JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA                                                     PÖYTÄKIRJA 1/2024

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

Aika Tiistai 13.2.2024 klo 19.00-21.20                                                

Kahvitarjoilu alkaen klo 18.00                            

Paikka Kirkonkulman sali 2. krs, Kirkkotie 6

§       Liite      Asia           

1 §                       KOKOUKSEN AVAUS

2 §                       KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

3 §                       PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

4 §                       ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

5 §                       TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

6 §                       ERON MYÖNTÄMINEN PEKKA PACKALÉNILLE SEURAKUNNAN LUOTTAMUSTOIMISTA

7 § (liite)            JOKELAN KARTANON ALUEEN OMAKOTITONTTIEN HINNOITTELU

8 §                       (KORJAUS) TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA VALTUUSTOKAUDELLE 2023–2026

9 §                       TIEDOKSI

10 §                     ILTAKOULU HENKILÖSTÖSTRATEGIASTA

11 §                     VALITUSOSOITUS

12 §                     KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Päätöksentekijät           

Berg                                    Henry (pj.)

Edry                                    Tarja

Fast                                     Anni

Graeffe                                Hanna

Graeffe                                Petri (POISSA) sij. Mirja Anttila-Martikainen

Haaparanta                         Satu

Hongisto                             Tuulia

Karenius                             Nea

Karjalainen                         Aimo

Kekäläinen                          Arvi

Ketomäki                            Jaakko

Koskinen                             Jonna

Kosonen                              Marja

Kuusela                               Jaakko

Kuusisto                              Tuija

Lappalainen                        Esko

Lavanko                              Paula

Lintula                                Tiia (POISSA) sij. Saana Korhonen

Luuk                                   Ida  (POISSA) sij. Pekka Luuk

Majola                                 Toni

Marttila                               Pentti (POISSA) sij. Matti Toivanen

McLoughlin                       Seán

Niiranen                              Erno (POISSA)

Noso                                   Marja

Oksanen                              Kaija

Pasanen                               Päivi

Porkka                                 Jouko

Riihimäki                            Esa

Sihvola-Rauttu                   Terttu

Tolonen                               Erkki

Tuominen                            Satu, saapui klo 19.24

Vakkuri                               Mirja

Virkki                                  Jukka (vpj.)

Muut osallistujat         

Honkanen Olli                    talousjohtaja, vs.

Koivisto Mikael                  kn edustaja (POISSA)

                                           Koivisto Vesa                     kn:n puheenjohtaja, kirkkoherra

                                            Kotajärvi Minna                 sihteeri

                                            Ida Stick                             nuorten vaikuttajaryhmän edustaja

                                           Niemelä Luke                     nuorten vaikuttajaryhmän edustaja

                                           Autero Katariina                  klo 19. 35 -

                                            Haapaniemi Mikko              klo 19. 35 -

                                           Luhtasela Aino                    klo 19. 35 -

                                           Palmgren Iia                        klo 19. 35 -

 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen   

Pöytäkirjan nähtävänä pidosta on kuulutettu seurakunnan ilmoitustaululla www.jarvenpaanseurakunta.fi 6.2.- 13.2.2024.                                           

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä seurakunnan kotisivuilla www.jarvenpaanseurakunta.fi 15.2. – 25.3.2024 sekä

pöytäkirja on liitteineen luettavissa ajalla viraston aukioloaikoina kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1.

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.07

Alkuhartauden piti Hanna Graeffe, valtuustoryhmä Järvenpään seurakunnassa puoluepoliittisesti sitoutumattomat. Laulettiin virsi 918.

2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallintosäännön 24 § mukaan kutsu asialistoineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta.  Kirkkojärjestyksen 3 luvun 29 §:n mukaisesti kokouksesta on ilmoitettava samassa ajassa yleisessä tietoverkossa. 

Kokouskutsut esityslistoineen on lähetetty valtuutetuille ja muille kokousedustajille 6.2.2024. Kokouskutsu on pidetty nähtävänä seurakunnan sähköisellä ilmoitustaululla www.jarvenpaanseurakunta.fi 6.2 – 13.2.2024.

Esitys:                   

Todetaan, että kirkkovaltuuston kokous on kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja hallintosäännön mukaisesti koolle kutsuttu.

Suoritetaan nimenhuuto ja käsitellään valtuutettujen esteet ja päätetään niiden hyväksymisestä.

             POISSA        SYY                                    SIJALLA

Tiia Lintulan              muu syy                              Saana Korhonen 

Ida Luukin                 matkoilla                             Pekka Luuk

Petri Graeffe              muu syy                              Mirja Anttila-Martikainen

Pentti Marttila           työeste                                Matti Toivanen

Erno Niiranen            muu syy

Paikalla 28 varsinaista jäsentä ja 4 varajäsentä.                              

