JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA    

PÖYTÄKIRJA 6/2024

Kirkkoneuvosto                                                                  

AIKA:  Tiistai 16.4.2024 klo 18.00

PAIKKA:   Kirkonkulman Sali, 2. krs, Kirkkotie 2

98 §               KOKOUKSEN AVAUS    

99 §               LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS   

100 §             PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA     

101 §             TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN                     

102 § (liite)   YHTEISTYÖSOPIMUS YHDESSÄ KATETTU -TOIMINTAMALLISTA  

103 §             PERHENEUVOJA MERJA KAURAN IRTISANOUTUMINEN            

104 § (liite)   PERHENEUVOJAN VIRKA                    

105 §             HAUTAUSTOIMEN TOIMISTOSIHTEERIN IRTISANOUTUMINEN  

106 § (liite)   HAUTAUSTOIMEN TOIMISTOSIHTEERIN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN 

107 §             HAUTAUSTOIMEN ASSISTENTIN IRTISANOUTUMINEN 

108 § (liite)   HAUTAUSTOIMEN ASSISTENTIN TEHTÄVÄN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN 

109 §             TALOUSASIANTUNTIJAN VIRAN HAKUAJAN JATKAMINEN

110 § (liite)   SIUNAUSKAPPELIN SUOJELEMINEN 

111 § (liite)   KIRJANPITÄJÄ PIRET SÄISÄSEN SIVUTOIMI-ILMOITUS 

112 § (liite)   TIEDOKSI

113 §             MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT   

114 §             HENKILÖKUNNAN VIRKISTYSRETKELLE OSALLISTUMISTA KOSKEVIEN SÄÄNTÖJEN TARKISTAMINEN 

 115 §            OIKAISUVAATIMUSOHJEET                      

 116 §            KOKOUKSEN PÄÄTÖS                      

Jäsenet                               Kekäläinen    Arvi                                    

                                           Koivisto        Mikael

                                           Koivisto        Vesa, pj.                     

                                           Koskinen      Jonna 

                                           Kosonen       Marja

                                           Kuusisto       Tuija

                                           Lappalainen  Esko

                                            Karenius       Nea

                                           Luuk             Pekka, vpj.

                                           Noso             Marja                                 

                                           Oksanen        Kaija

Muut osallistujat             

Henry Berg, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Olli Honkanen, vs. talousjohtaja, esittelijä, sihteeri

Jukka Virkki, kirkkovaltuuston vpj.

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen   

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä seurakunnan kotisivuilla:

www.jarvenpaanseurakunta.fi 18.4.2024–10.5.2024

98 §  KOKOUKSEN AVAUS                    

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 18:00

Alkuhartauden piti Marja Noso. Laulettiin virsi 378

99 §  LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS                     

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 10:15).

Esityslista on toimitettu jakeluna ja kirkkoneuvoston TEAMS-kanavalla 11.4.2024

Pj:n esitys:             

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kn 99 § Päätös:

    Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.      

100 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Pj:n esitys:           

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Mikael Koivisto ja Jonna Koskinen.

Kn 100 § Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin vuorojärjestelmän mukaisesti Mikael Koivisto ja Jonna Koskinen.

101 §   TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Pj:n esitys:      

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin:

 • § 112 Tiedoksi-asioihin lisätty jäsenkehitysraportit 1-3/2024
 • § 114 HENKILÖKUNNAN VIRKISTYSRETKELLE OSALLISTUMISTA KOSKEVIEN SÄÄNTÖJEN TARKISTAMINEN
 • § 115 OIKAISUVAATIMUSOHJEET ja § 116 KOKOUKSEN PÄÄTÖS                  

Kn 101 § Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi esitetyin lisäyksin.

102 §  YHTEISTYÖSOPIMUS YHDESSÄ KATETTU -TOIMINTAMALLISTA

Yhdessä katettu-verkosto on alun perin järvenpääläinen yhteistyöverkosto, joka on kehittänyt toimintatapoja yhteisöllisyyden ja työelämäosallisuuden lisäämiseksi Keski-Uudellamaalla. Sitä on toteutettu järjestämällä kaikille avoimia yhteisöllisiä ruokailuja, joissa hyödynnetään sopimuskumppaneiden lahjoittamaa ruokaa. Logistiikka ja varastointi on toteutettu vastuullisesti yhteistyössä verkoston toimijoiden kanssa. Mukana verkostossa on ollut kolmannen sektorin edustajia, seurakuntia, Järvenpään kaupunki sekä paikallisia yrityksiä. Kauppojen ja elintarviketeollisuuden lahjoittama ruoka on mahdollistanut mielekkäitä työtehtäviä mm. ruoan kuljetuksen ja varastoinnin sekä tiedotuksen ja ruokailujen järjestämisen parissa.

