JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2022

Kirkkoneuvosto
AIKA: Tiistai 15.11.2022 klo 18.30
PAIKKA: Kirkonkulman Sali, 2. krs, Kirkkotie 6

§ Liite Asia
268 § KOKOUKSEN AVAUS
269 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
270 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
271 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
272 § (liite) TOIMINTA. JA TALOUSSUUNNITELMAN 2023-2025 ENNAKKOKÄSITTELY 
273 § ERITYISNUORISÖTYÖN PROJEKTIVIRKA 
274 § (liite) VIRKASUHTEEN PURKAMINEN KOEAIKANA 
275 § (liite) PALKKIOIDEN KOROTTAMINEN VUODELLE 2023
276 § (liite) KOLEHTISUUNNITELMA TAMMI-TOUKOKUU 2023
277 § (liite) KEITTIÖ- JA LEIRIKESKUSTOIMINNAN PERUSTOIMINTOKUVAUKSEN PÄIVITYS 
278 § (liite) INVESTOINTISUUNNITELMAT 2023-2025 
279 § (liite) TIEDOKSI
280 § (liite) KASVATUKSEN LEIRIMAKSUT 
281 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
282 § KIPA 2 UUDEN HR-JÄRJESTLEMÄN ORGANISOITUMINEN JA EDUSTAJISTON JÄSENVALINTA 
283 § OIKAISUVAATIMUSOHJEET
284 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS 


Jäsenet

Henry Berg
Arvi Kekäläinen (POISSA) sij. Kaija Oksanen
Vesa Koivisto
Tuija Kuusisto
Esko Lappalainen
Ida Luuk
Pekka Luuk, varapj.
Marja Noso
Jouko Porkka
Mirja Vakkuri
Jarkko Åström

Muut osallistujat

Tapani Alatalo, ylläpitopäällikkö, saapui klo 18.37 § 269, poistui klo 19.59 § 278
Hanna Graeffe, kirkkovaltuuston puheenjohtaja (POISSA)
Mikko Haapaniemi, johtava kanttori, poistui klo 19.21 § 277
Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä
Leena Kervinen, diakonian viranhaltija (johtava) (POISSA)
Maria Puotiniemi, seurakuntapastori, poistui klo 18.57 § 277, saapui klo 20.00 § 273
Jukka Virkki, kirkkovaltuuston vpj.
Hanna Warro, hallintosihteeri, sihteeri

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen viraston aukioloaikoina (ma–ke klo 9-15.00, to klo 9–17 ja pe klo 9–14) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1.

Pöytäkirja pidetään julkisesti 16.11. – 30.11.2022

268 § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.31.

Alkuhartauden piti Pekka Luuk. Laulettiin virsi 431.

269 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4).
Esityslista on toimitettu 11.11.2022.

Pj:n esitys:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kn 269 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

270 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Pj:n esitys:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Marja Noso ja Jouko Porkka.

Kn 270 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

271 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Pj:n esitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin

§ 282 KIPA2 UUDEN HR-JÄRJESTELMÄN ORGANISOITUMINEN JA EDUSTAJISTON JÄSEN VALINTA

§ 283 OIKAISUVAATIMUSOHJEET

§ 284 KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Käsittelyjärjestystä muutetaan siten, että käsitellään esitetyssä järjestyksessä

§ 272 Toiminta ja taloussuunnitelman 2023 – 2025 ennakkokäsittely
§ 278 Investointisuunnitelmat 2023 - 2025
§ 273 Erityisnuorisotyön projektivirka

Kn 271 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

272 § TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2023–2025 ENNAKKOKÄSITTELY

Kirkkojärjestyksen 15:1 § mukaan seurakunnalle on viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä.
Toiminta- ja taloussuunnitelman 2023-2025 toimintasuunnitelmaosuus ja erityisesti tavoitteet käydään läpi useassa erässä. Tässä kokouksessa käsittelyssä ovat varhaiskasvatuksen sekä diakonian toimintasuunnitelmat. Toimintasuunnitelmat ovat liitteenä nro 254. Paikalla ovat esittelemässä ja kysymyksiin vastaamassa Iia Palmgren sekä Leena Kervinen

