JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA                                                                    

PÖYTÄKIRJA 5/2024

Kirkkoneuvosto                                                                  

AIKA: Tiistai 26.3.2024 klo 18.00

PAIKKA: Kirkonkulman Sali, 2. krs, Kirkkotie 2

76 §               KOKOUKSEN AVAUS 

77 §               LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

78 §               PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

79 §               TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

80 § (liite)     SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 2023

81 § (liite)     VAHVISTUSILMOITUSKIRJE JA LIITE TILINTARKASTAJALLE

82 § (liite)     HENKILÖSTÖKERTOMUS 2023  

83 § (liite)     PERUSTOIMINTOKUVAUS / KIINTEISTÖTOIMI

84 § (liite)     PERUSTOIMINTOKUVAUS / HAUTAUSTOIMI

85 § (liite)     PERUSTOIMINTOKUVAUS /TALOUSTOIMISTO

86 §              TERO VISTILÄN ALOITE JUMALANPALVELUSTEN LÄHETTÄMISEEN STRIIMAAMISEN KAUTTA YOUTUBEEN 

87 §              HENKILÖSTÖSTRATEGIATYÖRYHMÄN TYÖSKENTELYN LISÄAIKA

88 §               KIRKON KESKUSTELUAVUN KOORDINAATTORIN VIRKAMATKA-ANOMUS 

89 §               TALOUSJOHTAJA KARI J HIETALAN VIRKAURAN ERITYINEN HUOMIOIMINEN

90 § (liite)     SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN TÄYTTÖ

91 § (liite)     TIEDOKSI                     

92 §               YLITYSOIKEUDET TALOUSARVIOON 2023

93 § (liite)     TALOUSTOIMISTON TALOUSASIANTUNTIJAN VIRANTÄYTTÖ  

94 § (liite)     SAUNAKALLION OSTOSKESKUS OY:N OSAKKEIDEN MYYNTI JÄRVENPÄÄN KAUPUNGILLE

95 §               MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT               

96 §               OIKAISUVAATIMUSOHJEET                   

97 §               KOKOUKSEN PÄÄTÖS                      

Aino Luhtasela

vs. kirkkoherra

Jäsenet                               Kekäläinen    Arvi                                    

                                           Koivisto        Mikael                      paikalla varajäsen Terttu Sihvola-Rauttu

                                           Koivisto        Vesa, pj.                     

                                           Koskinen      Jonna 

                                           Kosonen       Marja

                                           Kuusisto       Tuija

                                           Lappalainen  Esko

                                            Karenius       Nea

                                           Luuk             Pekka, vpj.

                                           Noso             Marja                                 

                                           Oksanen        Kaija

Muut osallistujat             

Henry Berg, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Olli Honkanen, vs. talousjohtaja, esittelijä

Maria Puotiniemi, sihteeri

Aino Luhtasela, vs. kirkkoherra, puheenjohtaja

Jukka Virkki, kirkkovaltuuston vpj.

Jouko Porkka, henkilöstöstrategiatyöryhmän pj. (paikalla § 90 käsittelyn ajan)

Pöytäkirjan nähtävänä nähtävänä   

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä seurakunnan kotisivuilla:

 www.jarvenpaanseurakunta.fi 27.3.2024–22.4.2024

76 § KOKOUKSEN AVAUS                               

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00.

Alkuhartauden piti Pekka Luuk. Laulettiin virsi 338.

77 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS                     

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 10:15).

Esityslista on toimitettu jakeluna ja sähköpostilla 22.3.2024

Pj:n esitys:              Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kn 77 § Päätös:    Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.             

78 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Pj:n esitys:           

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Kaija Oksanen ja Arvi Kekäläinen

Kn 78 § Päätös:    Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin vuorojärjestelmän mukaisesti Kaija Oksanen ja Arvi Kekäläinen.

79 §  TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Pj:n esitys:      

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi                   

Kn 79 § Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. § 90 käsitellään kokouksen alussa, paikalla henkilöstöstrategiatyöryhmän pj Jouko Porkka.

80 § SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 2023

Seurakuntien toiminnan ja talouden suunnittelu, laskentatoimi sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinta perustuvat kirkkolakiin, kirkkojärjestykseen sekä soveltuvin osin kirjanpitolakiin ja -asetukseen. Taloutta koskevat säännökset löytyvät kirkkolain (652/2023) ja kirkkojärjestyksen (657/2023) 6 luvusta. Kirjanpitolain (1304/2004) 3: 1 § mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka sisältää mm: taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Työ- ja elinkeinoministeriön alainen Kirjanpitolautakunta määrittelee yleisohjeillaan ja lausunnoillaan hyvän kirjanpitotavan Suomessa.

Kirkkohallituksen valitsema seurakuntien kirjanpitoasioiden neuvottelukunta valmistelee seurakuntien tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman kaavat, kirjanpidon tililuettelon, kirjausohjeen sekä muut määräykset ja ohjeet seurakuntien laskentatointa ja taloushallintoa varten.

Kirkkojärjestyksen (KJ) 6:5 §:n mukaisesti talousarviovuodelta (tilikausi) on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Kirkkojärjestyksen (KJ) 6:6 §:n mukaisesti toimintakertomuksessa tulee esittää selvitys hallinnosta, toiminnasta, taloudesta, sisäisestä valvonnasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta;

annettava tietoja sellaisista toimintaan, talouteen ja henkilöstöön liittyvistä olennaisista asioista, joista ei tehdä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa; annettava luettelo tehdyistä aloitteista ja toimenpiteistä niiden johdosta; tehtävä selkoa talouden tasapainon toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan toiminta- ja taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi, jos taseessa on kattamatonta alijäämää. Seurakunnan tehtäväalojen toimintakertomukset 2023 käydään läpi useassa erässä. Tässä kokouksessa käsittelyssä ovat esillä liitteessä nro 50 asiakokonaisuuksista diakonian työalan ja julistuksen työalan toimintakertomukset.

Paikalla esittelemässä ja kysymyksiin vastaamassa ovat Aino Luhtasela, Mikko Haapaniemi, Katariina Autero.

--

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot; talousjohtaja, kirkkoherra

--  

Pj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto

 1. kuulee selonteon vuoden 2023 diakonian ja julistuksen työalojen toiminnasta
 2. kirjaa lisäselvityksiä tai muutoksia vaativat kohdat
  1. Jumalanpalveluselämä: tavoitteissa olisi hyvä käyttää diakoniatyöntekijä -ilmausta.
  2. Aikuistyö: Mika Aaltolan vierailun ja keskusteluillan kävijämäärä ei näy tunnusluvuissa.
  3. Yhteiskuntatyö: ympäristödiplomiin liittyen voisi kirjata enemmän kuvausta tavoitteen toteutumista.
  4. Diakonia: vuoden 2023 lopulta alkanut hävikkiruokajakelun uudelleen järjestäminen yhteistyössä kaupungin ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa voisi kirjata ensimmäisen tavoitteen toteutumiseen.

Kn 50 § Päätös:     

Päätettiin esityksen mukaisesti.

****

Kn § 66

Seurakunnan tehtäväalojen toimintakertomukset 2023 käydään läpi useassa erässä. Tässä kokouksessa käsittelyssä ovat esillä liitteessä nro 66 asiakokonaisuuksista kasvatuksen, hallinnon, talouden, kirkkoherranviraston, hautausmaan sekä kiinteistön työalojen toimintakertomukset.

Paikalla esittelemässä ja kysymyksiin vastaamassa on kasvatuksen työalajohtaja (varhaiskasvatus) Iia Palmgren.