Yhdessä katettu- verkoston ja Via Dia ry:n hallinnoiman toiminnan päätyttyä Järvenpään seurakunta on tilapäisesti hallinnoinut verkoston ja hävikkiruokaterminaalin toimintaa tehden tiivistä yhteistyötä Järvenpään kaupungin kanssa. Yhdessä katettu- hävikkiruokatermimaalin toimintaa on suunniteltu uudelleen Järvenpään seurakunnan, Järvenpään kaupungin, Setlementti Louhelan ja Tuusulan seurakunnan kanssa Järvenpään Via Dia ry:n hakeuduttua konkurssiin vuoden 2024 alussa. Suunnitelman mukaan Järvenpäässä Keski-Uudellemaalle sijoittuva Yhdessä katettu- ruokahävikkiterminaalin toiminta ja Tuusulan seurakunnan hävikkiruokatoiminta yhdistyvät. Tällä toimenpiteellä saadaan vahvistettua ja laajennettua Yhdessä katettu hävikkiruokatoimintaa Keski-Uudellamaalla ja sen jatkuvuutta. 1.3. 2024 alkaen toiminnan koordinointi on siirtynyt Setlementti Louhela ry:lle. Muutos on tarkoittanut myös uusiin tiloihin siirtymistä ja muutto uusiin tiloihin on toteutettu helmikuun lopussa. Uudet tilat terminaalille löytyivät Järvenpään Loutista vanhasta Siwa-kaupan tilasta.

Sopimuksen kohteena olevan toiminnan tavoitteet on kuvattu yhteistyösopimuksen liitteenä olevassa Toiminnan kuvauksessa, liite nro 102b.  Toiminnan kustannukset ja kustannusarvio on puolestaan kuvattu em. liitteessä sekä liitteessä nro 102c. Sen mukaisesti Järvenpään seurakunnan maksuosuus loppuvuoden osalta olisi 37 200 euroa ja summassa on otettu huomioon alkuvuonna toiminnan toteuttamiseen jo käytetyt määrärahat. 

Kirkkovaltuusto on myöntänyt kokouksessaan 12.12.2023 § 73 Muu seurakuntatyö -kustannuspaikalla hävikkiruokatoimintaa varten 50 000 euroa.

Liitteenä nro 102d on Jäsensopimusmalli mukaan verkostoon liittyville yhteisöille ja liitteenä nro 102e Jäsensopimusten maksujen ehdot ja määräytymisperiaatteet.

Yhteistyösopimus on liitteenä nro 102a.

** 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää

 1. hyväksyä yhteistyösopimuksen Yhdessä katettu - toimintamallista liitteen nro 102a mukaisesti.
 2. valita johtoryhmän jäseniksi kirkkoherran, varalla diakonian johtava viranhaltija, sekä kirkkoneuvoston edustajan ja tälle varahenkilön.                                  

Kn 102 § Päätös:

Palautettiin kohta 1 valmisteluun budjetin tarkistamisen osalta. Päätettiin kohta 2 esityksen mukaisesti. Johtoryhmään valittiin yksimielisesti kirkkoherra Vesa Koivisto ja tälle varahenkilöksi diakonian johtava viranhaltija Katariina Autero. Kirkkoneuvoston edustajaksi valittiin Marja Kosonen ja varalle Kaija Oksanen. 

103 §  PERHENEUVOJA MERJA KAURAN IRTISANOUTUMINEN

Perheneuvoja Merja Kaura on lähettänyt 5.4.2024 sähköpostitse irtisanoutumisilmoituksensa Perheasiainneuvottelukeskuksen johtajalle (liite nro 103) Kaura on Kipan henkilörekisterin mukaan aloittanut seurakunnassamme palveluksessa 8.8.2016. 

Työsopimuslain 6 luvun 3 § yleisten irtisanomisajat ovat jollei muusta sovita, työntekijän irtisanoessa työsuhteen:

 1. 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään viisi vuotta;

2) yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli viisi vuotta.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; hallintosihteeri

**

Pj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää myöntää eron perheneuvojan virkasuhteesta Merja Kauralle 15.8.2024 alkaen.

Kn 103 § Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

104 § PERHENEUVOJAN VIRKA

Perheasiain neuvottelukeskuksessa on vapautumassa perheneuvojan virka Merja Kauran irtisanouduttua perheneuvojan virasta 15.8.2024 alkaen.

Perheneuvojan ottaa tehtäväänsä Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvosto.

Viran pätevyysvaatimuksina on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, soveltuvuus tehtävään sekä perheneuvojan erityiskoulutus tai sitoutuminen sen suorittamiseen. Perehtyneisyys sielunhoitotyöhön tai psykoterapiaan sekä suoritettu työnohjaajan koulutus katsotaan eduksi. Hakijan on tarvittaessa suostuttava soveltuvuustutkimukseen.

Virkaan valitun tulee olla Suomen ev. lut. kirkon jäsen ja hänen on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Virka täytetään 6 kk:n koeajalla. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 602 mukainen. Tehtäväkohtainen palkka ilman vuosisidonnaista palkanosaa (korkeintaan 487 euroa) on 3721,24 euroa (sisältää Järvenpää-lisän 80,72 euroa). Virka tulee ottaa vastaan 15.8.2024 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset virkaan tulee toimittaa 3.5.2024 klo 16.00 mennessä. Haastatteluaikataulu tarkentuu myöhemmin valmisteluryhmän toimesta.

