JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA                       
Pöytäkirja 3/2024

Kirkkoneuvosto                                                             

AIKA:                               Tiistai 5.3.2024 klo 18.00
PAIKKA:                          Kirkonkulman Sali, 2. krs, Kirkkotie 2

42 §               KOKOUKSEN AVAUS

43 §               LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

44 §               PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

45 §               TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

46 § (liite)     APULAISTIETOSUOJAVALTUUTETUN PÄÄTÖS – JÄRVENPÄÄN  SEURAKUNTA – SEURAKUNTAVAALIT 2022                     

47 § (liite)     PERUSTOIMINTOKUVAUS - PALVELEVA PUHELIN

48 § (liite)     PERUSTOIMINTOKUVAUS - DIAKONIATYÖ

49 § (liite)     PERUSTOIMINTOKUVAUS - KIRPPUTORITYÖ

50 § (liite)     SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 2023 -ENNAKKOKÄSITTELY

51 § (liite)      VOKAATIOPYYNTÖ MÄÄRÄAIKAISEEN SEURAKUNTAPASTORIN VIRKAAN

52 §               MÄÄRÄAIKAISEN TEHTÄVÄN VAATIVUUSLUOKAN ALENTAMISEN VAIKUTUS PALKKAUKSEEN MÄÄRÄAIKANA

53 § (liite)      TEHTÄVÄKOHTAISTEN PALKANOSIEN TARKISTUSESITYKSET 

54 §               VS. DIAKONIAN VIRANHALTIJA NITA AHJONPALON SIVUTOIMILUPA-ANOMUS

55 §               VS. DIAKONIAN VIRANHALTIJA MIKAEL JUTILAN SIVUTOIMILUPA-ANOMUS

56 §               KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN 13.2.2024 PÄÄTÖKSIEN TARKISTAMINEN JA TOIMEENPANO

57 § (liite)     TIEDOKSI 

58 §               MUUT ASIAT                      

59 §               SALAINEN, JULKL 6:24 §                      

60 §               OIKAISUVAATIMUSOHJEET                 

61 §               KOKOUKSEN PÄÄTÖS       

Jäsenet                              

Kekäläinen    Arvi                                    

Koivisto        Mikael

Koivisto        Vesa, pj.

Koskinen      Jonna 

Kosonen       Marja

Kuusisto       Tuija

Lappalainen  Esko

Karenius       Nea

Luuk             Pekka, vpj.

Noso             Marja                                 

Oksanen        Kaija

Muut osallistujat             

Katariina Autero, diakonian viranhaltija (johtava) (paikalla §50 kohdalla, 19.15-19.53)

Henry Berg, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Mikko Haapaniemi, johtava kanttori   (paikalla §:n 50 kohdalla)

(19.00-19.15)

Olli Honkanen, vs. talousjohtaja, esittelijä

Aino Luhtasela, sihteeri

Jukka Virkki, kirkkovaltuuston vpj.

Jouko Porkka, henkilöstöstrategiatyöryhmän pj, § 51 ei paikalla

                                           Jessiina Nurmela, § 51

                                           Olli Teppinen, § 51

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen   

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä seurakunnan kotisivuilla:

www.jarvenpaanseurakunta.fi 6.3.2024–27.3.2024

42 §  KOKOUKSEN AVAUS                

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00.

Alkuhartauden piti Esko Lappalainen. Laulettiin virsi 301a:1-4

43 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS                     

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 10:15).

Esityslista on toimitettu jakeluna 1.3.2024

Pj:n esitys:           

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kn 43 § Päätös:

    Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
                              

44 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Pj:n esitys:           Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Tuija Kuusisto ja Esko Lappalainen.

Kn 44 § Päätös:   Päätettiin esityksen mukaisesti.

45 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Pj:n esitys:      

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Käsitellään § 51 heti § 45 jälkeen.

Kn 45 § Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

46 § APULAISTIETOSUOJAVALTUUTETUN PÄÄTÖS
– JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA – SEURAKUNTAVAALIT 2022

Valituksenalaisessa tapauksessa valittaja on kyseenalaistanut Järvenpään seurakunnan lähettämän vaalikirjeen, jonka kuoressa ilmoitettiin sisältävän ilmoituksen äänioikeudesta seurakuntavaaleissa 2022. Valittaja katsoi, että tämä oli yleisen tietosuoja-asetuksen vastaista ja saattoi paljastaa erityisiä henkilötietoja. Apulaistietosuomavaltuutettu korostaa minimointiperiaatetta, jonka mukaan henkilötietojen on oltava asianmukaisia ja rajoituttava tarpeelliseen.

Päätöksessä on huomioitu seurakunnan velvollisuudet ja tehtävät lainsäädännön mukaisesti sekä yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimukset henkilötietojen käsittelyssä. Posti on toiminut henkilötietojen käsittelijänä seurakunnan lukuun, ja asiaan liittyvät sopimusasiat ovat asianmukaisesti määritelty. Sekä postilaissa että yleisessä tietosuoja-asetuksessa on säännöksiä henkilötietojen suojaamisesta.

Valittajan huoli tietojen paljastumisesta on ymmärretty, mutta osoitteellisessa ja osoitteettomassa jakelussa on omat haasteensa. sekä oikeusasiamiehen että apulaistietosuojavaltuutetun näkemyksen mukaan osoitteellinen jakelu toteuttaa paremmin hyvää hallintoa, vaikka se saattaa myös paljastaa henkilön kuulumisen tiettyyn ryhmään.