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot; talousjohtaja, kirkkoherra

--  

Pj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto

 1. kuulee selonteon vuoden 2023 kasvatuksen, hallinnon, talouden, kirkkoherranviraston, hautausmaan sekä kiinteistön työalojen toimintakertomuksista.
 1. kirjaa lisäselvityksiä tai muutoksia vaativat kohdat

 

  1. Varhaiskasvatus: Tunnuslukujen yhteyteen voisi lisätä kirjalliset selitykset, mitä luvut tarkoittavat.
  2. Rippikoulutyö: Tunnuslukujen yhteyteen selityksiin voisi lisätä tiedon, kuinka moni rippikoululaisista on käynyt Järvenpään seurakunnan rippileirin ja kuinka moni on käynyt muualla rippikoulun käyviä
  3. Työpaikkaruokailu (oma): Tavoitteiden kohtaan 2 voisi tarkentaa, että kyseessä on kasvisruokapäivistä, ei kasvisvaihtoehdoista.
  4. Hallinto:
   1. Seurakunnan edustus toimielimissä: Yhdessä katettu yhteistyöverkoston ohjausryhmää ei ole enää, Hyvinkään seurakunnan sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunnassa 2023–2026 jäsenet täytyy tarkistaa (Tero Vistilä on varsinainen jäsen)
   2. Mirja Vakkurin läsnäolot kirkkoneuvoston kokouksissa: on ollut kolme kertaa Tuija Kuusiston varajäsenenä paikalla.
   3. Julistusjohtokunnan varajäsenten läsnäolot puuttuvat
   4. Tarkistetaan kiinteistöjohtokunnan jäsenet ja varajäsenet
   5. Kasvatusjohtokunnan kirkkoneuvoston varaedustajan on Tuija Kuusisto, varsinainen edustaja Pekka Luuk à korjaus kasvatusjohtokunnan toimintakertomukseen.

Kn 66 § Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

****

Kn § 80 Työmuotojen valmistelemat ja johtokuntien alaisten työmuotojen osalta johtokuntien käsittelemät toimintakertomukset yhdessä toimistopäällikön kokoaman tilinpäätöksen kanssa on koottu kirkkohallituksen mallin mukaiseksi tilinpäätöskirjaksi 2023, joka on liitteenä nro 80. Työalojen vastaavista johtava diakonian viranhaltija on mukana kokouksessa.

**

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot; talousjohtaja, kirkkoherra

** 

Pj:n/Tj:n esitys:    

Kirkkoneuvosto päättää:

1) käydä läpi tilinpäätöksen muutoksia ja lisäselvityksiä vaatineet kohdat,

2) hyväksyä ja allekirjoittaa seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2023, joka sisältää myös toimintakertomuksen ja liiteaineiston sekä hautainhoitorahaston tilinpäätöksen.

3) jättää vuoden 2023 tilinpäätösmateriaalin tilintarkastajien tarkastettavaksi.

Kn 80 § Päätös:               

Tilinpäätöksestä keskusteltiin.

Korjataan teknisesti tilinpäätösmateriaalista kohta Rahoituslaskelman tunnusluvut, josta poistetaan vanhat tiedot (s. 42), Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit-taulukosta korjataan punainen ruutu vihreäksi (s. 11) ja Diakonia 101 241 0000, tavoitteiden toteutuminen-osiossa Yhdessä katettu-toimintaa koskeva osio (s. 85) muutetaan muotoon: ”ViaDia Keski-Uusimaa ry:n toiminta päättyi vuoden lopulla. Se on hallinnoinut Yhdessä katettu -yhteistyöverkoston ruokaterminaalin toimintaa. Toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi käynnistettiin neuvottelut ja toimenpiteet Järvenpään kaupungin kanssa. Järvenpään seurakunta sitoutui koordinoimaan ruokaterminaalin siirtymävaihetta.”

Päätettiin esityksen mukaan kohdat 1-3.

81 § VAHVISTUSILMOITUSKIRJE JA LIITE TILINTARKASTAJALLE

Vastuunalainen tilintarkastajamme Vesa Keso on lähettänyt liitteenä nro 81 olevan tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:n käyttämän johdon vahvistusilmoituskirjeen vuodelta 2023 kirkkoneuvostossa käsiteltäväksi ja sen jälkeen allekirjoitettavaksi. Liitteenä oleva kirje on tarkoitettu käytettäväksi, jos johdon tiedossa ei ole väärinkäytöksiä.

Vahvistuskirjeellä vahvistetaan tilintarkastukseen liittyen, että parhaan tietomme ja käsityksemme mukaan tilinpäätökseen 2023 liittyvät asiat ovat tilinpäätöstä koskevien säädösten ja ohjeiden mukaisesti ja taloudenhoitoomme ei liity väärinkäytöksi sekä, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan seurakunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta olennaisuusperiaatteen mukaisesti ja on tehty tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti.

**  

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja 

** 

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen nro 81 mukaisen vahvistuskirjeen tilintarkastajalle. 

Kn 81 § Päätös:     

Päätettiin esityksen mukaan.

82 § HENKILÖSTÖKERTOMUS 2023

Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt 7.10.2021 ohjeen seurakuntatalouden tilinpäätöksen laatimiseksi. Tilinpäätösohjeen sivulla 15 suositellaan, että ainakin ne seurakuntataloudet, joissa on yli 20 työntekijää, laatisivat vuosittain erillisen tilinpäätöksen yhteydessä esitettävän henkilöstökertomuksen. Tilinpäätösmallissa taas on minimitiedot, jotka henkilöstöstä tulee antaa.

Henkilöstökertomus 2023 on liitteenä nro 82.

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

--  

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy henkilöstökertomuksen 2023.

Kn 82 § Päätös:     

Sairaspoissaoloista laaditaan jatkossa tarkempi erittely, josta näkyy pitkien sairauslomien osuus sekä erittely sairausryhmittäin. Erittelyn myötä voidaan paremmin arvioida, missä määrin poissaoloihin on mahdollista vaikuttaa työskentelyolosuhteita muuttamalla.

Päätettiin esityksen mukaan.

83 § PERUSTOIMINTOKUVAUS / KIINTEISTÖTOIMI

Kiinteistötoimen perustoimintokuvaus on päivitetty vastaamaan tämän hetken tilannetta.

Liitteenä nro 83 on päivitetty kiinteistötoimen perustoimintokuvaus.

** 

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: ylläpitopäällikkö ja talousjohtaja

**

Tj:n esitys:           

Kirkkoneuvosto hyväksyy kiinteistötoimen päivitetyn perustoimintokuvauksen liitteen nro 83 mukaisesti.

Kn 83 § Päätös:     

Perustoimintokuvauksesta poistetaan kirkkokontti, koska tilasta on luovuttu.

Päätettiin esityksen mukaan.

84 § PERUSTOIMINTOKUVAUS / HAUTAUSTOIMI

Hautaustoimen perustoimintokuvaus on päivitetty vastaamaan tämän hetken tilannetta.

Liitteenä nro 84 on päivitetty hautaustoimen perustoimintokuvaus.

** 

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: seurakuntapuutarhuri ja talousjohtaja

**

Tj:n esitys:           

Kirkkoneuvosto hyväksyy hautaustoimen päivitetyn perustoimintokuvauksen liitteen nro 84 mukaisesti.

Kn 84 § Päätös:     

Päätettiin esityksen mukaan.

85 §  PERUSTOIMINTOKUVAUS / TALOUSTOIMISTO

Taloustoimiston perustoimintokuvaus on käsitelty joulukuussa 2023 henkilöstöstrategiatyöryhmässä ja taloustoimistossa. Suurimmat muutokset ovat talousjohtajan siirtyminen taloustoimiston esihenkilöksi ja toimistopäällikön virkanimikkeen muutos talousasiantuntijaksi.

Liitteenä nro 85 on päivitetty taloustoimen perustoimintokuvaus.

** 

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:           

Kirkkoneuvosto hyväksyy taloustoimen päivitetyn perustoimintokuvauksen liitteen nro 85 mukaisesti.

Kn 85 § Päätös:     

Päätettiin esityksen mukaan.

86 §  TERO VISTILÄN ALOITE JUMALANPALVELUSTEN LÄHETTÄMISEEN STRIIMAAMISEN KAUTTA YOUTUBEEN

Kaikilla seurakunnan jäsenillä on oikeus tehdä aloitteita seurakunnan toimintaan ja hallintoon liittyvissä asioissa (KL 3 luku 3 §)

Tero Vistilä 28.1.2024 päivätyssä kirkkoneuvostolle lähettämässään aloitekirjeessä (liitteenä 68) ehdottaa jumalanpalvelusten lähettämistä striimaamisen kautta Youtubeen.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:       

Kirkkoneuvosto merkitsee aloitteen tiedoksi ja lähettää sen jatkovalmisteluun viestintätiimin vastaaville työntekijöille.                

Kn 68 § päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

****

Kn § 86       

Aloitteessa on kehitysehdotus koskien jumalanpalvelusten suoratoistamista YouTubeen. Aloitteen mukaan: ”striimin näkeminen ja hakeminen epäonnistuvat usein, vaikka lähetys näkyisi alussa Youtubessa. Striimi ei siis tallennu suoraan Youtubeen… …Jumalanpalvelusta ei pystykään seuraamaan joka kerta livenä, ja tallenteen muuttunutta sijaintia voi olla vaikea löytää, kun katsojat eivät ole välttämättä tietoteknisiltä taidoiltaan "diginatiivien" luokkaa. Toivoisin että tämä ongelma saataisiin korjattua, jotta kaikki seurakuntalaiset voisivat osallistua toimintaan joka sunnuntai livenä.”

