) on ollut hoitamassa hävikkiruokajakelua tarvitseviin koteihin Yhdessä katettu-terminaalin kautta. Jakokohteita on ollut noin 70 viikoittain ja näistä 47 % lapsiperheitä. Henkilöstöä on ollut myös kauppa-asioinnissa apuna.

 

 

Erääntyneet lomat on pääosin pidetty pois ja työaikakorvauksista ja ylitöistä kertyneitä tunteja on myös pidetty osittain pois, muttei kaikilta osin 13.4.2020 mennessä. Lomarahan vaihtaminen vapaiksi on mahdollista ilmoittamalla siitä 15.5.2020 mennessä. Niissä työmuodoissa joissa, tehtävänkuvauksen mukainen perustyö on loppunut toistaiseksi, on hyvin perusteltua pitää pois työaikakorvauksista ja ylitöistä kertyneet tunnit, ellei perustyön tilalle ole tullut muuta korvaavaa tehtävää, jossa työntekijän työssäolo on korvaamattoman tärkeää. Samoin uuden lomakauden alkaessa 1.5.2020 alkaen on näillä samoilla työaloilla syytä aloittaa uusien lomien pitäminen, ellei työntekijää tarvita korvaaviin työtehtäviin.  Mikäli poikkeusolot jatkuvat kesän 2020 osalta siten, että leirityö ei ole mahdollista, on lomarahojen vaihtaminen vapaiksi hyvin suositeltavaa ja sijoittaa kesälle mahdollisimman paljon vuosilomaa.

 

Kirkon Palvelukeskuksesta saadun tiedon mukaan lomarahavapaat on anottava 15.5.2020 mennessä.

** 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:               Kirkkoneuvosto päättää, että Järvenpään seurakunnassa jatketaan liitteen nro 71c mukaista ohjeistusta 13.5.2020 saakka.

                                 Niissä työmuodoissa joissa, tehtävänkuvauksen mukainen perustyö on loppunut tai vähentynyt olennaisesti toistaiseksi, pidetään pois työaikakorvauksista ja ylitöistä kertyneet tunnit 13.5.2020 mennessä, ellei perustyön tilalle ole tullut muuta korvaavaa tehtävää, jossa työntekijän työssäolo on korvaamattoman tärkeää.

                                 Uuden lomakauden alkaessa 1.5.2020 näillä samoilla työaloilla, joissa tehtävänkuvauksen mukainen perustyö on loppunut tai vähentynyt olennaisesti toistaiseksi, aloitetaan uusien lomien pitäminen esimiehen kanssa sovittavalla tavalla, ellei perustyön tilalle ole tullut muuta korvaavaa tehtävää, jossa työntekijän työssäolo on korvaamattoman tärkeää.

                                 Mikäli poikkeusolot jatkuvat kesän 2020 osalta siten, että leirityö ei ole mahdollista, on lomarahojen vaihtaminen vapaiksi varsinkin leirityössä mukana olevissa ammattiryhmissä hyvin suositeltavaa ja tällöin sijoitetaan kesälle mahdollisimman paljon vuosilomaa, jos muu työtilanne sen sallii.             

Kn 98 § Päätös:      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

****

Kn § 119      

Valtioneuvoston 4.5.2020 julkaisema linjaus sallii enintään 50 hengen kokoontumiset 1.6.2020 alkaen. Linjaus avaa mahdollisuuden toteuttaa seurakunnan kokoavaa kesätoimintaa tämän henkilörajauksen ja muut turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Ohjeistuksia antavat myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä aluehallintovirastot (AVI).

Piispat ovat laatineet 5.5.2020 ohjeistuksen seurakunnille kokoontumisrajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta 1.6.2020 alkaen (liitteenä nro 119a). Kirkkohallitus on laatinut yhteistyössä tuomiokapitulien asiantuntijoiden kanssa ja eri viranomaistahoja konsultoiden Ohjeen lasten ja nuorten kesätoiminnasta Suomen ev.-lut. kirkon seurakunnissa poikkeusolojen aikana, jonka ohjeistukset on huomioitu oman seurakuntamme linjauksissa.

Piispojen ohjeistuksen mukaan Jumalanpalveluksia voidaan 1.6.2020 alkaen toteuttaa kirkkotilassa läsnä olevan seurakunnan kanssa. Niihin voi osallistua enintään 50 henkeä. Jumalanpalveluksissa voidaan viettää ehtoollista. Jumalanpalvelusten välittämistä verkkoon (video- tai audiostriimaus) suositellaan jatkettavaksi edelleen.

Kirkollisiin toimituksiin voi 1.6.2020 alkaen osallistua enintään 50 henkeä.

Muuta kokoavaa toimintaa voidaan myös 1.6.2020 alkaen järjestää henkilörajoitukset ja osallistujien turvallisuus huomioon ottaen.