Päätöksessä korostetaan kirkkoon kuulumisen olevan erityistä henkilötietoa, mutta kirkollisvaalien merkitys ja seurakuntalaisen vaikutusmahdollisuudet on huomioitu. Rekisterinpitäjän suojatoimien on katsottu pyrkivän varmistamaan, että seurakuntalainen saa tiedon vaalioikeudestaan kirkkolaissa säädetyllä tavalla.

Hallinto-oikeus on varannut seurakunnalle tilaisuuden kirjallisen selityksen antamiseen asiassa. Selitys tulee antaa 2.3. mennessä. Selityksessä voidaan esittää käsitys asiassa esitetyistä vaatimuksista sekä muusta oikeudenkäyntiaineistosta. Liitteinä 46a, b ja c hallinto-oikeuden lähettämät asiakirjat.

Kirkkoherra on asiaan liittyen konsultoinut kirkkohallituksen juristia ja kirkkoneuvos Pirjo Pihlajaa, jotka on osaltaan todenneet saamansa aineiston nojalla, että kirkkohallituksella ei ole mitään lisättävää apulaistietosuojavaltuutetun 5.2.2024 antamaan lausuntoon perusteluineen. Järvenpään seurakunnan vastine selityspyyntöön on liitteenä nro 46d.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:  

Kirkkoneuvosto toteaa päätöksenään, että Järvenpään seurakunta yhtyy liitteen nro 46d mukaisesti niihin perusteluihin siten kuin apulaistietosuojavaltuutettu on 5.2.2024 antamassaan lausunnossa asiasta perustellut.

Kn 46 § Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

47 §   PERUSTOIMINTOKUVAUS / PALVELEVA PUHELIN

Palvelevan Puhelimen perustoimintokuvaus on päivitetty vastaamaan tämän hetken tilannetta. Kirkon Keskusteluavun toimikunta on kokouksessaan 12.2.2024 käsitellyt perustoimintokuvauksen.

Liitteenä nro 47 on päivitetty Palvelevan Puhelimen perustoimintokuvaus.

** 

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: Minna Kotajärvi

**

Pj:n esitys:           

Kirkkoneuvosto hyväksyy Palvelevan Puhelimen päivitetyn perustoimintokuvauksen liitteen nro 47 mukaisesti.

Kn 47 § Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

48 §  PERUSTOIMINTOKUVAUS / DIAKONIATYÖ

Diakoniatyön perustoimintokuvaus on päivitetty vastaamaan tämän hetken tilannetta.

Liitteenä nro 48 on diakoniatyön päivitetty perustoimintokuvaus.

** 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:           

Kirkkoneuvosto hyväksyy diakoniatyön päivitetyn perustoimintokuvauksen liitteen nro 48 mukaisesti.

Kn 48 § Päätös:                

Päätettiin esityksen mukaisesti.

49 § PERUSTOIMINTOKUVAUS / KIRPPUTORITYÖ

Kirpputorityön perustoimintokuvaus on päivitetty vastaamaan tämän hetken tilannetta.

Liitteenä nro 49 on kirpputorityön päivitetty perustoimintokuvaus.

** 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:           

Kirkkoneuvosto hyväksyy kirpputorityön päivitetyn perustoimintokuvauksen liitteen nro 49 mukaisesti.

Kn 49 § Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

50 § SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 2023 -ENNAKKOKÄSITTELY

Seurakuntien toiminnan ja talouden suunnittelu, laskentatoimi sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinta perustuvat kirkkolakiin, kirkkojärjestykseen sekä soveltuvin osin kirjanpitolakiin ja -asetukseen. Taloutta koskevat säännökset löytyvät kirkkolain (652/2023) ja kirkkojärjestyksen (657/2023) 6 luvusta. Kirjanpitolain (1304/2004) 3: 1 § mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka sisältää mm: taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Työ- ja elinkeinoministeriön alainen Kirjanpitolautakunta määrittelee yleisohjeillaan ja lausunnoillaan hyvän kirjanpitotavan Suomessa.

Kirkkohallituksen valitsema seurakuntien kirjanpitoasioiden neuvottelukunta valmistelee seurakuntien tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman kaavat, kirjanpidon tililuettelon, kirjausohjeen sekä muut määräykset ja ohjeet seurakuntien laskentatointa ja taloushallintoa varten.

Kirkkojärjestyksen (KJ) 6:5 §:n mukaisesti talousarviovuodelta (tilikausi) on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Kirkkojärjestyksen (KJ) 6:6 §:n mukaisesti toimintakertomuksessa tulee esittää selvitys hallinnosta, toiminnasta, taloudesta, sisäisestä valvonnasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta;

annettava tietoja sellaisista toimintaan, talouteen ja henkilöstöön liittyvistä olennaisista asioista, joista ei tehdä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa;

annettava luettelo tehdyistä aloitteista ja toimenpiteistä niiden johdosta;

tehtävä selkoa talouden tasapainon toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan toiminta- ja taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi, jos taseessa on kattamatonta alijäämää

Seurakunnan tehtäväalojen toimintakertomukset 2023 käydään läpi useassa erässä. Tässä kokouksessa käsittelyssä ovat esillä liitteessä nro 50 asiakokonaisuuksista diakonian työalan ja julistuksen työalan toimintakertomukset.

Paikalla esittelemässä ja kysymyksiin vastaamassa ovat Aino Luhtasela, Mikko Haapaniemi, Katariina Autero.

