ÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2022

Kirkkoneuvosto
AIKA: Tiistai 15.2.2022 klo 18.30
PAIKKA: TEAMS

§ Liite Asia
21 § KOKOUKSEN AVAUS
22 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
23 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
24 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
25 § (liite) SEURAKUNTAMESTARIN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN
26 § (liite) HAUTOJEN HALLINTA-AJAN PÄÄTTYMINEN
27 § (liite) SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN KIRKOSSA
28 § (liite) SIJOITUSRAPORTTI 31.12.2021
29 § (liite) KOORDINAATTORIN VIRAN PERUSTAMINEN JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTAAN
KIRKON KESKUSTELUAPUA VARTEN

30 § (liite) NUORISOTYÖNOHJAAJAN JOHANNES JOENPELLON VIRKAVAPAUSANOMUS JA 
TEHTÄVÄNKUVAUKSEN HYVÄKSYMINEN 

31 § (liite) KAISA KALISEN VIRKAVAPAA-ANOMUS NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRASTA 
32 § (liite) PERHETYÖNOHJAAJAN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKA
33 § (liite) NUORISOTYÖN VIRANSIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN
34 § (liite) DIAKONIAN VIRKA
35 § (liite) TIETOSUOJALAKI (1050/2018) 
36 § (liite) TIEDOKSI
37 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
38 § (liite) RIPPIKOULUN PAIKALLISSUUNNITELMA 2022-2024
39 § (liite) SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 2021 – ENNAKKOKÄSITTELY
40 § OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
41 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Jäsenet

Henry Berg
Arvi Kekäläinen
Vesa Koivisto, puheenjohtaja
Tuija Kuusisto
Esko Lappalainen
Ida Luuk
Pekka Luuk, varapj.
Marja Noso
Jouko Porkka
Mirja Vakkuri
Jarkko Åström
Muut osallistujat
Hanna Graeffe, kirkkovaltuuston puheenjohtaja 
Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä


Iia Palmgren, kasvatuksen työalajohtaja (varhaiskasvatus), poistui klo 19.27
Maria Puotiniemi, seurakuntapastori, nuorisotyö, poistui klo 20.00
Jukka Virkki, kirkkovaltuuston vpj.
Hanna Warro, hallintosihteeri, sihteeri
 
Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen

Pöytäkirja pidetään julkisesti 16.2.-2.3.2022 viraston aukioloaikoina (ma–ke klo 9-15.00, to klo 9–17 ja pe klo 9–14) 
kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1.

21 § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30.
Alkuhartauden piti Ida Luuk.

22 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. 
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on 
saapuvilla. (KL 7:4).


Esityslista on toimitettu 11.2.2022


Pj:n esitys:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kn 22 § Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

23 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Pj:n esitys:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Mirja Vakkuri ja Jarkko Åström.

Kn 23 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

24 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Pj:n esitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin
§ 38 Rippikoulun paikallissuunnitelma 2022-2024; lisätään 
§ 39 Seurakunnan tilinpäätös 2021 – ennakkokäsittely; lisätään
§ 40 Oikaisuvaatimusohjeet
§ 41 Kokouksen päätös

Pykälien käsittelyjärjestykseen muutos; esityslistaa käsitellään järjestyksessä §§ 30, 31, 32, 33, 38 ja 39, jonka jälkeen muut pykälät esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Kasvatuksen johtavien viranhaltijoiden läsnäoloajat asiankäsittelyissä merkitään jokaisen käsittelyjärjestykseen tehdyn muutospykälän päätöskohdassa.

Kaikkien pykälien osalta pöytäkirja tarkastetaan tässä kokouksessa.

Kn 24 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

25 § SEURAKUNTAMESTARIN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN

Kirkkoneuvosto on 23.11.2021 § 320 myöntänyt silloin virkavapaalla olleelle seurakuntamestarin xxxx eron virkasuhteesta 22.12.2021 alkaen. Virkaa ei laitettu heti avoimeksi, koska virkavapaan ajaksi oli valittu viransijainen. 

Toiminta- ja taloussuunnitelmassa on teksti, että vapautuvien virkojen ja toimien uudelleen täyttämiseen tarvitaan kirkkoneuvoston täyttölupa. Normaalin toiminnan aikana, jolloin ei ole rajoituksia seurakuntamestarin virkaan tarvitaan hoitaja seurakuntamestaripalvelujen turvaamiseksi.

Kirkonmäellä on vakituisesti seurakuntamestari (johtava) virka ja kaksi seurakuntamestarin vakinaista virkaa. 
Lisäksi 2019 perustettuun kiinteistönhoitajan tehtävään kuuluu myös seurakuntamestaritehtäviä. Seurakuntamestareiden laaja-alaisilla tehtävänkuvauksilla ja kirkkoneuvoston päätöksillä mm. Jampan seurakuntamestarin toimen osalta on pyritty siihen, että seurakuntamestarit eivät olisi niin virkapaikkaan sidottuja, vaan tehtäviä tehtäisiin eri paikoissa tarpeen mukaan ja esim. vuosilomien sijaisuuksia toisten vakikohteissa.


Liitteenä nro 25a on seurakuntamestarin viran hakuilmoitus. Liitteenä nro 25b on seurakuntamestarin nykyinen tehtävänkuvaus.
**
Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja 
** 
Tj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää

1) hyväksyä seurakuntamestarin viran täyttämisen ja julistaa viran haettavaksi liitteen nro 25a hakuilmoituksen mukaisesti. 

2) valita haastatteluryhmään seurakuntamestari (johtava) Eeva Säilän, talousjohtaja Kari J. Hietalan ja kaksi luottamushenkilöä. 

Kn 25 § Päätös:

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

Kohta 2) kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti haastatteluryhmään Arvi Kekäläisen ja Esko Lappalaisen sekä varahenkilöksi heille Pekka Luukin.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

26 § HAUTOJEN HALLINTA-AJAN PÄÄTTYMINEN

Liitteessä nro 26 olevien hautojen hallinta-aika on päättynyt vuoden 2021 lopussa. Hautaoikeuden voimassaoloaikaa voidaan oikeudenhaltijan hakemuksesta jatkaa, jollei siitä aiheudu haittaa hautausmaan tarkoituksenmukaiselle järjestelylle tai hoidolle. 

Hautaoikeus on voimassa vain niin kauan kuin hauta on rauhoitetun hautausmaan osana. Kirkkolain 17 luvun 2 § 2 momentin mukaan hautaoikeus lakkaa ilman irtisanomista. Hautaoikeuden haltija voi poistaa haudan muistomerkit 31.12.2022 mennessä. Tämän jälkeen muistomerkki siirtyy hautausmaan ylläpitäjälle vastikkeetta (Hautaustoimilaki 14 § 3 mom).