Hakuilmoitus liitteenä nro 104.

Perheasiain neuvottelukeskuksen ohjesäännön mukaan kirkkoneuvoston tulee nimetä valmisteluryhmään Järvenpään seurakunnan kirkkoherra, neuvottelukeskuksen johtaja ja sopijaseurakuntien neuvottelukuntaan valitsemat jäsenet. Valmisteluryhmän kokoonpano olisi tämän mukaan Vesa Koivisto, Anssi Tietäväinen, Marja Noso, Altti Torkkeli ja Kristiina Käyhkö.

**

Esityksen valmistelija; PNKn johtaja, kirkkoherra

**

Pj:n esitys:           

Kirkkoneuvosto päättää                 

 1. ilmoittaa perheneuvojan viran haettavaksi liitteen nro 104 mukaisesti kirkkoverkon ja työvoimatoimiston rekrytointipalvelussa sekä seurakunnan kotisivuilla ja ilmoitustaululla
 2. asettaa valmisteluryhmän, johon nimetään PNK:n ohjesäännön mukaisesti Vesa Koivisto, Anssi Tietäväinen, Marja Noso, Altti Torkkeli ja Kristiina Käyhkö. Luottamushenkilöjäsenten varajäseninä valmisteluryhmässä toimivat heidän henkilökohtaiset varajäsenensä neuvottelukunnassa. Valmisteluryhmän tehtävänä on tutkia hakemukset, suorittaa tarpeelliset haastattelut, hankkia soveltuvuuslausunnot sekä tehdä esitys viranhaltijan valinnasta kirkkoneuvostolle.

Kn 104 § Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

105 § HAUTAUSTOIMEN TOIMISTOSIHTEERIN IRTISANOUTUMINEN

Hautaustoimen toimistosihteeri Anja Tyynelä on lähettänyt 16.1.2024 irtisanoutumisilmoituksensa seurakuntapuutarhuri Satu Vuoriselle, jossa hän pyytää eroa hautaustoimen sihteerin virasta 17.9.2024 alkaen eläkkeelle siirtymisen takia.

Anja Tyynelä on siirtynyt taloustoimiston toimistosihteerin tehtävästä hautaustoimen toimistosihteeriksi 1.9.2019 alkaen ja sijaintipaikka on hautausmaan toimisto, Kaukotie 48.

Laki evenkelis-luterilaisen kirkon viranhaltijasta 653/2023 Luku 8 54§

Viranhaltijan irtisanoessa virkasuhteensa irtisanomisaika on vähintään:

1) 14 päivää, jos palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä enintään viisi vuotta;

2) yksi kuukausi, jos palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä yli viisi vuotta; 

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; talousjohtaja

**

 

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää myöntää eron hautaustoimen sihteeri Anja Tyynelälle 17.9.2024 alkaen

Kn 105 § Päätös:   

Päätettiin esityksen mukaisesti.

106 §   HAUTAUSTOIMEN TOIMISTOSIHTEERIN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN

Hautaustoimen toimistosihteeri Anja Tyynelä on irtisanoutunut hautaustoimen toimistosihteerin virasta. Virkasuhde päättyy 16.9.2024. Edellisen henkilöstöstrategian laadinnan yhteydessä hautaustoimen henkilöstöresurssien yhteydessä on todettu toimistosihteerin virka tarpeelliseksi. Hautaustoimen toimistosihteerin tehtävistä merkittävä määrä on asiakaspalvelutehtäviä. Asiakaspalvelussa kohdataan surevia omaisia hautajaisjärjestelyissä auttaen. Lisäksi sihteerin tehtäviä ovat laskutukseen ja hautainhoitorahaston sopimusten hallintaan liittyviä. Useat toimintatavat ovat lakisääteisesti määriteltyjä ja vakiintuneita.

Palkkatyöryhmä on kokouksessaan 15.4. käsitellyt päivitetyn hautaustoimen toimistosihteerin tehtävänkuvauksen tehtävänkuvauksen (liite nro 106a) ja palauttanut sen valmisteluun.

** 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja 

** 

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää: 

 1. julistaa hautaustoimen toimistosihteerin viran haettavaksi liitteen nro 106b) hakuilmoituksen mukaisesti.
 2. valita hautaustoimen toimistosihteerin viranhaun valmisteluryhmän, jonka tehtävänä on valita haastateltavat, haastatella ja laatia haastattelumuistio kirkkoneuvostolle. Valmisteluryhmään valitaan seurakuntapuutarhuri Satu Vuorinen, talousjohtaja ja luottamushenkilöedustajat.

Kn 106 § Päätös:             

Päätettiin esityksen mukaisesti. Valmisteluryhmään valittiin luottamushenkilöedustajiksi Esko Lappalainen (varalla Marja Kosonen) ja Arvi Kekäläinen (varalla Jonna Koskinen).