Todetaan, että kokous on jäsenmäärään nähden päätösvaltainen.

Kv 2 § Päätös:     

Päätettiin esityksen mukaisesti.

3 § PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA

Esitys:                   

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Marja Kosonen ja Jaakko Kuusela

Kv 3 § Päätös:     

Päätettiin esityksen mukaisesti.

4 § ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA                     

Esitys:                   

Ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Seán McLoughlin ja Marja Noso.

Kv 4 § Päätös:     

Päätettiin esityksen mukaisesti.                              

5 §  TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys:                   

Esityslistalle esitetään lisättäväksi § 10 Iltakoulu henkilöstöstrategiasta.

Tällöin § 11 Valitusosoitus ja § 12 Kokouksen päätös.

Esityslista hyväksytään näillä muutoksilla kokouksen työjärjestykseksi.                   

Kv 5 § Päätös:         

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Kn 6 § ERON MYÖNTÄMINEN PEKKA PACKALENILLE SEURAKUNNAN LUOTTAMUSTOIMISTA

Kirkkovaltuuston varajäsen ja julistusjohtokunnan jäsen Pekka Packalén (valtuustoryhmä Kokoomus, keskiryhmät ja sitoutumattomat) on ilmoittanut sähköpostilla 28.12.2023 kirkkoherralle eroavansa seurakunnan luottamustoimista paikkakunnalta muuttamisen ja seurakunnan vaihdon vuoksi kaikista Järvenpään seurakunnan luottamustoimista 31.12.2023 lähtien.

Kirkkolain 9:2, 9:4 ja 9:7 § mukaan vaalikelpoinen seurakunnan ja seurakuntayhtymän luottamustoimeen on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen. Toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden hänet vapautetaan luottamustoimesta.

Jos seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, menettää vaalikelpoisuutensa, hänelle myönnetään ero tai hänet pidätetään taikka erotetaan luottamustoimesta, hänen tilalleen kutsutaan varajäsen tai varaedustaja. Muuhun luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; kirkkoherra

**

Pj:n esitys:  

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se

 1. myöntää Pekka Packalénille eron seurakunnan luottamustoimista paikkakunnalta ja seurakunnan vaihdon vuoksi.
 2. valitsee jäsenen julistusjohtokuntaan Pekka Packalénin tilalle ja mahdollisen varajäsenen, mikäli nykyinen varajäsen siirtyy varsinaiseksi jäseneksi.

Kn 6 § Päätös:

Päätettiin kohdat 1-2 esityksen mukaisesti.

***

Kv 6 § Päätös:  

1) Päätettiin esityksen mukaisesti.

2) Valittiin julistusjohtokunnan varsinaiseksi jäseneksi Pentti Marttila ja varajäseneksi Sakari Tuomisto.

Kv 7 § JOKELAN KARTANON ALUEEN OMAKOTITONTTIEN HINNOITTELU

Uuden kirkkolain 3:27 § mukaan seurakunta voi myydä, vaihtaa tai muuten luovuttaa tai antaa vuokralle vähintään kymmeneksi vuodeksi kiinteää omaisuuttaan tarjouskilpailulla. Tarjouskilpailun on oltava avoin ja siitä on tiedotettava riittävästi.

Jos seurakunta luovuttaa tai antaa vuokralle vähintään kymmeneksi vuodeksi kiinteää omaisuuttaan ilman 1 momentin mukaista tarjouskilpailua, puolueettoman asiantuntijan on arvioitava kiinteistön markkina-arvo tai markkinaperusteinen vuokrataso.

Aiemman kirkkolain mukaan kirkkovaltuuston päätös omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta luovuttamista, oli alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Jokelan kartanon alueella seurakunnan tontit ovat lohkottu sekä kunnallistekniikkaa rakennettu. Seurakunnan tontteja on myyty vuodesta 2019 lähtien. Seurakunnan myymien omakotitonttien hinta on ollut kirkkovaltuuston vahvistamana 60 €/neliö ja 200 €/k-m2.

Seurakunnan pyytämän arviolausunnon mukaan omakotitonttien hinnat ovat päivittyneet vastaamaan nykyistä hintatasoa. Lausunnon mukaan vuosien 2023–2024 markkinatilanteessa hintaa määrittää Tuusulan kunnan kiinteä hinnoittelu 67,5 €/neliö ja 225 €/k-m2. Lausunto on liitteenä nro 11a

Kirkkolain 9 § 4 momentin mukaan, kirkkovaltuuston päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmasosaa läsnä olevista ja enemmän kuin puolet kaikista jäsenistä sitä kannattaa asiassa, joka koskee kiinteän omaisuuden luovuttamista.

