JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA                                                                                       
PÖYTÄKIRJA 2/2024

Kirkkoneuvosto                                                                                    

AIKA: Tiistai 6.2.2024 klo 18.00

PAIKKA: Kirkonkulman Sali, 2. krs, Kirkkotie 2

25§                KOKOUKSEN AVAUS

26§                LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

27§                PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

28§                TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

29§ (liite)      VOKAATIOPYYNTÖ MÄÄRÄAIKAISEEN SEURAKUNTAPASTORIN VIRKAAN

30§                SEURAKUNNAN NIMENKIRJOITUSOIKEUS

31 § (liite)     DIAKONIAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

32 § (liite)     MARIANNE HALLASALO-LUUKKOSEN VIRKAVAPAA-ANOMUS

33 § (liite)     IDA CEDERSTRÖMIN VIRKAVAPAA-ANOMUS

34 §               KIRKON JUHLAT TAMPEREELLA 17-19.5.2024

35 § (liite)     TIEDOKSI

36 §               TALOUSJOHTAJAN KERTAPALKKIO 

37 §               KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN 12.12.2023 PÄÄTÖKSIEN TARKISTAMINEN JA TOIMEENPANO 

38 §               TERO VISTILÄN ALOITE HILJAISUUDEN RETRIITEISTÄ

39 §               MUUT ASIAT

40 §               OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

41 §               KOKOUKSEN PÄÄTÖS  

 

Jäsenet                              

Kekäläinen   Arvi                                   

Koivisto        Mikael  poissa  sij. Sihvola-Rauttu Terttu

Koivisto        Vesa, pj.

Koskinen      Jonna 

Kosonen        Marja

Kuusisto        Tuija

Lappalainen  Esko

Karenius       Nea

Luuk             Pekka, vpj.

Noso             Marja                                 

Oksanen        Kaija

 

Muut osallistujat             

Henry Berg, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Olli Honkanen, vs. talousjohtaja, esittelijä

Jukka Virkki, kirkkovaltuuston vpj.

Jouko Porkka, henkilöstöstrategian pj, § 29 osalta poissa (kutsu peruttiin §:n pj:n esityksen muututtua 5.2.2024)

Pöytäkirjan nähtävänä  pitäminen  

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä seurakunnan kotisivuilla:

 www.jarvenpaanseurakunta.fi 9.2.2024 – 1.3.2024

Kn 25 § KOKOUKSEN AVAUS                                                 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00.

Alkuhartauden piti Tuija Kuusisto.

Kn 26 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS    

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. 

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 10:15).

Esityslista on toimitettu jakeluna 2.2.2024

Pj:n esitys:             

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kn 26 § Päätös:

    Kokous todettiin laillisestikoolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.   

Kn 27 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 

Pj:n esitys:           

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Jonna Koskinen ja Marja Kosonen.

Kn 27 § Päätös:   

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin vuorojärjestelmän mukaisesti Jonna Koskinen ja Marja Kosonen.

Kn 28 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Pj:n esitys:      

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi

Kn 28 § Päätös:                

Hyväksyttiin seuraavin lisäyksin 

§ 35               Tiedoksi kohdat 5 ja 6

§ 36               TALOUSJOHTAJAN KERTAPALKKIO

§ 37               KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN 12.12.2023 PÄÄTÖKSIEN TARKISTAMINEN JA TOIMEENPANO

§ 38               TERO VISTILÄN ALOITE HILJAISUUDEN RETRIITEISTÄ

Kn 29 § VOKAATIOPYYNTÖ MÄÄRÄAIKAISEEN
SEURAKUNTAPASTORIN VIRKAAN
                     

Seurakunnassa pappistilanne on muuttunut seurakuntapastori Anu Sorjosen lähdettyä kevääksi Utsjoelle vs. kirkkoherraksi. Hänelle sovittuun hiihtoloman rippikouluun täytyi ottaa paikkaamaan yksi kesälle kahta leiriä pitäväksi suunnitellut pappi. Lisäksi teologin koulutuksen omaava vs. lähetyssihteeri Satu Koskimaa irrotettiin rippikoulutyöstä Kirkon keskusteluavun tehtäviin. Näin ollen kesän 2024 rippikouluissa kaikissa ei ole nimettyä pappia/teologia.

Edellä mainitun takia Järvenpään seurakunnassa on vajaus pappisresursseissa, joka koskee erityisesti kesäaikaa ja todennäköisesti myös syksyä. Pappisvihkimystä varten on oltava vähintään kuuden kuukauden työ.

Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin rekrytointiohjeessa on ohjeistettu seuraavasti vokaation antamisesta pappisvirkaan:

Espoon hiippakunta tarvitsee monenlaisia pappeja. Hiippakunta toivoo papeiltaan vahvaa kutsumusta kirkon työhön sekä sitoutumista kirkon perustehtävään.