Liitteen luettelosta näkyy, että aiemmin hautaoikeuden on voinut saada Järvenpään hautausmaalla 20 - 50 vuodeksi hautauksen tapahduttua. Nykyään hautaoikeus annetaan 25 vuodeksi. 


**
Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja 


** 
Tj:n esitys:

Kirkkoneuvosto toteaa, että liitteen nro 26 hautojen hautaoikeus on päättynyt ja haudat siirtyvät seurakunnan hallintaan.

Kn 26 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.


Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

27 § SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN KIRKOSSA

Kirkkohallitus on 16.3.2021 antanut suosituksen sidonnaisuuksien ilmoittamisesta kirkossa. Suosituksen antaminen pohjautuu kirkolliskokouksen toimeksiantoon. Annetun suosituksen tavoitteena on edistää yhdenmukaisia käytäntöjä sidonnaisuuksien ilmoittamisessa ja toisaalta kannustaa lisäämään seurakuntien, seurakuntayhtymien, hiippakuntien ja kirkkohallituksen hallinnon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Samalla 
pyritään turvaamaan kirkon jäsenten luottamusta hallinnon riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen. 

Sidonnaisuudella tarkoitetaan mahdollista eturistiriitaa. Eturistiriita puolestaan tarkoittaa olosuhteista syntyvää riskiä sille, että luottamushenkilön tai viranhaltijan ensisijaiseen tavoitteeseen tehdä objektiivinen päätös vaikuttaa toissijainen tavoite, esimerkiksi oma tai läheisen hyöty. Sidonnaisuuden ilmoittaminen on läheisessä yhteydessä viranhaltijan ja luottamushenkilön esteellisyyttä koskevaan sääntelyyn. 

Käsitteinä esteellisyys ja sidonnaisuus on kuitenkin pidettävä erillään. Esteellisyys koskee aina käsittelyssä olevan yksittäisen asian yhteydessä luottamushenkilön tai viranhaltijan esteellisyyden toteamista, jos esteellisyys on olemassa. 

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti sidonnaisuuksien ilmoittamisen tulisi perustua vapaaehtoisuuteen eli luottamushenkilön tai johtavan viranhaltijan suostumukseen. Annettu suositus ohjeistaa sidonnaisuusilmoitusten käyttöönottoon, mutta seurakunnassa, seurakuntayhtymässä, hiippakunnassa ja kirkkohallituksessa tulee tehdä erillinen päätös sidonnaisuusilmoitusten käyttöönotosta ja sidonnaisuusrekisterin ylläpidosta. Päätöstä tehtäessä tulee erityisesti ratkaista, mitä sidonnaisuuksia on ilmoitettava, keiltä ilmoitusta pyydetään ja kenelle ilmoitukset 
tehdään. 

Liitteenä nro 27a kirkkohallituksen yleiskirje.
**
Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja
** 
Tj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää

1) ottaa sidonnaisuusilmoitukset käyttöön 1.12.2022 alkaen siten, kuin kirkkohallituksen suosituksessa liite nro 27b asiasta on kirjattu
koskien johto- ja luottamustehtäviä, että varallisuuseriä sekä luottamushenkilöitä ja johtavia viranhaltijoita

2) sidonnaisuuksien ilmoittamisen käytänteistä, ilmoitusten käsittelystä sekä sidonnaisuusrekisterin ylläpidosta siten kuin kirkkohallituksen 
suosituksessa asiasta on kirjattu
Järvenpään seurakunta pvm sivunumero

3) että sidonnaisuusilmoitukset annetaan seurakunnan hallintosihteerille/palkkasihteerille.

4) että hallintosihteeri/palkkasihteeri pitää rekisteriä, johon talletetaan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden antamat tiedot sidonnaisuuksistaan. 

5) että kirkkoneuvosto saattaa ilmoitukset kirkkovaltuustolle tiedoksi vuosittain. 

6) että kirkkoneuvosto huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta seurakunnan verkkosivuilla, jos luottamushenkilö tai 
viranhaltija on antanut suostumuksen tietojen julkaisemiseen. Tiedot poistetaan rekisteristä ja seurakunnan verkkosivuilta luottamustoimen 
tai virkasuhteen päätyttyä taikka luottamushenkilön tai viranhaltijan peruutettua suostumuksensa.

Kn 27 § Päätös:

Esitys (kohdat 1-6) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.
 

28 § SIJOITUSRAPORTTI 31.12.2021

Kirkkoneuvostossa on 26.3.2019 § 115 hyväksytty seurakunnan sijoitusstrategia 2019 -. Sen mukaan seurakunta tavoittelee pitkällä aikavälillä 4 % tuottoa sijoituksilleen ja sijoitettavasta varallisuudesta enintään 50 % saa olla korkeariskisissä sijoituksissa.

Sijoitusstrategissa todetaan, että seurakunnan taloussäännön mukaan ”talousjohtajan tulee tehdä kirjallinen päätös sijoituksista ja ilmoittaa tehdyistä päätöksistä kirkkoneuvostolle sovitulla tavalla”. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 16 § 2 mom mukaan johtokunnan sihteerin sekä asian ratkaisseen viranhaltijan on toimitettava ote tai muu ilmoitus päätöksestä 7 päivän kuluessa kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tietoon. Lisäksi sijoituspäätökset raportoidaan kirkkoneuvostolle kuten muutkin viranhaltijapäätökset.

Sijoitusstrategin mukaisesti seurakunnan sijoituksista ja niiden tuotoista annetaan kirkkoneuvostolle raportti 3 kk välein. Raportin tuottaa omaisuudenhoitoyhtiö tai talousjohtaja. Kirkkoneuvosto on toivonut talousjohtajalta omaisuudenhoitoyhtiöiden raporteista muokattua lyhyttä yksinkertaista raporttia.

Seurakunnan sijoitussalkussa vuosi 2021 oli vahva. Voimakkaan velkaelvytyksen ja talouden vähitellen normalisoituessa koronapandemiasta osakkeiden arvot ovat maailmanlaajuisesti pääasiassa nousseet sen korot ovat olleet matalalla ja pääosin miinusmerkkisiä. 

Järvenpään seurakunnan sijoitustuotot nousivat merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna. Tuloslaskelmassa rahoitustuottojen ja kulujen erotus oli 217 100 € positiivinen. Rahoitustuotojen ja kulujen netto oli 65 600 € yli budjetoidun. Yritykset maksoivat jälleen normaalisti osinko ja osa edellisenä vuonna maksamatta jääneistä tuloseristä maksettiin 2021. Sijoitusten arvon suurimmalta osalta nousivat ja tilinpäätökseen kirjataan 75 000 aiempien arvonalentumisten palautuksia. Toisaalta jouduttiin kirjaamaa 13 000 € arvon alentumisia.