Vuoden (2023) jumalanpalvelusten suoratoistojen tilastoista selviää seuraavaa:

 • messujen ja hartauksien suoratoistoja oli 60 (+ konsertteja yms. n. kymmenkunta)
 • näistä kolmen suoratoisto epäonnistui, mutta tallenne saatiin verkkoon parin tunnin sisään.

Tänä vuonna (2024) suoratoistoja on ollut 8, joista kahden suoratoisto on epäonnistunut.  Näissäkin tapauksissa tallenne saatiin näkyviin kahden tunnin sisään.

Syynä suoratoiston epäonnistumiseen on tavallisemmin ollut Elisan verkon kuormittuminen, langattoman verkon haasteet betonikirkossa sekä jotkut yksittäiset tekniset syyt padien päivityksistä johtuen. Missään näissä tapauksissa ei ole kyse nuorten striimaajien osaamattomuudesta - he ovat olleet taitavia rakentamaan yhteydet parhaalla mahdollisella tavalla silloinkin, kun vaarana on ollut lähetyksen pätkiminen tai kamerayhteyksien yllättävä katkeaminen. Langaton verkko on ajoittain riskialtis, mutta mahdollistaa helpon liikuteltavuuden suoratoistossa.

Kun suoratoisto ei ole onnistunut, tallenteeseen ohjaava linkki on päivitetty samantien seurakunnan kotisivuille ja sosiaaliseen mediaan.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:       

Kirkkoneuvosto katsoo seurakunnan jumalanpalvelusten suoratoiston olevan ansiokkaasti hoidettu ja häiriötilanteiden hoitamisen ripeää. Jumalanpalvelusten suoratoistaminen on strategian mukaista ja mahdollistaa monille osallistumisen ja yhteisöllisyyden kokemuksen, vaikkei paikan päälle tuleminen olisi mahdollista. Kirkkoneuvosto katsoo aloitteen tulleen käsitellyksi.                  

Kn 86 § päätös:

Vahvistetaan tiedotusta siitä, miten katsojan tulee toimia häiriötilanteessa. Striimin aloitusvideo aloitetaan aikaisemmin, jotta katsojat saavat ajoissa varmuuden, että lähetys on käynnissä.

Päätettiin esityksen mukaan.

87 § HENKILÖSTÖSTRATEGIATYÖRYHMÄN TYÖSKENTELYN LISÄAIKA

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 28.3.2023 § 114, että henkilöstöstrategiatyöryhmä valmistelee henkilöstöstrategiaa Järvenpään seurakunnalle vuosiksi 2024–2028. Työryhmälle annettiin aikaa esittää ehdotuksensa henkilöstöstrategiaksi marraskuun 2023 loppuun mennessä.

Henkilöstöstrategiatyöryhmä on kokouksessaan 25.8.2023 todennut, että se tarvitsee lisäaikaa henkilöstöstrategian valmisteluun, jotta prosessista voidaan osallistaa henkilöstöä ja luottamushenkilöitä. Työryhmä anoo lisäaikaa henkilöstöstrategian valmisteluun 30.4.2024 asti.

--

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: kirkkoherra

--

Pj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää myöntää henkilöstöstrategiatyöryhmä lisäaikaa uuden henkilöstöstrategian valmisteluun 30.4.2024 asti.

Kn 227 § Päätös:             

Päätetty esityksen mukaisesti.

****

Kn §               

1.3.2024 pidetyssä kokouksessa henkilöstöstrategiatyöryhmä päätti anoa kirkkoneuvostolta lisäaikaa henkilöstöstrategian valmistelua varten lokakuun loppuun asti. Työryhmä esittää, että henkilöstöstrategia laaditaan vuosille 2025–2030.

--

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: kirkkoherra

--

Pj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää

 1. myöntää henkilöstöstrategiatyöryhmälle lisäaikaa uuden henkilöstöstrategian valmisteluun 31.10.2024 asti.
 2. että henkilöstöstrategia laaditaan vuosille 2025–2030

Kn 87 § Päätös:               

Päätettiin esityksen mukaan kohdat 1-2.

88 § KIRKON KESKUSTELUAVUN KOORDINAATTORIN VIRKAMATKA-ANOMUS

Järvenpään seurakunta / Palveleva puhelin sain Kirkkohallituksen myöntämää kokeilutoiminnan hankerahaa MERTA EDEMMÄS -hankkeelle, jonka tavoitteena on tehdä Kirkon keskusteluapu tunnetuksi Manner-Espanjassa ja Kanariansaarilla.

Kokeilussa on mukana Suomen Merimieskirkon koordinoima Suomen ev.lut. kirkon turistityö manner-Espanjassa ja Kanariansaarilla:

 • Aurinkorannikon seurakunta, jossa on neljä toiminnallista palkattua työntekijää ympäri vuoden: kaksi pappia, sosiaalikuraattori ja sihteeri.
 • Teneriffan, Gran Canarian, Costa Blancan seurakunnat, joissa on toimintaa lokakuusta pääsiäiseen.

Hankkeen tavoitteet:

 • päivystäjien rekrytointi ja kouluttaminen
 • kirkon jäsenyyden vahvistaminen
 • kirkon keskusteluavun tunnettavuuden lisääminen

Kokeilun tulosten laajempi laajemmin hyödynnettävyys:

Kirkkohallituksen www-sivut

  • Kirkkohallitus päivittää Kirkon keskusteluavun sivuja. Sinne saadaan aloitteestamme näkyviin, että päivystäjäksi voi liittyä Suomen rajojen ulkopuolelta ja että palveluun voi soittaa kaikkialta.
  • Sivuille tulee linkki: Espanja ja muu Eurooppa: minna.kotajarvi@evl.fi

Hankkeen käynnistyminen Aurinkorannikolla

  • Aurinkorannikon seurakunta on hankkeen suurin kumppani ja se ottaa ilolla vastaan yhteistyön, jonka toteuttamisen hankeraha mahdollistaa. 
  • Yhteistyön synnyttämiseksi koordinaattori Minna Kotajärvi vierailee huhtikuussa Aurinkorannikon ev.lut. seurakunnassa, Torremolinoksessa.Tarkoituksena on tavata seurakunnan työntekijät, luottamushenkilöt ja aktiivisia seurakuntalaisia. Tapaamisessa voidaan yhdessä määritellä hankkeen aikataulu ja tarvittava materiaali.
  • Tarkoitus on
   • toteuttaa laaja mainoskampanja ja saada Kirkon keskusteluavulle näkyvyyttä eri medioissa Espanjassa ja Suomessa.
   • tarjota Espanjassa asuville suomalaisille mielekäs vapaaehtoistehtävä
   • auttaneet ulkosuomalaisia löytämään Palvelevasta puhelimesta ja Palvelevasta chatista itselleen keskusteluapua ja siten vähentää yksinäisyyttä
  • Monella ulkosuomalaisella on päivystäjäksi soveltuva tausta sekä runsaasti vapaa-aikaa.  Päivystäjän tehtävä on mielekäs vapaaehtoistehtävä, jossa on mahdollista auttaa lähimmäisiä sekä liittyä vapaaehtoisten ryhmään, saada vertaistukea ja koulutusta. Toiminnan kautta syntyy yhteys Suomessa toimiviin päivystäjiin sekä löytyy oma yhteisö.
  • Ulkosuomalaisten joukossa voi olla henkilöitä, joilla on jo päivystäjän koulutus, mutta ovat jättäneet tehtävän, kun ovat muuttaneet pois Suomesta aikana, jolloin työnohjausta ja täydennyskoulutusta tarjottiin vain perinteisillä tavoilla.
  • Monet ulkosuomalaiset elävät yksin ja osa on vaarassa syrjäytyä. Hankkeessa Kirkon keskusteluavun näkyvyys lisääntyy ulkosuomalaisten keskuudessa. Markkinoinnilla yritetään tavoittaa suomalaisia ja tarjota heille keskusteluapua. Päivystäjä toimii yhteydenottajalle kuuntelevana lähimmäisenä.