--

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot; talousjohtaja, kirkkoherra

--  

Pj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto

 1. kuulee selonteon vuoden 2023 diakonian ja julistuksen työalojen toiminnasta

 2. kirjaa lisäselvityksiä tai muutoksia vaativat kohdat

  1. Jumalanpalveluselämä: tavoitteissa olisi hyvä käyttää diakoniatyöntekijä -ilmausta.

  2. Aikuistyö: Mika Aaltolan vierailun ja keskusteluillan kävijämäärä ei näy tunnusluvuissa.

  3. Yhteiskuntatyö: ympäristödiplomiin liittyen voisi kirjata enemmän kuvausta tavoitteen toteutumista.

  4. Diakonia: vuoden 2023 lopulta alkanut hävikkiruokajakelun uudelleen järjestäminen yhteistyössä kaupungin ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa voisi kirjata ensimmäisen tavoitteen toteutumiseen.

Kn 50 § Päätös:     

Päätettiin esityksen mukaisesti.

51 § VOKAATIOPYYNTÖ MÄÄRÄAIKAISEEN SEURAKUNTAPASTORIN VIRKAAN

---

Seurakunnassa pappistilanne on muuttunut seurakuntapastori Anu Sorjosen lähdettyä kevääksi Utsjoelle vs. kirkkoherraksi. Hänelle sovittuun hiihtoloman rippikouluun täytyi ottaa paikkaamaan yksi kesälle kahta leiriä pitäväksi suunnitellut pappi. Lisäksi teologin koulutuksen omaava vs. lähetyssihteeri Satu Koskimaa irrotettiin rippikoulutyöstä Kirkon keskusteluavun tehtäviin. Näin ollen kesän 2024 rippikouluissa kaikissa ei ole nimettyä pappia/teologia.

Edellä mainitun takia Järvenpään seurakunnassa on vajaus pappisresursseissa, joka koskee erityisesti kesäaikaa ja todennäköisesti myös syksyä. Pappisvihkimystä varten on oltava vähintään kuuden kuukauden työ.

Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin rekrytointiohjeessa on ohjeistettu seuraavasti vokaation antamisesta pappisvirkaan:

Espoon hiippakunta tarvitsee monenlaisia pappeja. Hiippakunta toivoo papeiltaan vahvaa kutsumusta kirkon työhön sekä sitoutumista kirkon perustehtävään.

Seurakunta tekee kokonaiskirkkoa koskevan pitkäaikaisen rekrytoinnin antaessaan seurakunnan näkökulmasta lyhyenkin pappisvihkimykseen johtavan vokaation (vokaation minimipituus on 6 kk pappisvihkimyspäivästä 100 % tai 12 kk 50 %). Jokainen papiksi vihitty muokkaa hiippakunnan pappisrakennetta. Hyvin hoidetuilla rekrytoinneilla taataan, että kirkko saa sitoutunutta papistoa ja hiippakunnasta töitä etsivien joukossa on tarjolla laadukasta työvoimaa.

Antaessaan vokaation pappisvirkaan seurakunnan tulee:

· haastatella lausuntoaan varten aina vähintään kolme avoimen hakemuksen täyttänyttä teologian maisteria

· lähettää pappisvihkimystä varten tuomiokapitulille aina kirkko-/seurakuntaneuvoston lausunto, vaikka kysymyksessä olisi määräaikainen tehtävä, jonka täyttäminen muutoin olisi delegoitu kirkkoherralle

· esittää lausunnossa perustelut sille, miksi seurakunta haluaa vokaation juuri kyseiselle henkilölle

Lausunnon perusteluista tulee käydä ilmi seuraavat asiat:

· pappiskandidaatti on kyseisen seurakunnan papin virkaan ja sen tehtäviin soveltuva

· pappiskandidaatti on Suomen evankelisluterilaisen kirkon pappisvirkaan soveltuva. Monet papit vihitään määräaikaiseen tehtävään, joten seurakunnan on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että pappi voi tulevaisuudessa työskennellä kirkon palveluksessa myös muissa seurakunnissa ja tehtävissä

· tieto siitä, kuka toimii vihittävän perehdyttäjänä

Todistus seurakuntaelämän tuntemisesta:

Pappisvihkimystä hakeva liittää tuomiokapitulille osoitettuun hakemukseensa todistuksen osallistumisesta seurakunnan toimintaan eli portfolion seurakuntaelämän tuntemisesta. Portofolio on samalla KJ 5:4 §:n mukainen näyte, jonka vihkimystä anova antaa tuomiokapitulille. Seurakunta pyytää portfolion luettavaksi rekrytointivaiheessa. Portfolion tarkoituksena on osoittaa portfolion koko ajan henkilökohtainen osaaminen ja kirkollisen elämän tuntemus. Se on henkilön oma kokoelma erilaisia näytteitä, tuotteita, kokemuksia ja pohdintoja, jotka monipuolisesti, tarkoituksenmukaisesti sekä edustavasti osoittavat hänen osaamisalueensa ja saavutuksensa. Hyvä portfolio muodostaa luontevan pohjan ennen pappisvihkimystä käytäville keskusteluille vihkivän piispan, tuomiokapitulin edustajien, rekrytoivan seurakunnan tai järjestön kanssa.

Vokaatiopyyntöä varten mahdollisesti haastateltavat valitaan tuomiokapitulin listalla olevista vokaatiota etsivistä teologeista yhteistyössä tuomiokapitulin notaarin ja kirkkoherran toimesta. Haastatteluun kutsuttavien valinnassa kriteereinä on yleisen pappisvirkaan soveltuvuuden lisäksi valmius toimia seurakunta-, nuorisotyössä ja valmius rippikoulutyöhön (1-2 leiriä kesällä 2024).

Tuomikapitulin pappisrekrytointikäytännön mukaisesti kapitulin edustaja on mukana vokaatiopyyntöjä koskevissa haastatteluissa.

Kirkkoneuvosto on aiemmin päättänyt antaa seurakuntapastorin viran täyttämistä varten valitulle haastatteluryhmälle (KN 28.11.2023 § 344) mandaatin toimia pappisvihkimysvokaation valmistelutyöryhmänä (KN 23.1.2024 § 22).