Seurakunta tekee kokonaiskirkkoa koskevan pitkäaikaisen rekrytoinnin antaessaan seurakunnan näkökulmasta lyhyenkin pappisvihkimykseen johtavan vokaation (vokaation minimipituus on 6 kk pappisvihkimyspäivästä 100 % tai 12 kk 50 %). Jokainen papiksi vihitty muokkaa hiippakunnan pappisrakennetta. Hyvin hoidetuilla rekrytoinneilla taataan, että kirkko saa sitoutunutta papistoa ja hiippakunnasta töitä etsivien joukossa on tarjolla laadukasta työvoimaa.

Antaessaan vokaation pappisvirkaan seurakunnan tulee:

 • haastatella lausuntoaan varten aina vähintään kolme avoimen hakemuksen täyttänyttä teologian maisteria

 • lähettää pappisvihkimystä varten tuomiokapitulille aina kirkko-/seurakuntaneuvoston lausunto, vaikka kysymyksessä olisi määräaikainen tehtävä, jonka täyttäminen muutoin olisi delegoitu kirkkoherralle

 • esittää lausunnossa perustelut sille, miksi seurakunta haluaa vokaation juuri kyseiselle henkilölle

Lausunnon perusteluista tulee käydä ilmi seuraavat asiat:

 • pappiskandidaatti on kyseisen seurakunnan papin virkaan ja sen tehtäviin soveltuva

 • pappiskandidaatti on Suomen evankelisluterilaisen kirkon pappisvirkaan soveltuva. Monet papit vihitään määräaikaiseen tehtävään, joten seurakunnan on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että pappi voi tulevaisuudessa työskennellä kirkon palveluksessa myös muissa seurakunnissa ja tehtävissä

 • tieto siitä, kuka toimii vihittävän perehdyttäjänä

Todistus seurakuntaelämän tuntemisesta:

Pappisvihkimystä hakeva liittää tuomiokapitulille osoitettuun hakemukseensa todistuksen osallistumisesta seurakunnan toimintaan eli portfolion seurakuntaelämän tuntemisesta. Portofolio on samalla KJ 5:4 §:n mukainen näyte, jonka vihkimystä anova antaa tuomiokapitulille. Seurakunta pyytää portfolion luettavaksi rekrytointivaiheessa. Portfolion tarkoituksena on osoittaa portfolion koko ajan henkilökohtainen osaaminen ja kirkollisen elämän tuntemus. Se on henkilön oma kokoelma erilaisia näytteitä, tuotteita, kokemuksia ja pohdintoja, jotka monipuolisesti, tarkoituksenmukaisesti sekä edustavasti osoittavat hänen osaamisalueensa ja saavutuksensa. Hyvä portfolio muodostaa luontevan pohjan ennen pappisvihkimystä käytäville keskusteluille vihkivän piispan, tuomiokapitulin edustajien, rekrytoivan seurakunnan tai järjestön kanssa.

Vokaatiopyyntöä varten mahdollisesti haastateltavat valitaan tuomiokapitulin listalla olevista vokaatiota etsivistä teologeista yhteistyössä tuomiokapitulin notaarin ja kirkkoherran toimesta. Haastatteluun kutsuttavien valinnassa kriteereinä on yleisen pappisvirkaan soveltuvuuden lisäksi valmius toimia seurakunta-, nuorisotyössä ja valmius rippikoulutyöhön (1-2 leiriä kesällä 2024).

Tuomikapitulin pappisrekrytointikäytännön mukaisesti kapitulin edustaja on mukana vokaatiopyyntöjä koskevissa haastatteluissa.

Kirkkoneuvosto on aiemmin päättänyt antaa seurakuntapastorin viran täyttämistä varten valitulle haastatteluryhmälle (KN 28.11.2023 § 344) mandaatin toimia pappisvihkimysvokaation valmistelutyöryhmänä (KN 23.1.2024 § 22).

Vokaatiopyyntöä varten haastateltavat valittiin tuomiokapitulin listalla olevista vokaatiota etsivistä teologeista yhteistyössä tuomiokapitulin notaarin kanssa.

Haastatteluun kutsuttavien valinnassa kriteereinä olivat yleisen pappisvirkaan soveltuvuuden lisäksi valmius rippikoulutyöhön (2 leiriä kesällä 2024).

Haastateltaviksi kutsuttiin:

Lauri Aila

Heta Kallioranta

Antti Kosonen

Miki Virtanen

Antti Kosonen ilmoitti 18.1. tilanteensa muuttuneen ja saaneensa kutsun pappisvihkimykseen toisesta seurakunnasta. Heta Kalliorannan kanssa sovittiin etähaastattelu Teamsin kautta.

Haastatteluun kutsuttujen hakemukset löytyvät pappisvihkimystä hakevien ilmoittautumislomakkeiden koosteesta, joka on liitteenä nro 29a.  Hakemukset ja liitteet, sisältäen julkisuuslain 6:24 §:n tarkoittamia salassa pidettäviä henkilöön liittyviä asioita, eivät ole julkisia asiakirjoja. Oheiset asiakirjaliitteet lähetetään kokoukseen osallistujille turvasähköpostilla.