107 § HAUTAUSTOIMEN ASSISTENTIN IRTISANOUTUMINEN

Hautausmaan assistentti on lähettänyt sähköpostilla 19.3.2024 irtisanoutumisilmoituksensa esihenkilölleen seurakuntapuutarhurille, jossa hän irtisanoo työsuhteensa siten, että työsuhteen viimeinen päivä on 17.4.2024. Saarinen on aloittanut hautausmaan assistentin tehtävässä 1.1.2023.

Työsopimuslain 6 luvun 3 § yleisten irtisanomisajat ovat jollei muusta sovita, työntekijän irtisanoessaan työsuhteen:

 1. 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään viisi vuotta

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; talousjohtaja

**

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää myöntää eron hautausmaan assistentin työsuhteesta Sari Saariselle 18.4.2024 alkaen.

Kn 107 § Päätös:   

Päätettiin esityksen mukaisesti.

108 §  HAUTAUSTOIMEN ASSISTENTIN TEHTÄVÄN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN

Hautausmaan assistentti Sari Saarinen on irtisanoutunut hautausmaan assistentin toimesta. Työsuhde päättyy 17.4.2024.

Henkilöstöstrategian seurantaryhmä on 23.9.2022 lausuntonaan puoltanut vakituisen henkilökunnan lisäämistä hautaustoimeen. Kirkkoneuvosto 11.10.2022 § 234 esittänyt päätöksessään esittää kirkkovaltuustolle, että hautausmaan vakituista henkilöstöä lisätään 1.1.2023 alkaen hautausmaan assistentin työsopimussuhteisella toimella.

Kirkkovaltuusto 25.10.2022 § 50 hyväksynyt esityksen.

Hautaustoimen näkökulmasta toimen tarpeellisuus on edelleen sama.

Tehtävänkuvaukseen ei ole tarvetta tehdä muutoksia. Tehtävän vaativuus, peruspalkka sekä palkkajako pysyy ennallaan.

Tehtävänkuvaus on liitteenä 108a. Toimen peruspalkka määräytyy tehtävänkuvauksen mukaan ja on palkkaryhmässä 501. Toimi on kokoaikainen yleistyöajalla.

** 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja 

** 

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää: 

 1. hyväksyä hautausmaan assistentin tehtävänkuvauksen liitteen nro 108a mukaisena 1.5.2024 alkaen
 2.  julistaa hautausmaan tehtävän haettavaksi liitteen nro 108b hakuilmoituksen mukaisesti.
 3. valita hautaustoimen tehtävän valmisteluryhmän, jonka tehtävänä on valita haastateltavat, haastatella ja laatia haastattelumuistio kirkkoneuvostolle. Valmisteluryhmään valitaan seurakuntapuutarhuri Satu Vuorinen, talousjohtaja ja tarvittaessa luottamushenkilöedustajat.

Kn 108 § Päätös:             

Päätettiin esityksen mukaisesti. Valmisteluryhmään ei valittu luottamushenkilöitä.

109 § TALOUSASIANTUNTIJAN VIRAN HAKUAJAN JATKAMINEN

Talousasiantuntijan virkaan tuli määräaikaan 7.4.2024 mennessä 15 hakemusta. Hakemusten määrän vuoksi on perusteltua jatkaa hakuaikaa 1.5.2024 asti.

(Laki evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijasta 8:2 §).

Otamme huomioon jo aiemmin lähetetyt hakemukset.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää

1) Jatkaa talousasiantuntijan hakuaikaa 1.5.2024 klo 23:59 asti

2) Huomioida 7.4.2024 mennessä tulleet hakemukset

Kn 109 § Päätös:              

Päätettiin esityksen mukaisesti.

110 § SIUNAUSKAPPELIN SUOJELEMINEN

Kirkkolain mukaan ennen vuotta 1917 rakennettu kirkollinen rakennus on kiinteine sisustuksineen, maalauksineen, taideteoksineen ja pihapiireineen suojelunalainen ilman erillistä päätöstä. Tätä myöhemmin käyttöön otetun kirkollisen rakennuksen voi kirkkohallitus määrätä suojeltavaksi, jos suojelu on perusteltua rakennushistorian, rakennustaiteen, rakennustekniikan tai erityisten ympäristöarvojen kannalta. Kirkollisen rakennuksen suojelusta päättää kirkkohallitus omasta, seurakunnan, tuomiokapitulin tai Museoviraston aloitteesta.

Museovirasto on valmistellut suojeluesityksiä, jotka koskevat joitakin vuosien 1917–2000 välisenä aikana rakennettuja siunauskappeleita.

Museoviraston suojeluesitysten joukossa on Järvenpään seurakunnan siunauskappeli.