Kirkon keskusteluavun koordinaattori Minna Kotajärvi anoo virkamatkaksi ylläkuvattua matkaa Aurinkorannikon seurakuntaan. Ajankohdallisesti matkan toteuttaminen sopii molemmille osapuolille huhtikuussa. Alustava ajankohta on 2.-5.4.2024. Matkan kulut, noin 500 € (lentoliput ja taksi tai vuokra-auto), maksetaan hankkeelle myönnetyistä Kirkkohallituksen projektivaroista.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:       

Kirkkoneuvosto hyväksyy kirkon keskusteluavun koordinaattori Minna Kotajärven matkan Aurinkorannikon seurakuntaan 2-5.4.2024 virkamatkaksi. Matkan kustannukset katetaan projektihankkeelle myönnetyistä varoista.                

Kn 88 § päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.

89 § TALOUSJOHTAJA KARI J HIETALAN VIRKAURAN ERITYINEN HUOMIOIMINEN

Talousjohtaja Kari J. Hietala on irtisanoutunut talousjohtajan virasta 1.5.2024 lähtien. Hänen lähtöjuhliaan vietetään su 14.4.2024 messussa kirkossa ja sen jälkeisillä kirkkokahveilla seurakuntasalissa.

Kari J. Hietalalle on myönnetty kirkkoneuvoston 18.1.2022 § 9 hyväksymän ohjeen henkilökunnan muistamisesta mukainen 220 € lähtölahja huhtikuun palkanmaksun yhteydessä ja kukat ojennetaan 14.4.2024. Ohjeesta poikkeamisesta on säädetty, että kirkkoneuvosto voi erityisestä syystä poiketa ohjeesta. Erityisenä syynä olisi talousjohtajan pitkä työura Järvenpään seurakunnan talousjohtajan vaativassa tehtävässä. Hän tulee olleeksi talousjohtajana 30.4.2024 mennessä 25 vuotta ja 7 kuukautta.

Kari J. Hietala on harrastanut paljon valokuvausta työssään ja vapaa-ajalla. Karin ottamia valokuvia on saatu katsella monissa sosiaalisen median päivityksissä niin työelämää kuin vapaa-ajan harrastustoimintaa koskien. Valokuvausharrastus jatkunee myös talousjohtajan työstä pois jäädessä ja yksi hyvä lahjamahdollisuus olisi mahdollistaa kuvaamisen ja sosiaalisen median päivittämisen mahdollistaminen myös jatkossa laadukkaalla puhelimella.

Jotta työnantajan työntekijälleen antama lahja on verovapaa, täytyy lahjan olla arvoltaan vähäinen. Lahjaksi voidaan antaa erilaisia esineitä, joulukinkku, herkkukori, pääsylippuja, palveluja ja yksilöidyn esineen tai palvelun ostoon tarkoitettuja lahjakortteja. Veronmaksajain Keskusliiton verovinkin mukaan merkkipäivälahja olisi verovapaa (esim. hääpäivä tai 50-vuotispäivä). Verottoman lahjan voi antaa myös pitkäaikaisen työsuhteen – 10 vuotta tai enemmän – perusteella tai eläkkeelle siirtymisen takia.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; kirkkoherra

**

Pj:n esitys:  

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä talousjohtajalle myönnettäväksi lahjaksi Samsung Galaxy S24 Ultra 5G:n (ovh. 1499 €) kiitoksena pitkästä virkaurasta Järvenpään seurakunnan hyväksi.

Kn 89 § Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.

Kn § 344 SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN TÄYTTÖ

Seurakuntapastori Aino Luhtasela sai virkamääräyksen Espoon hiippakunnan tuomiokapitulilta Järvenpään seurakunnan II kappalaisen virkaan 1.8.2023 alkaen toistaiseksi kuuden kuukauden koeajalla. Koeaika on päättymässä 31.1.2024.

Seurakuntapastorin viran täyttämisestä KJ 8:15§ sanoo seuraavaa:

Ennen kuin tuomiokapituli täyttää seurakunnan seurakuntapastorin viran toistaiseksi, sen on varattava seurakunnalle tilaisuus antaa lausunto viran erityisistä tarpeista. Virkaan ilmoittautuneista tulee pyytää lausunto ennen viranhoitomääräyksen antamista.

Kirkkolaki 7:7 §:

Poikkeus julkisesta hakumenettelystä

Evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijasta annetun lain 8 §:ssä tarkoitettua julkista hakumenettelyä ei sovelleta, kun tuomiokapituli antaa virkaan soveltuvalle papille viranhoitomääräyksen seurakunnan seurakuntapastorin virkaan toistaiseksi tai kun tuomiokapituli määrää seurakunnan papin virkaan väliaikaisen hoitajan.

Seurakuntapastorin virkasuhde syntyy tuomiokapitulin antamalla virkamääräyksellä seurakunnassa olevaan virkaan. Kirkkoneuvoston lausunto on luonteeltaan lisäselvityksen hankkimista ja asianomaisen kuulemista ennen ratkaisun tekemistä.

Espoon tuomiokapitulin ohjeistusta

Seurakuntapastorin virkojen täyttäminen poikkeaa varsin paljon seurakunnan muiden virkojen täyttämisestä. Tämä johtuu pappisviran luonteesta teologisena piispallisen kaitsennan alaisena sanan ja sakramenttien virkana. Pappeja vihitään käytännössä vain se määrä, kuin on virkoja. Lisäksi kun puhutaan papinvirasta, seurakuntapastorin virka poikkeaa vielä olennaisesti muista papinviroista. Kirkkoherranvirka täytetään yleisellä vaalilla ja kappalaisen virkaan viranhaltijan valitsee kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto, mutta seurakuntapastorin virkaan papin määrää tuomiokapituli ottaen huomioon paitsi seurakunnan myös hiippakunnan kokonaistilanteen. KJ 6:33 nojalla tuomiokapitulilla on erityinen vastuu oman hiippakuntansa papeista ja täytettäessä seurakuntapastorin virkoja tai sijaisuuksia tuomiokapituli tarkastelee siksi aina hiippakunnan määräaikaisten pappien virkasuhteita.

Kirkkoherran tulee ilmoittaa notaarille aina mahdollisimman pikaisesti, mikäli seurakunnassa vapautuu seurakuntapastorin virkoja tai sijaisuuksia.

Seurakuntapastorin virka voidaan täyttää ilman julkista ilmoittamismenettelyä. Kirkkoherra voi sopia notaarin kanssa, että seurakunta ilmoittaa lausuntonsa tueksi vapaasta seurakuntapastorin virasta tai sijaisuudesta kirkon työpaikkatorilla tai laittaa lisäksi lehteen oman ilmoituksensa. Julkiseen ilmoittautumismenettelyyn voidaan päätyä esim. silloin kun seurakunnassa ei ole määräaikaisia seurakuntapastoreita tai määräaikaisia seurakuntapastoreita ja virasta kiinnostuneita on seurakunnassa useita.

Seurakunnan lausunnon tulee antaa tuomiokapitulille riittävät vertailevat tiedot siitä, millä tavoin ja millä perusteilla neuvosto on päätynyt lausuntoonsa. Perustelut ovat tärkeitä, sillä tuomiokapitulin on ratkaistava asia ja tuomiokapitulin päätökseen koskien virkamääräystä tai siitä johtuvaa aikaisemman virkamääräyksen päättymistä ei voi valittamalla hakea muutosta (KL 24:14).

Tuomiokapituli antaa istunnossaan määräyksen virkaan saatuaan kirkko-/seurakuntaneuvoston lausunnon. Seurakunnan lausunto on lähtökohtaisesti painava, mutta tuomiokapitulilla on kirkkolainsäädännön mukaan oikeus poiketa lausunnosta ja määrätä virkaan hiippakuntaan kuuluva sopiva pappi.