Haastatteluryhmä haastatteli hakijat ja päätyi yksimielisesti esittämään, että kirkkoneuvosto päättää pyytää vokaatiota Järvenpään seurakunnan ma. seurakuntapastoriksi virkaa perustamatta 26.5.–30.11.2024 Miki Virtaselle. Haastatteluryhmä piti kaikkia kolmea haastateltavaa vahvoina ehdokkaina. Varasijalle Miki Virtaselle esitetään Lauri Ailaa. Jos tilanne vaatii, Lauri Ailan varasijalle esitetään Heta Kalliorantaa. Haastattelutyöryhmän muistio on liitteenä nro 29b.

Miki Virtasella on hakemusasiakirjojen ja haastattelun perusteella selkeä kutsumus papin työhön. Hän on sitoutunut kirkon perustehtävään. Hänellä on kokemusta seurakunnassa nuorisotyöstä ja myös hänen aiempi työkokemuksensa tukee hyvin ihmisten kohtaamista papin työssä. Miki Virtanen kokee rippikoulutyön hyvin antoisana ja toi sen esiin haastattelussa ja hakemuksessaan.

Lauri Ailalla on hakemusasiakirjojen ja haastattelun perusteella vahva kutsumus papin työhön, jossa hän saa omat lahjat käyttöönsä. Hänellä on kokemusta erilaisissa seurakunnissa toimimisessa. Hän on vahvasti sitoutunut kirkon perustehtävään ja kristilliseen uskoon. Lauri Ailalla on teologista asiantuntijuutta. Lisäksi hänellä on kokemusta järjestötoiminnasta ja nuorten parissa tehtävästä työstä seurakunnassa sekä nuorten aikuisten toiminnan organisoimisesta.

Heta Kalliorannalla on hakemusasiakirjojen ja haastattelun perusteella vahvaa kutsumusta papin työhön seurakunnassa. Hänellä on aiempaa työkokemusta opettajana, jota voi käyttää hyödyksi myös rippikoulutyössä. Hän tuo esiin oman osaamisensa ihmisten kohtaamisessa. Heta Kallioranta on kansainvälisesti orientoitunut ja hänellä on kypsä tapa tuoda ilmi omia ajatuksiaan pappeudesta ja kirkon elämästä. Hän on sitoutunut kirkon perustehtävään.

**

Lauri Aila ilmoitti 1.2.2024 sähköpostilla saaneensa vokaatiokutsun toisesta seurakunnasta ja jättäytyi pois hakuprosessista. Hänen osaltaan varalla on Heta Kallioranta.

Miki Virtanen ilmoitti 5.2.2024 puhelinsoitolla saaneensa kutsun vokaatioon ja ottavansa vastaan paikan Kannelmäen seurakunnasta. Varalla on vielä Heta Kallioranta.

Heta Kallioranta ilmoitti 5.2.2024 saaneensa jo vokaatiokutsun toisesta seurakunnasta ja ei ota vastaan kutsua Järvenpään seurakuntaan.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:  

Kirkkoneuvosto päättää palauttaa asian valmisteluun.

Kn 29 § päätös:

Kirkkoneuvosto päätti palauttaa asian valmisteluun.

Kn 30 § SEURAKUNNAN NIMENKIRJOITUSOIKEUS

                    Seurakunnan nimenkirjoitusoikeus on syytä määritellä uudestaan 1.7.2023 alusta voimaan tulleen uuden kirkkolain ja Järvenpään seurakunnan uuden hallintosäännön myötä.

KJ 10: 3 §

Nimenkirjoitusoikeus

Kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto päättää seurakunnan ja yhteinen kirkkoneuvosto seurakuntayhtymän nimenkirjoitusoikeudesta.

Hallintosääntö § 65:

65 § Asiakirjojen allekirjoittaminen

Seurakunnan toimielimen tai viranhaltijan päätökseen perustuvan sopimuksen ja sitoumuksen allekirjoittajista päättää kirkkoneuvosto kirkkojärjestyksen 10 luvun 3 §:n 1 momentin nojalla.

Toimielimen pöytäkirjanotteen allekirjoittaa pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä henkilö.

Toimielimen asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset todistaa oikeaksi pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä henkilö.

Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:  

Kirkkoneuvosto päättää, että seurakunnan nimen kirjoittavat, jollei muuta ole säädetty tai määrätty, kirkkoherra, talousjohtaja ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, kaksi yhdessä.

Kn § 30 Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Kn 31 §  DIAKONIAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

**

Kn 337 §     

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 18.1.2022 § 12 päättänyt myöntää diakoni Seija Heiskaselle eron diakonian virasta vanhuuseläkkeelle siirtymisen vuoksi 1.6.2022 alkaen ja pyytää diakoniajohtokunnalta lausunnon täytettävän viran erityistarpeista.