Kirkkolailla suojellun rakennuksen korjaus- ja restaurointihankkeisiin voidaan kirkkohallituksen päätöksellä myöntää avustusta valtion rahoituksesta (Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin 430/2015). Lausunto voi olla vapaamuotoinen seurakunnan tai seurakuntayhtymän kannanotto sekä ehdotetusta suojelusta että kyseisen siunauskappelin ominaisuuksista ja tulevaisuudesta. Lausuntoon on hyvä sisällyttää tietoa myös mahdollisista rakennukseen suunnitteilla olevista korjauksista ja muutoksista. Museovirasto liittää saamansa lausunnon kirkkohallitukselle myöhemmin toimitettavaan suojeluesitykseen ja voi sitä ennen myös tarkistaa laatimaansa suojeluesitystä lausunnosta ilmenevien näkökohtien ja huomautusten perusteella.

Lausunto pyydetään toimittamaan 17.5.2024 mennessä osoitteella kirjaamo@museovirasto.fi Museoviraston Kulttuuriympäristöpalvelut-osastolla asiaa valmistelevat ja mahdollisiin kysymyksiin vastaavat erikoisasiantuntija Laura Tuominen, p. 0295 33 6257, sähköposti laura.tuominen@museovirasto.fi sekä yli-intendentti Sirkkaliisa Jetsonen, p. 0295 33 6274, sähköposti sirkkaliisa.jetsonen@museovirasto.fi

Järvenpään seurakunnan siunauskappelin remonttia on valmisteltu kiinteistöpäällikön johdolla yhdessä suunnittelijoiden kanssa. Viimeisimmässä kokouksessa asetettiin tavoitteeksi hankkia rakennuslupa vuoden 2024 aikana ja aloittaa toteutus vuonna 2025. Viimeisin muutos aiheuttaa mahdollisesti viivästyksiä aikatauluissa. On kuitenkin mahdotonta arvioida tässä vaiheessa, joudutaanko suunnitelmaa muuttamaan ja kuinka laajasti.

Liitteinä nro 110a-d Museoviraston lausuntopyyntö liitteineen

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:             

Merkitään tiedoksi

Kn 110 § Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti ja huomioidaan kokouksessa tulleet kannat vastaukseen:

-Kirkkoneuvosto pääsääntöisesti vastustaa suojelua

-Rakennuksen käytettävyysnäkökohdat tulee varmistaa

-Siunauskappelin energiatehokkuutta on parannettava

-Lämmitysmuotoratkaisut tärkeä selvittää

111 § KIRJANPITÄJÄ PIRET SÄISÄSEN SIVUTOIMI-ILMOITUS

Kirjanpitäjä Piret Säisänen on osoittanut 10.4.2024 Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvostolle sivutoimilupahakemuksen. Sivutoimilupa-anomus liitteenä nro 111.

Esihenkilö talousjohtaja puoltaa Säisäsen anomaa sivutoimilupaa. Kyseessä on varsinaisesti sivutoimi-ilmoitus, koska sivutoimen hoitamiseen ei käytetä työaikaa.

Laki kirkon viranhaltijasta 27 §

Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, josta viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista. Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Sivutoimilupa vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole kiinteää työaikaa. Päätösvallasta myöntää sivutoimilupa seurakunnan papin viran ja lehtorin viran haltijalle säädetään kirkkolaissa.

 

Sivutoimilupa voidaan myöntää määräajaksi tai muutoin rajoitettuna. Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muuten haitata tehtävän asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa. Viranhaltija ei saa virkasuhteen kestäessä ryhtyä kilpailevan toiminnan valmistelemiseksi sellaisiin toimenpiteisiin, joita ei voida pitää hyväksyttävinä.

Muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta sivutoimesta viranhaltijan on tehtävä ilmoitus työnantajalle.

Työnantaja voi 2 momentissa tarkoitetuilla perusteilla ja varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi:

1) kieltää muun kuin 1 momentissa tarkoitetun sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen;

2) peruuttaa sivutoimiluvan.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää merkitä Piret Säisäsen sivutoimi-ilmoituksen tiedoksi ajalle 1.4.2024 – 31.8.2026.

Kn 111 § Päätös:   

Päätettiin esityksen mukaisesti.

112 §  TIEDOKSI                                            

 

 1. YLEISKIRJEET

https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet/

 1. Verotilitykset                                                                                           liite112 –2
 2. Jäsentilastot                                                                                               liite 112 -3

** 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra, talousjohtaja

**

Pj:n esitys:             

Merkitään tiedoksi.

Kn 112 § Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Tuusulan Vanhemman Neulomaseuran 140-vuotisjuhlissa edustajina Marja Kosonen ja Jukka Virkki perjantaina 19.4.2024 Tuusulan seurakunnan auditoriossa.

Piispantarkastusviikon ohjelma, osanottajat:

Tiistaina 23.4.2024 klo 13:30-15:30, Tukea ja tekoa verkosto, Jukka Virkki luottamushenkilöedustajana

Keskiviikkona 24.4.2024 klo 13:00 – 15:00 Bulevardikortteli. Henry Berg ja Pekka Luuk, kaupunginjohdon tapaaminen

Keskiviikkona 24.4.2024 klo 16:00-19:30 työskentelyä luottamushenkilöiden kanssa

Torstaina 25.4.2024 klo 11:00-16:00 eri tapahtumia Jampassa, lukiossa, CM, samalla sopalla, Jukka Virkki ja Henry Berg luottamushenkilöistä paikalla. 