Kun seurakunta on antamassa seurakuntapastorin virkaan liittyvää lausuntoa, voidaan menetellä seuraavasti: 

 1. seurakunta voi antaa lausuntonsa haastattelemalla seurakunnan palveluksessa työskentelevät määräaikaiset papit
 2. seurakunta voi sopia notaarin kanssa, että käytetään julkista ilmoittautumismenettelyä, jolloin laaditaan KirkkoHR-järjestelmään ilmoitus virasta tai sijaisuudesta
 3. seurakunta voi käyttää hiippakunnan avoimia hakemuksia, jolloin ilmoittautuneiden joukosta valitaan haastateltavat, joista annetaan lausunto

Henkilöstöstrategiatyöryhmä on käsitellyt vapautuvan seurakuntapastorin viran rekrytointia samassa yhteydessä, kun käsiteltiin yhteiskunnallisen työn uudelleen suuntautumisesta uuden strategian pohjalta. Työryhmä totesi, että on syytä selvittää, onko omassa papistossa sopivaa ja kyseisestä uudelleen muotoillusta työalasta kiinnostunutta henkilöä. Jos ei ole, niin on perusteltua laittaa virka julkiseen ilmoittautumismenettelyyn. On myös huomioitava, että Järvenpään seurakunnassa on tällä hetkellä kolme määräaikaista seurakuntapastoria, joiden osalta selvitettävä, ovatko kiinnostuneita vakituisesta seurakuntapastorin virasta.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää

 1. valita haastattelutyöryhmän valmistelemaan esityksen lausunnosta koskien mahdollisesti vapautuvaa seurakuntapastorin viran täyttämistä. Haastattelutyöryhmän kokoonpano on kirkkoherra (pj), II kappalainen, henkilöstöstrategiatyöryhmän pj. Jouko Porkka sekä kolme kirkkoneuvoston edustajaa ja näille varajäsenet sekä läsnäolo ja puheoikeudella kirkkovaltuuston puheenjohtaja
 2. valita kirkkoneuvoston edustajat ja näille varajäsenet

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Kn § 344      Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan yksimielisesti ja valittiin haastatteluryhmään kirkkoneuvoston edustajiksi: Tuija Kuusisto ja varalle Esko Lappalainen, Kaija Oksanen ja varalle Marja Noso, Pekka Luuk ja varalle Nea Karenius

Kn 13 §        Kappalainen Aino Luhtasela on irtisanoutunut seurakuntapastorin virasta 1.2.2024 alkaen Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille osoittamassaan sähköpostissa 9.1.2024.

Haastattelutyöryhmä kokoontui 11.1.2024 ja päätti siirtää täytettävän viran erityisten tarpeita koskevan lausunnon valmistelun henkilöstöstrategiatyöryhmälle. Henkilöstöstrategiatyöryhmä kokoontui 12.1.2024 ja kirjasi täytettävän seurakuntapastorin viran erityisiksi tarpeiksi seuraavia asioita:

 • koordinoida ja kehittää seurakunnan osallistumista paikkakunnan tapahtumiin
 • viestiä, verkostoitua ja kehittää paikkakunnan yhteisöjen ja yhdistysten kanssa yhteistyötä ja kumppanuushankkeita
 • paikkakunnalle muuttavien seurakuntayhteyden rakentuminen ja sellaisen toiminnan järjestäminen, joka luo yhteyttä ja vuorovaikutusta myös niiden kanssa, jotka eivät ole jäseniämme
 • virtuaaliseurakuntatoiminta
 • monikulttuurinen työ

Julkinen ilmoittautumismenettely seurakuntapastorin virkaan on tässä tilanteessa perusteltu, koska seurakunnassa työskentelee useampi määräaikainen seurakuntapastori ja koska henkilöstöstrategiatyöryhmän kirjaamien täytettävän viran tarpeiden toteutuminen edellyttää sitä. Kirjatut tarpeet yhden seurakuntapastorin uusimuotoiselle  tehtäväalueelle katsottiin olevan olennaisia toteuttamaan uuden strategian painopisteitä.

Tuomiokapitulille annettavassa lausunnossa seurakuntapastorin viran erityiset tarpeet on syytä muotoilla rekrytointikriteereiksi. Papiston varsinainen keskinäinen työnjako ja ja viran tehtävät ovat operatiivista päätöksentekoa.

Henkilöstöstrategiatyöryhmän pj. Jouko Porkka on kutsuttu tämän pykälän osalta kirkkoneuvoston kokoukseen.

**

Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöstrategian seurantaryhmä, kirkkoherra

**

Pj:n esitys:  

Kirkkoneuvosto päättää todeta lausuntonaan, että vapautuneen seurakuntapastorin viran erityisinä tarpeina ovat seuraavat asiat:

 • osaaminen ja kokemus uutta luovasta työotteesta erityisesti paikkakunnan muiden toimijoiden kanssa
 • osaaminen ja kokemus viestiä, verkostoitua ja kehittää yhteisöjen ja yhdistysten kanssa yhteistyötä
 • hyvät vuorovaikutustaidot ja kyky kohdata ihmisiä
 • osaaminen ja kokemus virtuaalisesta seurakuntatyöstä
 • osaaminen ja kokemus monikulttuurisesta työstä
 • osaaminen ja kokemus yhteisötyöstä

Kn 13 § Päätös:  

Päätettiin esityksen mukaisesti.

90 §  SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN TÄYTTÖ

Seurakuntapastori Aino Luhtasela sai virkamääräyksen Espoon hiippakunnan tuomiokapitulilta Järvenpään seurakunnan II kappalaisen virkaan 1.8.2023 alkaen toistaiseksi kuuden kuukauden koeajalla. Koeaika on päättymässä 31.1.2024.

Seurakuntapastorin viran täyttämisestä KJ 8:15§ sanoo seuraavaa:

Ennen kuin tuomiokapituli täyttää seurakunnan seurakuntapastorin viran toistaiseksi, sen on varattava seurakunnalle tilaisuus antaa lausunto viran erityisistä tarpeista. Virkaan ilmoittautuneista tulee pyytää lausunto ennen viranhoitomääräyksen antamista.

Kirkkolaki 7:7 §:

Poikkeus julkisesta hakumenettelystä

Evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijasta annetun lain 8 §:ssä tarkoitettua julkista hakumenettelyä ei sovelleta, kun tuomiokapituli antaa virkaan soveltuvalle papille viranhoitomääräyksen seurakunnan seurakuntapastorin virkaan toistaiseksi tai kun tuomiokapituli määrää seurakunnan papin virkaan väliaikaisen hoitajan.

Seurakuntapastorin virkasuhde syntyy tuomiokapitulin antamalla virkamääräyksellä seurakunnassa olevaan virkaan. Kirkkoneuvoston lausunto on luonteeltaan lisäselvityksen hankkimista ja asianomaisen kuulemista ennen ratkaisun tekemistä.

Espoon tuomiokapitulin ohjeistusta

Seurakuntapastorin virkojen täyttäminen poikkeaa varsin paljon seurakunnan muiden virkojen täyttämisestä. Tämä johtuu pappisviran luonteesta teologisena piispallisen kaitsennan alaisena sanan ja sakramenttien virkana. Pappeja vihitään käytännössä vain se määrä, kuin on virkoja. Lisäksi kun puhutaan papinvirasta, seurakuntapastorin virka poikkeaa vielä olennaisesti muista papinviroista. Kirkkoherranvirka täytetään yleisellä vaalilla ja kappalaisen virkaan viranhaltijan valitsee kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto, mutta seurakuntapastorin virkaan papin määrää tuomiokapituli ottaen huomioon paitsi seurakunnan myös hiippakunnan kokonaistilanteen. KJ 6:33 nojalla tuomiokapitulilla on erityinen vastuu oman hiippakuntansa papeista ja täytettäessä seurakuntapastorin virkoja tai sijaisuuksia tuomiokapituli tarkastelee siksi aina hiippakunnan määräaikaisten pappien virkasuhteita.

Kirkkoherran tulee ilmoittaa notaarille aina mahdollisimman pikaisesti, mikäli seurakunnassa vapautuu seurakuntapastorin virkoja tai sijaisuuksia.

Seurakuntapastorin virka voidaan täyttää ilman julkista ilmoittamismenettelyä. Kirkkoherra voi sopia notaarin kanssa, että seurakunta ilmoittaa lausuntonsa tueksi vapaasta seurakuntapastorin virasta tai sijaisuudesta kirkon työpaikkatorilla tai laittaa lisäksi lehteen oman ilmoituksensa. Julkiseen ilmoittautumismenettelyyn voidaan päätyä esim. silloin kun seurakunnassa ei ole määräaikaisia seurakuntapastoreita tai määräaikaisia seurakuntapastoreita ja virasta kiinnostuneita on seurakunnassa useita.

Seurakunnan lausunnon tulee antaa tuomiokapitulille riittävät vertailevat tiedot siitä, millä tavoin ja millä perusteilla neuvosto on päätynyt lausuntoonsa. Perustelut ovat tärkeitä, sillä tuomiokapitulin on ratkaistava asia ja tuomiokapitulin päätökseen koskien virkamääräystä tai siitä johtuvaa aikaisemman virkamääräyksen päättymistä ei voi valittamalla hakea muutosta (KL 24:14).