Eräissä yrityslaina- ja luottokorirahastojen yhtiöissä on tapahtunut luottovastuutapahtumia ja tämä johtaa siihen, että sijoitettuja pääomia ei saada täysimääräisesti takaisin. Näistäkin rahastoista on kuitenkin saatu sijoitusaikana niiden sopimusten mukaiset säännölliset korkotulot. 

Seurakunnan käyttämät pankit periä yhteisöiltä korkoa käyttötileillä olevilta yli 500 000 € varoilta. Tilinpäätökseen 2021 kirjattaan 19 835 € korkotulot ja 1575 € korkokulut. Viimeisellä vuosineljänneksellä 2021 seurakunnan OP-Private salkkuun on tehty seuraavat sijoitusmuutokset: Ostin OP-Ilmasto -sijoitusrahaston A-osuuksia 20 000 €:lla ja FF-Global Health Care -sijoitusrahaston osuuksia 20 000 €:lla. OP-Private salkun arvon oli kauden lopussa 3 916 643 € ja kehitys 12 kk jaksolla +0,36 %.

Sijoitussalkkuraportti 31.12.2021 tilanteesta on liitteenä nro 28.
**
Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja
** 

Tj:n esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen edellä olevan sijoituskatsauksen vuoteen 2021 ja liitteenä nro 28 olevan sijoitusraportin 31.12.2021.
Kn 28 §

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.


Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

29 § KOORDINAATTORIN VIRAN PERUSTAMINEN JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTAAN KIRKON KESKUSTELUAPUA VARTEN 


Henkilöstöstrategian seurantaryhmä on kokouksessaan 14.5.2021 käsitellyt esitystä Kirkon keskusteluavun koordinaattorin määräaikaisesta virasta seuraavin kirjauksin:

TILANNE NYT:
Lähetyssihteeri hoitaa 
➢ Kirkon keskusteluapua (Palveleva puhelin) Järvenpään seurakunnassa ja sopimusseurakunnissa sopimuksen mukaisella tavalla
➢ lähetyssihteerin tehtäviä perustoimintokuvauksessa määritellyillä tehtävillä
➢ muuta seurakuntatyötä ja yleishallinnon tehtäviä, joita ei ole erikseen tehtävänkuvaan määritelty

 Lähetyssihteerin palkkakuluista
- 60 % kohdentuu Palvelevaan puhelimeen 
- 40 % kohdentuu lähetystyöhön

Lähetyssihteerin tehtäviä hoitamaan on palkattu vuodeksi 2021 määräaikainen lähetyssihteeri, jonka työajasta ja palkkakuluista 
- 80 % kohdentuu lähetystyöhön
- 20 % kohdentuu rippikoulutyöhön

Käytännössä Järvenpään seurakunnassa on tällä hetkellä lähetyssihteeri ja määräaikainen lähetyssihteeri, joiden tehtävät on määritelty perustoimintokuvauksissa. Lähetyssihteerin virassa olevan henkilö hoitaa paljon muun seurakuntatyön ja yleishallinnon tehtäviä, joita ei ole tällä hetkellä määritelty tehtävänkuvaan.

Asiaa on käsitelty henkilöstöstrategian seurantatyöryhmässä elokuussa, 27.8.2021. 

Tilanteen selkiyttämiseksi henkilöstöstrategian seurantaryhmä esittää kirkkoneuvostolle projektiviran perustamista Kirkon keskusteluavun (Palveleva 
puhelin) ja muun seurakuntatyön tehtävien hoitamiseen:

- projektin kesto 2022-2024
- nimike koordinaattori
- projektin sisältö ja palkka tehtävänkuvauksen mukaan
- lähetyssihteerille myönnetään virkavapaata omasta virasta ja hänet palkataan
 projektivirkaan
- projektin ajaksi lähetyssihteerin viransijaisuus täytetään
- Muutoksella ei ole kustannusvaikutuksia, koska sekä lähetyssihteerillä että määräaikaisella lähetyssihteerillä on 100 % virka.

Esityksen tekemisen jälkeen Kirkon keskusteluavun suhteen on tapahtunut se muutos, että Hyvinkään seurakunta liittyy vuoden 2022 alusta Kirkon keskusteluavun yhteistyösopimukseen ja samalla todennäköisesti myös Mäntsälän seurakunta, jolla on ollut samasta asiasta aiempi yhteistyösopimus Hyvinkään seurakunnan kanssa. Kirkon keskusteluavun työmäärän osuus projektivirassa kasvaa aiemmin esitetystä ja tästä johtuen projektiviran ei ole syytä enää sisältää lähetystyötä. Projektiviran pituudeksi on myös syytä esittää viisi vuotta eli vuosille 2022-2026.

Tehtävänkuvauslomake kirkon keskusteluavun koordinaattorin virkaa koskien liitteenä nro 242. Tehtävänkuvauslomake on käsitelty palkkatyöryhmän kokouksessa 13.9.2021.

**
Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra
**
Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se
1) perustaa koordinaattorin viran Kirkon keskusteluapua varten Järvenpään seurakuntaan ajalle 1.1.2022-31.12.2026 
2) viran pätevyysvaatimuksena on vähintään vanhamallinen opistoasteen tutkinto tai AMK-tutkinto sekä työnohjaajakoulutus
3) määräaikaisuuden perusteena on sopimuspohjainen yhteistyö Kirkon keskusteluavun järjestämisessä lähiseurakuntien kanssa.
Kn 242 § Päätös: Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

**** 
Kv § 53 Tehtävänkuvauslomake kirkon keskusteluavun koordinaattorin virkaa koskien liitteenä 
nro 53.
Kv 53 § Päätös: Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.
**** 
Kn § 273 Henkilöstöstrategian seurantatyöryhmä on kokouksessaan 27.8.2021 esittänyt projektiviran perustamista Kirkon keskusteluavun (Palveleva puhelin) ja muun seurakuntatyön tehtävien hoitamiseen. Samalla työryhmä esitti, että ” lähetyssihteerille myönnetään virkavapaata omasta virasta ja hänet palkataan projektivirkaan”. Samoin esitettiin että ”projektin ajaksi lähetyssihteerin viransijaisuus täytetään”


Koordinaattorin virka Kirkon keskusteluapua varten Järvenpään seurakuntaan perustettiin ajalle 1.1.2022-31.12.2026 kirkkovaltuuston kokouksessa 12.10.2021.

Kirkkolain 6:11§:n mukaan Virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun:
1) henkilö otetaan hoitamaan virkaa sijaisena tai avoinna olevaan virkasuhteeseen määräajaksi;

Kirkon keskusteluavun yhteistyösopimuksen mukaisesti Järvenpään seurakunta on nimennyt Kirkon keskusteluavusta vastaavan työntekijän ja hän on ollut lähetyssihteeri Minna Kotajärvi. Kirkon keskusteluapu (Palveleva Puhelin) on ollut useamman vuoden ajan osa hänen tehtävänkuvaustaan. Tämän johdosta on perusteltua ottaa lähetyssihteeri Minna Kotajärvi koordinaattorin virkaan Kirkon keskusteluapua varten ajalle 1.1.2022-31.12.2026 ilman hakumenettelyä. Minna Kotajärvi on anonut virkavapaata tätä ma. virkaa varten ja virkavapaa käsitellään omana pykälänään.