Liitteenä nro 11b on alueen kaavakartasta kopio ja liitteenä nro 11c on Järvenpään seurakunnan tonttien tiedot ja omakotitonttien hintatiedot. Hinta on hiukan alempi kuin arviolausumassa. Seurakunnalle olisi tärkeää saada tontteja myytyä, sillä Tuusulan kunnassa kaavoitetulla alueella rakentamattoman tontin kiinteistövero on 6 %. Lisäksi yleinen taloudellinen tilanne vaikeuttaa tonttien myymistä.

**

Esityksen valmistelija: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:  

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Jokelan kartanon alueen tonttien hinnaksi 60 €/m2.

Kn § 11 Päätös:                

Päätettiin esityksen mukaisesti.

***

Kv 7             

Lausunto on liitteenä nro 7a. Liitteenä nro 7b on alueen kaavakartasta kopio ja liitteenä nro 7c on Järvenpään seurakunnan tonttien tiedot ja omakotitonttien hintatiedot.

Kv 7 § Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.   

Kv 8 § (KORJAUS) TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA VALTUUSTOKAUDELLE 2023–2026

---

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ammattitilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajalta ei edellytetä seurakunnan jäsenyyttä.

Tilintarkastajan valinta kuuluu 2022 marraskuun seurakuntavaaleissa valitulle ja vuoden 2023 alusta toimintansa aloittaneelle kirkkovaltuustolle. Edelliselle valtuustokaudelle valitut tilintarkastajat ovat tarkastaneet vuoden 2022 talouden ja hallinnon sekä tilinpäätöksen.

Tilintarkastuksen palveluhankinta tulee tehdä hankintalain (1397/2016) mukaan, jos kansallinen kynnysarvo 60 000 euroa (alv 0 %) ylittyy. Tilintarkastajapalveluiden kilpailutuksessa arvioidaan koko valtuustokautta eli yhteenlaskettua neljän vuoden palkkiota. Arvion mukaan kynnysarvo ei ylity ja siksi tarjouspyyntö lähetettiin vain kahdelle vankan seurakuntasektorin tuntemuksen omaavalle tilintarkastusyhteisölle. Määräaikaan 28.4.2023 klo 12.00 mennessä saapui tarjoukset kahdelta tilintarkastusyhteisöltä.

Tarjoukset tulivat BDO Oy:ltä ja KPMG Oy:ltä. Tarjousten yhteenveto ja pisteytys tarjouspyynnön kriteerien mukaan on liitteenä 155. Tarjousvertailun mukaisesti BDO:n tarjous on kokonaistaloudellisesti edullisempi. BDO Oy ja sen edeltäjä Audiator Oy on ollut pitkään Järvenpään seurakunnan tilintarkastusyhteisönä. Tarkastuspäiviä tulee tarjouspyynnön mukaisesti olemaan 8 pv/v (1 enemmän kuin ed. kaudella). Tarjouksissa tarkastukset jakautuvat 4 pv vastuullisen ja 4 pv/v avustava tarkastuspäiviksi. Vastuunalainen tilintarkastajaksi BDO Oy esittää JHT, HT Vesa Kesoa.

**

Valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto korjaa aiemmin hyväksymäänsä päätökseen oikeat vuosiluvut tilintarkastusyhteisön valinnasta seuraavasti:

Kirkkovaltuusto hyväksyy BDO Oy:n tarjouksen ja valitsee BDO Oy:n Järvenpään seurakunnan JHT-tilintarkastusyhteisöksi valtuustokaudelle 2023–2026. Sopimuskauden tilintarkastuksen hinta on 20 000 € (alv 0 %).

Kn 18 § Päätös:                

Päätettiin esityksen mukaisesti.

***

Kv 8 § Päätös:                  

Päätettiin esityksen mukaisesti.

9 §  TIEDOKSI

 1. SEURAKUNTAYHTYMÄHANKEESTA

Trion viranhaltija- ja luottamushenkilöjohto kokoontui 1.2.2024 keskustelemaan seurakuntayhtymähankkeen valmistelusta.

Tuusulan, Keravan ja Järvenpään seurakuntien viranhaltija- ja luottamushenkilöjohto kokoontui to 1.2.2024.  Keskustelussa oli seurakuntayhtymähankkeen valmistelu. 

Kokoontumisessa sovittiin, että seurakuntien kirkkovaltuustot ja johtavat viranhaltijat kokoontuvat to 11.4.2024 Tuusulan seurakunnan auditorioon yhteiseen iltakouluun kuulemaan seurakuntien talous- ja jäsenkehitysnäkymistä ja saamaan seurakuntayhtymään liittyvää yleistä informaatiota. Kevätkauden viimeisimmässä kirkkovaltuuston kokouksessa kukin seurakunta päättää lähteekö mukaan seurakuntayhtymän valmisteluhankkeeseen.