113 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT                     

 1. GPS-ohjelma Hyvinkään seurakunnassa Rauhanummen hautausmaalla, tutkitaan Hyvinkään ratkaisu ja katsotaan Järvenpään seurakunnassa vastaavia mahdollisuuksia.
 2. Tilojen käyttökysymys käsittelyyn seuraavassa kirkkoneuvoston kokouksessa 14.5.2024, samalla keskustellaan tilojen alkoholikäytön säännöistä

Kn 113 § Päätös:   

Päätettiin muut asiat.

114 § HENKILÖKUNNAN VIRKISTYSRETKELLE OSALLISTUMISTA KOSKEVIEN SÄÄNTÖJEN TARKISTAMINEN

---

Seurakunnan yhteistyötoimikunta on edellisen kerran kokouksessa 31.5.2022 käsitellyt mm. henkilökunnan virkistysretkille ja tyky-toimintaan osallistumisen sääntöjä. Yhteistyötoimikunnan esityksen mukaisesti kirkkoneuvosto on päättänyt hyväksyä 5.11.2019 § 281 seuraavan säännön:

Henkilöstön virkistysretkelle on mahdollisuus osallistua seurakunnan palveluksessa olevilla, joiden virka- ja työsuhde on kestänyt virkistysretken ajankohtaan mennessä yhden kuukauden ja työssäolo ao. vuonna on tarkoitettu kestämään yli 4 kk. Virkistysretken ajankohtana virkavapaalla olevaa virkistysretkelle osallistuminen ei koske. 

Virkistysretken tarkoituksen on henkilökunnan työhyvinvoinnin kohottaminen ja virkistyminen sekä uusien kokemusten tarjoaminen. Toisaalta tarkoituksena on työntekijöiden toisiinsa tutustuminen ja työpaikan yhteisöllisyyden kehittäminen. Näitä viime mainittuja tavoitteita voidaan kehittää virkistysretkellä esim. yhteisin ryhmämuotoisin leikkimielisin tehtävin ja kilpailuin ja mahdollisimman laajalla osallistujajoukolla. Työantajan tavoitteena on, että mahdollisimman moni osallistuisi virkistysretkelle. Tätä on huomioitu mm. virkistysretken ajankohtaa riittävän ajoissa suunniteltaessa.

Kn 5.11.2019 § 281 päätetyissä säännöissä on lisäksi huomioitu henkilökunta, joka täyttää edellä olevat ehdot, mutta ei pääse osallistumaan virkistysretkelle työantajan edustajan (esimiehen) määräämän työtehtävän takia. Tällöin annetaan liikunta- ja kulttuuriseteleitä päätoimiselle henkilökunnalle 30 € arvosta ja niille, joiden työ/virkasuhde ei täytä päätoimisuuden rajaa 15 € arvosta. 

Virkistysretkelle osallistumisoikeus on edelleen herättänyt erityisesti kysymyksiä kausi-, osa-aikais- ja tarvittaessa töihin kutsuttavien työntekijöiden sekä virkavapaalla olevien osallistumisoikeudesta sekä pois jäävillä virkistysretken korvauksista. Lähtökohtaisesti tarvittaessa töihin kutsuttavia tarvitaan juuri virkistysretken aikaan työtehtäviin, jotta vakituinen henkilökunta pääsee virkistysretkelle. Kausityöntehtävissä ollaan eri pituisia aikoja mutta erityisesti hautaustoimessa on pitkiä kausityöjaksoja ja usein kausitöihin tullaan vuodesta toiseen. Tällöin kausityöntekijöiden integroimista muuhun työyhteisöön virkistysretken avulla kannattaa suosia yhtenä keinona työpaikan yhteisöllisyyttä.

** 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja, yhteistyötoimikunta

** 

 

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto hyväksyy, että henkilökunnan virkistysretkelle osallistumista koskevat säännöt ovat 8.6.2022 lukien seuraavat: 

 1. virkistysretkelle on mahdollisuus osallistua seurakunnassa palveluksessa olevilla, joiden virka- tai työsuhde on kestänyt virkistysretken ajankohtaan mennessä yhden kuukauden ja työssäolo ao. vuonna on tarkoitettu kestämään yli 4 kk.
  • Vakituisen henkilökunnan työaikaprosentti on oltava min. 40 %
  • Määräaikaisen henkilökunnan työaikaprosentti on oltava min. 40 %
 1. Virkistysretken ajankohtana virkavapaalla (myös sairausloma) olevaa virkistysretkelle osallistuminen ei koske
 1. Virkistysretkietuus ei koske henkilöitä, jotka ovat ns. tarvittaessa töihin kutsuttavia.
 1. Henkilöllä, joka ei pääse osallistumaan virkistysretkelle työantajan edustajan (esihenkilö) määräämän työtehtävän takia, on oltava edustajan (esihenkilön) etukäteen tekemä kirjallinen työmääräys asiasta. Oletusarvoisesti kompensaatiokorvausta poisjäännistä virkistyspäivästä ei saa ilman työmääräystä.
 1. Edustajan (esihenkilön) määräämän työtehtävän takia annetaan liikunta- ja kulttuuriseteleitä päätoimiselle työntekijälle tai viranhaltijalle 30 € arvosta ja niille, joiden työ- tai virkasuhde ei täytä päätoimisuuden rajaa 15 € arvosta.