Vokaatiopyyntöä varten haastateltavat valittiin tuomiokapitulin listalla olevista vokaatiota etsivistä teologeista yhteistyössä tuomiokapitulin notaarin kanssa.

Haastatteluun kutsuttavien valinnassa kriteereinä olivat yleisen pappisvirkaan soveltuvuuden lisäksi valmius rippikoulutyöhön (2 leiriä kesällä 2024).

Haastateltaviksi kutsuttiin:

Lauri Aila

Heta Kallioranta

Antti Kosonen

Miki Virtanen

Antti Kosonen ilmoitti 18.1. tilanteensa muuttuneen ja saaneensa kutsun pappisvihkimykseen toisesta seurakunnasta. Heta Kalliorannan kanssa sovittiin etähaastattelu Teamsin kautta.

Haastatteluun kutsuttujen hakemukset löytyvät pappisvihkimystä hakevien ilmoittautumislomakkeiden koosteesta, joka on liitteenä nro 29a. Hakemukset ja liitteet, sisältäen julkisuuslain 6:24 §:n tarkoittamia salassa pidettäviä henkilöön liittyviä asioita, eivät ole julkisia asiakirjoja. Oheiset asiakirjaliitteet lähetetään kokoukseen osallistujille turvasähköpostilla.

Haastatteluryhmä haastatteli hakijat ja päätyi yksimielisesti esittämään, että kirkkoneuvosto päättää pyytää vokaatiota Järvenpään seurakunnan ma. seurakuntapastoriksi virkaa perustamatta 26.5.–30.11.2024 Miki Virtaselle. Haastatteluryhmä piti kaikkia kolmea haastateltavaa vahvoina ehdokkaina. Varasijalle

Miki Virtaselle esitetään Lauri Ailaa. Jos tilanne vaatii, Lauri Ailan varasijalle esitetään Heta Kalliorantaa. Haastattelutyöryhmän muistio on liitteenä nro 29b.

Miki Virtasella on hakemusasiakirjojen ja haastattelun perusteella selkeä kutsumus papin työhön. Hän on sitoutunut kirkon perustehtävään. Hänellä on kokemusta seurakunnassa nuorisotyöstä ja myös hänen aiempi työkokemuksensa tukee hyvin ihmisten kohtaamista papin työssä. Miki Virtanen kokee rippikoulutyön hyvin antoisana ja toi sen esiin haastattelussa ja hakemuksessaan.

Lauri Ailalla on hakemusasiakirjojen ja haastattelun perusteella vahva kutsumus papin työhön, jossa hän saa omat lahjat käyttöönsä. Hänellä on kokemusta erilaisissa seurakunnissa toimimisessa. Hän on vahvasti sitoutunut kirkon perustehtävään ja kristilliseen uskoon. Lauri Ailalla on teologista asiantuntijuutta. Lisäksi hänellä on kokemusta järjestötoiminnasta ja nuorten parissa tehtävästä työstä seurakunnassa sekä nuorten aikuisten toiminnan organisoimisesta.

Heta Kalliorannalla on hakemusasiakirjojen ja haastattelun perusteella vahvaa kutsumusta papin työhön seurakunnassa. Hänellä on aiempaa työkokemusta opettajana, jota voi käyttää hyödyksi myös rippikoulutyössä. Hän tuo esiin oman osaamisensa ihmisten kohtaamisessa. Heta Kallioranta on kansainvälisesti orientoitunut ja hänellä on kypsä tapa tuoda ilmi omia ajatuksiaan pappeudesta ja kirkon elämästä. Hän on sitoutunut kirkon perustehtävään.

**

Lauri Aila ilmoitti 1.2.2024 sähköpostilla saaneensa vokaatiokutsun toisesta seurakunnasta ja jättäytyi pois hakuprosessista. Hänen osaltaan varalla on Heta Kallioranta.

Miki Virtanen ilmoitti 5.2.2024 puhelinsoitolla saaneensa kutsun vokaatioon ja ottavansa vastaan paikan Kannelmäen seurakunnasta. Varalla on vielä Heta Kallioranta.

Heta Kallioranta ilmoitti 5.2.2024 saaneensa jo vokaatiokutsun toisesta seurakunnasta ja ei ota vastaan kutsua Järvenpään seurakuntaan.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää palauttaa asian valmisteluun.

Kn 29 § päätös:

Kirkkoneuvosto päätti palauttaa asian valmisteluun.

***

Kn § 51

Koska tuomiokapituli edellytti vokaatiopyyntöjen saapumista 28.2.2024 mennessä, sovittiin kapitulin kanssa seuraava menettelytapa:

Tuomiokapituli tarvitsee vokaatiopyynnön rekrytointityöryhmältä 28.2.2024 mennessä, koska kapitulin haastattelut pappiskandidaateille ovat heti maaliskuun alussa. Vokaatiopyyntö viedään viralliseen käsittelyyn maaliskuun alun kirkkoneuvoston kokoukseen. Jos vokaatiopyyntö muuttuu haastattelutyöryhmän esityksestä, tarkoittaa se sitä, että vokaatiopyyntö raukeaa asianosaisen kohdalla.

Aiemman yhden sijaan nyt kahdelle esitettävä pyyntö johtuu siitä, että kesän osalta pappistilanne on muuttunut. Seurakuntapastori Anu Sorjonen on anonut virkavapaata 31.8.2024 asti jatkaakseen Utsjoen vt. kirkkoherrana. Ma. seurakuntapastori Juha Lavapuro on puolestaan saanut 1.5.2024 alkaen vakituisen seurakuntapastorin viran Länsi-Porin seurakunnasta.

