Jäsenet                              

Henry Berg

Arvi Kekäläinen 

Vesa Koivisto, puheenjohtaja 

Tuija Kuusisto

Esko Lappalainen

Ida Luuk 

Pekka Luuk, varapj. 

Marja Noso 

Jouko Porkka, 

Mirja Vakkuri (POISSA) sij. Ritva Sallinen Jarkko Åström

Muut osallistujat

Hanna Graeffe, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä 

Jukka Virkki, kirkkovaltuuston vpj.

Hanna Warro, hallintosihteeri, sihteeri

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen    

Pöytäkirja pidetään julkisesti 1.6.-15.6.2022 viraston aukioloaikoina (ma–ke klo 9-15.00, to klo 9–17 ja pe klo 9–14) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1.

142. § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 20.47

143.§ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4).

Esityslista on toimitettu 24.5.2022.

Pj:n esitys:             

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kn 143 § Päätös:              

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

144.§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Pj:n esitys:           

Pöytäkirjan tarkastajiksi  ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Arvi Kekäläinen ja Tuija Kuusisto.

Kn 144 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

145.§ TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Pj:n esitys:         

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi

Kn 145 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

146. § VARHAISKASVATUSTYÖNOHJAAJAN VIRAN  PERUSTAMINEN

Kjk § 8 Esitys:

Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelmassa on hyväksytty uuden viran perustaminen Loutin kokopäiväisen toiminnan käynnistämiseksi. Kirkkovaltuusto 14.12.21 §72 ”Loutin kerhotalolla käynnistetään päivittäistä avointa toimintaa eri ikäisille seurakuntalaisille elokuusta 2022 alkaen. Kahden lastenohjaajan  tilalle palkataan perhetyönohjaaja/varhaiskasvatustyön ohjaaja. Kustannusvaikutukset noin -30.000e.”

Varhaiskasvatustyön ohjaajan virkaan sisältyy Loutin kerhotalon toiminnan koordinointi, kerhotoiminta, yhteistyö kaupungin, Keusoten, sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Viran tehtävien hoitaminen olisi mahdollista järjestää toisen varhaiskasvatustyönohjaajan tehtävänkuvauksen sisällön muutoksella. Varhaiskasvatustyön ohjaaja, jonka tämän hetkinen tehtävänkuva on kuvattu alla, siirtyisi uudella tehtävänkuvauksella käynnistämään Loutin toimintaa:

perhekerhotyö, leirityö (perheleirit, varhaisnuorisotyönleirit, rippikoulu), pyhäkoulutyö, erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden tukeminen, laaja-alainen lapsiperheiden parissa tehtävä työ, monimuotoinen ryhmätoiminta kasvatuksen kentällä.

Em. mainittuihin tehtäviin perustettaisiin uusi varhaiskasvatustyönohjaajan virka.

Kasvatusjohtokunta esittää neuvostolle, että perustetaan varhaiskasvatustyön ohjaajan virka 1.8.2022 alkaen.

Päätös:    Kasvatusjohtokunta kannattaa esitystä ja lähettää sen neuvostolle käsittelyyn.

****

Kn § 81 Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 14.12.21 § 72 päättänyt toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä perustaa kahden lastenohjaajan toimen tilalle perhetyönohjaajan/varhaiskasvatustyönohjaajan viran. Kasvatusjohtokunta esittää kirkkoneuvostolle varhaiskasvatustyönohjaajan viran perustamista tätä tarkoitusta varten 1.8.2022 alkaen.

Varhaiskasvatustyönohjaajan viran tehtävänkuvaus on liitteenä nro 81.

**

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: kirkkoherra, Iia Palmgren

**

Pj:n esitys:           

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se perustaa varhaiskasvatustyönohjaajan viran 1.8.2022 alkaen.

Kn 81 § Päätös:     

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

****

Kv §  20       Varhaiskasvatustyönohjaajan viran tehtävänkuvaus on liitteenä nro 20.

Kv 20 § Päätös:     

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

****

Kn § 146

Varhaiskasvatustyönohjaajan rekrytointi käynnistetään heti kun viran perustaminen on hyväksytty kirkkovaltuuston kokouksessa 31.5.2022. Rekrytointiaikataulu olisi seuraava:

31.5. kirkkovaltuusto käsittelee neuvoston esityksen 31.5.-13.6. virka auki rekrytointikanavilla. Hakuaika päättyy 13.6. klo 15.00

21.6. haastattelut

23.6. ylimääräinen kirkkoneuvoston kokous, jossa ma. virkaan valinta

1.8. virkaan valittu aloittaa virassa Varhaiskasvatustyönohjaajan viran hakuilmoitus on liitteenä nro 146.

**

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: kirkkoherra, Iia Palmgren

**

Pj:n esitys:           

Kirkkoneuvosto päättää

  1. julistaa varhaiskasvatustyönohjaajan viran haettavaksi edellä esitetyn mukaisesti kirkkoverkon ja TE-toimiston rekrytointipalvelussa sekä seurakunnan kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja ilmoitustaululla. 

  1. asettaa haastatteluryhmän, johon nimetään kirkkoherra, kasvatuksen (varhaiskasvatus) johtava viranhaltija Iia Palmgren, kasvatusjohtokunnan puheenjohtaja Kaija Oksanen sekä kaksi kirkkoneuvoston keskuudestaan nimeämää edustajaa sekä näille kaksi varahenkilöä 

  2. nimeää keskuudestaan kirkkoneuvoston edustajat (2) haastatteluryhmään sekä varahenkilöt.

Kn 146 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

kohta 2) kirkkoneuvosto nimesi keskuudestaan haastatteluryhmään Jouko Porkan ja Ida Luukin sekä heille yhteiseksi varahenkilöksi Arvi Kekäläisen.

147. § OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Kn 147 §       Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 24 ja 25 luvut) 

148. § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kn 148 §       Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.51.