Tuomiokapituli antaa istunnossaan määräyksen virkaan saatuaan kirkko-/seurakuntaneuvoston lausunnon. Seurakunnan lausunto on lähtökohtaisesti painava, mutta tuomiokapitulilla on kirkkolainsäädännön mukaan oikeus poiketa lausunnosta ja määrätä virkaan hiippakuntaan kuuluva sopiva pappi.

Kun seurakunta on antamassa seurakuntapastorin virkaan liittyvää lausuntoa, voidaan menetellä seuraavasti: 

 1. seurakunta voi antaa lausuntonsa haastattelemalla seurakunnan palveluksessa työskentelevät määräaikaiset papit
 2. seurakunta voi sopia notaarin kanssa, että käytetään julkista ilmoittautumismenettelyä, jolloin laaditaan KirkkoHR-järjestelmään ilmoitus virasta tai sijaisuudesta
 3. seurakunta voi käyttää hiippakunnan avoimia hakemuksia, jolloin ilmoittautuneiden joukosta valitaan haastateltavat, joista annetaan lausunto

Henkilöstöstrategiatyöryhmä on käsitellyt vapautuvan seurakuntapastorin viran rekrytointia samassa yhteydessä, kun käsiteltiin yhteiskunnallisen työn uudelleen suuntautumisesta uuden strategian pohjalta. Työryhmä totesi, että on syytä selvittää, onko omassa papistossa sopivaa ja kyseisestä uudelleen muotoillusta työalasta kiinnostunutta henkilöä. Jos ei ole, niin on perusteltua laittaa virka julkiseen ilmoittautumismenettelyyn. On myös huomioitava, että Järvenpään seurakunnassa on tällä hetkellä kolme määräaikaista seurakuntapastoria, joiden osalta selvitettävä, ovatko kiinnostuneita vakituisesta seurakuntapastorin virasta.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää

 1. valita haastattelutyöryhmän valmistelemaan esityksen lausunnosta koskien mahdollisesti vapautuvaa seurakuntapastorin viran täyttämistä. Haastattelutyöryhmän kokoonpano on kirkkoherra (pj), II kappalainen, henkilöstöstrategiatyöryhmän pj. Jouko Porkka sekä kolme kirkkoneuvoston edustajaa ja näille varajäsenet sekä läsnäolo ja puheoikeudella kirkkovaltuuston puheenjohtaja
 2. valita kirkkoneuvoston edustajat ja näille varajäsenet

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Kn 344 §      Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan yksimielisesti ja valittiin haastatteluryhmään kirkkoneuvoston edustajiksi: Tuija Kuusisto ja varalle Esko Lappalainen, Kaija Oksanen ja varalle Marja Noso, Pekka Luuk ja varalle Nea Karenius

****

Kn 13 §        

Kappalainen Aino Luhtasela on irtisanoutunut seurakuntapastorin virasta 1.2.2024 alkaen Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille osoittamassaan sähköpostissa 9.1.2024.

Haastattelutyöryhmä kokoontui 11.1.2024 ja päätti siirtää täytettävän viran erityisten tarpeita koskevan lausunnon valmistelun henkilöstöstrategiatyöryhmälle. Henkilöstöstrategiatyöryhmä kokoontui 12.1.2024 ja kirjasi täytettävän seurakuntapastorin viran erityisiksi tarpeiksi seuraavia asioita:

 • koordinoida ja kehittää seurakunnan osallistumista paikkakunnan tapahtumiin
 • viestiä, verkostoitua ja kehittää paikkakunnan yhteisöjen ja yhdistysten kanssa yhteistyötä ja kumppanuushankkeita
 • paikkakunnalle muuttavien seurakuntayhteyden rakentuminen ja sellaisen toiminnan järjestäminen, joka luo yhteyttä ja vuorovaikutusta myös niiden kanssa, jotka eivät ole jäseniämme
 • virtuaaliseurakuntatoiminta
 • monikulttuurinen työ

Julkinen ilmoittautumismenettely seurakuntapastorin virkaan on tässä tilanteessa perusteltu, koska seurakunnassa työskentelee useampi määräaikainen seurakuntapastori ja koska henkilöstöstrategiatyöryhmän kirjaamien täytettävän viran tarpeiden toteutuminen edellyttää sitä. Kirjatut tarpeet yhden seurakuntapastorin uusimuotoiselle  tehtäväalueelle katsottiin olevan olennaisia toteuttamaan uuden strategian painopisteitä.

Tuomiokapitulille annettavassa lausunnossa seurakuntapastorin viran erityiset tarpeet on syytä muotoilla rekrytointikriteereiksi. Papiston varsinainen keskinäinen työnjako ja ja viran tehtävät ovat operatiivista päätöksentekoa.

Henkilöstöstrategiatyöryhmän pj. Jouko Porkka on kutsuttu tämän pykälän osalta kirkkoneuvoston kokoukseen.

**

Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöstrategian seurantaryhmä, kirkkoherra

**

Pj:n esitys:  

Kirkkoneuvosto päättää todeta lausuntonaan, että vapautuneen seurakuntapastorin viran erityisinä tarpeina ovat seuraavat asiat:

 • osaaminen ja kokemus uutta luovasta työotteesta erityisesti paikkakunnan muiden toimijoiden kanssa
 • osaaminen ja kokemus viestiä, verkostoitua ja kehittää yhteisöjen ja yhdistysten kanssa yhteistyötä
 • hyvät vuorovaikutustaidot ja kyky kohdata ihmisiä
 • osaaminen ja kokemus virtuaalisesta seurakuntatyöstä
 • osaaminen ja kokemus monikulttuurisesta työstä
 • osaaminen ja kokemus yhteisötyöstä

Kn 13 § Päätös:     

Päätettiin esityksen mukaisesti.

****

Kn § 90        Ilmoittautumisia IV seurakuntapastorin virkaan tuli 29. Hakemuskaavakkeessa kysyttiin perustietojen lisäksi hakijan vahvuuksia haettavaan tehtävään. Haastatteluryhmä valitsi hakemusten ja asetettujen kriteerien perusteella haastatteluun kahdeksan haastateltavaa. Haastateltavat olivat: Lauri Ijäs, Karoliina Karulinna, Matias Kontulainen, Tanja Roiha, Janne Sironen, Minna Ruuttunen, Aija Wist ja Laura-Elina Strömberg. Minna Ruuttunen vastasi 13.3. vastauksena haastattelukutsuun kieltävästi saatuaan jo kutsun toiseen tehtävään. Haastatteluryhmä valitsi hänen tilalleen haastateltavaksi Tuija Samilan. Haastateltavia oli pyydetty tutustumaan Järvenpään seurakunnan strategiaan ennen haastattelua.

Haastattelut toteutettiin ke 20.3.2024 Kirkonkulman salissa. Hakemusten, asetettujen kriteerien ja haastattelun perusteella haastattelutyöryhmä päätyi äänin 6-1 esittämään IV seurakuntapastorin virkaan pastori Tuija Samilaa. Ensimmäiselle varasijalle esitetään pastori Karoliina Karulinnaa ja toiselle varasijalle pastori Lauri Ijästä.

Haastatteluryhmän muistio liitteenä nro 90a.

Liitteenä nro 90b (ei julkinen) yhteenveto hakijoista.

**

Esityksen valmistelijat ja lisäkysymykset: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:  

Kirkkoneuvosto päättää

1) esittää lausuntonaan Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille, että virkamääräys Järvenpään seurakunnan IV seurakuntapastorin virkaan pyydetään pastori Tuija Samilalle 1.6.2024 alkaen.

Hakemusten ja haastattelun perusteella Tuija Samila täyttää parhaiten seurakunnan hakuilmoituksessaan esittämät hakukriteerit.

2) että ensimmäiselle varasijalle esitetään pastori Karoliina Karulinnaa ja toiselle varasijalle pastori Lauri Ijästä.

Pekka Luuk teki muutosesityksen:

 1. Kirkkoneuvosto päättää, että virkamääräys Järvenpään seurakunnan IV seurakuntapastorin virkaan pyydetään pastori Karoliina Karulinnalle 1.6.2024 alkaen.
 2. että ensimmäiselle varasijalle esitetään pastori Tuija Samilaa ja toiselle varasijalle pastori Lauri Ijästä.

Pekka Luukin esitystä ei kannatettu. Puheenjohtaja päätti keskustelun.