**
Esityksen valmistelijat ja lisäkysymykset: talousjohtaja
**

Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto
1) kuulee varhaiskasvatuksen sekä diakonian esitykset vuoden 2023 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä vuosiksi 2024–2025 tavoitteineen.
2) käy suunnitelmat läpi ja tekee esitykset jatkokäsittelyssä selvitettävistä ja muutoksen kohteeksi tulevista asioista.
Kn 254 § Päätös: Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.
****
Kn § 272 Toiminta- ja taloussuunnitelman 2023-2025 toimintasuunnitelmaosuus ja erityisesti tavoitteet käydään läpi useassa erässä. Talousarvio 2023 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2023-2025 hinnastoineen on liitteenä nro 272. Paikalla ovat esittelemässä ja kysymyksiin vastaamassa Maria Puotiniemi, Mikko Haapaniemi ja Tapani Alatalo.
**
Esityksen valmistelijat ja lisäkysymykset: talousjohtaja
**
Pj/Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto

1) kuulee esitykset vuoden talousarvioksi 2023 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2024–2025 tavoitteineen.
2) käy läpi talousarvioehdotuksen 2023 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2024–2025 hinnastoineen ja tekee esitykset jatkokäsittelyssä selvitettävistä ja muutoksen kohteeksi tulevista asioista.

Kn 272 § Päätös:

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.
kohta 2)
Varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyö:
Kestävä kehitys otetaan paljon laajempana näkökulmana huomioon painopisteissä.

Musiikkityö:
Tavoitteet 2024 – 2025 valmistellaan strategian mukaisesti.

§ 272 käsittely keskeytettiin klo 19.23.
§ 272 käsittelyä jatkettiin klo 20.32.

273 § ERITYISNUORISOTYÖN PROJEKTIVIRKA

Järvenpään seurakunnan kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 12.10.2021 perustaa erityisnuorisotyön projektiviran vuodelle 2022. Ajatus projektivirasta syntyi seurakunnan 70-vuosisjuhlatyöryhmässä ja ennen valtuuston kokousta asiaa valmisteltiin viranhaltijoiden toimesta, kasvatusjohtokunnassa ja kirkkoneuvostossa.

Erityisnuorisotyön projektiviran tehtävänkuvaukseksi kirjattiin seuraavaa:

1. Tehtävän tarkoitus ja sen tavoite
Lasten ja nuorten parissa tapahtuvan diakoninen työ osana seurakunnan erityisnuorisotyötä. Tavoitteena vähentää kouluikäisten ja nuorten kokemaa yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden tunnetta, jota korona-aika on syventänyt sekä auttaa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria.

2. Tehtävän pääasiallinen sisältö
Erityisnuorisotyön ja perhetyön toteutuksen, suunnittelun ja kehittämisen vastuu yhdessä nuorisotiimin kanssa ja Jampan aluetyöryhmän kanssa. Erityisnuorisotyössä kohtaava ja etsivä työ (partiointi) Erityisnuorisotyön ryhmätoiminta, päivystys- ja ryhmätoiminta kouluilla, verkostotyö sosiaalitoimen, nuorisotoimen ym. tahojen kanssa, perhetyö yhteistyössä diakoniatyön kanssa.

3. Muuta tehtävän sisällöstä

Aluetyö yhdessä aluetiimin kanssa

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 21.12.2021 valita erityisnuorisotyön projektivirkaan Toni Majolan. Majola ei ottanut virkaa vastaan, joten tehtävä täytettiin seurakunnan sisäisillä järjestelyillä ja sitä hoitamaan valittiin nuorisotyönohjaaja Johannes Joenpelto. Nuorisotyön kokonaisuuden toimivuuden vuoksi Joenpellon panos projektivirassa päätettiin toteuttaa osa-aikaisesti niin, että 60 % työstä on erityisnuorisotyötä ja 40 % nuorisotyönohjaajan viran tehtäviä. Joenpelto aloitti projektityön 1.3.2022. Nuorisotyössä Joenpellon sijaisena toimii 1.5.-31.12.2022 nuorisotyönohjaaja Taavi Räihä.