**
Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra 
** 
Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää
1) valita koordinaattorin virkaan Kirkon keskusteluapua varten ajalle 1.2.2022-31.12.2026 Minna Kotajärven 
2) että Minna Kotajärven ei ole tarvetta esittää KL 6:16 §:n mukaista terveydentilaa koskevaa selvitystä ennen viran vastaanottamista, 
koska hän on jo virassa Järvenpään seurakunnassa.
3) että koordinaattorin virassa ei ole koeaikaa. 
4) että virkapaikka on Kirkonkulma, Kirkkotie 6
5) että koordinaattorin virassa pääasiallisena tehtävänä on:
-Palvelevan puhelimen toiminnasta vastaaminen Järvenpään ja yhteistyösopimuksen solmineissa seurakunnissa sopimuksen 
mukaisella tavalla.
-Seurakunnan eri työryhmien sihteerinä toimiminen ja prosessien ohjaaminen erikseen sovittavalla laajuudella.
6) että koordinaattorin virka kuuluu vaativuusryhmään 601 ja peruspalkka on xxxx,xx €/kk Palkanmaksukausi on kuukausi ja palkka maksetaan kuukauden 15. päivä.
 
7) että virka on kokoaikainen ja vuosiloma määräytyy KirVESTES:n säännösten
mukaan

8) että viran määräaikaisuuden peruste on sopimuspohjainen yhteistyö Kirkon keskusteluavun järjestämisessä lähiseurakuntien kanssa.

9) hyväksyy tehtävänkuvauslomakkeen liitteen nro 273 mukaisesti.

Kn 273 § Päätös:

Esitys (kohdat 1-9) hyväksyttiin yksimielisesti.
**** 
Kn § 29
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 26.10.2021 § 273 päättänyt että koordinaattorin virka kuuluu vaativuusryhmään 601 ja peruspalkka on xxxx,xx €/kk.
Kokemuslisäjärjestelmän muutoksesta johtuen siirtyminen saman seurakunnan sisällä toiseen virkaan merkitsee kokemuslisän pienentymistä. Määräaikaiseen koordinaattorin virkaan valitun Minna Kotajärven osalta tämä tarkoittaa käytännössä kokemuslisän 
pienentymistä 105,24 €:lla.

Kokemuslisän pienentymisen korvaaminen on huomioitu päivitetyssä tehtävänkuvauksessa erityisenä perusteena. Uusi tehtävänkuvaus on liitteenä nro 29.
**
Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra 
** 
Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy koordinaattorin ma. viran tehtävänkuvauksen liitteen nro 29 mukaisena 1.2.2022 alkaen ja että koordinaattorin virka kuuluu vaativuusryhmään 602 ja peruspalkka on xxxx,xx € / kk.

Kn 29 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

30 § NUORISOTYÖNOHJAAJA JOHANNES JOENPELLON VIRKAVAPAUSANOMUS JA TEHTÄVÄNKUVAUKSEN HYVÄKSYMINEN

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 18.1.2022 § 6 antaa kasvatuksen johtavalle viranhaltijalle (nuorisotyö) selvitettäväksi, onko viran tehtävien hoitaminen mahdollista järjestää sisäisillä järjestelyillä. Kasvatuksen johtava viranhaltija (nuorisotyö) Maria Puotiniemi on neuvotellut nuorisotyönohjaaja Johannes Joenpellon kanssa mahdollisuudesta hoitaa erityisnuorisotyön määräaikaisen viran tehtäviä. Neuvottelujen 
pohjalta on esitys määräaikaisen erityisnuorisotyön viran tehtävien hoitamisesta 60 % ja nuorisotyönohjaajan viran tehtävien hoitamisesta 40% ajalla 1.3. - 31.12.2022, tehtävänkuvaus liitteenä nro 30a. Erityisnuorisotyön viran tehtävien hoitamista varten 60 %.sti on liitteenä nro 30b Johannes Joenpellon anomus virkavapaasta ajalle 1.3.-31.12.2022.
**
Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra, Puotiniemi 
** 
Pj.n esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy

1) Johannes Joenpellon virkavapausanomuksen 60 % ajalle 1.3.-31.12.2022 nuorisotyönohjaajan virasta työskennelläkseen määräaikaisessa
erityisnuorisotyönohjaajan virassa Järvenpään seurakunnassa samalla prosenttimäärällä.

2) hyväksyä Johannes Joenpellon tehtävänkuvauksen ajalle 1.3.-31.12.2022 liitteen nro 30a mukaisena. Tehtävä kuuluu vaativuusryhmään 502 ja 
tehtävänmukainen peruspalkka xxxx,xx €/kk

3) erityisnuorisotyön projektista raportoidaan 3kk välein kirkkoneuvostolle

Kn 30 § Päätös:

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

Tämän pykälän käsittelyn osalta johtavat viranhaltijat Maria Puotiniemi ja Iia Palmgren poistuivat pykälän käsittelystä päätöskeskustelun ajaksi klo 18.55.

31 § KAISA KALISEN VIRKAVAPAA-ANOMUS NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRASTA 

Kaisa Kalinen on 7.2.2022 päivätyllä anomuksella (liitteenä nro 31) anonut virkavapaata ajalle 1.4.2022–31.12.2026 määräaikaisen perhetyöntekijän viran tehtävien hoitamista varten. 

Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 1.2.2022 § 7 perustaa kyseisen viran ja sen täyttäminen on kirkkoneuvoston 15.2.2022 kokouksen listalla § 32. Koska viran täyttäminen on esitetty tehtäväksi ilman hakumenettelyä ja esityksenä virantäyttöön on Kaisa Kalinen, virkavapaan myöntäminen on perusteltua.


**
Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra, Puotiniemi 
** 

Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää myöntää Kaisa Kaliselle virkavapaata anomuksensa mukaisesti ajalle 1.4.2022 - 31.12.2026 hänen toimiakseen perhetyöntekijän määräaikaisessa virassa.

Kn 31 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.  

Tämän pykälän käsittelyn osalta johtavat viranhaltijat Maria Puotiniemi ja Iia Palmgren eivät olleet läsnä.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

32 § PERHETYÖNTEKIJÄN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKA

Kasvatuksen työalalla on jo vuosia pyritty yhteiseen työhön yli työalarajojen. Myös vuonna 2020 hyväksytty kirkon valtakunnallinen Polku-toimintamalli ohjaa seurakuntia ajattelemaan kasvatusta ja kasvamista koko elämän läpäisevänä asiana.
Seurakunnissa tulee tukea seurakuntalaisten kasvua kristittynä myös heidän kasvettuaan aikuiseksi. 
 