Kompensaatiokorvausta juhlavuoden 2022 yönyli virkistysretkestä esitetään korotettavaksi. Annetaan liikunta- ja kulttuuriseteleitä päätoimiselle työntekijälle tai viranhaltijalle siten, että kokoaikaiselle 100 € ja alle kokoaikaisen rajan jäävälle 50 €.

 1. Osallistumatta jättäminen ei tarkoita, että kyseessä olisi ylimääräinen vapaapäivä. Jos ei osallistu, eikä ole työtehtävissä, kyseessä on palkaton virkavapaa, anottava saldovapaa tms.
 2. Muista, kuin edellä mainituista syistä, retkeltä pois jäämiselle voi olla / ilmaantua muu perusteltu syy, jossa kuitenkaan edustajan (esihenkilön) ei ole perusteita määrätä henkilöä jäämään työtehtäviin. Tällöin asian käsittely etenee kaikkien työmuotojen työntekijöiden osalta yhteisesti kirkkoherran ja talousjohtajan päätettäväksi sekä linjattavaksi jatkotoimenpiteiden osalta.

Kn 161 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-7) hyväksyttiin yksimielisesti.           

***

Henkilökunnan virkistysretkelle osallistumista on tarkistettava uudelleen. Tämä johtuu uusien henkilöiden integroimistarpeesta työyhteisöön entistä paremmin. Pyrimme jatkossa ottamaan uusia työntekijöitä entistä vahvemmin mukaan toimintaan heti työsuhteen alusta lähtien. Näin ollen muutosehdotus nykyiseen säännöstöön seuraavasti:

Henkilöstön virkistysretkelle on mahdollisuus osallistua seurakunnan palveluksessa olevilla, joiden virka- ja työsuhde on tarkoitettu kestämään yli 4 kk kyseisen vuoden aikana. Virkistysretken ajankohtana virkavapaalla olevaa virkistysretkelle osallistuminen ei koske.

Virkistysretken tarkoituksen on henkilökunnan työhyvinvoinnin kohottaminen ja virkistyminen sekä uusien kokemusten tarjoaminen. Toisaalta tarkoituksena on työntekijöiden toisiinsa tutustuminen ja työpaikan yhteisöllisyyden kehittäminen. Näitä viime mainittuja tavoitteita voidaan kehittää virkistysretkellä esim. yhteisin ryhmämuotoisin leikkimielisin tehtävin ja kilpailuin ja mahdollisimman laajalla osallistujajoukolla. Työantajan tavoitteena on, että mahdollisimman moni osallistuisi virkistysretkelle. Tätä on huomioitu mm. virkistysretken ajankohtaa riittävän ajoissa suunniteltaessa.

Kn 5.11.2019 § 281 päätetyissä säännöissä on lisäksi huomioitu henkilökunta, joka täyttää edellä olevat ehdot, mutta ei pääse osallistumaan virkistysretkelle työantajan edustajan (esimiehen) määräämän työtehtävän takia. Tällöin annetaan liikunta- ja kulttuuriseteleitä päätoimiselle henkilökunnalle 30 € arvosta ja niille, joiden työ/virkasuhde ei täytä päätoimisuuden rajaa 15 € arvosta.

Virkistysretkelle osallistumisoikeus on edelleen herättänyt erityisesti kysymyksiä kausi-, osa-aikais- ja tarvittaessa töihin kutsuttavien työntekijöiden sekä virkavapaalla olevien osallistumisoikeudesta sekä pois jäävillä virkistysretken korvauksista. Lähtökohtaisesti tarvittaessa töihin kutsuttavia tarvitaan juuri virkistysretken aikaan työtehtäviin, jotta vakituinen henkilökunta pääsee virkistysretkelle. Kausityöntehtävissä ollaan eri pituisia aikoja mutta erityisesti hautaustoimessa on pitkiä kausityöjaksoja ja usein kausitöihin tullaan vuodesta toiseen. Tällöin kausityöntekijöiden integroimista muuhun työyhteisöön virkistysretken avulla kannattaa suosia yhtenä keinona työpaikan yhteisöllisyyttä.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja, työsuojelupäällikkö (Yhteistyötoimikunnan puheenjohtaja)

** 

Tj:n esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy, että henkilökunnan virkistysretkelle osallistumista koskevat säännöt ovat 17.4.2024 lukien seuraavat: 

 1. virkistysretkelle on mahdollisuus osallistua seurakunnassa palveluksessa olevilla, joiden virka- tai työsuhde on ao. vuonna tarkoitettu kestämään yli 4 kk.
 • Vakituisen henkilökunnan työaikaprosentti on oltava min. 40 %
 • Määräaikaisen henkilökunnan työaikaprosentti on oltava min. 40 %

2) Virkistysretken ajankohtana virkavapaalla (myös sairausloma) olevaa virkistysretkelle osallistuminen ei koske 

3)Virkistysretkietuus ei koske henkilöitä, jotka ovat ns. tarvittaessa töihin kutsuttavia. 