Projektiviran puitteissa on vahvistettu yhteistyötä kaupungin nuorisopalveluiden ja koulutoimen kanssa erityisesti Jampan alueella. Tähän sisältyy avoimia nuorteniltoja Jampassa, jalkautumista Koivusaaren koululla ja ulkona Jampan alueella. Yhteistyö nuorisopalveluiden kanssa on tiivistynyt ja sen myötä seurakunta on ollut mukana koululuokkien ryhmäytyksissä ja toimii yhteistyökumppanina Walk In-terapiassa.

Projektivirkaan kuuluvaa verkkonuorisotyötä Joenpelto on toteuttanut Sekasin-chatin kautta.

Projektivirka on mahdollistanut uusia kokeiluja, joiden toimivuutta osana seurakunnan nuorisotyön kokonaisuutta arvioidaan syksyn 2022 aikana. Projektin toteutus on suunniteltu niin, että hyviksi todettuja työmuotoja on mahdollista jatkaa, kun projekti päättyy vuoden 2022 lopussa.
Järvenpään seurakunnan kirkkovaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 31.5.2022 Järvenpään seurakunnan strategian vuosille 2022-26. Strategian pohjalta tullaan laatimaan uusi henkilöstöstrategia, jossa linjataan seurakunnan henkilöstötarpeet ja henkilöstöresurssien kohdentaminen Neljän kellon strategian mukaisesti. Erityisnuorisotyön resurssitarve arvioidaan tässä yhteydessä osana nuorisotyön kokonaisuutta.

Esitys: (MP)

Kasvatusjohtokunta keskustelee erityisnuorisotyön projektivirasta ja päättää, esittääkö viran jatkamista kirkkoneuvostolle.

Kjk § 6 Päätös:

Kasvatusjohtokunta pitää tehtyä työtä tärkeänä ja esittää, että erityisnuorisotyölle myönnettyä lisäresurssia jatketaan.
****
Kn § 273

Kasvatusjohtokunta on esittänyt, että erityisnuorisotyölle myönnettyä lisäresurssia erityisnuorisotyön projektivirkaan jatketaan.
Erityisnuorisotyön projektityöntekijän taustalla on Järvenpään seurakunta 70-vuotta -työryhmässä syntynyt ajatus projektivirasta, joka olisi seurakunnan lahja järvenpääläisille. Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 12.10.2021 perustaa erityisnuorisotyön projektityöntekijän viran 1.1.-31.12.2022. Määräaikaisuuden perusteeksi kirjattiin viran tehtävien projektiluonteisuus.

Tehtävänkuvaus ja virantäytön toteutuminen on tarkemmin eritelty kasvatusjohtokunnan esitystekstissä.

Projektiviran tehtävien toteutumista esiteltiin kirkkovaltuuston 70-vuotisjuhlakokouksessa 13.9.2022. Toteutumista on esitelty myös kasvatusjohtokunnan esitystekstissä. Projektiviran mahdollistamien kokeilujen toimivuutta osana seurakunnan nuorisotyön kokonaisuutta arvioidaan syksyn 2022 aikana. Projektin toteutus on suunniteltu niin, että hyviksi todettuja työmuotoja on mahdollista jatkaa osana nuorisotyön perustoimintaa, kun projekti päättyy vuoden 2022 lopussa.

Järvenpään seurakunnan kirkkovaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 31.5.2022 Järvenpään seurakunnan strategian vuosille 2022-26. Strategian pohjalta tullaan laatimaan uusi henkilöstöstrategia vuoden 2023 aikana aiemman henkilöstöstrategiakauden loppuessa vuonna 2023. Henkilöstöstrategiassa linjataan seurakunnan henkilöstötarpeet ja henkilöstöresurssien kohdentaminen Neljän kellon strategian mukaisesti. Erityisnuorisotyön kokonaisresurssitarve myös projektin vaikutusten osalta arvioidaan tässä yhteydessä osana nuorisotyön kokonaisuutta.