Kasvatustyöhön esitetään perustettavaksi määräaikainen perhetyöntekijän virka, joka vahvistaa kasvatusyhteistyötä diakonian ja yleisen seurakuntatyön kanssa. Viranhaltijan pääasiallinen tehtävä olisi kohdata ihmisiä ikään ja elämäntilanteeseen katsomatta ja tämän läsnäolon kautta toteuttaa seurakunnan ydintehtävää evankeliumin välittämisessä. Perhetyöntekijä tavoittaa järvenpääläisiä pikkulapsista ikäihmisiin ja tuo
kasvatuksen ammattilaisena sekä kasvun näkökulman että kasvatustyöstä tutut toiminnalliset menetelmät myös muiden työalojen käyttöön.
Määräaikaisen perhetyöntekijän tehtävänkuvaus on liitteenä nro 7 ja pitää sisällään seuraavan työnjaon:

20 % perhekerhotyö (2 perhekerhoa)
30 % diakoniatyö (apuna Jampassa, käyntejä vanhusten luona)
20 % nuorisotyö (varhaisnuorisotyön välkkäkerhoja ja leirejä, nuorteniltoja, Betonimessuja)
20% rippikoulutyö (2 rippikoulua vuodessa)
10 % yleistä seurakuntatyötä (yhteiset tapahtumat, mukana samalla sopalla yms.)

**
Esityksen valmistelija ja lisätiedot; kasvatuksen johtava viranhaltija (nuorisotyö), kirkkoherra
**

Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle,

1) että se perustaa ajalle 1.4.2022–31.12.2026 määräaikaisen perhetyöntekijän viran tehtäviin, jotka on erikseen mainittu viran tehtävänkuvauksessa.
2) viran pätevyysvaatimuksena on AMK-tutkinto tai vähintään vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto
3) määräaikaisuuden perusteena on viran tehtävien projektiluonteisuus

Kn 7 § Päätös:

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

**** 
Kv § 7 Määräaikaisen perhetyöntekijän tehtävänkuvaus on liitteenä nro 7.

Kv 7 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

Kn § 32 Kirkkovaltuusto päätti perustaa ajalle 1.4.2022–31.12.2026 määräaikaisen perhetyöntekijän viran.


Kirkkolain 6:11§:n mukaan Virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun:

1) henkilö otetaan hoitamaan virkaa sijaisena tai avoinna olevaan virkasuhteeseen määräajaksi;
Määräaikaisen perhetyöntekijän tehtävänkuvaus on liitteenä nro 32 ja pitää sisällään seuraavan työnjaon:

20 % perhekerhotyö (2 perhekerhoa)
30 % diakoniatyö (apuna Jampassa, käyntejä vanhusten luona)
20 % nuorisotyö (varhaisnuorisotyön välkkäkerhoja ja leirejä, nuorteniltoja, Betonimessuja)
20% rippikoulutyö (2 rippikoulua vuodessa)
10 % yleistä seurakuntatyötä (yhteiset tapahtumat, mukana samalla sopalla yms.)

Nuorisotyönohjaaja Kaisa Kalinen on hoitanut perhetyöntekijän virkaan sisältyviä tehtäviä suurelta osin jo aiemmin. Hän on anonut virkavapaata tätä ma. virkaa varten ja virkavapaa käsitellään omana pykälänään. Tämän johdosta on perusteltua ottaa nuorisotyönohjaaja Kaisa Kalinen perhetyöntekijän määräaikaiseen virkaan ajalle 1.4.2022-31.12.2026 ilman hakumenettelyä. 

**
Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra 
** 

Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää

1) valita perhetyöntekijän määräaikaiseen virkaan ajalle 1.4.2022-31.12.2026 Kaisa Kalisen. 
2) että Kaisa Kalisen ei ole tarvetta esittää KL 6:16 §:n mukaista terveydentilaa koskevaa selvitystä ennen viran vastaanottamista, koska hän on jo virassa Järvenpään seurakunnassa.
3) että perhetyöntekijän virassa ei ole koeaikaa. 
4) että virkapaikka on Kirkonkulma, Kirkkotie 6
5) että perhetyöntekijän virassa pääasiallisena tehtävänä on:
20 % perhekerhotyö (2 perhekerhoa)
30 % diakoniatyö (apuna Jampassa, käyntejä vanhusten luona)
20 % nuorisotyö (varhaisnuorisotyön välkkäkerhoja ja leirejä, nuorteniltoja, Betonimessuja)
20% rippikoulutyö (2 rippikoulua vuodessa)
10 % yleistä seurakuntatyötä (yhteiset tapahtumat, mukana samalla sopalla yms.)

6) että perhetyöntekijän virka kuuluu vaativuusryhmään 502 ja peruspalkka on xxxx,xx € / kk. Palkanmaksukausi on kuukausi ja palkka maksetaan 
kuukauden 15. päivä.

7) että virka on kokoaikainen ja vuosiloma määräytyy KirVESTES:n säännösten mukaan

8) että viran määräaikaisuuden peruste on viran projektinomaisuus. 

Kn 32 § Päätös:

Kohdat (1-8) hyväksyttiin yksimielisesti.

Tämän pykälän käsittelyn osalta johtavat viranhaltijat Maria Puotiniemi ja Iia Palmgren olivat läsnä klo 18.57 – 18.59. Henkilöt poistuivat pykälän käsittelystä päätöskeskustelun ajaksi.


33 § NUORISOTYÖN VIRANSIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN

Nuorisotyönohjaaja Kaisa Kaliselle on § 31 myönnetty virkavapaata omasta virastaan ajalle 1.4.2022-31.12.2026. Vastaavalle ajalle tarvitaan nuorisotyössä viransijainen hoitamaan tehtävänkuvauksessa (Liite nro 33a) mainittuja tehtäviä.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on kirkkohallituksen päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 137) mukainen tutkinto/ sosiaali- ja terveysalan
ammattikorkeakoulututkinto sosionomi (AMK) / nuorisotyönohjaaja tai humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto, yhteisöpedagogi (AMK) / nuorisotyönohjaaja tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen tutkinnon suorittanut.
 
Viran palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 502 (xxxx,xx €). Lisäksi maksetaan aikaisempaan työkokemukseen perustuvaa vuosisidonnasta palkanosaa, jonka suuruus on enintään 15 % peruspalkasta. Virkaan valittavan on oltava ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen ja hänen tulee esittää ennen valinnan vahvistamista työterveyslääkärin kirjoittama lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6:2 §:n mukainen
rikosrekisteriote. Työ alkaa 1.4.2022 lukien. Viran täytössä sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa.