Diakoniajohtokunta on antanut viran pysyvää täyttöä puoltavan lausunnon kokouksessaan 8.2.2022 § 6. Lausunnon mukaan täytettävän viran erityissisältö on kokonaisvastuu kirpputoritoiminnasta ja -yhteisöstä ja virka täytettäisiin 1.6.2022 alkaen. Viran rekrytointi suoritettiin keväällä 2022. Virkaan valittu henkilö aloitti toistaiseksi voimassa olevassa virassa 1.6.2022, mutta hänen työsuhteensa päättyi 17.11.2022. Virka on täytetty määräaikaisesti diakonian viranhaltija (johtava) päätöksellä 1.4.2023-30.3.2024.

Vapautuvan diakonian viran täyttämiselle on diakoniajohtokunnan aiemmassa lausunnossa esitetty vahvat perustelut ja viran täyttäminen on henkilöstöstrategian mukaista.

Talousarvion 2023 perusteluissa linjataan, että vapautuvien virkojen ja toimien osalta tarkastellaan niiden tarpeellisuutta ja tehtäväkuvauksien sekä toimintojen organisoinnin muutostarpeita. Kaikkiin avautuviin vakituisiin tehtäviin haetaan täyttölupaa kirkkoneuvostolta.

Täytettävän viran suunniteltu toimenkuva

Keskinäisen työnjaon perusteella viran toimenkuvana on kokonaisvastuu kirpputoritoiminnasta ja -yhteisöstä. Toimenkuvaan kuuluvat erilaiset vapaaehtoisuutta tukevat työmenetelmät ja eri taustoista tulevien osallistumismahdollisuuksien tukeminen sekä osallistuminen yhteisvastuukeräyksen toteuttamiseen. Tehtävä edellyttää laaja-alaista verkostoyhteistyötä. Lisäksi virkaan kuuluu yleistä, kaikille diakoniatyöntekijöille yhteistä asiakas- ja vastaanottotyötä, kriisityötä ja muita diakonian perustoimintokuvauksen mukaisia tehtäviä. Tehtävän erityispiirteet voivat tarkentua diakoniatiimin työnjakokeskustelun yhteydessä. Avattavan viran tehtävänkuvaus oheisena liitteenä nro 337a.

Valmistelun aikataulusuunnitelma

- Kirkkoneuvosto päättää viran haettavaksi ilmoittamisesta 28.11.2023

- Hakuaika on 1.1.-21.1.2024. Hakuilmoitus julkaistaan kirkon rekrytointisivulla, seurakunnan nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa, ja TE-toimiston rekrytointipalvelussa.

- Haastattelut ovat to 1.2.2024 klo 13 alkaen.

Hakijalta edellytetään piispainkokouksen päätöksen mukaista diakonian virkaan kelpoistavaa tutkintoa. Luonnos hakuilmoitukseksi on liitteenä nro 337b.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; kirkkoherra

**

Pj:n esitys:     

Kirkkoneuvosto päättää

1) että avoinna oleva diakonian virka täytetään.

2) julistaa diakonian viran haettavaksi edellä esitetyn mukaisesti kirkkoverkon ja TE-toimiston rekrytointipalvelussa sekä seurakunnan kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

3) asettaa haastatteluryhmän, johon nimetään kirkkoherra Vesa Koivisto, vs. diakonian viranhaltija (johtava) Katariina Autero, diakoniajohtokunnan puheenjohtaja Päivi Pasanen, diakonian työalapappi sekä kaksi kirkkoneuvoston keskuudestaan nimeämää edustajaa sekä näille kaksi varahenkilöä.

4) nimetä keskuudestaan kirkkoneuvoston edustajat (2) haastatteluryhmään sekä varahenkilöt.

Kn § 337 Päätös:

Päätettiin valita haastattelutyöryhmään Marja Kosonen ja varalle Terttu Sihvola-Rauttu sekä Jonna Koskinen ja varalle Arvi Kekäläinen

Päätettiin kohdat 1-4 esityksen mukaisesti.

**

Diakonian virka diakonisen yhteisötyön painopisteellä oli haettavana 1.1−21.1.2024. Hakuaikana hakemuksia saapui kuusi (6). Hakemukset ovat liitteenä nro 31a ja lähetetään turvasähköpostilla ei-julkisina asiakirjoina.

Haastattelutyöryhmä keskusteli hakijoista ja valitsi haastateltavat hakemusten, työkokemuksen ja asetettujen kriteerien perusteella. Haastatteluun kutsuttiin Merja Korhonen, Anna-Maija Kuisma, Anssi Savonen ja Olga Tolsa. Haastatteluryhmän muistio on liitteenä nro 31b.

Työkokemusten asetettujen kriteerien, hakemusasiakirjojen ja haastattelun perusteella haastattelutyöryhmä esittää virkaan valittavaksi Merja Korhosen, 1. varasijalle Anssi Savosen ja 2. varasijalle Olga Tolsan.