Voimassa olevassa henkilöstöstrategiassa ei ole linjattu erityisnuorisotyölle projektivirkaa.

**
Esityksen valmistelijat ja lisäkysymykset: kirkkoherra
**

Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää lähettää erityisnuorisotyön projektiviran jatkoesityksen henkilöstöstrategian seurantaryhmän valmisteltavaksi kirkkoneuvoston 29.11.2022 kokousta varten.

Kn 273 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lapsiasiahenkilö Jonna Vehmassalon huomio esityslistan kohtaan;

273 § ERITYISNUORISOTYÖN PROJEKTIVIRKA

Päätöksellä on vaikutuksia lapsiin ja nuoriin. Päätöstä tehtäessä tulee ottaa huomioon projektiviran myönteiset vaikutukset sekä kasvatusjohtokunnan puolto viran jatkamisesta. Tekstistä ei käy ilmi, miten projektivirkaan sisältyneet hyviksi todetut työmenetelmät saisivat jatkoa osana nuorisotyötä. Esityslistassa olevan tiedon perusteella päätös siitä, että projektivirkaa ei jatkettaisi, vaikuttaisi negatiivisesti järvenpääläisiin lapsiin ja nuoriin sekä heidän parissaan tehtävään erityisnuorisotyöhön.

274 § VIRKASUHTEEN PURKAMINEN KOEAIKANA

275 § PALKKIODEN KOROTTAMINEN VUODELLE 2023

Kirkkoneuvosto on 6.6.2017 § 160 ja 13.2.2018 § 24 päivittänyt kasvatustyön maksamia palkkiota. Diakonian palkkiot on päivitetty viimeksi 18.3.2014 (Kn § 63) Palkkiota maksetaan myös aikuistyössä ja musiikkityössä. Kun 2017 kasvatuksen palkkiojärjestelmää uudistettiin, oli syynä siirtyminen Kipan asiakkaaksi ja sen veloittamat palveluhinnat. Kertapalkkiot kerhonohjaajille olivat pienempiä, kuin Kipan laskutushinta seurakunnalle palkkionmaksusta. Näillä perustein päätetiin vaihtoehtoisista tavoista maksaa kerhonohjauksista, joita oli vain 1-4 kertaa/hlö.
Verohallinnon 2019 alusta käyttöönottama tulorekisteri on hiukan muuttanut palkkojen, palkkioiden ja verovapaiden korvausten ilmoituskäytäntöjä. Kipa on omalta osaltaan muuttanut hinnoitteluaan ja alentanut palkkiolaskelman hintaa noin 10 euroon. Pääperiaate seurakunnalle julkisyhteisönä on, että noudatamme verohallinnon ohjeita tarkasti. Pienimpiä palkkiota on edelleen hyvä työmuotojen vastaavien koota yhteen henkilöittäin ja toimittaa sitten palkka- ja it-sihteerille. Lisäksi on huomioitava, että vain henkilöille, joille maksetaan palkkiota, voidaan samasta tehtävästä sopia maksettavaksi päivärahoja ja/tai kilometrikorvauksia.

Liitteenä nro 275 on päivitetty palkkiotaulukko.

**
Esityksen valmistelija ja lisäkysymykset: talousjohtaja
**

Pj:n ehdotus:

Kirkkoneuvosto hyväksyy palkkiot 1.1.2023 alkaen eri työmuodoille liitteen nro 275 mukaisesti.