4)Henkilöllä, joka ei pääse osallistumaan virkistysretkelle työantajan edustajan (esihenkilö) määräämän työtehtävän takia, on oltava edustajan (esihenkilön) etukäteen tekemä kirjallinen työmääräys asiasta. Oletusarvoisesti kompensaatiokorvausta poisjäännistä virkistyspäivästä ei saa ilman työmääräystä.

5)Edustajan (esihenkilön) määräämän työtehtävän takia annetaan liikunta- ja kulttuuriseteleitä päätoimiselle työntekijälle tai viranhaltijalle 100 € arvosta ja niille, joiden työ- tai virkasuhde ei täytä päätoimisuuden rajaa 50 € arvosta. 

6)Osallistumatta jättäminen ei tarkoita, että kyseessä olisi ylimääräinen vapaapäivä. Jos ei osallistu, eikä ole työtehtävissä, kyseessä on palkaton virkavapaa, anottava saldovapaa tms.

7)Muista, kuin edellä mainituista syistä, retkeltä pois jäämiselle voi olla / ilmaantua muu perusteltu syy, jossa kuitenkaan edustajan (esihenkilön) ei ole perusteita määrätä henkilöä jäämään työtehtäviin. Tällöin asian käsittely etenee kaikkien työmuotojen työntekijöiden osalta yhteisesti kirkkoherran ja talousjohtajan päätettäväksi sekä linjattavaksi jatkotoimenpiteiden osalta.

 

Kn  114 § Päätös:  

Esitys (kohdat 1-7) hyväksyttiin yksimielisesti.

115 § OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Kn 115 §      Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 10:23)

116 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kn 116 §      Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.48

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS                                   115 §                                        

Järvenpään seurakunta

Kirkkoneuvosto

16.4.2024 § 115   

1 MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (652/2023) 12 luvun 4 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai muusta ratkaisusta, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.

Pöytäkirjan pykälät: §§ 98–102, 104, 106, 108–110, 112–116

Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto

Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 12 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen

oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pöytäkirjan pykälät: §§ 103, 105, 107, 111

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot

1. Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta lain evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijasta (viranhaltijalaki) 73 §:n mukaan viranomaisen päätökseen evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa eikä saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Mitä tässä momentissa säädetään, sovelletaan vain viranhaltijaan, joka on jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa, tai sen alayhdistyksessä.

2. Muutosta ei saa erikseen hakea oikaisuvaatimuksella tai kirkollisvalituksella päätökseen, joka koskee viranhaltijalain 62 §:n 4 momentissa tarkoitettua väliaikaista virantoimituksesta pidättämistä.

3. Seurakunnan jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta kirkkolain 12 luvun 5 §:n 1 momentin mukaan kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston päätöksestä, jos se koskee toiseen henkilöön kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta.

4. Valittamalla ei saa hakea muutosta oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6

§:n 2 momentin mukaan päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa. Valittamalla ei myöskään saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista.

5. Muun lainsäädännön mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: 

Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot

Hankintaa koskevista päätöksistä ei kirkkolain 12 luvun 8 §:n 2 momentin nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon. Kansalliset kynnysarvot ilman arvonlisäveroa laskettuna ovat:

– 60 000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut);

– 150 000 € (rakennusurakat);

– 400 000 € (hankintalain liitteen E 1–4 kohdassa tarkoitetut sosiaali- ja terveyspalvelut);

– 300 000 € (hankintalain liitteen E 5–15 kohdassa tarkoitetut muut erityiset palvelut) ja

– 500 000 € (käyttöoikeussopimukset).

Pöytäkirjan pykälät:

2 OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:

Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvosto

Käyntiosoite: Kirkkotie 1

Postiosoite: Kirkkotie 1

Sähköposti: jarvenpaan.seurakunta@evl.fi

Pöytäkirjan pykälät: §§ 103, 105, 107, 111

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:

– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi

– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä

– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan

– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

3  VALITUSOSOITUS

Kirkollis- ja hallintovalitukset

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella:

Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Helsingin hallinto-oikeus

Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1, 00580 HELSINKI

Postiosoite: Sörnäistenkatu 1, 00580 HELSINKI

 

Telekopio:

Sähköposti: helsinki.hao(at)oikeus.fi

 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: §7

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valitusaika

30 päivää

30 päivää