Vuonna 2024 Yhteisvastuu keskittyy nuorten elämänhallinnan ja mahdollisuuksien parantamiseen

Yhteisvastuu auttaa haavoittuvimmassa asemassa olevia nuoria. Vuonna 2024 kerätyt varat käytetään syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja heidän mahdollisuuksiensa tukemiseen HelsinkiMission, Suomen ev.lut. seurakuntien ja Kirkon Ulkomaanavun avulla.

Apua kotimaan koulumaailmaan

Yhteisvastuu tarjoaa HelsinkiMission kanssa tukea kotimaan yksinäisille nuorille. Yksinäisyys on ahdistava, yksilöllinen kokemus ulkopuolisuudesta ja erillisyydestä. Tällä hetkellä yläkoulun ja toisen asteen opiskelijoista noin 14 % kokee yksinäisyyttä.*

HelsinkiMission School to belong -ohjelma vie avun ja osallistaa koko koulun – aina hallinnon strategioista opettajien ja oppilashuollon ammattilaisiin ja jokaiseen lapseen ja nuoreen saakka. Ohjelmassa mukana oleville oppilaitoksille tarjotaan apuvälineet ja keinot nuoren yksinäisyyden tunnistamisesta ja puheeksi otosta avun tarjontaan.

Yhteisvastuun tuella HelsinkiMissio pystyy myös mahdollistamaan ammatillista keskusteluapua, jotta nuori voi käsitellä yksinäisyyteen liittyviä ajatuksia ja niiden yhteyttä tunteisiin ja käyttäytymiseen. Jos nuori saa apua, mahdollisuudet hyvään tulevaisuuteen kasvavat merkittävästi.

Koulutusta Ugandan pakolaisasutusalueelle

Kirkon Ulkomaanapu tekee työtä Ugandassa kuudella pakolaisasutusalueella. Koulutushankkeiden avulla parannetaan koulutuksen saatavuutta rakentamalla uusia ja turvallisia luokkahuoneita, järjestämällä kouluun paluuseen kannustavia kampanjoita ja lisäämällä tietoa koulutuksen tärkeydestä sekä jakamalla oppimateriaaleja ja hygieniapakkauksia.

Koulutuksen laatua parannetaan opettajankoulutuksella, tarjoamalla psykososiaalista tukea ja opinto-ohjausta sekä mahdollistamalla pääsyä korkeakouluopintoihin yliopistostipendien avulla.

Koulutustyötä tehdään kaikilla tasoilla: varhaiskasvatuksesta perus- ja toisen asteen koulutukseen sekä ammatilliseen koulutukseen. Lisäksi Kirkon Ulkomaanavun hankkeissa on huomioitu erityistä tukea tarvitsevat oppilaat, joille mahdollistetaan erityisopetusta sekä nopeutettua koulutusohjelmaa, jotta nuoret, joiden koulutie on jäänyt pakolaisuuden vuoksi kesken, voivat kiriä kiinni ikätovereitaan.

Miten voit lahjoittaa?

MobilePay 38708

Lahjoittaa voit myös:

Yhteisvastuun pankkitilit:
Aktia FI82 4055 0010 4148 41
Nordea FI16 2089 1800 0067 75
OP FI14 5000 0120 2362 28
Viite: 308155Kirkkopalvelujen keräyslupa Manner-Suomessa RA/2020/639, voimassa toistaiseksi.

Apu menee perille

HelsinkiMissio

  • Noin 20 % tuotoista suunnataan vuosittain valittavaan, vaihtuvaan kohteeseen Suomessa. Vuoden 2024 kumppanina toimii HelsinkiMissio.

Suomen ev.lut. seurakunnat

  • Noin 20 % keräystuotosta jää keräävälle seurakunnalle monipuoliseen avustus- ja auttamistoimintaan.

Kirkon Ulkomaanapu

  • Noin 60 % keräystuotosta ohjataan Kirkon Ulkomaanavun katastrofiavun kautta kansainväliseen apuun.

Mihin Järvenpään oma osuus käytetään?

Seurakunnan oma osuus (20 prosenttia tuotosta) käytetetään nuorten tulevaisuuden mahdollisuuksien tukemiseen hankkimalla keräystuotoilla pelejä ja muita tarvikkeita välituntitoimintaan myöhemmin tarkentuville Järvenpään kouluille. Yhteistyössä toteutuksessa ovat seurakunnan diakonia- nuoriso- ja koulutyö sekä Järvenpään kaupungin nuorisopalvelut.

Yhteisvastuukeräys Järvenpäässä 

  • Yhteisvastuukeräyksen avaus su 4.2. klo 10 Messu kirkossa ja kirkkokahvit seurakuntasalissa.
  • Lipaskeräykset Järvenpäässä kaupoissa 9.–10.2. ja 8.–9.3.
  • Yhteisvastuulounas seurakuntasalissa to 18.4. klo 11–13. Lounaasta vapaaehtoinen maksu Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. 


Olet sydämellisesti tervetullut myös kerääjäksi, ota yhteyttä keräyspäällikkö Nita Ahjonpaloon.

Ota yhteyttä

diakonian viranhaltija, ma.

Diakoninen kansainvälisyys- ja monikulttuurisuustyö
KUA-yhdyshenkilö
Yhteisvastuukeräys