Kn 275 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

276 § KOLEHTISUUNNITELMA TAMMI – TOUKOKUU 2023

Kirkkojärjestyksen (2:8) mukaan seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista jumalanpalvelusten kolehdeista. Suunnitelman vahvistaa kirkkoneuvosto. Osan kolehdeista kirkkohallitus ja tuomiokapituli ovat määränneet ennakolta. Suunnitelma on ohjeellinen - jos esim. paikallinen juhla edellyttää muutosta, voidaan jonkin kolehdin kohdalla tehdä siirto seuraavalle jaksolle kirkkoherran viranhaltijapäätöksellä. Jampan seurakuntakodin messujen suhteen on tapahtunut se muutos, että ne ovat omaleimaisesti toteutettavia Jamppamessuja. Näin ollen niitä ei koske enää Kirkkohallituksen kolehtiohjeissa mainittu määritelmä, että kaikissa seurakunnan päiväjumalanpalveluksissa tulee noudattaa samaa kolehtisuunnitelmaa.
--
Esityksen valmistelija ja lisätiedot; kirkkoherra
--
Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman tammi – toukokuu 2023 liitteen nro 276 mukaisena.

Kn § 276 Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

277 § KEITTIÖ- JA LEIRIKESKUSTOIMINNAN PERUSTOIMINTOKUVAUKSEN PÄIVITYS

Keittiö- ja leirikeskustoiminnan perustoimintokuvaus on päivitetty edellisen kerran 2019. Korona-aikana keittiön ja leirikeskuksen toiminnot sekä työpaikkaruokailu ovat kärsineet pandemian rajoittamiseksi tehtyjen sulkujen ja rajoitusten takia. Koronapandemian lievennyttyä ja rajoitusten poistuttua kaikki ei ole palannut ennalleen vaan osa ihmisistä välttelee edelleen kohtaamisia ja siten leireille ja retkille osallistumista ja työpaikkaruokailu on vähentynyt etätöiden lisäännyttyä.

Yhteistyötoimikunta käsitteli 14.10.2022 § 72 korona-aikana vähentynyttä työpaikkaruokailijoiden määrää seurakuntatalolla. Yhteistyötoimikunta totesi, että lounastajien määrä ole palannut lähellekään aiempia lukuja. Yhteistyötoimikunta merkitsi tiedokseen alustavan suunnitelman työpaikkaruokailupäivien vähentämistä esim. niin, ettei maanantaisin ja perjantaisin ole työpaikkaruokailua seurakuntatalolla. Kyseessä on Kirkon yhteistoimintasopimuksen mukainen ns. muut yhteistoiminnan piiriin kuuluvat asiat, joten asia oli käsiteltävä yhteistoimintaelimessä.

Päivitetty perustoimintokuvaus mahdollistaa sen, ettei seurakuntatalon keittiön ruokapalvelutyöntekijän kokoaikaista tointa täytetä toistaiseksi vakituisesti. Toimeen voidaan ottaa tarvittaessa henkilö määräajaksi joko kokoaikaisesti tai osa-aikaiseen työsuhteeseen.
Liitteenä nro 277 on päivitetty perustoimintokuvaus, jossa muutokset ovat punaisella ja poistuneet asiat yliviivattuna.

Valmistelija: talousjohtaja

Tj:n esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä nro 277 olevan keittiö- ja leirikeskustoiminnan perustoimintokuvauksen.

Kn 277 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

278 § INVESTOINTISUUNNITELMAT 2023-2025

KJK § 16 Kirkkojärjestyksen 15 luku määrää seurakunnan taloudesta ja mm. talousarvion laadinnasta. Yksi osa seurakunnan talousarviota on investointiosa. Investointiosan pohjana toimii kiinteistöstrategia 2020-2029.

Ylläpitopäällikkö on valmistellut esityksen investointisuunnitelmaksi. Liitteenä 16a) on excel-taulukko investointisuunnitelmaksi 2023-2025 ja liitteenä 16b) on yksityiskohtaisemmat perustelut eräille investointisuunnitelman kohteille.

Yp:n esitys: Kiinteistöjohtokunta käy keskustelun investointisuunnitelmista ja tekee tarkennusesitykset sekä hyväksyy esityksen omalta osaltaan kirkkoneuvostolle esitettäväksi.