Keskustelussa nousi esiin, että henkilöstöstrategiatyöryhmän olisi syytä käsitellä, miten toimitaan, jos vakituiseen virkaan valitaan henkilö, jolle on tätä edeltävään määräaikaiseen tehtävään myönnetty sivutoimilupa, joka ulottuu vakituisen viran ajalle.

Kn 90 § Päätös:                

Päätettiin esityksen mukaan esityksen kohdat 1 ja 2.

Pekka Luuk jätti eriävän mielipiteen.

91 § TIEDOKSI                                            

 1. YLEISKIRJEET

https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet/

 1. Tuomiokapitulin pöytäkirjanote DESP/4/08.00.03/2024                                 liite 91–2
 2. Jäsenkehitystilanne                                                                                  liite 91–3
 3. Piispan viranhaltijapäätös DESP/5/08.00.03/2024                                           liite 91–4
 4. Notaarin viranhaltijapäätös DESP/77/01.01.03/2024                               liite 91–5
 5. AKR:N yhteistyöryhmän kokouksen muistio sekä AKR:N yhteenveto vuodesta 2023     liite 91–6
 6. Katukeilaus 17.4.2024                                                                             liite 91–7
 7. Piispa Kaisamari Hintikan muistaminen piispantarkastusviikon yhteydessä piispanmessussa 28.4.2024
 8. Tuusulan kirkkoherra Ulla Rosenqvistin muistaminen lähtömessunsa ja - juhlansa yhteydessä su 28.4.2024
 9. Toimielimien pöytäkirjat 

Kiinteistöjohtokunta 11.3.2024

Investointihankkeiden katselmus – Toimintakertomukset 2023 – Uusi hallintosääntö –

Tilojen katselmus – Muut asiat – Kiinteistöjohtokunnan seuraavat kokoukset
 

 1. Kirkon remontista tiedoksi

** 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra, talousjohtaja

**

Pj:n esitys:             

Merkitään tiedoksi.

Kn 91 § Päätös:     

Katukeilaus-tapahtuman kutsu välitetään nuorisotyölle esitettäväksi nuorille, erityisesti Seurakunnan Nuorten Vaikuttaryhmälle (SeVaiNu).

Tapahtuma herätti kiinnostusta osallistua.

Talousjohtaja kertoi kirkon remontin ajankohtaisesta tilanteesta. Kirkkoneuvosto pyytää huomioimaan kirkon remontissa erityisesti esteettömyyden.

Merkittiin tiedoksi kohdat 1-11.

92 § YLITYSOIKEUDET TALOUSARVIOON 2023

Talousarviossa 2023 sivulla 13 on määritelty talousarvion sitovuustaso. Kirkkovaltuustoon nähden käyttötalousosan osalta oli ulkoinen toimintakate. Investointiosan osalta kyseinen investointimääräraha on sitova, kuitenkin niin että kirkkoneuvoston päätöksellä investointimääräraha voidaan ylittää enintään 75 000 euroa, mikäli muista investoinneista on saavutettavissa vastaava säästö. 75 000 euron ylittäviltä osin investointimäärärahan muutoksesta päättää kirkkovaltuusto.

Talousarvion 2023 toteutuman mukaan taloushallinnon 1011050000 kustannuspaikan toimintakate -321631,49 € oli 30 981,49 euroa alle budjetin (-290 650,00 €). Postipalveluiden kirjaaminen taloushallinnon kustannuspaikalle aiheutti 19 506,96 euroa kustannusylityksen talousarvioon verrattuna. Palkan sivukulujen laskeminen oli tehty alakanttiin talousarviossa, joka aiheutti 6 795,25 euron ylityksen talousarvioon nähden. Muita pienempiä ylityksiä tuli Kipan palvelumaksuissa 1153,89 euroa, asiantuntija- ja koulutuspalveluissa omalle henkilöstölle (mm. Power BI-koulutusta) 2279,34 euroa sekä ICT-palveluissa 1560,79 euroa.

1011010140 Kirkkoneuvoston toimintakate (-99 860,40 €) on 31 340,40 € alle budjetin, joka johtuu suurelta osin asiantuntijapalkkioista (21 935 €) kirkkoneuvoston kustannuspaikalla (juristipalvelut Saunakallion ostoskeskuksen korvausasiassa) ja henkilöstökuluissa olevasta 18 000 €:n ylityksessä.

1011050193 – Työterveyshuollon kustannuspaikalla toimintakate jäi 1 590,57 euroa alle budjetin, joka johtui kustannusten ylittymisestä. Työterveyshuollon käyttö on noussut, joka on huolestuttava kehitys henkilöstön hyvinvoinnin näkökulmasta. Toteutunut toimintakate -82 590,57 euroa (-81 000,00 € TA2023)

1012020000 – Hautaansiunaaminen. Käyttötalousosan toteumavertailun mukaan ylityksiä on ollut määräaikaisten palkoissa, henkilösivukuluissa ja matkakustannuksissa. Toimintakate (-141 990,29 €) jäi 6360,28 alle talousarvion (-135 630,00 €) kustannusten ylittymisen takia.

1012030000 Muut kirkolliset toimitukset – kustannuspaikalla käyttötalousosan toteumavertailun mukaan ylityksiä on Lahjaesineissä ja huomionosoituksissa 3 137,55 euroa yli budjetin. Toimintakate (-160 922,18 €) jäi 2652,18 euroa alle budjetin -158 270 €

1012040000 - Aikuistyö – kustannuspaikalla käyttötalousosan toteumavertailun mukaan ylityksiä on useilla tileillä. Toimintakate (-154 921,83 €) jäi 9 611,83 euroa alle budjetin (-145 310 €):

1.318000 Leirimaksut

Vuoden 2023 aikana jäi toteutumatta kaksi parisuhdekurssi ja hiljaisuuden retriitti. Näiden leimaksuista oli odotuksissa saada tuloja n. 4000 €. Lisäksi Jatkot-leireillä oli aiottua vähemmän osallistujia. Näistä koostuu kohdan 318000 tappiot.

2.408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset

Pääsiäisvaelluksen videoinnista tuli odotettua enemmän palkkiokustannuksia.

3.437700 Ravitsemuspalvelut, muut

Tämän momentin ylityksen on aiheuttanut mm. kohonneet hinnat.

4.438500 Kuljetuspalvelut

Ylityksen on aiheuttanut kohonneet polttoainekustannukset ja lisäksi kaksi ylimääräisinä toteutettua luontoretkeä.

5.467000 Elintarvikkeet

Suurin ylitys syntyy tällä momentilla (-5877,07). Ylityksen on aiheuttanut elintarvikkeiden hinnan nousu, Samalla sopalla -kävijämäärän kasvu sekä Oliivin hankittujen elintarvikkeiden määrän lisääntyminen. Aiemmin saimme enemmän elintarvikkeita Yhdessä katettu -verkostosta.

1012350000 Rippikoulu.

Ravitsemuspalvelut 14 625,91 euroa yli budjetin ja ulkopuolisten matkakustannukset 8 861,44 euroa yli budjetin. Toteutunut toimintakate

-440 348,81 € (TA -428 770 €). Toimintakate 11578,81 euroa alle talousarvion.

1012410702 Yhteisvastuu.

Toimintakate budjetoitiin +-0 2023 talousarviossa. Toteuma -12 863,77 euroa. Lähetettyjä tuottoja enemmän kuin kerättyjä tuottoja johtuen siitä, että kaikkia kerättyjä tuottoja ei ehditty kirjata 2023 tilinpäätökseen kirjanpitäjän irtisanouduttua.

1012430000 Sairaalasielunhoito.

Toimintakate -68863,71 € (TA -64 730,00 €) Toimintakate alle talousarvion 4 133,71 euroa johtuen sopimuksen mukaisista maksuosuuksien suuremmasta määrästä verrattuna budjettiin.

1012550000 Sielunhoito.

Talousarvion toimintakate on 4142,49 euroa alle budjetin, mikä johtuu määräaikaisten ja sijaistavien pappien palkkakulujen budjetoimisesta alakanttiin.

Toteutunut toimintakate -56 762,49 euroa (TA -52 620,00 euroa)

1012900110 - Jampan aluetyö.

Toteutunut toimintakate -27 969,85 € (TA -25 540 €), 2429,85 alle budjetin. Kirjat, lehdet, kuvat ja äänimateriaali 1832,40 euroa yli budjetin, annetut avustukset 735 euroa yli budjetin ja elintarvikkeet + keittiötarvikkeet 785,69 euroa yli budjetin.