Valmiusjohtoryhmä linjasi kokouksessaan 6.5.2020 toimenpiteitä hallituksen ja piispojen ohjeistuksen perusteella. Linjaukset ovat liitteenä nro 119b.

** 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:               Kirkkoneuvosto päättää, että Järvenpään seurakunnassa noudatetaan liitteen nro 119b mukaista ohjeistusta 14.5.2020 alkaen

Kn 119 § Päätös:    Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

****

Kn § 135       Piispoilta on saapunut 19.5.2020 uusi tarkennettu ohje seurakunnille kokoontumisrajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta 1.6.2020 alkaen liitteenä nro 135a. Ohjetta valmisteltaessa on konsultoitu eri viranomaisia ja päättäviä tahoja, ja ohje on linjassa STM:n aluehallintovirastoille antamien linjausten kanssa.

Ohjeessa seurakunnan tiloissa tapahtuvan kirkon jumalanpalveluselämän – messujen ja kirkollisten toimitusten – katsotaan olevan luonteeltaan julkisia tilaisuuksia. Siksi niitä – tilan koosta riippuen – koskee 1.6. alkaen 500 hengen kokoontumisrajoitus. Kirkollisia toimituksia seuraavat hää- tai kastejuhlat tai muistotilaisuudet sen sijaan ovat yksityisiä tilaisuuksia. Niitä siis koskee 50 hengen kokoontumisrajoitus.

Uuden ohjeistuksen perusteella on valmiusjohtoryhmä kokouksessaan tarkentanut aiempia ohjeistuksia seurakunnan toimintaa ja tilojen henkilömääräkapasiteettia turvaväleillä koskien 1.6.2020 alkaen. Ohjeistukset on päivitetty korona-ohjeistukseen.

Rippikoulutyössä on laadittu turvallisuusohjeistukset sekä työntekijöille että leiriläisten perheisiin. Viestinnässä on laadittu kriisiviestintäsuunnitelma kesän toimintaa koskien, jos toiminnassa ilmenee koronaepäily tai koronatapaus. Kriisiviestintäsuunnitelma liitteenä nro 135b.

Liitteenä nro 135c uusimmat linjaukset noudatettavista ohjeista Järvenpään seurakunnassa.

** 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:               Kirkkoneuvosto päättää, että Järvenpään seurakunnassa noudatetaan liitteen nro 135c mukaista ohjeistusta 1.6.2020 alkaen

Kn 135 § Päätös:    Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

****

Kn § 167

Kirkkohallituksen yleiskirjeessä (liite nro 167a) 17.6.2020 on informoitu poikkeustilan purkamisen vaikutuksista pääasiassa seurakuntien ja kirkon hallintoon.

Kirkkohallitus antoi 24.3.2020 kaksi väliaikaista määräystä, jotka pohjautuivat koronaviruksen aiheuttamaan poikkeusoloihin sekä valmiuslain käyttöönottoon. Valtioneuvoston 15.6.2020 tekemän päätöksen johdosta valmiuslakia ei enää sovelleta 16.6.2020 lukien. Siten myös valmiuslain soveltamisen nojalla annettu väliaikainen määräys seurakuntien ja seurakuntayhtymien sekä kirkkohallituksen hallinnosta poikkeusoloissa (Kirkon säädöskokoelma nro 131) ei enää ole voimassa. Määräyksen voimassaolon päätyttyä toimielinten sähköiset kokoukset eivät ole enää mahdollisia. Kokouksen laillisuus edellyttää, että enemmän kuin puolet toimielimen jäsenistä on saapuvilla kokouspaikalla. Kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto ei voi myöskään enää käyttää kirkkovaltuustolle tai yhteiselle kirkkovaltuustolle kuuluvaa toimivaltaa kiireellisissä tapauksissa.

Kokouskäytäntöjä koskien ohjeistetaan, että kokouspaikalla on syytä noudattaa annettuja suosituksia ja järjestää kokoustila siten, että tuolien välillä on riittävä turvaväli (n. 1,5 m) tai muutoin ohjeistaa jäsenet istumaan niin, että väliin jää riittävät välit. Kokoustilana on tarkoituksenmukaista käyttää sellaista tilaa, jossa suositukset turvaväleistä voidaan huomioida.

Kirkon tietoturvapolitiikasta annetun väliaikaisen määräyksen voimassaoloa on 17.6.2020 päätetty jatkaa kirkkolain 16 luvun 11 §:n nojalla elokuun loppuun asti. Tämä mahdollistaa kirkon jäsentietojärjestelmän käyttämisen KIRKKO-verkon ulkopuolelta. Päätös perustuu suositukseen etätyön jatkamisesta kesän yli.

Kesän toiminta on seurakunnassa niin leirien kuin kokoavan toiminnan suhteen voitu viedä läpi suunnitellusti. Koronavirustapauksia ei ole toiminnassa eikä leireillä esiintynyt. Joitakin koronavirustestauksia on tehty niin osallistujien kuin työntekijöiden osalta, mutta ne ovat antaneet negatiivisen tuloksen. Konfirmaatiot on käynnistetty elokuun alusta kesällä ohjeistetulla vierasmäärällä ja toteutustavalla. Elokuun loppupuolella vierasmäärää on jouduttu tautitilanteesta johtuen hieman rajaamaan enemmän.