Valintakriteerinä oli Korhosen kokemus diakoniatyössä Suomessa ja ulkomailla, sekä myynti- ja markkinointityön kokemus, kielitaito ja monikulttuurinen osallistava työote.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:  

Kirkkoneuvosto päättää

 1. valita diakonian viranhaltijaksi Merja Korhosen 1.4.2024 alkaen

 2. että Merja Korhosen ei ole tarve esittää Lain evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijasta 2:13 §:n mukaista terveydentilaa koskevaa selvitystä ennen viran vastaanottamista, koska hän on esittänyt sen määräaikaisen viran vastaanottamisen yhteydessä.

 3. että diakonian viranhaltijan virassa on 6 kk koeaika.

 4. että virkapaikka on Kirkkopiha, Kirkkotie 3

 5. että diakoniaviranhaltijan pääasiallisena tehtävänä on:

 • Kirpputorityön ja siihen liittyvien toimintojen organisointi

 • Diakonian ja kirpputorin yhteisötyön ja vapaaehtoistyön toteuttaminen ja kehittäminen (sis. yhteisökoulutusten suunnittelu ja toteutus)

 • Yhteisvastuukeräyksen suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuminen

 • Kaikille yhteisiin diakonian tehtäviin osallistuminen (ajanvaraus- ja vastaanottotyö, kriisityö, määräaikaiset ryhmät, retket ja leirit)

 1. että diakonian viranhaltijan virka kuuluu vaativuusryhmään 503 ja peruspalkka on 2916,22 €/kk Palkanmaksukausi on kuukausi ja palkka maksetaan kuukauden 15. päivä.

 2. että virka on kokoaikainen ja vuosiloma määräytyy KirVESTES:n säännösten mukaan

 3. että 1. varasijalle valitaan Anssi Savonen ja 2.varasijalle Olga Tolsa.

Kn § 31 Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti kohdat 1–8.

Kn 32 § MARIANNE HALLASALO-LUUKKOSEN VIRKAVAPAA-ANOMUS

Toimistosihteeri Marianne Hallasalo-Luukkonen pyytää anomuksellaan (liite nro 32) virkavapaata ajalle 1.3.–31.12.2024. Perusteena on keskusrekisterin toimintaan liittyvien tehtävien siirtyminen uuden kirkkolain mukaisesti Lahden keskusrekisteriin ja 1.3.2024 aloittaminen toimistosihteerin tehtävissä Lahden seurakuntayhtymässä (Lahden aluekeskusrekisterissä).

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:  

Kirkkoneuvosto päättää myöntää Marianne Hallasalo-Luukkoselle anomuksensa mukaisesti virkavapaata ajalle 1.3.-31.12.2024.

Kn 32 § päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Kn 33 §  IDA CEDERSTRÖMIN VIRKAVAPAA-ANOMUS

Toimistosihteeri Ida Cederström pyytää anomuksellaan (liite nro 33) virkavapaata ajalle 1.3.–31.12.2024. Perusteena on keskusrekisterin toimintaan liittyvien tehtävien siirtyminen uuden kirkkolain mukaisesti Lahden keskusrekisteriin ja 1.3.2024 aloittaminen toimistosihteerin tehtävissä Lahden seurakuntayhtymässä (Lahden aluekeskusrekisterissä).

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:  

Kirkkoneuvosto päättää myöntää Ida Cederströmille anomuksensa mukaisesti virkavapaata ajalle 1.3.-31.12.2024.

Kn 33 § päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Kn 34 § KIRKON JUHLAT TAMPEREELLA 17-19.5.2024

Toukokuussa 2024 Tampereella järjestetään uusi kaupunkifestivaali, Kirkon juhlat. Tapahtuma vahvistaa toivoa tulevaisuuteen. Festivaali kokoaa Tampereen Keskustorille tuhansien laulajien kuoron ja tarjoaa ajankohtaiskeskusteluja, kulttuuria sekä ajatusten, uskon ja elämänkatsomusten vuoropuhelua.

Kaupunki täyttyy tapahtumista, joihin valtaosaan on vapaa pääsy. Osaan ohjelmasta pääsee tapahtumalipulla.

Juhlien teema on toivo. Kirkon juhlien ohjelman kantavana ajatuksena on vahvistaa toivoa tulevaisuuteen. Teemana onkin “Toivon voimalla”. Kirkon juhlat 2024 järjestävät kirkkohallitus, Kirkkopalvelut, Suomen Lähetysseura ja Tampereen seurakunnat.  

Viikonlopun ohjelma löytyy osoitteessa kirkonjuhlat.fi

Kirkkopäivien ohessa pidetään myös Kirkkopalvelut ry:n yhdistyksen jäsenkokous. Tarkempi ajankohta päätetään myöhemmin.                     

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; kirkkoherra

**

Pj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää

 1. että Kirkon juhlille lähetetään kirkkoneuvoston valitsemat luottamushenkilöt. Seurakunta maksaa edustajien osallistumismaksut, mahdolliset majoitukset, matkakulut ja ruokailukulujen korvauksena päivärahan

 2. että viranhaltijoiden ja työntekijöiden osalta osallistuminen on virka/työmatka ja osallistumisesta päättää asianomaisen työntekijän esihenkilö.