 1. PIISPANTARKASTUSVIIKON OHJELMA KE 24.4.

Piispantarkastusviikolla pidetään ke 24.4. klo 16.00–19.30 seurakuntasalissa työskentely luottamushenkilöiden kanssa. Paikalla ovat Espoon hiippakunnan tuomiokapitulista piispa, lakimiesasessori, asiantuntijoita, piispantarkastuksen notaari, lääninrovasti ja hiippakuntadekaani.

Kv 9 § Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

10 § ILTAKOULU HENKILÖSTÖSTRATEGIASTA

Iltakoulun ohjelma (noin 2 h):

ALUSTUKSET

 • Järvenpään kaupungin muutokset vuoteen 2030 ja sen jälkeen, kaupunginjohtaja Iiris Laukkanen, 20 min
 • taustaa, Jouko Porkka, 10 min
  • kirkon työntekijätilanne nyt ja tulevaisuudessa – veto- ja pitovoima kohti yhteistä seurakuntalaisuutta 
  • Strategialähtöinen työn kehittäminen ja neljän kellon strategian vaikutus henkilöstöön, Vesa Koivisto, 10 min 
  • Järvenpään seurakunnan työhyvinvointikysely 2023 tulokset, Minna Kotajärvi, 10 min 
  • henkilöstöstrategian sisällysluettelo, Minna Kotajärvi, 5 min 

LEARNING CAFE vapaasti kierto pisteissä, aikaa 30 min

 • Työskentelyn ohjeistus ja kellottaminen, Minna Kotajärvi
 • Järvenpään seurakunta vetovoimaisena työpaikkana, Iia Palmgren
 • Järvenpään seurakunta pitovoimaisena työpaikkana, Olli Honkanen
 • seurakuntalaiset ja yhteisöllisen työote - kehittäminen Järvenpään seurakunnassa, Jouko Porkka
 • Järvenpään kaupungin muutosten vaikutus / haaste seurakunnan henkilöstöön, Tuija Kuusisto
 • henkilöstöresurssi strategian mukaiseksi, Vesa Koivisto 

o   PURKU pisteittäin, Minna Kotajärvi, 30 min

Kv 10 §        Iltakoulun työskentelyn tulokset lähetetään henkilöstöstrategityöryhmälle tiedoksi.

11 § VALITUSOSOITUS

Kv 11 §        Liitetään pöytäkirjaan valitusosoitus (KL 24 ja 25 luvut).

 12 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kv 12 §        Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.20.

 

VALITUSOSOITUS

Järvenpään seurakunta

Kirkkovaltuusto

13.2.2024 § 10

 1. MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai muusta ratkaisusta, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.

Pöytäkirjan pykälät: §§ 1–6,p 8-11

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot

 1. Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2 momentin mukaan valittamalla ei saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista.
 2. Hankintaa koskevista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a §:n 2 momentin nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon. Kansalliset kynnysarvot ilman arvonlisäveroa laskettuna ovat:
 • 60 000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut);
 • 150 000 € (rakennusurakat);
 • 400 000 € (hankintalain liitteen E 1–4 kohdassa tarkoitetut sosiaali- ja terveyspalvelut);
 • 300 000 € (hankintalain liitteen E 5–15 kohdassa tarkoitetut muut erityiset palvelut) ja
 • 500 000 € (käyttöoikeussopimukset).
 1. Muun lainsäädännön mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:

 1. VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

 1. Kirkollis- ja hallintovalitukset

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Helsingin hallinto-oikeus

Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI

Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi

Asiakaspalvelu, puhelin: 029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: §§ 7

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: §

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Kirkollisvalitus alistusasiassa

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:

Käyntiosoite: Kirkkokatu 10, Espoo

Postiosoite: PL 203, 02771 Espoo

Sähköposti: espoo.tuomiokapituli@evl.fi

Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:

Postiosoite: PL 210, 00131 Helsinki

Käyntiosoite: Eteläranta 8, 00131 Helsinki

Telekopio: 09 1802 350

Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Muutoksenhakuajan laskeminen

Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana ajankohtana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 1. VALITUKSEN SISÄLTÖ JA LIITTEET SEKÄ VALITUKSEN TOIMITTAMINEN JA OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava:

 • valittajan nimi ja yhteystiedot
 • postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää
 • sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä
 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • vaatimuksen perustelut
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä valitusviranomaiselle.

Valituksen liitteet

Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on esitettävä valtakirja. Jollei valitusviranomainen toisin määrää, valtakirjaa ei kuitenkaan tarvitse esittää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 32 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, jollei lain 5, 7, 8 tai 9 §:stä muuta johdu. Tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta annetun oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) 1 §:n mukaan oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 270 € ja markkinaoikeudessa 2 050 €. Käsittelymaksu markkinaoikeudessa on kuitenkin 4 100 €, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja 6 140 €, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.