KJK § 16 Päätös:

Käytiin keskustelu ja hyväksyttiin niiltä osin, joista oli määrärahaesitykset olivat. Avoimien kohtien osalta määrärahaesitykset tarkentuvat seuraavaankokoukseen. Todettiin, että kirkon aurinkovoimalan hyötyjä ja mahdollisuutta valtiontukiin selvitetään.
- - -
KJK § 28 Ylläpitopäällikkö on tarkentanut saamiensa tarjousten ja tietojen pohjalta investointisuunnitelmaesitystä 2023-2025, joka on liitteenä 28.
Yp:n esitys: Kiinteistöjohtokunta käy keskustelun investointisuunnitelmista ja tekee tarkennusesitykset sekä hyväksyy esityksen omalta osaltaan kirkkoneuvostolle esitettäväksi.

KJK § 28 Päätös:

Johtokunta hyväksyi investointisuunnitelman omalta osaltaan ja esittää sen kirkkoneuvostolle.
- - -
Kn § 235
Investointisuunnitelma painottuu ensimmäiseen suunnitelmavuoteen, koska viime vuosina resurssipulasta johtuen ei kaikkia budjetoituja hankkeita ole ehditty toteuttaa. Toisaalta ylläpitopäällikkö on ollut virassa vasta 4 kuukautta, jolloin pitkän aikavälin suunnittelu on vielä kesken. Suurin hanke on käynnissä oleva Leiriniemen uusi sauna. Lisäksi ”välttämättömyys” hankkeita on kolmen rakennuksen vesikattojen korjaaminen. Ylläpitopäällikkö on kutsuttu mukaan kokoukseen esittelemään investointisuunnitelman sisältöä.

**
Esityksen valmistelijat ja lisäkysymykset: talousjohtaja, ylläpitopäällikkö
**
Tj:n esitys:

Kirkkoneuvosto käsittelee alustavasti investointisuunnitelmat 2023-2025 liitteen nro 235 mukaisesti ja esittää muutos- ja selvitystarpeet.

Kn 235 § Päätös:

Kirkkoneuvosto käsitteli alustavasti investointisuunnitelmat 2023-2025.

Erillisinä selvitystarpeina tuotiin esiin:
• Laurilan tilanne ja mahdollinen kaavamuutos, asian selvittäminen.
• Siunauskappelin kylmäsäilytystilojen, vainajien näyttötilojen sekä uurnanluovutustilojen kehittäminen

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
- - -

Kn § 278
Laurilan seurakuntakodin tilanteesta ylläpitopäällikkö on tehnyt selvityksen ja talousjohtaja on ollut yhteydessä kaupungin kaavoitusviranomaisiin.
Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula vastasi alustavaan tiedusteluun olisiko Laurilan seurakuntakodin Y-tontti muutettavissa asuinrakentamiseen Kaupungilla asemakaavan muutosta ohjaa uusi Yleiskaava 2040. Tässä kyseinen alue kuuluu Pehtoorin päiväkodin kanssa Julkisten palveluiden alueeseen (PY), eli asumisen mahdollistavalla asemakaavamuutoksella tultaisiin poikkeamaan tästä. Eli lähtökohtaisesti ylempiasteinen kaava ohjaa julkisten palveluiden toimintaan.

Kiinteistönomistajilla on oikeus tehdä kaupungille hakemus asemakaavan muutoksesta. Tällöin kaavamuutoksen edellytyksiä käydään läpi seuraavan vuoden kaavoitussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Aloitetta käsiteltäisiin aikaisintaan vuoden 2024 kaavoitussuunnitelman yhteydessä ja 2024 työlista on aika täysi. Kaavoitusjohtaja uskaltaisi luvata aikaisinta mahdollista käsittelyä vuodelle 2025 edellytyksenä, että löytyy perustelut yleiskaavasta poikkeamiselle. Jos päädytään tekemään asemakaavan muutos, jossa poiketaan yleiskaavasta, pitää kaavan vaikutustenarviointi laatia yleiskaavatasolla poikkeamisen osalta.