Rekrytoinnin aikataulusuunnitelma: 

• Kirkkoneuvosto päättää viran haettavaksi ilmoittamisesta 15.2.2022 
• Hakuaika 16.2. - 6.3.2022. klo 15 mennessä. Hakuilmoitus julkaistaan kirkon rekrytointisivulla, seurakunnan nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa, ilmoitustaululla ja TE-toimiston rekrytointipalvelussa. 
• Haastattelut ovat ke 9.3.2022 alkaen klo 16 
• Kirkkoneuvosto valitsee viranhaltijan kokouksessaan 15.3.2022.
• Luonnos hakuilmoitukseksi on liitteenä nro 33b.

**
Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra 
** 
Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää,

1) että se julistaa nuorisotyönohjaajan viransijaisuuden haettavaksi edellä esitetyn mukaisesti kirkkoverkon ja TE-toimiston rekrytointipalvelussa
sekä seurakunnan kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja ilmoitustaululla.
2) asettaa haastatteluryhmän, johon nimetään kirkkoherra Vesa Koivisto, nuorisotyön työalavastaava Maria Puotiniemi, kasvatusjohtokunnan
keskuudestaan valitsema johtokunnan edustaja ja nuorten edustaja sekä näille varahenkilö ja kaksi kirkkoneuvoston keskuudestaan nimeämää
edustajaa sekä näille varahenkilö.
3) nimetä keskuudestaan kirkkoneuvoston edustajat (2) haastatteluryhmään sekä näille varahenkilö. 

Kn 33 § Päätös:

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

kohta 3) kirkkoneuvoston edustajiksi haastatteluryhmään valittiin yksimielisesti Jouko Porkka ja Ida Luuk sekä heille yhteiseksi
varahenkilöksi Arvi Kekäläinen.

Tämän pykälän käsittelyn osalta johtavat viranhaltijat Maria Puotiniemi ja Iia Palmgren olivat läsnä klo 19.01-19.03. Henkilöt poistuivat pykälän käsittelystä päätöskeskustelun ajaksi.


 34 § DIAKONIAN VIRKA

Diakonian viranhaltija Seija Heiskanen on ilmoittanut 3.1.2022, että irtisanoutuu diakonian virasta ja jää vanhuuseläkkeelle 1.6.2022. Kirkkoneuvosto on käsitellyt Seija Heiskasen irtisanoutumisilmoituksen 18.1.2022 kokouksessaan ja tehnyt diakoniajohtokunnalle lausuntopyynnön avautuvan diakonian viran erityistarpeista.

1. Diakonian viran tarpeellisuuden perusteet vuonna 2022

Diakoniatyöntekijät hoitavat kirkkojärjestyksen mukaista työtään palvellen alueella asuvia riippumatta heidän taustastaan. Ammatillista osaamista vaaditaan esimerkiksi mielenterveys-, päihde-, talous- ja velkaongelmista kärsivien auttamisessa. Lisäksi työ edellyttää työntekijältä osaamista ja palveluohjaamista erilaisissa elämäntilanteissa, kuten yksinäisyydessä, perheväkivaltatilanteissa sekä pari- ja ihmissuhdekysymyksissä.

Ammattimaiseen diakoniaan kuuluu myös ihmisten varustaminen yhteiseen vastuunkantoon ja yhteisöllisyyden tukemiseen. Laadukas työ vaatii laaja-alaista verkostoitumista ja yhteistyötä esimerkiksi Järvenpään kaupungin KeuSoten ja kolmannen sektorin kanssa. 

Seurakunnan toimivan ja tuloksellisen diakoniatyön toteuttamiseksi, organisoimiseksi ja kehittämiseksi on tähän tehtävään oltava riittävä määrä 
diakoniakoulutettua henkilöstöä. Diakonian viranhaltijan sekä diakoniatyötä pääasiallisena tehtävänään tekevän viranhaltijan kelpoisuusehdoista on säädetty kirkkohallituksen päätöksellä ja pakollisesta diakonian virasta kirkkojärjestyksessä (KJ 6:1). Riittävää henkilöstömäärää arvioitaessa on 
huomioitava diakonian viranhaltijoiden laaja tehtäväkenttä ja monipuolinen osaaminen.

Sosiaalisen työn lisäksi diakonian viranhaltijan työhön kuuluvat sielunhoitoon, kristilliseen opetukseen ja seurakunnan hengelliseen elämään 
liittyvät tehtävät. Kirkon virkaan vihittynä diakoni tai diakonissa palvelee kirkon elämää ja missiota julistamalla Kristuksesta sanoin ja teoin.
Diakoniatyöntekijöiden Liitto suosittaa, että jokaisessa seurakunnassa on diakonian virka aina alkavaa 3000 seurakunnan alueella asuvaa henkilöä kohti. 

Yllä mainituin perustein diakonian virkojen määrä seurakunnassa voi olla myös suurempi.

2. Diakonian virat Järvenpään seurakunnassa 

Järvenpään seurakunnan ja diakoniatyön toimintaympäristö on Järvenpään kaupunki ja sen asukkaat. Järvenpäässä on noin 45033 asukasta, seurakuntaan heistä kuuluu noin 28 494 (31.7.2021).

Järvenpään seurakunnassa diakonian virkoja on 7. Lisäksi diakonialla on yksi diakoniaprojektin jatkovirka vuoden 2023 loppuun saakka. Järvenpään 
yleiskaavassa 2040 varauduttaan 60 000 asukkaaseen vuonna 2040. Nyt avautuva virka on ollut alkujaan kirpputorista vastaavan ohjaajan toimi. Tähän viraksi muutettuun tehtävään kuuluu edelleen keskeisesti kokonaisvastuu kirpputoritoiminnasta ja siihen liittyvästä yhteisöllisyydestä. Kirpputori on alusta sekä seurakuntamme strategian mukaiselle yhteisöllisyyden vahvistamiselle että kestävän kehityksen edistämiselle. 
 
Diakoniatyöntekijöiden määrän säilyttäminen vähintään nykyisellään on perusteltua kaupungin väkilukuun ja asukkaiden haasteellisiin elämäntilanteisiin suhteutettuna.


Lähiseurakuntien diakonian virkojen määrät ja kaupungin väestömäärä:
Tuusula 8 38 779 
Kerava 6 37 103 
Hyvinkää 8 46 572 
Järvenpää 7 44 053 
Nurmijärvi 9 43 043 
Mäntsälä 4 20 760 
 
3. Täytettävän viran suunniteltu toimenkuva

Täytettävän viran erityissisältö on kokonaisvastuu kirpputoritoiminnasta ja -yhteisöstä. Toimenkuvaan kuuluvat erilaiset vapaaehtoisuutta tukevat 
työmenetelmät ja eri taustoista tulevien osallistumismahdollisuuksien tukeminen sekä osallistuminen yhteisvastuukeräyksen toteuttamiseen. Tehtävä edellyttää laaja-alaista verkostoyhteistyötä. Lisäksi virkaan kuuluu yleistä, kaikille diakoniatyöntekijöille yhteistä asiakas- ja vastaanottotyötä, kriisityötä ja muita diakonian perustoimintokuvauksen mukaisia tehtäviä. Tehtävän erityispiirteet voivat tarkentua diakoniatiimin työnjakokeskustelun yhteydessä.