Kirkkohallituksessa on valmisteltu piispojen kanssa neuvotellen tiedoksianto seurakunnille, joka julkaistiin 7.7.2020. Siinä kerrottiin uudet viranomaislinjaukset 1.8.2020 alkaen ja päivitettiin piispojen 19.5.2020 antamaa ohjetta. Ohjeistusten pohjalta on valmiusjohtoryhmä ja operatiivinen johtoryhmä yhteiskokouksissaan 19.8. ja 26.8. päivittänyt seurakunnan toimintaa ja työskentelyä koskevia ohjeistuksia.

Viimeisin koronaohjeistus on liitteenä nro 167b.

** 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:               Kirkkoneuvosto päättää, että Järvenpään seurakunnassa noudatetaan liitteen nro 167b mukaista ohjeistusta 1.9.2020 alkaen

 

Kn 167 § Päätös:    Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

****

Kn § 216       Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 22.10.2020 kaksi aluettaan koskevaa päätöstä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoituksista marraskuun aikana. Helsingin ja Uudenmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla yli 20 hengen yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa on noudatettava Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä, joilla ehkäistään koronavirustartuntoja. 

 Seurakunnan kokoontumisiin päätöksellä ei sinänsä ole suoranaista vaikutusta, koska yleisötilaisuuksissa on noudatettu muutoinkin turvaetäisyyksiä ja hygieniakäytäntöjä. Lisäksi valmiusjohtoryhmä ja operatiivinen johtoryhmä on yhteiskokouksessaan 30.9.2020 antanut kasvomaskin käyttösuosituksen ohjeistusten mukaisesti kokoontumisiin seurakunnan tiloissa yli 15-vuotiaille ja samoin myös työpaikalle. 

HUS on antanut alueelleen suosituksen koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi harrastustoiminnassa. Samoin KeuSote on antanut alueelleen omat suosituksensa mm. harrastustoimintaa koskien. Näiden suositusten käytännön vaikutuksista seurakunnan kokoavaan toimintaan käydään lokakuun viimeisen viikon alussa palaveri kirkkoherrojen ja KeuSoten johdon kesken, jolloin tarkentuu seurakunnan oma koronaohjeistus. 

Valmiusjohtoryhmä ja operatiivinen johtoryhmä on yhteiskokouksessaan 21.10.2020 antanut työryhmälle tehtäväksi suunnitella joulunajan toiminnan toteuttamisen nykyisten rajoitusten ja suositusten pohjalta ja asiasta on tarkoitus päättää lokakuun loppuun mennessä. Suunnitelmaa muutetaan tilannekuvan ja suositusten muuttuessa. 

Viimeisin koronaohjeistus lähetetään sähköisesti kokoukseen osallistuville, mikäli KeuSoten alueen seurakuntien kirkkoherrojen ja KeuSoten johdon palaveri suositusten käytännön vaikutuksista seurakunnan toimintaan saadaan pidettyä ennen neuvoston kokousta. 

**  

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra 

** 

Pj:n esitys:              Kirkkoneuvosto päättää, että Järvenpään seurakunnassa noudatetaan liitteen nro 216 mukaista ohjeistusta 27.10.2020 alkaen 

Kn 216 § Päätös:    Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

****

Kn § 256                 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 20.11.2020 kieltänyt tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla kaikkien yli 20 hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisen sisä- ja ulkotiloissa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Päätös tulee voimaan maanantaina 23.11. ja on voimassa kolme viikkoa, 13.12.2020 saakka. Rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää myös yli 20 hengen tilaisuuksia, jos niissä noudatetaan THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä.

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on ohjeistanut seurakuntia 20.11.2020 lähettämällään ohjeistuksella, liitteenä nro 256.

KeuSote:n ohjeistuksen mukaan "Yli 10 hengen yksityistilaisuuksia ei suositella pidettäväksi Keusoten alueella 23.11. alkaen toistaiseksi. Keusote pyytää tarkkaan harkitsemaan kokoontumisten tarpeellisuutta."

Operatiivinen johtoryhmä ja valmiusjohtoryhmä on yhteiskokouksessaan 23.11.2020 linjannut toimintaa koskevia rajoituksia edellä mainittujen määräysten ja suositusten pohjalta ajalle 23.11.-13.12.2020.

**  

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra 

** 

Pj:n esitys:              Kirkkoneuvosto päättää, että Järvenpään seurakunnassa noudatetaan liitteen nro 256 mukaista ohjeistusta ajalle 23.11.-13.12.2020.

Kn 256 § Päätös:    Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

257 §             OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Kn 257 §       Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 24 ja 25 luvut)

258 §             KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kn 258 §       Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.18.