 3. valitsee Kirkon juhlille osallistuvista seurakunnan edustajan Kirkkopalveluiden yhdistyksen kokoukseen.

Kn 34 § Päätökset kohdittain:

 1. Päätettiin esityksen mukaisesti ja valittiin luottamushenkilöistä Kirkon juhlille lähtijöiksi Jukka Virkki , Marja Kosonen, Jouko Porkka, Marja Noso, Kaija Oksanen, Pekka Luuk ja Hanna Graeffe.

 2. Päätettiin esityksen mukaisesti.

 3. Valittiin Pekka Luuk edustajaksi Kirkon juhlille seurakunnan edustajaksi Kirkkopalveluiden yhdistyksen kokoukseen.

Kn 35 § TIEDOKSI

 1. VEROTILITYKSET 1/2024   (liite 35a)

 2. JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA SIJOITUSKATSAUS (liite 35b)

 3. YLEISKIRJEET

2/2024 Hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten ja kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalien toimittaminen sekä ehdollepano kirkkohallituksen jäsenten vaalia varten

3/2024 Harkinnanvaraisten avustusten hakeminen vuonna 2024

4/2024 Videotallenteiden laulujen sanoitusten tekstittämistä koskeva Kopioston pilottisopimus päättyy 31.3.2024

5/2024 Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta 31.12.2023

6/2024 Kirkkohallituksen ohjeistus Yhteisvastuukeräyksen kirjanpitoon ja tilitykseen

https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet/

 1. SEURAKUNTAYHTYMÄHANKEESTA

Trion viranhaltija- ja luottamushenkilöjohto kokoontui 1.2.2024 keskustelemaan seurakuntayhtymähankkeen valmistelusta.

Tuusulan, Keravan ja Järvenpään seurakuntien viranhaltija- ja luottamushenkilöjohto kokoontui to 1.2.2024.  Keskustelussa oli seurakuntayhtymähankkeen valmistelu. 

Kokoontumisessa sovittiin, että seurakuntien kirkkovaltuustot ja johtavat viranhaltijat kokoontuvat to 11.4.2024 Tuusulan seurakunnan auditorioon yhteiseen iltakouluun kuulemaan seurakuntien talous- ja jäsenkehitysnäkymistä ja saamaan seurakuntayhtymään liittyvää yleistä informaatiota. Kevätkauden viimeisimmässä kirkkovaltuuston kokouksessa kukin seurakunta päättää lähteekö mukaan seurakuntayhtymän valmisteluhankkeeseen.

 1. SOPIMUS KIRKON KESKUSTELUAVUN TOIMINNASTA 1.1.2024–31.12.2025 (liite 35c ja 35d)

 2. PIISPANTARKASTUSVIIKON OHJELMA KE 24.4.

Piispantarkastusviikolla pidetään ke 24.4. klo 16.00-19.30 Kirkonkulman juhlasalissa työskentely luottamushenkilöiden kanssa. Paikalla ovat Espoon hiippakunnan tuomiokapitulista piispa, lakimiesasessori, asiantuntijoita, piispantarkastuksen notaari, lääninrovasti ja hiippakuntadekaani.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:  

Merkitään tiedoksi

Kn 35 §  päätös:

Merkittiin tiedoksi kohdat 1–6.

Kn 36 §  TALOUSJOHTAJAN KERTAPALKKIO

Talousjohtaja Kari J. Hietala on hoitanut ansiokkaasti Saunakallion Ostoskeskus Oy:n kertakorvausprosessia, jonka lopputuloksena Järvenpään seurakunnan osuus kertakorvauksesta olisi 513 180 €. Tämän onnistuneen prosessin johdosta talousjohtaja Kari J. Hietalalle maksetaan seurakunnan kertapalkkiosäännön mukainen 250 euron kertapalkkio.

Saunakallion Ostoskeskus Oy:n kertakorvausprosessia koskien kirkkoneuvoston 22.8.2023 § 201 päätöksen mukainen seurakunnan haastehakemus on 5.9.2023 toimitettiin Itä-Uudenmaan käräjäoikeuteen. Haastehakemuksessa pidettiin Saunakallion Ostoskeskus Oy:n 6.6.2023 yhtiökokouspäätöstä kertakorvauksen hyväksymisestä mm. osakkaiden yhdenvertaisuutta loukkaavana. 

 Itä-Uudenmaan käräjäoikeus oli antanut 11.9.2023 asiassa käsittelyilmoituksen tiedoksi. Ilmoituksen täytäntöönpanokieltoasiaan Saunakallion Ostoskeskus Oy:n tuli vastata 7 päivän kuluessa ja muilta osin asiaan vastaamisen määräaika oli 30 päivää tiedoksiannosta. Ostoskeskus Oy oli 18.9.2023 toimittanut käräjäoikeudelle oman lausumansa asiassa, jossa se esitti mm. että täytäntöönpanokieltoa ei hyväksyttäisi ja piti kantajan eli seurakunnan vaatimusta perusteettomana. 