Vokaatiopyyntöä varten haastateltavat valittiin tuomiokapitulin listalla olevista vokaatiota etsivistä teologeista yhteistyössä tuomiokapitulin notaarin kanssa.

Haastatteluun kutsuttavien valinnassa kriteereinä olivat yleisen pappisvirkaan soveltuvuuden lisäksi valmius rippikoulutyöhön (3–4 leiriä kesällä 2024 kahdelle papille).

Haastateltaviksi kutsuttiin:

Olli Teppinen

Anni Roiha

Jessiina Nurmela

Henri Jalonen

Haastatteluun kutsuttujen hakemukset löytyvät pappisvihkimystä hakevien ilmoittautumislomakkeiden koosteesta, joka on liitteenä nro 51a. Hakemukset ja liitteet, sisältäen julkisuuslain 6:24 §:n tarkoittamia salassa pidettäviä henkilöön liittyviä asioita, eivät ole julkisia asiakirjoja. Oheiset asiakirjaliitteet lähetetään kokoukseen osallistujille turvasähköpostilla.

Haastatteluryhmä haastatteli hakijat ja päätyi yksimielisesti esittämään, että kirkkoneuvosto päättää pyytää vokaatiota Järvenpään seurakunnan ma. seurakuntapastoriksi virkaa perustamatta 26.5.-30.11.2024 Olli Teppiselle ja Jessiina Nurmelalle. Heidät kutsutaan esittäytymään kirkkoneuvoston kokoukseen tiistaina 5.3. Haastattelutyöryhmän muistio on liitteenä nro 51b.

Olli Teppisellä on hakemusasiakirjojen ja haastattelun perusteella vahva kutsumus papin työhön, jossa hän saa omat lahjansa käyttöön. Hän on sitoutunut kirkon perustehtävään. Hänellä on vahvaa kokemusta monilla rippileireillä toimimisesta eri seurakunnissa. Olli Teppisellä on vahvuutena myös opettajan pedagogiset opinnot, joista on hyötyä papin työssä, erityisesti rippikouluissa.

Jessiina Nurmelalla on hakemusasiakirjojen ja haastattelun perusteella selkeä kutsumus papin työhön. Hän on sitoutunut kirkon perustehtävään ja kristilliseen uskoon. Hänellä on monipuolisesti kokemusta seurakuntatyöstä, myös nuorisotyöstä ja rippileireistä. Jessiina Nurmelan aiempi työkokemus tukee hyvin seurakuntatyötä ja myös ihmisten kohtaamista papin työssä. Hän opiskelee toista yliopistotutkintoa oikeustieteissä, josta on hyötyä papin työssä, etenkin hallinnollisissa tehtävissä.

Anni Roihalla on haastattelun perusteella vahvaa kutsumusta papin työhön seurakunnassa. Hänen aiempi työkokemuksensa on vahvaa seurakuntatyössä mm. palvelupäällikkönä ja koordinaattorina matkailijapalveluissa. Hän on sitoutunut kirkon perustehtävään ja hän näkee pappeudessa tärkeänä ihmisläheisyyden ja ihmisten kohtaamisen. Anni Roihalla on vahvuutena mm. johtamiseen liittyvät kirkon koulutukset, joita hän suorittanut.

Olli Teppinen ja Jessiina Nurmela esittäytyvät kirkkoneuvoston kokouksessa. Henkilöstöstrategiatyöryhmän puheenjohtaja Jouko Porkka kutsutaan tämän pykälän osalta kirkkoneuvoston kokoukseen.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; kirkkoherra

**

Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää

1) pyytää vokaatiota Järvenpään seurakunnan ma. seurakuntapastoreiksi virkaa perustamatta 26.5.-30.11.2024 Olli Teppiselle ja Jessiina Nurmelalla. Varalle molempien osalta esitetään Anni Roihaa.

2) Perehdyttäjänä toimii kappalainen Aino Luhtasela.

Kn 51 § Päätös:

Päätettiin kohdat 1-2 esityksen mukaisesti.

52 §  MÄÄRÄAIKAISEN TEHTÄVÄN VAATIVUUSLUOKAN ALENTAMISEN VAIKUTUS PALKKAUKSEEN MÄÄRÄAIKANA           

Palkkatyöryhmä on käsitellyt kokouksessaan 5.3.2024 määräaikaisten tehtävänkuvausten vaikutuksia tilanteissa, joissa henkilö palaa esimerkiksi sairauslomalta tai muuten määräaikaisesti aikaisempaa vaativuusluokkaa alempaan tehtävään.

Esimerkki:

Henkilö A palaa sairauslomalta kevennetyllä tehtävänkuvauksella 6 kuukauden ajaksi, jonka aikana keskustellaan ja arvioidaan henkilön A pysyvä tehtävänkuva, joka astuu voimaan 6 kuukauden päätyttyä. Tässä tapauksessa vaihtoehtona olisi pitää palkkaus ennallaan määräajan ja tehdä ratkaisu pysyvästä tehtävänkuvauksesta 6 kuukauden aikana tai aloittaa YT-menettely jo määräaikaisen tehtävänkuvauksen osalta välittömästi.

Tuomiokapitulin juristin lausunto KirVesTes 23§ viitaten:

”KirVESTES 23 §:n 3 mom. sanamuodon mukaan: jos tehtävää muutetaan työnantajan toimesta niin, että sen vaativuus alentuu olennaisesti ja pysyvästi, tämä otetaan huomioon peruspalkassa viranhaltijaan/työntekijään sovellettavaa irtisanomisaikaa noudattaen.