Seurakunnan mahdollisuuksiin saada kaavamuutos tai purkulupa Laurilan seurakuntakodille voi vaikuttaa myös, että kohde on mainittu Järvenpään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmassa (s. 154). Laurilan seurakuntakoti on siinä toimenpideluokka 3 eli suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä.

Ylläpitopäällikkö on tehnyt selvitystä Laurilan seurakuntakodista, jossa tuodaan esiin sen kiinteistötiedot aiempine korjauksineen, kohteen kunnosta tehdyt selvitykset, seurakuntakodista luopumista harkittaessa huomioitavat asiat ja hänen esityksensä jatkotoimenpiteiksi. Laurilan seurakuntakodin selvitys on liitteenä nro 278a).

Siunauskappelin osalta ylläpitopäällikkö tehnyt katselmusta tiloissa seurakuntapuutarhurin kanssa ja käynyt keskusteluja arkkitehti Olli Kumpulaisen kanssa, joka on aiemmin ollut mukana siunauskappelin korjaus- ja muutossuunnitelmissa. Näiden pohjalta hän on tehnyt selvityksen siunauskappelin kylmäsäilytystilojen, vainajien näyttötilojen sekä uurnaluovutustilojen kehittämiseksi, joka on liitteenä nro 278b).
Selvityksen pohjalta ylläpitopäällikkö esittää, että investointisuunnitelmassa vuodelle 2024 esitetty ”Peruskorjauksen hankesuunnittelu ja kuntotutkimukset” määräraha 45.000 € siirretään vuodelle 2023 nimikkeellä ”Siunauskappelin kuntotutkimukset, peruskorjauksen hankesuunnittelu ja urakka-asiakirjoja varten tarvittava suunnittelu”. Ja että vuodelle 2024 investointiosaan varataan siunauskappelin peruskorjaushankkeen toteutukseen 800.000 €.

Muutoksilla aiempaan korjattu investointisuunnitelma on liitteenä nro 278c). Ylläpitopäällikkö Tapani Alatalo on mukana asiantuntijana investointisuunnitelman käsittelyssä.

Investointisuunnitelmien palautusajan jälkeen on tullut vielä musiikkityöltä esitys kirkon urkujen peruskorjaukseksi 73000 € ja urkujen digitalisoimiseksi 35000 €. Lisäksi rakennuttaminen toisi pienen lisän, joten kyseessä olisi noin 112.000 € hanke. Liitteenä nro 278d) arvio kirkon urkujen peruskorjauksesta.

**
Esityksen valmistelijat ja lisäkysymykset: talousjohtaja, ylläpitopäällikkö
**
Tj:n esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy investointisuunnitelmat 2023-2025 liitteen nro 278c) mukaisesti siten, että seuraavassa kirkkoneuvoston kokouksessa voidaan tarkentaa kirkon urkujen peruskorjaukseen liittyvä määräraha osaksi budjettiesitystä kirkkovaltuustolle.

Kn 278 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

279 § TIEDOKSI

1. YLEISKIRJEET 27/2022 Vuoden kirkkokolehdit 2023
Lisätietoja aiheesta löytyy osoitteesta:
https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet/yleiskirjeet-2021

2. JÄSENKEHITYSTILASTO
Liite 279 /2 – lähetetään ja esitetään sähköisessä muodossa.

3. KIRKKOHALLITUS, VIRASTOKOLLEGIO; Avustukset seurakuntien kokeilutoiminnan tukemiseksi 2022
(Liite 279/3)
--
Esityksen valmistelija ja lisätiedot: hallintosihteeri, kirkkoherra, talousjohtaja
--
Pj:n esitys: Merkitään tiedoksi

Kn 279 § Päätös: Merkittiin tiedoksi.