 Saunakallion Ostoskeskus Oy:n hallitus sai kokoukseen 8.9.2023 Vakuutusyhtiö If:n vastineen kiinteistöyhtiö tilaaman Newsecin yhtiön uuden vahinkoarvion jälkeen. Vastineessa vahingonkorvauksen määräksi oli nostettu 1.800.000 €. Monivakuutustilanteen takia, kertakorvaus kiinteistön vakuutuksesta olisi 1.510.000 €. Lisäksi rakennuksen purkamattoman pohjalaatan purku vakuutusyhtiön kumppanin toimesta sisältyy korvaukseen.  

 Ostoskeskus Oy:n hallitus sai kokouksessa lisäksi suullisen tiedon Cibuksen edustajilta, että Saunakallion Ostoskeskus Oy:n vakuutuksen ja Cibuksen vakuutuksen kokonaiskorvauksen yhteenlaskettu määrä olisi 3.256.000 €, jotka korvaukset maksettaisiin Saunakallion Ostoskeskus Oy:lle. Hallituksen muut edustajat kuin seurakunnan ilmoittivat jo 8.9. kokouksessa hyväksyvänsä korvausesityksen. Hallituksen jäsenet ovat 19.9.2023 saaneet sähköpostitse vahvistuksen If Yritysten omaisuuskorvaukset yksikön edustajalta kahdesta korvauskirjelmästä summiltaan 1.510.000 € ja 1.750.000 € yhteensä 3.260.000 €. Korvaukset maksetaan Saunakallion Ostoskeskus Oy:lle (kiinteistöyhtiölle).  

 Järvenpään seurakunnalla on 295 kpl Saunakallion Ostoskeskus Oy:n osakkeita. Yhtiössä on 1874 osaketta, joten seurakunnan osakeosuus on 15,74 %. Tästä laskettuna seurakunnan osuus korvauksesta olisi 513.180 €. 

Saunakallion Ostoskeskus Oy:n ylimääräisen yhtiökokous 25. 9. 2023 hyväksyi uuden merkittävästi korkeamman vakuutusyhtiön kertakorvaustarjouksen ja ylimääräinen yhiökokous on päättänyt, että kertakorvaus jaetaan osakeomistusten suhteessa. 25. 9. 2023 ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset ovat (10. 10. 2023 allekirjoitetun) pöytäkirjan mukaan sellaiset, että Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvoston päätöksessään 19. 9. 2023 § 249 edellyttämät seikat vakuutuskorvausten määrästä ja jaosta yhtiön osakkaiden kesken ovat seurakunnan edun mukaisia

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Kn pj:n esitys:       

Kirkkoneuvosto päättää, että talousjohtaja Kari J. Hietalalle maksetaan kertapalkkio 250 €.

Kn 36 § Päätös:                

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Kn 37§ KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN 12.12.2023 PÄÄTÖKSIEN TARKISTAMINEN JA TOIMEENPANO

Pj:n esitys              

Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston 12.12.2023 tekemät päätökset ovat syntyneet Kirkkolain (KL 3:11) tarkoittamassa laillisessa järjestyksessä, eivätkä mene toimivaltaa ulommaksi tai muutoin ole lain tai asetuksen vastaisia ja hyväksyy seuraavat päätösten toimeenpanot:

 

65 § Kokouksen avaus

66 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

67 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

68 § Ääntenlaskijoiden valinta

69 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Merkitään tiedoksi

70 § Kirkon remontin hankesuunnitelma

Kiinteistöpäällikkö

71 § Hinnastot 2024 talousarvioon

Taloustoimisto

72 § Jäsenen nimeäminen Uudenmaan kehitysvammaistyön johtokuntaan

Merja Kytölä, Terttu Sihvola-Rauttu, Sanna Ylä-Jussila

73 § Vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2024–2026 toiminta- ja taloussuunnitelma

talousjohtaja, kirkkoherra, toimistopäällikkö

74 § Lähetystyön johtosääntö

Satu Koskimaa

75 § Hautausmaan hoitosuunnitelma

Satu Vuorinen, talousjohtaja

76 § Hautausmaakaava

Satu Vuorinen, talousjohtaja

77 § Diakonian johtosäännön hyväksyminen

Katariina Autero

78 § Järvenpään seurakunnan hallintosäännön hyväksyminen

Henkilökunta

79 § Tiedoksi

Merkitään tiedoksi

80 § Valitusosoitus

81 § Kokouksen päätös

**

Esityksen valmistelija; kirkkoherra

**

Kn 37 § Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Kn 38 § TERO VISTILÄN ALOITE HILJAISUUDEN RETRIITEISTÄ

---

Kn 267 §      Kaikilla seurakunnan jäsenillä on oikeus tehdä aloitteita seurakunnan toimintaan ja hallintoon liittyvissä asioissa (KL 3 luku 3 §).