ESITYS:

Diakoniajohtokunta esittää, että vapautuva diakonian virka täytetään 1.6.2022 alkaen työnkuvalla, jonka pääsisältö on diakoninen yhteisötyö 
kirpputorilla ja jonka muut erityispiirteet tarkentuvat diakoniatiimin työnjakokeskustelun yhteydessä.

Djk 6 § Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

Lisäksi päätettiin ehdottaa haastatteluryhmään diakoniajohtokunnan jäsen Sirpa Laakso Varis ja hänen varalleen Ritva Sallinen. Päätettiin ehdottaa, 
että haastatteluryhmään kutsutaan kirpputorin vapaaehtoinen, jonka valinnasta päättävät kirpputorista vastaava viransijainen ja hänen 
esimiehensä.

**** 
Kn § 34 Talousarvion 2022 perusteluissa linjataan, että vapautuvien virkojen ja toimien osalta tarkastellaan niiden tarpeellisuutta ja tehtäväkuvauksien sekä toimintojen organisoinnin muutostarpeita. Kaikkiin avautuviin vakituisiin tehtäviin haetaan
täyttölupaa kirkkoneuvostolta.

Diakoniajohtokunta on antanut viran pysyvää täyttöä puoltavan lausunnon kokouksessaan 8.2.2022 § 6. Täytettävän viran erityissisältö on kokonaisvastuu kirpputoritoiminnasta ja -yhteisöstä ja virka täytettäisiin 1.6.2022 alkaen. Viran tehtävänkuvaus on liitteenä nro 34a.

Vapautuvan diakonian viran täyttämiselle on diakoniajohtokunnan lausunnossa esitetty vahvat perustelut ja viran täyttäminen on henkilöstöstrategian mukaista.

Valmistelun aikataulusuunnitelma:

Kirkkoneuvosto päättää viran haettavaksi ilmoittamisesta 15.2.2022.

Hakuaika 15.2-7.3. 2022 klo 12 mennessä. 

Hakuilmoitus julkaistaan kirkon rekrytointisivulla, seurakunnan nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa, ilmoitustaululla ja ja TE-toimiston rekrytointipalvelussa.

Haastattelut ovat 17.3.2022 alkaen klo 13

Kirkkoneuvosto valitsee viranhaltijan kokouksessaan 29.3.2021.

Hakijalta edellytetään piispainkokouksen diakonian virkaan kelpoistavaa tutkintoa. 

Luonnos hakuilmoitukseksi on liitteenä nro 34b.
--
Valmistelu ja lisätiedot: kirkkoherra
--
Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää

1) julistaa diakonian viran haettavaksi edellä esitetyn mukaisesti kirkkoverkon ja TE-toimiston rekrytointipalvelussa sekä seurakunnan kotisivuilla, 
sosiaalisessa mediassa ja ilmoitustaululla.

2) asettaa haastatteluryhmän, johon nimetään kirkkoherra Vesa Koivisto, diakonian viranhaltija (johtava) Leena Nygård, diakoniajohtokunnan 
nimeämä edustaja Sirpa Laakso-Varis, kaksi kirkkoneuvoston keskuudestaan nimeämää edustajaa sekä näille yksi varahenkilö. Lisäksi 
haastatteluryhmään kutsutaan kirpputorin vapaaehtoinen, jonka valinnasta päättävät kirpputorista vastaava viransijainen ja hänen esimiehensä.

3) nimetä keskuudestaan kirkkoneuvoston edustajat (2) haastatteluryhmään sekä varahenkilön.

Kn 34 § Päätös: Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

Kohta 3) kirkkoneuvoston edustajiksi haastatteluryhmään valittiin yksimielisesti Marja Noso ja Esko Lappalainen sekä heille yhteiseksi
varahenkilöksi Mirja Vakkuri.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

35 § TIETOSUOJALAKI (1050/2018)

Kn 35 § Päätös:

36 § TIEDOKSI

1. YLEISKIRJEET 

4/2022 Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta 31.12.2021
3/2022 Harkinnanvaraisten avustusten hakeminen vuonna 2022
2/2022 Vuoden 2022 seurakuntavaalit: Vaalilautakunnan asettaminen, äänestysalueet sekä vaaliasiakirjojen  tilaaminen
2/2022 liite Hallinnollinen vaaliaikataulu 2022
1/2022 Kirkko ja hyvinvointialueet
1/2022 liite Kirkko ja hyvinvointialueet
Lisätietoja aiheesta löytyy osoitteesta: 
https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet/yleiskirjeet-2022

2. JÄSENKEHITYSTILASTO
Liite 36 /2 – lähetetään ja esitetään sähköisessä muodossa.
3. VEROTILITYKSET 2018 – 2022 KUUKAUSITTAIN (Liite 36/3)
4. TILINPÄÄTÖS – TULOSLASKELMARAPORTTI (Liite 36/4)
5. NOTAARIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖS DESP 37/01.01.03/2022; Luoma (Liite 36/5)
6. UUDENMAAN KEHITYSVAMMAISTYÖN JOHTOKUNNAN PÖYTÄKIRJAT (Liite 36/6)
--
Esityksen valmistelija ja lisätiedot: hallintosihteeri, kirkkoherra, talousjohtaja
--
Pj:n esitys: Merkitään tiedoksi.

Kn 36 § Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

37 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

• Keskusteltiin pappisresursseista 
• Keskusteltiin hautausten määrästä ja runsaan lumen sekä koronatilanteen aiheuttamista huomioista
• Kirkkoneuvoston tämän kevään kokouksen yhteydessä pidetään kirkon laajan sähkö- ja valoremontin jälkeinen esittely 
• Ti 29.3.2022 on kutsuttu Järvenpään kaupungin vastanotolle 70 -vuotisjuhlallisuuksiin suurin osa kirkkoneuvoston jäsenistä. Ti 29.3.2022
kokous päätettiin siirtää to 31.3.2022 ajankohtaan.
Kn 37 § Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

38 § RIPPIKOULUN PAIKALLISSUUNNITELMA

Suomen ev. lut. kirkossa on vuosina 2014-2018 tehty laajamittainen rippikoulu-uudistus. Osana rippikoulu-uudistusta kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi 23.10.2018 rippikoulun malliohjesäännön. Rippikoulun malliohjesääntö korvaa aiemmin voimassa olleen rippikoulun malliohjesäännön vuodelta 2002. Rippikoulun malliohjesääntö luo puitteet seurakuntien rippikoulutyön järjestämiselle.