Jos henkilö A palaa esimerkiksi sairauslomalta määräajaksi kevennettyyn tehtävänkuvaukseen, muutos ei ole pysyvä, vaan tilapäinen. Mielestäni yllä olevaa määräystä on tulkittava siten, että tehtävän vaativuuden tilapäistä alentumista ei oteta huomioon peruspalkassa (erikseen on todettu, että oikeus aikaisempaa korkeampaan peruspalkkaan on muutoksen todentamista seuraavan kuukauden alusta).”

Yllä mainitulla perusteella Järvenpään seurakunnassa tulisi ottaa käyttöön käytäntö, jonka mukaan tehtävänkuvauksen ollessa määräaikainen ja tehtävän vaativuutta laskeva, palkka ei laske määräaikana. Pysyvä tehtävänkuvauksen muutos on kuitenkin aloitettava viipymättä.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:  

Kirkkoneuvosto päättää, että määräaikainen tehtävänkuvauksen muutos alempaan vaativuusluokkaan ei aiheuta muutosta palkkaukseen määräaikana. Muutos astuu voimaan vasta pysyvän tehtävänkuvauksen muutoksen yhteydessä irtisanomisajan jälkeen. Määräaikainen tehtävänkuvaus voidaan tehdä enintään 6 kuukauden ajaksi esimerkiksi sairausloman jälkeiselle ajalle.

Kn 52 § Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

 53 §  TEHTÄVÄKOHTAISTEN PALKANOSIEN TARKISTUSESITYKSET

Palkkatyöryhmälle on tullut käsittelyyn esityksiä tehtävien muutoksiin, Palkkatyöryhmä on tehnyt esityksen tehtävien muutoksiin liittyvistä tehtävänkuvien tarkistuksista sekä niihin liittyvistä peruspalkkojen muutoksista. Palkkatyöryhmän muistio 22.2.2024 on liitteenä 53a),

Käsittelyssä ovat olleet tehtävänkuvauslomakkeista seuraavat: Diakonian määräaikaisen viranhaltijan ma. tehtävänkuvauslomake on liitteenä 53b, diakonian vs. johtavan viranhaltijan ma. tehtävänkuvauslomake liitteenä 53c, nuorisotyönohjaajan ma. tehtävänkuvauslomake on liitteenä 53d, varhaiskasvatustyön ohjaajan tehtävänkuvauslomake liitteenä 53e ja palkka- ja IT-sihteerin sihteerin tehtävänkuvauslomake liitteenä 53f.

Perustelut esitettäviin muutoksiin löytyvät palkkatyöryhmän muistiosta.

**

Valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra, talousjohtaja

**

Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä:

1.  Diakonian määräaikaisen viranhaltijan Pia Valosen ma. tehtävänkuvauslomakkeen liitteen 53b mukaisena ajalle 1.1.2024 – 30.4.2024 ja peruspalkaksi (1.2.2024 tason mukaan) 3116,22 € / kk (sis.Järvenpää-lisän)

2.    Diakonian vs. johtavan viranhaltijan Katariina Auteron ma. tehtävänkuvauslomakkeen liitteen 53c mukaisena ajalle 1.1.2024 – 30.4.2024 ja peruspalkaksi (1.2.2024 tason mukaan) 3644,54 €/kk (sis.Järvenpää-lisän)

3.     Nuorisotyönohjaaja Johannes Joenpellon ma. tehtävänkuvauslomake liitteen 53d mukaisena ajalle 1.2.2024 – 31.8.2024 ja peruspalkaksi 2923,20 € / kk (sis.Järvenpää-lisän)

4.      Varhaiskasvatustyön ohjaaja Jasmin Anttilan tehtävänkuvaus 1.4.2024 alkaen liitteen 53e mukaisena ja peruspalkaksi 2890,90 € / kk (sis.Järvenpää-lisän)

5. Palkka- ja IT-sihteeri Marja-Leena Rillan tehtävänkuvaus 10.1.2024 alkaen liitteen 53f mukaisena ja peruspalkaksi 3810,29 € / kk (sis. Järvenpää -lisän)

Kn 53 § Päätös:      

Päätettiin esityksen mukaisesti kohdat 1, 2, 4 ja 5. Palautetaan valmisteluun kohta 3.

54 §  VS. DIAKONIAN VIRANHALTIJA NITA AHJONPALON SIVUTOIMILUPA-ANOMUS

Vs. diakonian viranhaltija Nita Ahjonpalo on osoittanut 21.2.2024 Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvostolle sivutoimilupahakemuksen. Lähiesihenkilö Katariina Autero puoltaa Jutilan anomaa sivutoimilupaa.

” Nita Ahjonpalo (diakoniatyöntekijä vs) hakee sivutoimilupaa kahdeksi vuodeksi sote -alan keikkatöitä varten. Arvioitu työmäärä 3-5krt/6kk pääasiassa viikonloppuisin.” 

Diakonian esihenkilö puoltaa päätöstä ja katsoo, että sivutoimesta ei ole haittaa päätoimen hoitamiselle.

Sivutoimiluvasta säädetään Laissa evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijasta 4:27 §.

27 §

Sivutoimi ja kilpaileva toiminta

Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, josta viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista. Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Sivutoimilupa vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole kiinteää työaikaa. Päätösvallasta myöntää sivutoimilupa seurakunnan papin viran ja lehtorin viran haltijalle säädetään kirkkolaissa.

Sivutoimilupa voidaan myöntää määräajaksi tai muutoin rajoitettuna. Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muuten haitata tehtävän asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa. Viranhaltija ei saa virkasuhteen kestäessä ryhtyä kilpailevan toiminnan valmistelemiseksi sellaisiin toimenpiteisiin, joita ei voida pitää hyväksyttävinä.

Muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta sivutoimesta viranhaltijan on tehtävä ilmoitus työnantajalle.

Työnantaja voi 2 momentissa tarkoitetuilla perusteilla ja varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi:

1) kieltää muun kuin 1 momentissa tarkoitetun sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen;

2) peruuttaa sivutoimiluvan.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää myöntää Nita Ahjonpalolle sivutoimiluvan ajalle 1.1.2024 – 31.12.2025

Kn 54 § Päätös:     

Päätettiin esityksen mukaisesti.

55 § VS. DIAKONIAN VIRANHALTIJA MIKAEL JUTILAN SIVUTOIMILUPA-ANOMUS

Vs. diakonian viranhaltija Mikael Jutila on osoittanut 21.2.2024 Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvostolle sivutoimilupahakemuksen. Lähiesihenkilö Katariina Autero puoltaa Jutilan anomaa sivutoimilupaa.

” Mikael Jutila anoo sivutoimilupaa 15.3.2024 alkaen kahdeksi vuodeksi.

    Tarkoitus tehdä lastensuojelutyön tuntisijaisuuksia 2–3 krt/kk. Keikkatyö toteutuisi

    viikonloppuisin, jolloin ne eivät vaikuta omaan työntekoon seurakuntatyössä.”

 Diakonian esihenkilö puoltaa päätöstä ja katsoo, että sivutoimesta ei ole haittaa päätoimen hoitamiselle.

Sivutoimiluvasta säädetään Laissa evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijasta 4:27 §.

27 §

Sivutoimi ja kilpaileva toiminta

Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, josta viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista. Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Sivutoimilupa vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole kiinteää työaikaa. Päätösvallasta myöntää sivutoimilupa seurakunnan papin viran ja lehtorin viran haltijalle säädetään kirkkolaissa.

Sivutoimilupa voidaan myöntää määräajaksi tai muutoin rajoitettuna. Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muuten haitata tehtävän asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa. Viranhaltija ei saa virkasuhteen kestäessä ryhtyä kilpailevan toiminnan valmistelemiseksi sellaisiin toimenpiteisiin, joita ei voida pitää hyväksyttävinä.

Muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta sivutoimesta viranhaltijan on tehtävä ilmoitus työnantajalle.

Työnantaja voi 2 momentissa tarkoitetuilla perusteilla ja varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi:

1) kieltää muun kuin 1 momentissa tarkoitetun sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen;

2) peruuttaa sivutoimiluvan.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää myöntää Mikael Jutilalle sivutoimiluvan ajalle 1.1.2024 – 31.12.2025

Kn 55 § Päätös:     

Päätettiin esityksen mukaisesti.

56 § KIRKKOVALTUUSTON 13.2.2024 PÄÄTÖKSIEN TARKISTAMINEN JA TOIMEENPANO

Pj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston 13.2.2024 tekemät päätökset ovat syntyneet Kirkkolain (KL 3:11) tarkoittamassa laillisessa järjestyksessä, eivätkä mene toimivaltaa ulommaksi tai muutoin ole lain tai asetuksen vastaisia ja hyväksyy seuraavat päätösten toimeenpanot:

1 § Kokouksen avaus

                      2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

                      3 § Työjärjestyksen hyväksyminen

                                           Merkitään tiedoksi

4 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

                      5 § Ääntenlaskijoiden valinnat

                      6 § Eron myöntäminen Pekka Packalénille seurakunnan luottamustoimista

                                           Pekka Packalén, Pentti Marttila, Sakari Tuomisto, Juljk:n sihteeri

                      7 § Jokelan Kartanon alueen omakotitonttien hinnoittelu

                                           Talousjohtaja

                      8 § (Korjaus) tilintarkastusyhteisön valinta valtuustokaudelle 2023–2026

                                           Talousjohtaja, BDO Audiator

                      9 § Tiedoksi  

10 § Iltakoulu henkilöstöstrategiasta

                                           Minna Kotajärvi, Merkitään tiedoksi

                      11 § Valitusosoitus

 12 § Kokouksen päätös

**

Esityksen valmistelija; hallintosihteeri

**

Kn 56 § Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

  57 §  TIEDOKSI                                          

 1. YLEISKIRJEET

https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet/

 1. JÄSENTILASTOT 1/2024                                                                       liite 57–2

 2. NOTAARIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖS DESP/37/01.01.03/2024     liite 57–3

 3. SEURAKUNTAPASTORI MA. JUHA LAVAPURON IRTISANOUTUMISILMOITUS ESPOON TUOMIOKAPITULILLE

”Irtisanoudun Järvenpään seurakunnan seurakuntapastorin määräaikaisesta virasta 1.5.2024 alkaen saamani Länsi-Porin seurakunnan seurakuntapastorin viran vuoksi. Viimeinen palveluksessa olopäivä on 30.4.2024.”

 1. SAIRAALASIELUNHOIDON VUOSITTAINEN KATSELMUS MÄNTSÄLÄN SRK: SSA 11.3.2024 KLO 18–20  liite 57–5

 2. UUDENMAAN KEHITYSVAMMAISTYÖN PAPPIEN TOIMINTAKERTOMUS 2023 liite 57–6

 3. KIRKON KESKUSTELUAVUN TOIMIKUNNAN MUISTIO 1/2024            liite 57–7

 4. TOIMIELIMIEN PÖYTÄKIRJAT 

Diakoniajohtokunta 31.1.2024

Diakonian ja kirpputorityön perustoimintokuvaukset – Diakonian toimintakertomus 2023 – Esityslistojen lähetysaikataulu – Diakonia-avustusvarojen myöntäminen – Tiedoksi- Muut mahdolliset asiat

Kasvatusjohtokunta 31.1.2024

Kasvatuksen toimintakertomukset vuodelta 2023 ja perustoimintokuvausten päivittäminen – Muut mahdolliset asiat - Tiedoksi

Julistusjohtokunta 7.2.2024

Julistusjohtokunnan alaisten työalojen toimintakertomukset 2023 – Seurakunnan virallinen edustaja Suomen Pipliaseuran vuosikokoukseen – Seurakunnan viralliset edustajat (3 kpl) Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen – Julistusjohtokunnan toiminnan arviointi – Järvenpään seurakunnan hallintosääntö ja Lähetystyön johtosääntö – Muut esille tulevat asiat – Tiedoksi

** 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra, talousjohtaja

**

Pj:n esitys:             

Merkitään tiedoksi.                                  