Tero Vistilä ehdottaa 26.9.2023 päivätyssä kirkkoneuvostolle lähettämässään aloitekirjeessä (liitteenä 267) hiljaisuuden retriitin tarjoamista vanhemmille tai äideille.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:   

Kirkkoneuvosto merkitsee aloitteen tiedoksi ja lähettää sen jatkovalmisteluun kasvatustiimin perhetyöstä vastaaville työntekijöille.

Kn 267 § päätös: 

Päätettiin esityksen mukaan yksimielisesti

***Retriittien järjestäminen on tällä hetkellä yhdellä papeista työnkuvassa. Kyseinen pappi on kuitenkin kevään 2024 virkavapaalla ja keväälle suunniteltu retriitti peruttu tämän johdosta. Retriitteihin on ylipäänsä myös äidit tervetulleita, jos ei ole mahdollisuutta järjestää retriittiä äideille/vanhempaintyöhön kasvatuksen työalalla.  Aloitteen ajatus on vastaanotettu ja jatkossa on mahdollista suunnitella ja miettiä mahdollisuuksia retriitin järjestämiseen eri kohderyhmille tarkemmin. Kasvatustyön piirissä asiaa on käsitelty ja todettu, ettei kasvatuksen puolella erikseen pystytä retriittejä järjestämään, mutta omille kohderyhmälle seurakunnan retriittejä voidaan mainostaa.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra, kasvatuksen johtava viranhaltija (varhaiskasvastus)

**

Pj:n esitys:  

Kirkkoneuvosto merkitsee aloitteeseen liittyvän vastauksen tiedoksi ja toteaa aloitteen tulleeksi käsitellyksi. 

Kn 38 § päätös: 

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Kn 39 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

 1. Tuotiin kirkkoneuvostolle tiedoksi, että YV-keräyksen kerääjäksi voi ilmoittautua diakoni Nita Ahjonpalolle. Keräyspäiviä pe 9.2. ja la 10.2. sekä pe 8.3. ja la 9.3. 

 2. Esko Lappalainen esitti kirkkoneuvostolle Tuusulan rovastikunnan seurakuntien jäsenmäärään liittyvän graafisen esityksen vuoden 2023 osalta ja ajanjakson 2015–2023 sisällä.

Kn 39 § Päätös:     

Merkittiin tiedoksi.

Kn 40 § OIKAISUVAATIMUSOHJEET                                                                                                                

Kn 40 §        Liitetään pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 12 luku).

Kn 41 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kn 41 §        Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 20.26.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS                                   40 §                                        

Järvenpään seurakunta

Kirkkoneuvosto

06.02.2024   40 §   

 

1 MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (652/2023) 12 luvun 4 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta

eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla

hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista

ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 kohdan

mukaan hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai muusta ratkaisusta, joka

koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.

Pöytäkirjan pykälät: § 25-30, 32-35, 37-41

Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto

Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 12 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pöytäkirjan pykälät:  § 31, 36

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot

1. Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta lain evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijasta (viranhaltijalaki) 73 §:n mukaan viranomaisen päätökseen evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa eikä saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Mitä tässä momentissa säädetään, sovelletaan vain viranhaltijaan, joka on jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa, tai sen alayhdistyksessä.

2. Muutosta ei saa erikseen hakea oikaisuvaatimuksella tai kirkollisvalituksella päätökseen, joka koskee viranhaltijalain 62 §:n 4 momentissa tarkoitettua väliaikaista virantoimituksesta pidättämistä.

3. Seurakunnan jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta kirkkolain 12 luvun 5 §:n 1 momentin mukaan kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston päätöksestä, jos se koskee toiseen henkilöön kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta.

4. Valittamalla ei saa hakea muutosta oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6

§:n 2 momentin mukaan päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa. Valittamalla ei myöskään saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista.

5. Muun lainsäädännön mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: 

Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot

 Hankintaa koskevista päätöksistä ei kirkkolain 12 luvun 8 §:n 2 momentin nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon. Kansalliset kynnysarvot ilman arvonlisäveroa

laskettuna ovat:

– 60 000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut);

– 150 000 € (rakennusurakat);

– 400 000 € (hankintalain liitteen E 1–4 kohdassa tarkoitetut sosiaali- ja terveyspalvelut);

– 300 000 € (hankintalain liitteen E 5–15 kohdassa tarkoitetut muut erityiset palvelut) ja

– 500 000 € (käyttöoikeussopimukset).

Pöytäkirjan pykälät:

2 OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:

Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvosto

Käyntiosoite: Kirkkotie 1

Postiosoite: Kirkkotie 1

Sähköposti: jarvenpaan.seurakunta@evl.fi

Pöytäkirjan pykälät: § 31, 36

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:

– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi

– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä

– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan

– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

3  VALITUSOSOITUS

Kirkollis- ja hallintovalitukset

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella:

 

Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Helsingin hallinto-oikeus

Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1, 00580 HELSINKI

Postiosoite: Sörnäistenkatu 1, 00580 HELSINKI

Telekopio:

Sähköposti: helsinki.hao(at)oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: §7

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

Valitusaika

30 päivää

30 päivää