1015080000 - Leirik. Leiriniemi.

Toteutunut toimintakate -239 577,38 € (TA -230 540 €)

Toimintakate 9037,38 alle budjetin. Toimintatuotot jäivät alle budjetoidun peruuntuneiden leirien vuoksi.

** 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää ylistysoikeuden kaikille edellä esitetyille määrärahaylityksille.

Kn 92 § Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.

93 §  TALOUSTOIMISTON TALOUSASIANTUNTIJAN VIRAN TÄYTTÖ

Taloustoimiston talousasiantuntijan pääasialliset tehtävät ovat mainittu tehtävänkuvauksessa liite nro 93 Pätevyysvaatimuksena on virkaan soveltuva tutkinto sekä riittävä perehtyneisyys taloushallinnon tehtäviin.

Lisäksi kirkkolain (KL) 7 luvun 2 §:n mukaan seurakunnan, seurakuntayhtymän, tuomiokapitulin ja kirkkohallituksen virka- tai työsopimussuhteeseen voidaan ottaa vain konfirmoitu kirkon jäsen, jos tehtävät liittyvät kirkon jumalanpalveluselämään, diakoniaan, kasvatukseen, opetukseen, sielunhoitoon tai edustamiseen. Muutoin kelpoisuusvaatimuksista säädetään evankelisluterilaisen kirkon viranhaltijasta annetussa laissa.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; talousjohtaja

**

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää

1) asettaa taloustoimiston talousasiantuntijan viran haettavaksi 29.3.2024-7.4.2024

2) että, virka on vaativuusryhmässä 601 ja peruspalkka on 3301,75 €/kk + Järvenpää-lisä ja mahdollinen kokemuslisä

3) että, virka on kokoaikainen, jossa noudatetaan liukuvaa toimistotyöaikaa, joka on 36 tuntia ja 15 minuuttia viikossa

4)valita haastatteluryhmään talousjohtajan ja kaksi luottamushenkilöä

5)valitun henkilön pitää olla konfirmoitu ev. lut seurakunnan jäsen

Haastattelyryhmään esitetään Mirja Vakkuria (T. K.), Nea Kareniusta (P. L.) ja Marja Nosoa (A. K.).

Kn 93 § Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan kohdat 1-3 ja 5. Kohdassa 4) haastatteluryhmään valitiin talousjohtaja, Mirja Vakkuri, Nea Karenius ja Marja Noso. Varajäseniksi valitiin Pekka Luuk ja Terttu Sihvola-Rauttu.

94 §  SAUNAKALLION OSTOSKESKUS OY:N OSAKKEIDEN MYYNTI JÄRVENPÄÄN KAUPUNGILLE

Järvenpään kaupungin kaupunkikehitysjohtaja Harri Palviainen / maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen on lähettänyt tiedoksiantona 13.2.2024 ostotarjouksen Jampan ostoskeskuksen osakkeista. Liitteenä nro 94a on kaupungin ostotarjous palaneen ostoskeskuksen osakkeista. Seurakunnan Jampan seurakuntakoti oli ko. tontilla ja seurakunta on Saunakallion Ostoskeskus Oy:n osakas. Kaupunki on tehnyt kaikille Saunakallion Ostoskeskus Oy:n osakkaille ostotarjouksen näiden osakkeista. Ostotarjous perustuu em. keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön omistaman tontin arvoon, joksi kaupunki on määritellyt 240 €/kem2.

Ostotarjous perustuu siihen, että kaupunki saa ostaa kaikki osakkeet ja sen jälkeen yhtiö puretaan. Tämän jälkeen kaupungilla on mahdollisuus kaavoittaa tontti ja aluetta laajemminkin Jampan keskustassa, jossa kaupunki omistaa muitakin tontteja. Sen jälkeen kaupunki ottaisi vetovastuun alueen rakennuttamisesta. Seurakunta on ilmoittanut kaupungin maankäyttöjohtajalle, että seurakunta on halukas olemaan jatkossakin mukana osakkaana tai vuokralaisena alueelle rakennettavassa kohteessa ja seurakunta on määritellyt omat tavoitteensa tulevasta uudesta seurakuntakodista Jampassa. Vakuutusyhtiö on maksanut Saunakallion Ostoskeskus Oy:lle 3.256.000 euron suuruisen vakuutuskorvauksen. Ostotarjouksessa mainitaan: ”Tämän ostokaupan toteutuminen on ehdollinen sille, että Saunakallion Ostoskeskus Oy tilittää vakuutuskorvauksen osakkailleen em. tavalla”

Kirkkolain 3 luvun 10 §:n 3. kohdan kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa. Saunakallion Ostoskeskus Oy:n osakkeet ovat seurakunnan irtainta omaisuutta.

Liitteenä nro 94b on kauppakirjaluonnos.

**

Esityksen valmistelija ja lisäkysymykset: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:

Kirkkoneuvosto palauttaa asian valmisteluun.

Nea Karenius, Henry Berg, Tuija Kuusisto ja Esko Lappalainen jääväsivät itsensä 94 § käsittelystä kaupungin luottamustoimiensa vuoksi ja poistuivat 94 § käsittelyn ajaksi.

Kn 94 § Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.

95 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Esko Lappalainen esitti kutsun tulla katsomaan pääsiäisnäytelmää. Näytelmän osalta tuli esiin, että rippikouluryhmiä osallistuu näytelmäkierroksille tänä vuonna tavallista vähemmän. Tiedonkulkua näytelmän ja rippikoulujen aikataulujen suunnittelun välillä parannetaan ensi vuodeksi.

Kn 95 § Päätös:     

Merkittiin esille tulleet asiat tiedoksi.

96 § OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Kn 96 §        Liitetään pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 10:23)

97 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kn 97 §        Puheenjohtaja päättää kokouksen kello 20.29.

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 96 §

Järvenpään seurakunta

Kirkkoneuvosto

26.3.2024 96 §

1 MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (652/2023) 12 luvun 4 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai muusta ratkaisusta, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.

Pöytäkirjan pykälät: §§ 76–82, 87, 92–97

Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto

Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 12 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pöytäkirjan pykälät: §§ 86, 88, 89

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot

1. Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta lain evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijasta (viranhaltijalaki) 73 §:n mukaan viranomaisen päätökseen evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa eikä saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Mitä tässä momentissa säädetään, sovelletaan vain viranhaltijaan, joka on jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa, tai sen alayhdistyksessä.

2. Muutosta ei saa erikseen hakea oikaisuvaatimuksella tai kirkollisvalituksella päätökseen, joka koskee viranhaltijalain 62 §:n 4 momentissa tarkoitettua väliaikaista virantoimituksesta pidättämistä.

3. Seurakunnan jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta kirkkolain 12 luvun 5 §:n 1 momentin mukaan kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston päätöksestä, jos se koskee toiseen henkilöön kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta.

4. Valittamalla ei saa hakea muutosta oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6

§:n 2 momentin mukaan päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa. Valittamalla ei myöskään saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista.

5. Muun lainsäädännön mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:

1. §§ 83–86

2. KL 7:7.4 § 90

Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot

Hankintaa koskevista päätöksistä ei kirkkolain 12 luvun 8 §:n 2 momentin nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon. Kansalliset kynnysarvot ilman arvonlisäveroa laskettuna ovat:

– 60 000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut);

– 150 000 € (rakennusurakat);

– 400 000 € (hankintalain liitteen E 1–4 kohdassa tarkoitetut sosiaali- ja terveyspalvelut);

– 300 000 € (hankintalain liitteen E 5–15 kohdassa tarkoitetut muut erityiset palvelut) ja

– 500 000 € (käyttöoikeussopimukset).

Pöytäkirjan pykälät:

2 OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:

Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvosto

Käyntiosoite: Kirkkotie 1

Postiosoite: Kirkkotie 1 Sähköposti: jarvenpaan.seurakunta@evl.fi

Pöytäkirjan pykälät: §§ 86, 88, 89

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:

– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi

– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä

– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan

– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

3 VALITUSOSOITUS

Kirkollis- ja hallintovalitukset Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella: Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Helsingin hallinto-oikeus Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1, 00580 HELSINKI Postiosoite: Sörnäistenkatu 1, 00580 HELSINKI

Telekopio: Sähköposti: helsinki.hao(at)oikeus.fi Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: §7 Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää 30 päivä