Kn 57 § Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

 58 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

 1. Henry Bergin eläkkeelle jääminen, juhla ke 22.5. seurakuntatalon juhlasalissa.

 2. Piispanmessuun 28.4. tulee kyselynä tehtäviä tarjolle kirkkoherralta sähköpostin kautta luottamushenkilöille.

 3. Todettiin, että Keskiuusimaa, jossa on ollut seurakuntaliite, suurjakeluna ei ole toteutunut ainakaan tammikuussa.

 4. Jukka Virkin tuomat huomiot turvallisuudesta kirkonmäellä ja sen tärkeydestä. Kirkon hätäpoistumisteistä ja niiden esteettömyydestä on huolehdittava. Seurakuntatalon ja kirkon tilaisuuksissa täytyy olla turvallisuus taattuna. Voisiko turvallisuuskysymykset ottaa esille laajemmin? Kenellä on vastuu turvallisuudesta? Voisiko messuryhmäläisiä kouluttaa turvallisuus kysymyksissä? Kirkon tilaisuuksissa turvallisuusvastaava on seurakuntamestari, jonka on oltava läsnä tilaisuuksissa.

 5. Nuorisotyötä koskien nostettiin esille toive siitä, että viimeistään ensi kesän leirejä varten tulee tarjota leirityötä tekeville Vedestä pelastus -koulutukset.

 6. Talousjohtaja toi esiin Ulla Anttosen ja hänen perheensä toiveen heidän halussaan olevaan hautauspaikkaan liittyen. Hautakiven viereen halutaan asettaa muistomerkiksi lentokoneen potpurin lapa, joka kertoo vainajan ilmailuharrastuneisuudesta. Kirkkoneuvostolta ja seurakunnalta pyydetään lausuntoa pyyntöön. Talousjohtaja vie viestin eteenpäin perheelle ja että muistomerkin pystyttämistä puolletaan.

Kn 58 § Päätös:     

Muut asiat käsiteltiin.

 59 §   SALASSA PIDETTÄVÄ, JULKL 6:23 

 Kn 59 § Päätös:               

Päätettiin kohdat 1-2 esityksen mukaisesti.

60 § OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Kn 60 §        Liitetään pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 10:23)

61 §  KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kn 61 §        Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.11.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS                                   60 §                                        

Järvenpään seurakunta

Kirkkoneuvosto

05.03.2024   60 §   

1 MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (652/2023) 12 luvun 4 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai muusta ratkaisusta, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.

Pöytäkirjan pykälät: § 42–51, 56–58, 60–61

Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 12 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pöytäkirjan pykälät: §§ 54, 55, 59

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot

1. Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta lain evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijasta (viranhaltijalaki) 73 §:n mukaan viranomaisen päätökseen evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa eikä saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Mitä tässä momentissa säädetään, sovelletaan vain viranhaltijaan, joka on jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa, tai sen alayhdistyksessä.

2. Muutosta ei saa erikseen hakea oikaisuvaatimuksella tai kirkollisvalituksella päätökseen, joka koskee viranhaltijalain 62 §:n 4 momentissa tarkoitettua väliaikaista virantoimituksesta pidättämistä.

3. Seurakunnan jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta kirkkolain 12 luvun 5 §:n 1 momentin mukaan kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston päätöksestä, jos se koskee toiseen henkilöön kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta.

4. Valittamalla ei saa hakea muutosta oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6

§:n 2 momentin mukaan päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa. Valittamalla ei myöskään saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista.

5. Muun lainsäädännön mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: §§ 52, 53

Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot

 Hankintaa koskevista päätöksistä ei kirkkolain 12 luvun 8 §:n 2 momentin nojalla saa tehdä

kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden

toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, jos hankinnan arvo ylittää

hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon. Kansalliset kynnysarvot ilman arvonlisäveroa

laskettuna ovat:

– 60 000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut);

– 150 000 € (rakennusurakat);

– 400 000 € (hankintalain liitteen E 1–4 kohdassa tarkoitetut sosiaali- ja terveyspalvelut);

– 300 000 € (hankintalain liitteen E 5–15 kohdassa tarkoitetut muut erityiset palvelut) ja

– 500 000 € (käyttöoikeussopimukset).

Pöytäkirjan pykälät:

2 OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:

Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvosto

Käyntiosoite: Kirkkotie 1

Postiosoite: Kirkkotie 1

Sähköposti: jarvenpaan.seurakunta@evl.fi

 

Pöytäkirjan pykälät: §

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:

– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi

– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä

– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan

– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

 

3  VALITUSOSOITUS

Kirkollis- ja hallintovalitukset

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella:

Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Helsingin hallinto-oikeus

Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1, 00580 HELSINKI

Postiosoite: Sörnäistenkatu 1, 00580 HELSINKI

Telekopio:

Sähköposti: helsinki.hao(at)oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

Valitusaika

 

30 päivää

 

30 päivää