Kirkkojärjestys edellyttää (KJ 3:3), että kirkkoneuvosto hyväksyy seurakunnalle rippikoulun ohjesäännön. Päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. 

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli päätti istunnossaan 20.11.2018, että seurakunnilta edellytetään, että ne alistavat rippikoulun ohjesäännön Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin hyväksyttäväksi 30.9.2019 mennessä.

Rippikoulun malliohjesääntö (23.10.2018)

§ 2: Piispainkokouksen hyväksymän rippikoulusuunnitelman mukaisesti ohjesääntö 
edellyttää, että seurakunnassa laaditaan:
1) rippikoulun paikallissuunnitelma 
2) rippikoulutyön vuosisuunnitelma ja
3) yksittäisten rippikoulujen toteutussuunnitelmat

Paikallissuunnitelma laaditaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja sitä arvioidaan vähintään vuosittain. Suuri Ihme – Rippikoulusuunnitelma 2017 antaa ohjeet paikallissuunnitelman tekemiselle. Paikallissuunnitelman hyväksyy kirkkoneuvosto. 

Rippikoulujen ohjaajatiimit laativat yksittäisten rippikoulujen toteutussuunnitelmat edellä mainittujen suunnitelmien pohjalta.

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli käsitteli rippikoulu-uudistusta ja sen edellyttämiä toimenpiteitä istunnossaan marraskuussa 2017. Tuolloin tehdyn päätöksen mukaisesti Espoon hiippakunnan seurakuntien tulee laatia Suuri ihme – Rippikoulusuunnitelma 2017:n perustuva rippikoulun paikallissuunnitelma, sekä toimittaa kirkkoneuvoston hyväksymän dokumentin Espoon hiippakunnan tuomiokapituliin.
Järvenpään seurakunnan rippikoulun paikallissuunnitelma linjaa seurakunnan rippikoulutyön toiminnalliset ja sisällölliset periaatteet ja tavoitteet. 
Paikallissuunnitelma perustuu piispainkokouksessa 5.4.2017 hyväksyttyyn ja 1.5.2017 
voimaan astuneeseen valtakunnalliseen rippikoulusuunnitelmaan (Suuri Ihme - Rippikoulusuunnitelma 2017).

Hyväksyessään rippikoulusuunnitelman piispainkokous on samalla velvoittanut seurakunnat tekemään rippikoulun paikallissuunnitelman sekä 
uudistamaan rippikoulun ohjesäännön.

Rippikoulun paikallissuunnitelma on seurakuntakohtainen sovellus valtakunnallisesta paikallissuunnitelmasta. Paikallissuunnitelma antaa yhteiset raamit seurakunnan kaikille rippikouluille, mutta jättää tilaa rippikoulukohtaiselle suunnittelulle. 

Rippikoulun paikallissuunnitelma on erityisesti työntekijöitä varten rakennettu työkalu, josta löytyy kootusti keskeinen informaatio seurakuntamme rippikouluista.

Paikallissuunnitelma on myös julkinen asiakirja, johon voivat tutustua luottamushenkilöt, seurakuntalaiset ja perheet. Kuka tahansa voi tutustua seurakuntansa rippikoulun käytäntöihin ja periaatteisiin.
**
Esityksen valmistelijat; Maria Puotiniemi, kirkkoherra
**
Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Järvenpään seurakunnan rippikoulun paikallissuunnitelman vuosille 2022 – 2024 liitteen nro 38 mukaisena ja 
paikallissuunnitelmassa päätettiin huomioida jatkossa seuraavat asiat: 

• Miten markkinoidaan? Suunnitelmaan oma alaluku tästä.
• Alkujaksoon verkon kautta tapahtuvat osiot esille.
• Päivitys vuosittain arviointikeskustelun yhteydessä - tuodaan kirkkoneuvoston käsittelyyn vuosittain.

Kn 38 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tämän pykälän käsittelyn osalta johtavat viranhaltijat Maria Puotiniemi ja Iia Palmgren olivat läsnä klo 19.06 – 19.25. Henkilöt poistuivat pykälän käsittelystä päätöskeskustelun ajaksi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

39 § SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 2021 – ENNAKKOKÄSITTELY

Seurakunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen lisäksi, mitä kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksen 15 luvun säädöksissä määrätään sekä Kirkkohallituksen antamien määräysten nojalla (KL 22 luku 2 § kohta 7 c)., soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kirjanpitolain (1304/2004) 3: 1 § mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka sisältää mm: taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. 

Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva seurakuntatalouden toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta olennaisuusperiaatteen mukaisesti. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Toimintakertomuksessa tulee esittää tiedot hallinnosta, toiminnasta, taloudesta, sisäisestä valvonnasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilikaudella ja arvio todennäköisestä 
tulevasta kehityksestä.

Kirkkojärjestyksen (KJ) 9:6 §:n ja 15:9 §:n mukaisesti seurakunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sisältö tulee vastata soveltuvin osin
kirjanpitolakia. Kirkkojärjestyksen mukaan tilinpäätöksen yhteydessä seurakunnan on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt 17.6.2020 uudet seurakuntien taloushallinnon ohjeet ja tilinpäätösohjeeseen vielä päivityksen 23.2.2021. Tilinpäätösohjeen mukaan koko asiakirjan nimi, joka sisältää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä liitetiedot, on Tilinpäätös (aiemmin tasekirja) ja hautainhoitorahaston tilinpäätös eritellään omaksi asiakirjakseen.

Seurakunnan tehtäväalojen toimintakertomukset 2021 käydään läpi useassa erässä. 

Tässä kokouksessa käsittelyssä ovat esillä liitteessä nro 39 asiakokonaisuuksista kasvatuksen työalan toimintakertomukset.
Paikalla esittelemässä ja kysymyksiin vastaamassa Maria Puotiniemi ja Iia Palmgren.
--
Esityksen valmistelijat ja lisätiedot; Maria Puotiniemi, Iia Palmgren, talousjohtaja, kirkkoherra
-- 
Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto

1) kuulee selonteon vuoden 2021 kasvatuksen työalojen toiminnasta
2) kirjaa lisäselvityksiä tai muutoksia vaativat kohdat

Kn 39 § Päätös:

Esitykset (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

Tämän pykälän käsittelyn osalta johtava viranhaltija Iia Palmgren oli läsnä klo 19.27 ja poistui kokouksesta klo 19.37 sekä johtava viranhaltija Maria Puotiniemi oli läsnä klo 19.27 ja poistui kokouksesta klo 20.00.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

40 § OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Kn 40 § Liitetiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 24 ja 25 luvut)

41 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS 

Kn 41 § Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.05.