280 § KASVATUKSEN TOIMINTA- JA LEIRIMAKSUT 2023

Talousarvion laadintaohjeessa vuodelle 2023 on määritelty, että "Seurakunnan maksujen korotustarve määritellään syksyllä 2022." Talousjohtaja on antanut työmuodoille syksyllä ohjeen 3%:n korotustarpeesta toimintojen osallistumismaksuista.
Liitteessä nro 280 ovat esitykset kasvatuksen toiminta- ja leirimaksuiksi vuonna 2023. Osallistumismaksuja korotetaan 3 % vuodelle 2023.
**
Esityksen valmistelija ja lisätiedot; kasvatukset työalajohtajat ja kirkkoherra
**
Pj:n esitys:


Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kasvatustyön toiminta- ja leirimaksut vuodelle 2023 liitteen nro 280 mukaisesti.

Kn 280 § Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimieliseseti.

Lapsiasiahenkilö Jonna Vehmassalon huomio esityslistan kohtaan;

280 § KASVATUKSEN TOIMINTA- JA LEIRIMAKSUT 2023

Päätöksellä maksujen korottamisesta on vaikutuksia lapsiin ja nuoriin. 3 % korotus on kuitenkin maltillinen eikä aiheuta suuria muutoksia toiminta- ja leirimaksuihin.

281 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Kn 281 § Päätös:

Ei muita asioita.

282 § KIPA2 UUDEN HR-JÄRJESTELMÄN ORGANISOITUMINEN JA EDUSTAJISTON JÄSEN VALINTA

Kipa2 uuden HR-järjestelmän, jonka tuottaa Solaforce Oy on sitoutunut ottamaan käyttöön 18 seurakuntataloutta ja kirkon keskushallinto. Työntekijöitä on näissä liittyvissä yksiköissä noin 5000. Hankkeeseen liittymistä koskevat päätökset ovat kestäneet suunniteltua kauemmin ja alkuperäisen aikataulun mukainen järjestelmän valmistuminen 6/2023 siirtynee noin 8/2023 tapahtuvaksi, Kipa2 HR-hankkeen hallinnollinen organisaatio on kolmiosainen sisältäne edustajiston, omistajuusryhmän ja projektiryhmän. Käyttöönottavat seurakuntataloudet muodostavat edustajiston (1 jäsen / seurakuntatalous), joka valitsee omistajuusryhmän ja ohjaa sen työtä.

Omistajuusryhmä omistaa HR-järjestelmän ja vastaa sen kehittämisestä. Käyttöönottoprojektin aikana omistajuusryhmä seuraa projektin tilannetta ja käyttää Tilaajan päätäntävaltaa HR-järjestelmän käyttöönottoon liittyen, esim. yhteiset prosessit ja hankinnat. Tuotantokäytön aikana omistajuusryhmä käyttää Tilaajan päätäntävaltaa, esim. hankinnoissa. Omistajuusryhmä vastaa jatkokehityksestä ja käyttäjätuen organisoinnista, koordinoi yhteistyötä eri toimijoiden kanssa sekä käy vuosittain läpi palvelun tilanteen ja palvelutason. Omistajuusryhmä seuraa projektin tilannetta: projektisuunnitelman hyväksyminen, muutoshallinta, riskien hallinta, budjetin ja aikataulun seuranta, sopimusasiat ja projektin vaiheet. Edustajisto laatii tarkemmat säännöt omistajuusryhmän toimintaan liittyen 1.9.2023 mennessä.


Projektiryhmässä on asiakkaalta 5-7 henkilöä, projektipäälliköt ja toimittajan edustajat. Se määrittelee yhteiset prosessit ja toiminnallisuudet, osallistuu testaukseen, hoitaa viestintä sidosryhmille.

Valmistelija ja lisäkysymykset: talousjohtaja

Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää
1) valita Kipa2 HR-järjestelmän edustajistoon talousjohtajan.
2) merkitsee tiedokseen Kipa2 HR-hankkeen hallinnollisen organisoitumisen

Kn 282 § Päätös:

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

283 § OIKAISUVAATIMUSOHJEET


Kn 283 § Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 24 ja 25 luvut)

284 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kn 284 § Puheenjohtaja päättää kokouksen kello 22.13.